“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 2300
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 13 / 8
Agzalar 1515 / +9
Forum 4098 / 24432
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Gosgy 1
- "Geliñ Gülüseliñ"
- Şu wagt penjirä bakyp daşaryny synlap duransyň. (Oýlanma)
- ÇEKERLER.DUZEN.SOLTAN
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
"Oýlanma"
+6
1541IMG [color=#b53dd2]Söýgisini bile okaýan gyzyna öz öňinde uly bir böwet barlygy sebäpli aýdyp bilmeýän ýigidiň ýazan haty. Aslynda ynsanyň ýüz keşbini esasy bezeýän zat gözleridir. Ýöne, sende welin başgaça näme diýip, gelşirip aýtjagymy bilemok. B
#google (Bu gün, 19:05:25) okaldy (42) teswirler (3)
Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!
+9
355Seÿitmyrat Geldiÿewiñ gośgulary. 1. Dogulan gûnûm 2. Ÿuwaś-ÿuwaś taÿyp barÿañ elimden 3. Aÿralyk dûÿś 4. Kakam diñe aÿlygyna ÿaśaÿar... 5. Yśk heseri 6. Gamgyn saz diñlesem... 7. Bagt hakda. 8. Gûÿz pelsepesi 9. Bu gije ÿene-de giç ÿataÿmasam 10. Men nàtsemkàm 11. ...Men ÿene-de sanap gaÿtdym kirp
Elif (Bu gün, 16:22:26) okaldy (151) teswirler (25)
Yylgyrsana ejemjan
+4
145Ýylgyrsana ejemjan Sen ýylgyran mahalyñ Gaýgy-gussam azalyp Ýom-ýok bolýar gaharym Ýylgyrsana ejemjan Ýylgyr$yñ derde derman Nädip oñaýyn indi Iki ýyl seni görmän Mähribanym ejemjan Señ mähriñden doýma ýok Eneleriñ wasbyny Asla dilden goýma ýok Uzak ýa$a jan käbäm Ýüzñe dü$mesin gasyn Gullyk bor
Gerceknazar (Bu gün, 15:12:09) okaldy (38) teswirler (4)
ÇEKERLER.DUZEN.SOLTAN
+6
1196Aglama gözlerim ýaşlaryñy sil Geçer kyn günlerem başymdan tiz Öz-öziñe göwünlik bergin hergiz Unutma duşmanlar bir gün çekerler Ynsap diyilyân zat bir gram yok Baran ýerlerine olar bererler ot Dogry durmuşlary hemme zada dok Meni agladanlar bir gün çekerler Edip-edip gitmek ýokdyr dünyeden Bir-bir
Hatyja (Bu gün, 14:59:05) okaldy (79) teswirler (15)
Ýaňramasana!
+4
304Ol 1915-nji ýylda dünýä indi. Ony öýde aglatmadylar. Çaga aglaberjek boldugy ejesi barmagyny çommaldyp: - Haýt, bedasyl, gap sesiňi! - diýip, haýbat atýardy. Gülmek hem gadagandy, aglamagam gadagandy, kakasy: - Ýuwaş boluň!- diýip buýurýardy. Öýlerine myhman gelende-de: —Ýuwaşja otur, galmagal etme
Yolagchy (Bu gün, 14:58:57) okaldy (45) teswirler (3)
SEN MENIÑ DÙNÝÁMDE BIR DÙNÝÁ DÒRET!
+8
170Sen aslynda meñ ýoluma belet däl, Meniñ dùnýãm özgelerden baŝgaça. Yŝka dolan hyýallarym telek ďâl, Sen meñ ýoluma duś,ýoldan basla-da. Men aslynda tebigata has ýakyn, Bu zemine aśykdyryn dogulamda. Kimdigimi bilmersiñ maña syn eýlàp, Sen sâhra nazar sal duman sovulanda. Meñ ýùregim ýyldyz söýen
Durdyeva (Bu gün, 14:26:39) okaldy (48) teswirler (8)
Irer sen
+4
145Akmak sen gafyl ynsan Niçik dinden irer sen Dünýäñ ýer bilen ýegsan Öziñ ýere girersiñ "Guldyr" iñ gowy adyñ Pul bir dünýede dadym Munda iñ gowy zadam Gaýtalansa irersiñ Günde göwniñ gûllede Gezip bolmaz dünýede Iman et , gir Jennete Miweleri tirersiñ Go$gym gysgadan-gysga $ol gysga galsyn nusga
