“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 2300
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 24 / 10
Agzalar 1515 / +10
Forum 4098 / 24424
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Gosgy 1
- "Geliñ Gülüseliñ"
- Şu wagt penjirä bakyp daşaryny synlap duransyň. (Oýlanma)
- ÇEKERLER.DUZEN.SOLTAN
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
Aý atlary barada
+7
195Aý hasaby takyk ýöredilýän kalendarlarda aýlar 29,30 gije-gündiz bolup,ýyl 355 gije-gündize deňdir.Bu kalendarlarda her iki ýyldan soň 13-nji goşmaça aý girizilip hasap dogrylanypdyr. Aýlar 30-31 gije-gündizden ybarat kalendarlarda bolsa gün hasaby aýyň aýlanyşyna dogry gelmeýär. Biziň häzirki ula
Topban (16.04.2019 / 04:25:36) okaldy (50) teswirler (4)
Puluň döreýiş taryhy we onuň ýerine ýetirýän wezipesi
+3
195Pul-ilkinji şaýlyk pullar miladydan öňki 700-nji ýylda Lidiýanyň (häzirki Türkiýäniň çäkleri) patyşa Gig tarapyndan zikgelenipdir. Olar tebigy altyndan we kümüşden zikgelenipdir. Onda patyşanyň tugrasy, ýolbarsyň we öküziň şekili çekilipdir. Ilkinji kagyz pullary 812-nji ýylda Hytaýda ýasalypdyr,
Topban (15.04.2019 / 18:55:03) okaldy (33) teswirler (1)
Mark Zukerbergiñ çykyşy
+5
547Facebook-yň başlygy Mark Zukerbergiň Harward uniwersitetiniň uçurym dabarasynda eden çykyşy KEMBRIJ, MASSAÇUSETS – 25-NJI MAÝ: Facebook-yň esaslandyryjysy we başlygy Mark Zukerberg 2017-nji ýylyň 25-nji maýynda Massaçusets ştatynyň Kembrij şäherinde Harwardyň 366-njy uçurym dabarasynda çykyş etdi.
Ayhan (31.03.2019 / 20:27:47) okaldy (85) teswirler (6)
Fatyh Mehmet “Šeÿle milletim bilen...”
+5
316Hezreti Fatyh Soltan Mehmet, Istambuly basyp almagyň planlaryny düzýärdi. Entek ýaňy 21 ýaşyndaky hökümdar, Istanbuly basyp almazdan öň halkyny barlamak isledi. Ertiriň ir sagatlarynda eşiklerini üýtgedip, Osmanlynyň baş şäheri Edirnede bazara çykdy. Bazaryň bir çetinden girip söwda etmäne başlady.
Bezzza (31.03.2019 / 14:52:29) okaldy (45) teswirler (2)
Musulman dosdun dogasy..
+23
1420Salam hormatly agzalar men bu gunki mowzugumy her bir musulman bendesinin yureginden gecyan dilegler bn paylasmagy makul bildim "Allahym! Her bir kisi uklar sen uklamarsyn,her bir kisi yadar,sen yadamarsyn.Hemmeler ozini yitirer-sen yitirmersin. Bizi enemize atamyza,kokimize,ata-babalarmyza,mill
Ruhnama (27.03.2019 / 10:35:03) okaldy (328) teswirler (42)
Ilkinji metro
+11
432Taryhdaky ilkinji metro 1863-nji ýylda Beýik Britaniýanyň paýtagty Londonda ulanylypdyr. Türkiýe respublikasynyň Stambul şäherinde bolsa metro 1875-nji ýylda bolsaulanylyp başlanypdyr. Dünýäniň iň uzyn metro ulgamy Hytaý halk respublikasynyň Şanhaý welaýatynyň metro ulgamydyr. Metro – bu şäheriň i
Guvanch (24.03.2019 / 07:53:05) okaldy (123) teswirler (14)
Mugallyma ýazan hatym!
+8
1415Mugallymym, eşit sesimi! Gynansamam, öň size sesimi eşitdirip bilmedim. Bu gün bolsa sesimiň eşidilmesi üçin ýekeje pursatym bar ýaly. Salam diýip başlaýyn sözlerime… Aslynda, salamy bizden öň siz beriň, salam berenok diýibem gaharlanmaň, haýyş. Salamy öwrediň. Ony haýsy dilde, nädip aýtmalydygyny
