Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

Habar

1.  Yklym Täzeje [off]
08.03.2018 / 13:35
IMG
Öň bir işdeş ýoldaşymyň aýrylyşan dul gyzy bardy. Şol dul gyz öýlenmedik oglana bardy. Muny hemme kişi geň gördi. Aslynda geň görer ýaly näme bar? Näme üçin dul oglan durmuşa çykmadyk gyza öýlense bolýada, dul gelin öýlenmedik oglana barsa bolanok?...

Şu temada dul geline öýlenmegiň bir näçe peýdalary hakda gürrüň etmekçi...

Peýda-1: Maddy peýda...

Bu wagt durmuşa çykmadyk gyz almak üçin, 80 milýon, 120 milýon, 250 milýon, hat-da mundan hem köp bermeli. Mundan daşgaram gyz tarap eliňe soňy gelmeýän spisok tutdyrar. Pylança goýun, näçe halta un, pylança pombarh, pylança türküň öýmesi...Bularyň soňy gelenoga...

Üstesinede käbir ýerlerde süýt hakam alýalar. Näme ejeler! Siz gyzyňyzy kreýne emdirdiňizmi süýt haky alar ýaly. Süýt emdirmejek bolsaň dogurmalam däl eken. Süýt emdirmek, ejäniň çagasynyň öňündäki ilkinji borjuň ahyryn. O nädip beren süýdüňdenem pul ýasajak bolýaň? Soňam ak süýt berip ulaltdym diýen bolarsyň. “Hakyna” süýt bereniňi aýtmarsyň. Sözüm ýok...

Galyňam, süýt hakam berdiň diýeli. Mun bilenem gutaranoga. Restoran diýdi, oba ýerinde taleşka diýdi, o diýdi, bu diýdi, munça puly nirden aljak? Karz tapaýan ýagdaýyňda-da, alan puluňy üzmek geregä?!...

Umuman, çykmadyk gyz almak, bir erkek üçin juda gymmada düşýär. Gyzyňka aňsat. Bar çykdaýjysyny erkekden alýar. Emma, bar agram erkek tarapa düşýär. Munça puly tapdyňam diýeli, emma, näçe wagt bile ýaşaşjagyň bellimi? Bu wagt 2-3 aýdan aýrylyşmak moda boldy...

Emma, dul gelin, senden 80 milýon, 120 milýon soramajagy ýa-da eliňe spisok bermejegi ýa-da pylan restoranda toý et diýmejegi belli. 5-10 milýon berseňem ýa-da göwnüňden çykaranyňy berseňem, dul pahyryň göwni bitýär...

Peýda-2: Magnewi peýda...

Dul gelin, ýeke, ýalňyz ýaşamagyň nämedigini gowy bilýär. Ol birinji nikasynda goýberen ýalňyşlyklaryndan sapak aldy we netije çykardy. Şonuň üçinem dul gelin çykmadyk gyzlardan has akylly bolýarlar...

Dul gelin, çykmadyk gyzlara garanyňda, durmuşa çykmak meselesine has seresaply çemeleşýär. Ýedi ölçäp bir kesýär. Söýgi, indi onuň üçin maşgala gurmagyň esasy sebäbi bolmakdan çykýar. Ol has wajyp meselelere, mysal üçin erkegiň häsiýetine, ahlagyna, gelip çykyşyna, dünýä garaýşyna we edýän kärine seredýär.

Ine şu şertleri özünde jemleýän erkek, dul geliniň ýüreginde besleýän ak atly şazadasy bolup biler. Eger-de, dul gelin özüniň ak atly şazadasyna duşsa, onda ony jany-tenden söýer. Onuň gadryny biler. Gaharyny getirmez, bir diýenini iki gaýtalatmaz. Bolar-bolgusyz zatlar üçin, goşuny alyp gitmez. Öýüň ody bilen girip, küli bilen çykar...

Eger-de, bir zenan seni çyn ýürekden söýjek bolsa, seniň diýeniň bilen boljak bolsa, näme üçin onuň bilen öýlenmeli däl? Dul bolanda näme? Käbir çykmadyk gyzlar(hemmesi däl), dul geliniň ýarysy-ça hem ýok...

Şonuň üçin meniň özümä dul gelin alardym. Çagasy bolsa bolubersin. Öz çagam ýaly serederin...

Biri dul diýip, aýrylyşan diýip, ony gyra itip bolmaza?! Dul gelinem entäk ýaş. Geljegi öňünde. Onuňam maşgala gurmaga, çagaly-çugaly bolmaga haky bar ahyryn?!...

Bellik: Men hiç kime dul alsyn diýemok ýa-da çykmadyk gyza öýlenýänlere dil ýetiremok. Diňe öz pikirimi aýtdym...
+ (1): Aşyk Gurban,
- (2): ◇BezZzaT◇, Kepderi,
2.  SuW PeRi Täzeje [off]
08.03.2018 / 13:43
Dost edinmeye bak. Dusmanini Annen bile dogurur
:Oglananyn ejesi ogluna salyarka berenmismi. Gyzyn ejesinin suydinin mesgesi köpmişmi")))her näme bolandada maňlaý gowy bolsunna
- (1): Yklym,
3.  SöSäM Täzeje [off]
08.03.2018 / 13:52
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
Yklym, Yklym bagyshla welin mowzukdan kem gözläp aytdygym däl kem gözlemek niyetimem häsiyetimem yok.
Yone bu mowzuk janymy yakyp yakyp yakyp gitdidä...

