Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi

Habar

1.  Anewli Täzeje [off]
25.02.2018 / 00:13
Запомни "I love you"
Iki garry aýal awtobusda gürleşip durlar:
+Siz näçe ýaşyňyzda?
- Görnübem durandyrla 30ýaşymdadygym, a siz näçe
+ Menem 27
Soňra gapdallarynda duran ýaş gyzy görüp, ondanam soramak islediler:
+ Sen näçe ýaşyňda?
- Aý siziňki ýaly hasaplasam-a entek doglamok men!Ýüregini operasiýa etmeli bir ýigide itiň ýüregini goýýalar. Soň ol ýigit şol operasiýany eden doktoruň ýanyna barýar
- Doktor, köpden bäri biderek bir häsiýet çykdy maňa. Haçan jaýyň çüňküne ýetemde bir aýagym ýokary galyberýär.Professor okuwçydan egzamen alýar:
+Hristafor Kolumbyň iň uly üstünligi näme?
-Amerika wizasyz girip çykypdyrKäbir bilimlileri gynandyrjak ylmy tarapdan subud edilen hakykat.

Nädip orta mekdebem zordan gutaranlaryň käbiri meşhur professorlardan köp gazanýar?!
Serediň nähili?!
Birinji esas: Bilim güýçdür
Ikinji esas: Wagt puldur!
Indi bu iki esasa garşylygyňyz barmy? Ýok!
Onda dowam edýäris.
Fizika ylmynda subud edilendir:
güýç=iş/wagt
Ýaňky esaslara görä:
Bilim=Güýç
Wagt=Pul
ýaňky deňlemeden ýerine goýalyň
Bilim=iş/Pul
bu ýerden Puly tapsak:
PUL=IŞ/BILIM
Bu formulada bilim nola ymtyldygyça Pul tükeniksizlige çenli gidýär.
Netije: Näçe az bilseň şonça köp pul gazanarsyň ýa-da näçe bilimiň köp bolsa şonça köp işlemeli bolarsyň!


Toyda yashulular sogan arassalap otyrlar,gyz gelinler iki yana gechenlerinde shypbyklarny suyrap tozadyp gechyan ekenler. Onson bir yashuly
-gyzlar ayagynyzy galdyrp yorayin diyse bir gelin
- Wayy dayyjan mundan beter galanok ayak diyya Yashuly oz yanyndan kayinya
- ozunize gerek bolanda ayagynyz gulagynyzada yetyalay...Bir oglan soygulsine jan edya:
-nirde?
-salonda
-entegem bolanokmy
-yok shu wagt onumdaki gyzy edip durlar,hazir bolansonlar meni edyaler...Kawagt otyrp oz ozum bn gurleshyan akyl payhasly adam bn gurleshmek sheyle bir yakymly.
+ (1): Kepderi,
Sag bolsun aýtdy (2): Amangeldi, fenoмen,
2.  Muhach Täzeje [off]
25.02.2018 / 00:39
Soňki uçusi has gowiken betinden degismaňize kop sagbol yetirip duruñ
3.  Leader Täzeje [off]
25.02.2018 / 03:11
Düýn-arzuw, şu gün-maksat, ertir-hakykat ♥
Hawa soňdan üçünji hakykatda bolýan zat...
4.  Lacyn Täzeje [off]
25.02.2018 / 13:19
Hihi. @Anewli, yene koprak yazayda shunnaly temalary. Hezil etdimda gulupjik.
5.  aymurat Täzeje [off]
25.02.2018 / 15:59
★Yazkurbanou★
Anewli,
6.  fenoмen Täzeje [1219s]
26.02.2018 / 00:01
sTaTusaм тоLegLi eкen
normalni pirkoljyklar

Özg. fenoмen (26.02.2018 / 00:01) [1]
7.  wepaşka Täzeje [off]
10.03.2018 / 20:50
fenoмen, Gowy prikollar üçin sagboluñ awtor.

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net