HanOgul (23.03.2019 / 14:47:00) okaldy (151) teswirler (14)
Zehin soraglaryň jogaplary
+1
14151.1)234 olary goşsak 7 bolýar,köpeltsek 24 bolýar. 1.2)456 olary goşsak 15 bolýar,köpeltsek 120 bolýar 1.3)678 olary goşsak 21 bolýar,köpeltsek 336 bolýar 24/24=1 120/24=5 336/24=14 2)8,9,10,11 8*9=72 10*11=110 110-72=38 3)12 1+2=3 12/4=3
HanOgul (23.03.2019 / 12:09:38) okaldy (60) teswirler (0)
Zehin soraglary
+3
14151.Eger yzygider üç natural sanyň jemi täk san bolsa, onda olaryň köpeltmek hasylynyň 24-e bölünýandigini subut ediň. 2.Eger yzygider 4 natural sanyň 1 ikisiniň köpeltmek hasylynyň soňky ikisiniň köpeltmek hasylyndan 38 san kiçidigi belli bolsa sany tapyň? 3.Sifrleriniň jeminden 4 esse uly bola
HanOgul (23.03.2019 / 10:21:44) okaldy (70) teswirler (8)
Näme üçin Google-den zat gözletseñ tapýa, ýöne girmeýär?
+5
65Essalowmaleýkim şu makalany okap duran okyjylar. Bu makalañ üsti bilen men size Google-den gözleden zadyñ tapylýa, emma şoña basañda näme üçin girmeýä (oşibka berýä)? diýen soraga jogap berjek bolaryn. Hany onda başladyk: Google.com (.tm ýada .ru)-a girdiñiz, gerek zadyñyzy ýazdyñyz, we gozleg düwm
dayko (21.03.2019 / 13:58:54) okaldy (200) teswirler (14)
Tekeşiň aramgähi
+10
727Ýadygärligiň ýerleşýän ýeri: Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etraby. Ýadygärligiň döwri: b.e.  XII asyry Ýadygärligiň taryhy:   Horezm şa Tekeşiň aramgähi  ýerli ilatyň arasynda Gök gümmez ýa-da Şyh Şerep babadiýlip atlandyrylýar. Onuň şeýle rowaýaty bar: „Binagär Törebeg hanymüçin owadan ymarat b
another (15.03.2019 / 19:15:25) okaldy (93) teswirler (3)
...Çagasynyñ ady näme?
+17
547Balaguş — elguşuň çagasy. Çebşek — towşanyň çagasy. Etene — garlawajyň, bürgüdiň, gumrynyň çagalary — ýumurtgadan çykan wagty ýeleksiz bolýanlar. Gijen — pişigiň çagasy. Goduk — gulanyň çagasy. Bu at «Gulan başyna gaý düşse, godugyna garamaz» diýen nakylda hem saklanyp galypdyr. Göle —
Ayhan (07.03.2019 / 08:49:24) okaldy (224) teswirler (8)
Saýtdaky agzalaryñ profilindäki suratlary nädip ýükläp almaly?!
+3
65Saýtdaky agzalaryñ profilindäki suratlary durşy ýaly ýagny, .jpg we .png görnüşinde ýükläp almak isleseñiz mowzugy okamagy dowam ediñ!. Ýerne ýetirmeli işleriñiz: Haýsy agzañ profilindäki suraty ýükläp almak isleseñiz, şoñ profiline myhman bolýañyz we suratynyñ üstüne basyp durýañyz. [url=http://d
dayko (04.03.2019 / 17:28:47) okaldy (242) teswirler (24)
Talantly türkmen şahyry, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi.G.Ezizow
+4
976Gurbannazar Ezizow 1940-njy ýylyň 1-nji martynda Aşgabat etrabynyň Büzmeýin obasynda eneden bolýar. 1948-nji ýylda mekdebe barýar we 1959-njy ýylda Aşgabat şäherindäki 29-njy orta mekdebi tamamlaýar. Şol ýyl Türkmen döwlet uniwersitetiniň filologiýa fakultetine okuwa girýär. Uniwersiteti 1964-nji ýy
Seri07 (27.02.2019 / 20:38:42) okaldy (74) teswirler (2)
Uly fayyllary kici flesgelerde basga kompyutere gecirmek
+3