Ay borda hiç zat gürlemäýinle gowysy
Sag bolsun aýtdy (1): Enka,
4.  togalak Täzeje [off]
08.03.2018 / 14:05
Gepin tummegi gyz yada dul almakda dalde sonca galyn yazyan ene atada. Nebsine "hay" diyip bilenoklar yada ol birinden kem galmajak bolyalar. Gyz cykarandada oglan tarapyn yagdayyna seretyan, sona gora ylalasyan ene atalaram kan.
+ (1): Aşyk Gurban,
5.  Haweran Täzeje [off]
08.03.2018 / 14:22
Ahsenjelis huw el-kitab
Yigde dowlet geler bolsa,
Saylap öylener, oylener -

diyipdirler, sadagasy bolayn ata-babalarmyz. Ozuni sylayan, ozune gowni yetyan, damarynda turkmen gany gaynayan arly-namysly yigitler dul-pul diyp yormez, gyzyñ gowsuna, enesi öpmedigine oylener
6.  Haweran Täzeje [off]
08.03.2018 / 14:24
Ahsenjelis huw el-kitab
Magnewi peyda diyp yazşyñdan belli, "geçmişiñ beni ilgilendirmez, sen nasil birisi olsan'da sana evlenecegim" diyyan ayalbaz turkleriñ añy bilen yazylan zatdygy
7. Inzhener Täzeje [on]
08.03.2018 / 14:50
Az düşünmek ters düşünmekden ýagşydyr ;)
Akylly edepli ekramly edip ýetişdireni üçin minnetdarlyk bildirýäň dp pikir et
Sag bolsun aýtdy (1): Enka,
8.  Yklym Täzeje [off]
08.03.2018 / 15:15
# Haweran (08.03.2018 / 14:24)
Magnewi peyda diyp yazşyñdan belli, "geçmişiñ beni ilgilendirmez, sen nasil birisi olsan'da sana evlenecegim" diyyan ayalbaz turkleriñ añy bilen yazylan zatdygy
bar...
9.  selhoz Täzeje [off]
08.03.2018 / 15:32
Adam ömründe 1 gezek öýlenýär.ilkinji gezek dul gelne öýlense,ömür boýy kemsinip geçer.Alla ýazmasa gyz alsañ ýerlikli bolar
+ (1): Kepderi,

Özg. selhoz (08.03.2018 / 15:33) [1]
10. Akapella Täzeje [33s]
08.03.2018 / 15:41
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Gaýgy etme ýene 15-20 ýyldan
Süýt haka derek "Nestagen "haky bermeli borsyňyz

Indi mowzyga geçýas

Öýlenmedik bolyp birniň ulanan zadyny nadip aljak ,ol gyzada degişli gyz bolyp öýlenen ýigde barýanlara

Şu bir öz zadyňjyk bolsunla, birniň.ulanyp taşlan zady dälde
Her kim öz deňini tapsa gowy, şonda durmyş gowy gider
Öňem bir gezek Ependi.aýaly bn aýrylyşyp, ärinden aýrylyşan gelni ikinji durmyşy edip alypdyr
Olar goş birikdirenden soň Tomys aýy bolansoň daşarda ýatypdyrlar we ependi öňki aýalym eýledi beýledi diýip öwupdir welin soňky aýaly hem öňki ärim eýledi beýledi diýip öwupdir, muňa-da ependiň gahary gelip bir aýagy bn aýalyny depip goýberýar
Aýalam baryp kaza arz edýar
Kazy hem ependini çagyryp
Name üçin beýtdiň diýýar
Ependam
Kazym krawatymyz kiçi oňa 4 adam syganok diýýar
Aýalam o nahili dort adam biz iki bolyp ýatyrdyk diýýa
Ependam
Dort diýýar
Men
Meniň öňki aýalym
We şoňky aýalym
We soňky aýalymyň.öňki äri diýýar

Meniň diýjek bolýanym arzan zadyň arzysy ýok, seniň bn bile ýaşasa ýaşaýandyr welin ilkinjije gören durmyşy ýüreginiň çuňunde ýaşap ýörer, umuman hyýalynda öňki durmyşy, hyşynda bolsa seniň bn diýen ýaly

