“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Forum | Gyzykly wakalar
Soňky teswirler

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Charyyewnaayna@, 6 Gamgyn saz diñlesem... Gamgyn saz diňlesem bogazym dolýar, Bir sazanda derdin ýazandyr diýip. Bir gyzam oň üçin gijeler aglap, Şolaram söýgüden ýanandyr diýip. Bir asyr... dowamy

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Charyyewnaayna@, Ayna 126 yokarda bar.... dowamy

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


reSSs..!, 47 Saña ÿetmek. Köp pikir edýärin, agramym sowal, Nämüçin, nämüçin, nämüçin şeýle? Belki, saňa ýetmek ýerleşen däldir Pikir etmek köp ýazylan täleýme. Men goşgy ýazamda lowlaýan... dowamy

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


reSSs..!, 12 Göresim gelende gözümi ýumup, Baky geçip gitdim gaharlanmakdan. Sensiz dogýan Günleň ýüzüni ýuwup, Irdim üç wagtyna naharlanmakdan. Çykdyň durmuşymdan bir sähetli gün, Eliň ters... dowamy

Agzalara soragly teklip!


stawka sayda zyyany yetirmegi mumkin , adminden sorap gormeli ekenin. Sayt Aly Ilamanowynky... dowamy
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter