Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi

Habar

1.  Akapella Täzeje [1418s]
14.02.2018 / 19:02
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Ýurekdeshiň nikleri bir müňden aşdy,
Kimileri geldi, kimisi gaçdy,
Käbir betler özüne on nik hem açdy,
Şonda gülermi ýurekdesh ýüzü.

@Ali
-da ýurekdeshde iň uly handy,
@Nazarýet , @Hako
onuň yzynda durdy,
Soňra @HABARCHY
,@Çowdurow girdi,
Şonda gülermi ýurekdesh ýüzü.

Pikirlerde men we seniň döwrüňdi,
@Nejep
agzada bana öwrüldi,
@Rain
hemmani çepbe çöwürdi,
Şonda gülermi ýurekdesh ýüzü.

@Janah agza adalatly oglandy,
@Körpeje -de medal üçin doglandy,
@Rovshenova
,@Jahan
oýlandy,
Şonda gülermi ýurekdesh ýüzü.

@Gerçeknazar ýazdy ençeme nama,
@Shapak_A
ýazany hemdemdi jana,
@Alladurdy
agza bardy, danadan dana,
Şonda gülermi ýurekdesh ýüzü.

@Mergen
-iň baran ýeri durşuna boýdy,
@yurekdesh
-iňki yasama toýdy,
@Älemgoşar bet eken rekordlar goýdy,
Şonda gülermi ýurekdesh ýüzü.

@AKPAMYK
teswirde öňe saýlanya,
@Mähriban hemme tema aýlanýa,
@Ahlamon bu saytdan gitma şaylanýa,
Şonda gülermi yurekdesh ýüzü.

Miss @Yasmin
taryp edip biljek däl,
@McM
agza ýazsa nädip güljek däl,
@Akmyradowa -da zatdan galjak däl,
Şonda gülermi yurekdesh ýüzü.

@Barca
sportdan habarlar beryä,
@unknown
agzada üstüni dolýa,
@Mihrimah bilen tamamam bolýa,
Şonda gülermi yurekdesh ýüzü...

@hylyas nam üçin narazy ilden,
@McM
-siz degişme geçmeya bilden,
@Nedir
şa dynmady şol kütek pilden,
Yuwaş yuwaş gülýar yurekdesh ýüzi

@Nuretdin agzaña nerwisi yaman,
@baby bolsa üytgeşik tagam,
Biri diyyä menem @Ýazgurbandan yanan,
Ahyra güljek şu ýürekdesh yüzi.

@ONLINE2 sazyñ çaldy oynadyñ,
@arslan86
şatlandyryp türkmen toylaryn,
Taryp etsem @-tmcute-
@selbi
boylaryn,
Ana şonda güler ýüredesh yüzi.

@Gumlygelin
-e men başym egeyin,
@MAHRIBAN -a bägülden desse yygayyn,
@Shirinay üçin oñat şygyr düzeyin,
Şonda güljek yaly yurekdesh yüzi.

@behisht agza diyilse gaharym gelyä,
@Barchaly
synpynyñ başynda gezyä,
@Ahal
agzada hemmeden ozya,
İnda güläymeli ýurekdesh yüzi.

@c , Awatar suratyñ haçan çalyşjak?
@Mahri
bilenem pikir alyşjak,
@Enka
-myzda jedelle bizden galyşjak,
Assan assan gülyä yurekdesh yüzi.

@unknown
bilemok ol näme diymek,
@Manager
agzañ barja bilyani iymek,
@Aya maksady medalda sürmek,
Gülmane başlady ýurekdesh yüzi.

@Anyk
seni hem adyňy agzap geçeyin,
@Haweran
adyñy nädip tutayyn?
@Gercheknazar
goşgyňy okap geçeýin
İndi mydam güler ýurekdesh yüzi.

@Ali
adminmiz bolan da näme,
Gaytargy bermeli @Nazarýet -ede
@Hako
bolsañam beytmeli dälä,
Gülka doyonokla ýurekdesh yüzi.