Hiç kimiň ilki bagty ýatmasyn, ata baba galyň.bar, indi ylalaşýalar, gyz ýerem, ondan çekinip boý ýigit halyňa dul gelne topulmada, pitiklap gyz alsana
+ (1): Haweran,
- (1): Aşyk Gurban,
Sag bolsun aýtdy (1): Enka,
11. Akapella Täzeje [33s]
08.03.2018 / 15:42
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Haweran, Çuýlediň sena
12.  selhoz Täzeje [off]
08.03.2018 / 15:43
Magtymgulam öz ýeññesine dakylanda "durysyn içmişler laýa sataşdym"diýmek bn şol döwürem galyñ,beýleki meseleler sebäpli,armanlyja dula öýlenendigini ýatlap geçýär.
13.  Mergen Täzeje [off]
08.03.2018 / 15:49
Magnewi peýda...
Şunyña düşünmedimdä awtor. Türkmençä däl.
Olar ýaly añ-düşünjäñi türkmene bir ýokdurma, özüñde sakla...
14.  Mirat Täzeje [1519s]
08.03.2018 / 15:54
# Akapella (08.03.2018 / 15:41)
Gaýgy etme ýene 15-20 ýyldan
Süýt haka derek "Nestagen "haky bermeli borsyňyz

Indi mowzyga geçýas

Öýlenmedik bolyp birniň ulanan zadyny nadip aljak ,ol gyzada degişli gyz bolyp öýlenen ýigde ba
Vooo malatsy
15.  Enka Täzeje [off]
08.03.2018 / 15:58
kaktus häsiýetli, bägül köñülli
Tygşytlajak diýip boş'a galmasañyz bolýa.
16.  Arzuw Täzeje [441s]
08.03.2018 / 16:00
Fly with Me ...:)
# Haweran (08.03.2018 / 14:24)
Magnewi peyda diyp yazşyñdan belli, "geçmişiñ beni ilgilendirmez, sen nasil birisi olsan'da sana evlenecegim" diyyan ayalbaz turkleriñ añy bilen yazylan zatdygy
Hezreti Pygamberimizem alypdyr oza...
+ (1): Aşyk Gurban,
17.  Haweran Täzeje [off]
08.03.2018 / 16:40
Ahsenjelis huw el-kitab
Oglanlaryñ ar-namysynyñ peselmegi, name bolsa-da aljak diyp owadanrak birinin yzynda olup oçip yatmagy, bu gonuden goni gelin-gyzlaryñ psihologiyasyna we edep-ekramyna tasir edya. Meselem iş meselesi bilen ya bolmasa maşgala meselesi bilen baglanyşykly men onlarça yaş gyzlar yada gelinler bilen gurruñdeş bolup gordum. Şolardan köp gyzyñ duşunjesi: yaşlygymda bir döwran süreyn, keyp edeyn, barybir iñ soñunda bir lohyñ gulagyndan ileris" diyen duşunjeleri bar. Yada arden ayrylyşan kop geliniñ oylenmedik yaş oglanlara giderin diyen duşunjesi bar. Nam u.n? Sebabi yaş oglanlañ ozunde kopusunde kelle yok. Bu zatlaryn umumy jemgyyetimize, añymyza tasir edyanliginden, owrenişip baryanlygymyzdan hiç kimiñ habary yok. Eger hazir biz şeyle bolsak, yene-de 20-25 ýyldan ćagalarymyzyñ añy nahili bolup yetişerka? Belki olar taryhdaky mazdakçylar yaly heleylerini umumy emlak diyp yglan ederler?
+ (1): Arzuw,
18.  Haweran Täzeje [off]
08.03.2018 / 16:42
Ahsenjelis huw el-kitab
# Arzuw (08.03.2018 / 16:00)
Hezreti Pygamberimizem alypdyr oza...
Pygamberimiziñ maşgala guruş sebaplerini we şertlerini içgin öwrenman we onuñ alyp baran işlerine dogry duşunman, hazirki yaşlaryñ duşunjesizlik bilen edyan yeñles hereketlerini aklamak hiç bir babatda dogry bolmaz. bu diñe Pygamberimize dil yetirmek bolar

Özg. Haweran (08.03.2018 / 16:43) [1]
19.  Arzuw Täzeje [441s]
08.03.2018 / 16:45
Fly with Me ...:)
# Haweran (08.03.2018 / 16:42)
Pygamberimiziñ maşgala guruş sebaplerini we şertlerini içgin öwrenman we onuñ alyp baran işlerine dogry duşunman, hazirki yaşlaryñ duşunjesizlik bilen edyan yeñles hereketlerini aklamak hiç bir babatd
elbetde bu pikirinize goshulyan...
20.  Haweran Täzeje [off]
08.03.2018 / 16:48
Ahsenjelis huw el-kitab
Eger-de gyz gelinler oglanlarymyzyñ zat dannaýandygyny görüp başlasalar, onda gyzka her yeten bilen sypalaşyp yorenler azalsa gerek. Öñler obalarda gyzyñ bir oglan bilen ady çyksa ol gyzy şol obada hiç kim almazdy. Daşyrak obalara äre çykardy. Ol gepiñ yalandygyna ya çyndygyna hiç kim seretjegem bolup durmazdy. Indi ady çykanyñ gepiniñ yalanlygyna ya çynlygyna seretmek beylede dursun, biriniñ gujagynda durany gujaklap otyran beylesine owrulse aljak bolup durlar. Millet hokmunde oz koklerimizden daşlaşyp baryandygymyzy boyun almak gerek.

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net