Gerceknazar (Bu gün, 11:19:29) okaldy (37) teswirler (5)
Kalbymdaky ysk ( aýdym)
+1
145Ag$am ara uwlaý$y deý $agallañ Uwlasam sönermi kalbymdaky y$k Dag etekde $uwlaý$y deý $emalyñ $uwlasam sönermi kalbymdaky y$k Sendiñ birje sözde göwnimi alan Sensiñ birje sözde kalbymy dilen Sessiz aglasadym göz ýa$ym bilen Suwlasam sönermi kalbymdaky y$k Derdim agyr däri -derman etmeseñ Ýetmez sa
Gerceknazar (Bu gün, 10:43:42) okaldy (26) teswirler (6)
Ruhuñ bergisi.Hökman okañ!(mistiki waka.)
+1
460Birden ýene şol joram jaň etdi - agyz, sen nirde, meniň ýene işim çykdyda,agşam maňa derek gijeki nobatçylygyma duryp beraýda — nameeeeee: - diýenim duýman galdym,ýöne ýene ýüzinden geçip bilman, onyň gijeki nobatçylygyny kabul etmage işe gaýtdym Gijeki iş,gije işleýänler bilýandir, gije 11-12 - ä ç
Betoglan (Bu gün, 10:41:44) okaldy (16) teswirler (2)
Ene ýüregi
+2
680Läle güliñ ýapragy deý näzikdir Derdime melhemdir ene ýüregi Alkyşly sözleri gorar ýazykdan Kalbyma ylhamdyr ene ýüregi Birden çytylaýsa gyýma gaşlaryñ Ilki bolup sylar gözde ýaşlaryñ Dine bagt diläp sypar başyñy Şeýle bir mähremdir ene ýüregi "Jan" goşýandyr mydam adyñ yzyna Görüm-göreldedir geli
Mekirje (Bu gün, 06:39:08) okaldy (22) teswirler (3)
Uzak garaşdyran jogap (kyssa)
+5
373Obamyzda Myrat aga atly gepe çeper ýaşuly bar. Ol soñky wagtlar göle bakyp, semredip, bazarda satyp, peýdasyny görerdi. Myrat aganyñ mal semredip satýan özi bilen basdaş gońşusy hem bardy. Ýöne ol goñşusy hernäçe jan etse-de, bakýan malynyñ agramy Myrat aganyñ bakýanyndan eslije kem gelerdi. Muña he
SerVi (Bu gün, 01:19:38) okaldy (47) teswirler (4)
Esger Haty .
+5
1534Eje,sen alada etme ogluny, Sag-salamat gezip yorun bu yerde. Bilyan,kate isden sypynan wagtyn Oglun yada salyp galyansyn derde. Yone ejee,beyle pikir etme sen, Gaygy-unja gidip gynama ozun . Bilyan senin ahli aydan z atlaryn Derde derman boldy,melhemdi sozun. Yadyma dusup dur diyen sozlerin: 《Sag
Mylayym.. (Bu gün, 00:06:36) okaldy (39) teswirler (2)
Uzakdaky dosta!
+14
373Janyñ bir sagmy señ? Gowumy ýagdaýyñ? Näçe wagt habar ýok, Senden gör maña. Meniñ päk göwnümde, Soñsuz dünýeden, Näçe wagt habar ýok, Senden gör maña. Şadyýanmyñ? Gamgynmyñ? Ýa bagtlymyñ? Hany, gelip ýüregiñi açsana! Şatlansañ men şatlanaýyn señ bilen, Gamgyn bolsañ dertleriñi çekeýin. Ýöne, gelip
SerVi (Düýn, 23:25:56) okaldy (140) teswirler (14)
Düşdi görküň goç ýigitleň agzyna
+5
283Düşdi görküň goç ýigitleň agzyna, Men seniň iň garyp aşygyň, keýgim. Iller seni bir bassa bes bagryna… Ynsabyma görä, bagt meniň meýlim. Seniň saçlaryňy sypap bilmesem, Juwan ýigitlikden ýokdur geregim. Yhlasymyň haýry saňa degmese, Ýere siňsin meniň ähli keremim. Hyýalyma peri-peýkerler girmez, H
reSSs..! (Düýn, 22:30:49) okaldy (42) teswirler (4)
Ejeň diýse «gatnaşygy kes, gyzym!»
+4
283Seni aýyplamok bolanlar bilen… Saýlanypdyň arasyndan ýüz gyzyň, Gidiberdiň, ejeň «şol oglan bilen» diýen güni «gatnaşygy üz, gyzym!» Ýeri, näme sebäp bardy beýdere, Ýogam-a, beýtmäge düýpli tutaryk. Pikir ýow deý basybaldy, heýwere, Öz etimi iýip, barýan gutaryp. Bilýärdiň-ä, janym gurbandy saňa,
