Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi

Habar

1.  Anewli Täzeje [off]
02.03.2018 / 20:45
Запомни "I love you"
Bir oglanjyk awtobusda gapdalynda duran adama:
- agam sen gazakmay diyya yanky adamam:
- yok men gazak dal diyya. Birazdan yene oglanjyk soraya:
- agam sen gazakmay?
- yok diydim. Birazdan yene yanky sorag jogap. Garaz yene uch dort gezek gaytalanya ahyrn yanky adam:
- howwa men gazak diyse,oglanjyk:
- ay yoklay agam gazaga menzanoklay sen diyya.


Ýüzüp bilmeýän gyza ýüzmegi öwretmek bahanasy bilen söýgülisi suwa saldy. Suwuň içinde oglan gyzy saklap eýläk beýläk aýlansoň gyz dillendi:
+ Ezizim, şo ýerden barmaklaryňy çykarsaň meň içime suw gidip suwa bataýarmykam?!Biri buzda taýyp ýörkä buz döwülip içine gaçýar.
Ýoldan geçip barýan daýza:
+ wah, oglum, buzly suwa ýykylaýdyňmy?!
- ýok, daýza, men suwda ýüzüp ýörkäm birden gyş gelip buz tutdy daş töweregi


Käwagtlar öýi, maşyny satyp deňziň kenaryna göçüp hezil edip ýaşasym gelýär, ýöne elbette munuň üçin ilki öý bilen maşyn almaly.


Gaýnenemi ýitirdim. Görenleriň görmedik bolmagyny haýyş edýärin!!!


Kimiň esgeri has gaýratly ýaryşy bar eken.
Ýerdäki goragyň maýory:
- Esger, tankyň aşagyna zyň özüňi diýende esger diýleni edip aşagynda galyp ölüpdir.
Howa güýçleriniň maýory:
- Esger, şu wertalýotdan özüňi betona paraşýutsyz okla diýipdir, olam ölüpdir.
Deňiz güýçleriniňki
- Esger, gämiň aşagyna geç diýende esger garşy çykypdyr
Maýory beýlekilere seredip:
- Serediň, meň esgerim has gaýratly, öz maýoryna garşy çykýa.Bir adam her egileni arkasyndan kakýan eken. Muňa şeýtseň dowzaha düşersiň diýip köp aýdar ekenler. Bir gün awtobusda puluny gaçyran aýalam kakypdyr bu we bir gün ölensoň dowzaha düşüpdir. Bu adamyň çagasam ulalypdyr we şeýle bolup ýetişipdir we olam dowzaha gidipdir. Ýöne o ýeri gyzgyn däl eken. Haýran galyp şeýtandan sebäbini sorapdyr.
Şeýtan: Ohow seň kakaň geleni bäri egilip odun oklamaga maý berenoga..Shu ujas kinodakylara dushunemogay garanky jaya giren bolup:
- kim bar barde diyen bolyalar kak budda ujas:
- men bar kuhnida buterbrod tayynlayan sanada etmeli diyayjek yaly.4yashlyja wagtlan gowylay,telewizoryn pultyny alyp Betmena jan edip bolya...Pishik uchin durmushdaky in ayylganch pursat hachanda kichijik chaga :
- pishijek gel barik...Ol 3 yashyndaka yalanachja ylgayady kochede. Shu wagt ol 33 yashynda yone shondada arak ona chagalyk dowrundaki yaly bolmana komek edya...Ogly oyde aydym aydya,ejesi gapyny achyp ishikde dasharyk seredip dur oglanjyk:
- eje name uchin her gezek men aydym aydamda sen gapyny achyp ishikde dasharyk seredip duryan.
- gonshylar men seni uryandyr oytmesin diyyan oglum...Awtobusda ozune guymenje tapasyn gelyami? Onda dinle otyranlan birnin yuzune erbet edip seredip dur sonam telefonyny chykarp:
- alo sizin diyyan adamynyzy tapdym,indi name edeyin ony diy...Awtobusda bir adam osuryada gapdalynda duran oglanjyga:
- ozuna kichijik oslugynam uly adamynky yaly diyya. Gapdallarynda duran bir ayalam:
- o name uchin chagan ustune atyan diyse,yanky adam:
- ay mena sen osuranyny bildirtmejek boldum diyya.
Sag bolsun aýtdy (3): Kepderi, Hako, Makhdoom,
2.  Gowjam Täzeje [off]
02.03.2018 / 23:53
♥99 Göterim Zähmet, 1 Göterim Zehin♥
Birki sanysy yylgyrtdy.
3.  Парекмахер Täzeje [off]
03.03.2018 / 01:03

ву ха ха ха бетжә йылгыртды, берекелла автор !
4.  Hallyyew Täzeje [off]
03.03.2018 / 10:51
Yuzmani owretyan barmaklyja uytgesik eken hehehehe
5.  feride Täzeje [off]
04.03.2018 / 17:31
DÛNÝÂ ŞEÝLE Gôzel
Eyway allajan tapyanyzay hehe
6.  SöSäM Täzeje [off]
08.03.2018 / 20:18
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
Bah

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net