@Grizella agza bilen söguşjek bolma,
@Nejebiň goşgylarnyň üstunden gülme,
@gozmonjuk
yanynda köp wagt durma,
Şonda gülüp durar ýurekdesh yüziAdy agzalan agzalardan, degişmäm öteräk geçen bolsa bagyşlamagyny soraýan
Ady agzalmadyk agzalardan hem ötünç soraýan, indiki degişmelerde nik atlarňyz tutyljakdyr, öňunden aýtýan

Bellik:

Her bir teswire Aşyk- magşyklaryň guni mynasybetli, ýigitlere Altyn ýuzik,
gyz-gelinlere bolsa ulalakan eli gulli aýy, sowgat bar

Ýaşlar baýramňyz bilen
+ (7): Shirin, Gercheknazar, HABARCHY, Gumlygelin, XXXXX, Mergen, Kepderi,
Sag bolsun aýtdy (13): Annagurban, Aysha_Melek, Rovshenova, Hako, #Killer, sadaja_oglanjyk, HABARCHY, ангелочек, Enka, barca, XXXXX, arslan86, ,

Özg. Akapella (14.02.2018 / 19:13) [4]
2.  Nuretdin Täzeje [off]
14.02.2018 / 19:10
Biz ýurtlary däl, köñülleri eýelemäge barýarys.
Ilkinji gezege boljak özä
3.  Melek91 Täzeje [off]
14.02.2018 / 19:13
bolubilyä
4.  Mergen Täzeje [off]
14.02.2018 / 19:15
Ha ha, boýumyñ uzynlygyn nirden bildiñ? Ýa başga manydamy ol?
5.  Gercheknazar Täzeje [off]
14.02.2018 / 19:20
Âlem içre adam gezmez,a:t gezer.
Hakda ha ha $eýdip "ýùrekde$iñ "ýùzini gùldiriñà.
6.  Nuretdin Täzeje [off]
14.02.2018 / 19:33
Biz ýurtlary däl, köñülleri eýelemäge barýarys.
Nerwimiñ yamandygyny diñe su mowzugy okamda calaja duydum
7.  Nuretdin Täzeje [off]
14.02.2018 / 19:33
Biz ýurtlary däl, köñülleri eýelemäge barýarys.
Sowgatjagaza derek baljagaz beraysene
8.  sadaja_oglanjyk Täzeje [off]
14.02.2018 / 20:11
Gowy degişme bayramynyz gutly bolsun!
9.  Gercheknazar Täzeje [off]
14.02.2018 / 20:17
Âlem içre adam gezmez,a:t gezer.
Aý ýok meniñ ýazan goşgym birhili boldy admin moderler pozaýyñda meniñ ýokardaky go$gymy
10.  GGBB Täzeje [off]
14.02.2018 / 20:20
Bizem yatlan kawagt
11.  Anewli Täzeje [off]
14.02.2018 / 21:00
Запомни "I love you"
Boljak erbet dal
12.  HABARCHY Täzeje [off]
14.02.2018 / 21:15
Sen meni ýazgytdan gorap bilmersiñ..!
Aý, tüweleme tüweleme. walentina gününde gowy sowgat boldy ýürekdeş agzalaryna
13.  Gumlygelin Täzeje [off]
14.02.2018 / 21:27
Çagalarym-barlygym,şolaň bagty-baýlygym.
Sag bol jora.Menem saña baş egýän.
14.  baby Täzeje [off]
14.02.2018 / 21:28
Ahlagy owadan ynsan hemme ýaşda-da owadandyr.
Molodes shular yaly degishmelerin höwri köp bolmagyny söygüliler gününde arzuw edyän
15.  Enka Täzeje [off]
14.02.2018 / 21:31
kaktus häsiýetli, bägül köñülli
Sagja bol joram, uýam
16.  SinDireLLa Täzeje [off]
14.02.2018 / 21:34
♥99 Göterim Zähmet, 1 Göterim Zehin♥
17. barca Täzeje [3s]
14.02.2018 / 21:51
Хоть победа,хоть беда.Я балею навсегда
Sagjabolun doganm . Adym yokmyka diyip pikir edipdim bar ekeni . Minnetdar
18.  hylyas.... Täzeje [off]
14.02.2018 / 22:35
Allahyma - söýündüm we söýendim
Akapella, Ilden närazy däldeý, Närazy bolanlardanam närazy bolmajak bolýan how!
19.  Akapella Täzeje [1420s]
14.02.2018 / 22:41
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
hylyas...., Degişme giwww bu be
Sag bolsun aýtdy (2): arslan86, XXXXX,
20.  AKPAMYK Täzeje [off]
14.02.2018 / 22:47
Sagboluñ gowy düzülipdir goşgy hemme agzalara sowgat hökminde
+ (1): XXXXX,
Sag bolsun aýtdy (2): arslan86, XXXXX,

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net