reSSs..! (Düýn, 22:26:04) okaldy (82) teswirler (7)
Eneler
+14
805Bu dünyanin diregi siz görki siz Gül yüzi nurana mahrem eneler Hiç wagt yitirmañ şeyle durky siz Güler yüzli hem mahriban eneler Yüreklerin törün bezap nur yaly Keşbiniz bar misli dogan gün yaly Yylydyanyz mahir bilen dünyani Kalby bahar yaly mahrem eneler Mydama dik bolsun belent başynyz Uzasyn ö
Aýka ❁✿ (Düýn, 20:47:03) okaldy (88) teswirler (11)
Magtymguly - joş gelse
+14
805Dünýäde niçe iş bardyr, ýamandyr, Biri oldur, ýersiz gahra joş gelse; Aşyklara şol gün ahyrzamandyr, Ýardan yrak düşüp, ara daş gelse. Dostuňny egleme, nepden galmasyn, Duşmanyň saklama, syryň bilmesin, Açda algyn, bege bergiň bolmasyn, Iş müşgildir, aňlamaza duş gelse. Zemin seni häli-h
Aýka ❁✿ (Düýn, 15:34:07) okaldy (77) teswirler (7)
Galaýmaň gyzlar.
+6
283Birine ak diýip birine gara, Oglanlaň soňuna galaýmaň gyzlar. Garada-agada tapylar çäre, Ýigitleň soňuna galaýmaň gyzlar. Birine uzyn diýyp birine kelte, Öwünjeň diýip siz hem diýip ýalta. Gözläp-gözläp birden ýetip 46-a, Ýigitleň soňuna galaýmaň gyzlar. Gaharjaňam bardyr, utanjaňam bar, Ýalançys
reSSs..! (Düýn, 13:52:17) okaldy (58) teswirler (3)
"Giýew — ýedi nemis" -diýsede iller..
+3
283Durmuş hakykaty (bolan waka..) Gamly goşgy ýazmaýyn men diýsemem, Bu gün ele ýene galamym aldym. Şu wakany ýüregimden syzdyryp, Naçar Bossan uýañ halyna ýazdym. Ýedi ogul bir gyzly bagtyýar öýüñ, Kakasy Şirmyrat ejesi Bagty. Çagalam aýakda mäkäm dursunlar, Diýip zähmet çekip sowurdy wagty. Ýeke
reSSs..! (Düýn, 13:49:26) okaldy (39) teswirler (2)
Ökünç we ötünç.
+13
666Adyña sadaga serim, kamatym ýaýdyr öñüñde, Rehmetiñden jyda goýup, nesibämi saýrylama! Gursagyñ mährem mährabym, gujagyñ baky barlygym, Egşen göwnüñden ynamym, ýat ýollara aýrylama! Kiçi hyýal, kiçi öýke uly üçin düwür ahyr, Syndyrma soñsyz ruhyñy, durmuş ýalan ömür ahyr, Rahatsyz arzuwlaryma, sens
Malvina (Düýn, 13:32:20) okaldy (79) teswirler (3)
Umumy: 2224
1 2 3 ... 112 >>

Soňky teswirler

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


reSSs..!, 12 Göresim gelende gözümi ýumup, Baky geçip gitdim gaharlanmakdan. Sensiz dogýan Günleň ýüzüni ýuwup, Irdim üç wagtyna naharlanmakdan. Çykdyň durmuşymdan bir sähetli gün, Eliň ters... dowamy

Agzalara soragly teklip!


stawka sayda zyyany yetirmegi mumkin , adminden sorap gormeli ekenin. Sayt Aly Ilamanowynky... dowamy

"Oýlanma"


:apl: :alo: yetirenine minnetdar... dowamy
Hekayalar | "Oýlanma"
Aýka ❁✿ (Bu gün, 19:41:39)

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


reSSs..!, 11. ... Men ýene-de sanap galdym kirpigiň, Owadan göz bilen, nazaryň bilen, Gyrkyp gitdiň kisämdäki hatymy, Ýyrtyp gitdiň bir ömüriň ýazgydyn. Saňa sataşamda dilim tutulýar, Beden... dowamy

Agzalara soragly teklip!


Yolagchy, Goldayan 👍... dowamy
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter