Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi
Mowzuk

Takdyr şeýle eken 1-nji bölüm


Meni uly il öz enesi ýaly eý görýädi. Ýoldan geçip barýanam ýörite sowlup: «Dagdan eje, nähilisiň?» – diýip, hal-ahwal soraşyp giderdi. Aýal halyma hataryň kethudasy özümdim. Toý-tomgyň biçim-kesimi mensiz edilmezdi. Gaty derwaýys işde-de: «Hany, Dagdan ejä bir sala salalyň» diýerdiler. Ýyldyz ýerde dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
-tmcute- (31.08.2017 / 13:11)

"KOWULAN GYZ" Durmuşda bolan hakyky waka Awtory Adminka Máhri Dowamy▶▶▶15-nji bólúmi


6). Men Maksat úçin dogulan. – Zúleýha, eger sen házir çykmasañ şu tualediñ gapysyny dówýán, Hudaý bar! - diýip Maksat on minut bári gapyñ daş ýúzinde durup meni çagyrýardy. Men çykyp bilmedim. Men oñ gózúniñ óñúne beýle sypatda górúnip bilmedim. Kinodaky koşmar daýza ýalydym. Iki gún bári obed wag dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Inzhener (31.08.2017 / 09:28)

Turkmen sozunin manysy (yalnysmasam suny kone ertir.comdan alypdym) 2 bolum


Diýmek, otparazlaryñ Awestasyndaky turlar, şu günki türkmenleriň ata-babalary bolan oguzlar – öküzler bolmaly. Halkyň öz adynyň we daşardan dakylan adynyň bolýandygyna tymsaly biz daşdan gözlemeli däl. Mysal ücin Germaniýa – bu, onuň daşardan dakylan ady. Öz ady – Doýçland. Halkyň adyna biz orslarda dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
eziztmpmk (30.08.2017 / 17:09)

Omar Hayyam 3


26 Küýze döwgi ýegdir Jemşit jamyndan, Damja meý ýeg Merýem desterhanyndan. Ýegdir säher çagy serhoşyň «öwfi» Ebu Sagt, Edhemiň doga-namyndan. 27 Dükanyna bardym, ezber küýzegär Görkezdi hünärin. Ajap bir hünär. Hiç kesiň görmedik zadynam gördüm, Palçykda pederim çekýär müň azar. 28 Diýseler meýpa dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
eziztmpmk (30.08.2017 / 16:37)

Omar Hayyam 2


11 Juwanlygym goýdy meni armanda. Köwsarlaýar ömrüň gyşy her ýanda. Buýsançly ýaşlygym, eý, döwlet guşum, Şo-ol uçup gidişi, kanda sen, kanda? 12 Takdyra hökm et diýseler maňa, Özümçe ýazardym ony maňlaýa. Gam-gussaň, dünýäden çekerdim gümün, Başym gök dirärdi şatlykdan ýaňa. 13 Bilip goý, ýowuzdy dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
eziztmpmk (30.08.2017 / 16:33)

Omar Hayyam


1 Dana men diýip, geçdi goç-goç ogullar, Taňrydan söz açdy goç-goç ogullar. Bilebilmän ýazgyt, ezel syrlaryn, Zemin goýnun guçdy goç-goç ogullar. 2 Jahan syryn yzlan bu ters oýunda Byrag müner, aşar galar küýünde. Özüniň kimdigin aňşyran çagy, Boýnun burup, galar ahmyr öýünde. 3 Garry, juwan diýmä dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
eziztmpmk (30.08.2017 / 16:29)
Umumy: 746
<< 1 ... 36 37 38

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net