543Salam dostlugyn hormatly agzalary we bizi unsli dinlap (okap) oturan myhmanlarmyz! Bu gunki sapagmyzda Uly fayyllary kici flesgelerde basga kompyutere gecirmegi owreneris. Meselem bir programma 1,5 GB bolsa bizde hem 512lik flesge bar. We ony srocna yagdayda basga bir kompyutere gecirmeli bolsa on
Turkmensoft (24.02.2019 / 01:16:47) okaldy (80) teswirler (6)
Süleýman Kanuny (Muhibbi)
+3
292Süleýman Kanuny (1494-1520-1566) Özünden öňki soltan: Selim I Ýowuz Mirasdüşeri: Selim II Dini ynanjy: yslam (sünni) Doglan wagty: 06.11.1494 Ýogalan wagty: 06.09.1566 Jaýlanan ýeri: Süleýmaniýe metjidi Kakasy: Selim I Ejesi: Hafsa Soltan Aýaly: 1. Fýulane hatyn 2. Gülfem hatyn
.vkus.granata. (18.02.2019 / 15:48:02) okaldy (85) teswirler (4)
Ärsary Baba
+7
367Türkmen halky Oguzhan, Gorkut ata, Salyr Gazan, Ärsarybaba, Magtymguly ýaly şahsyýetlerine guwanmaga haklydyr. Şol bir wagtyň özünde bu şahsyýetleriň gahrymançylykly ömrüni, durmuşyny, bitiren işlerini çuňňur öwrenmek we dünýä ýaýmak biziň mukaddes borjumyzdyr. Ärsarybaba türkmenleriň salyr birleş
Gurban93 (15.02.2019 / 22:27:56) okaldy (91) teswirler (0)
Kapitalizmiň toslama günleri
+15
367Döwrümizde Walentina ýada Söýgüliler güni hökmünde esasan hususy sowgatlyk dükanlary tarapyndan aşyry derejede mahabatlandyrylan bu toslama gün aslynda biz Musulman we Türkmen jemgyýeti üçin adaty günlerden biridir. 14-nji fewral ýüzlerçe ýyl mundan öň zyna eden iki ýaş ýetginjege ýardam etmekde aýy
Gurban93 (14.02.2019 / 09:32:04) okaldy (361) teswirler (21)
Pançatantra barada
+1
292«Pançatantra» «Pançatantra» (sözme-söz terjie edeniňde «bäş ýörelge ýa-da tekst» manyny aňladýar) – sanskrit dilindäki nusgawy prozalaryň biri. B.e. III-IV asyrlarynda ýazylypdyr. Ol köp folklar çeşmesini özünde jemleýär, ýöne müňa garamazdan «Pançatantranyň» sanskrit ýazgylarynda duşýan iň irki nus
.vkus.granata. (05.02.2019 / 22:36:52) okaldy (48) teswirler (1)
Ramaýana barada
+2
187Ramaýana – Ramanyň syýahaty. Gadymy hindileriň sanskrit dilindäki eposy. Hindileriň ynanjyna görä ady wedalarda Taýttiri-Pratişakhi mugallymlarynyň arasynda hem agzalýan, hindi akyldary Walmik bu eseriň awtory hasplanýar. Induizmiň simrit kanunlarynyň keramatly ýazgylarynyň biri hasaplanylýar. Ram
#Mira (05.02.2019 / 17:35:11) okaldy (65) teswirler (5)
Umumy: 103
1 2 3 ... 6 >>

Soňky teswirler

Agzalara soragly teklip!


Gurnaver oseni golersin. Gaty gorme. Gurnajak gurnal goyar pul duse boldy bize :)... dowamy

Yylgyrsana ejemjan


zver1, dogry +++... dowamy
Gosgular dunyasi | Yylgyrsana ejemjan
Charyyewnaayna@ (Bu gün, 19:09:04)

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


6 57 126 mumkin bolsα... dowamy
Gosgular dunyasi | Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!
Charyyewnaayna@ (Bu gün, 19:07:59)

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Salam, 11; 12; 47. eger mumkin bolsa. Hemme ikisini sorayaka, uçusini soranym ucin bagyshlan... dowamy

Agzalara soragly teklip!


PANDA, sowarysda... dowamy
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter