Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi

Habar

1.  SöSäM Täzeje [off]
09.03.2018 / 16:55
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
Ýaz gelende Ýaz-a mahsus geýinsem
Güýz gelende Güýze mahsus geýinsem
Gyşda Gyşa mahsus geýinip onsañ
Her Tomusam bir kenarda soýunsam

Gyzlaram daşymda perwana bolsa
Menem arsyzsyrap arkan gaýyşsam
Bolçulykda mesligime çydaman
Ýewropada negir bilen söýüşsem

Ýekeje lybasy mahabat edip
Ummasyz pul alyp gaýşaryp ýatsam
Köçede aýlansam hondansy bolyp
Öñümden çykana pitjiñem atsam

Dört sany gözel gyz hyzmatçym bolsa
Hersi bir ýerimi owkalap dursa
Olardan daşaram dört müñ sany gyz
Degirip görmegiñ arzuwyn gursa

Iýjegimi gyzlar agzyma tutsa
Elimi aýagmy owkalap berip
Hemä süýji zatlañ bezelişinden
Hem işdäm açylsa olary görip

Her ýyl bir ülkede jit edip gezsem
Artyk arzuw edip hetden aşmasam
Şujagaz zatlara kaýyl men pahyr
Ynjydylman dört ýüz ýyljyk ýaşasam

SöSäM daýi
2.  Lacyn Täzeje [off]
09.03.2018 / 18:06
Sogan bilen sarymsagy uwelen gyzyl burca garyp uksusda gaynadyp ustune kerasin sepip iyesin gelenokmy?!
3.  SöSäM Täzeje [off]
09.03.2018 / 19:23
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
# Lacyn (09.03.2018 / 18:06)
Sogan bilen sarymsagy uwelen gyzyl burca garyp uksusda gaynadyp ustune kerasin sepip iyesin gelenokmy?!
Men yashamak hakda arzuw etyan olmek hakda dal
4.  Lacyn Täzeje [off]
09.03.2018 / 19:47
Sho men diyen naharymy iysen olaymelimi hokman? Ilki atrawleniya zadam bolmak bolara.
5.  SöSäM Täzeje [off]
09.03.2018 / 19:53
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
# Lacyn (09.03.2018 / 19:47)
Sho men diyen naharymy iysen olaymelimi hokman? Ilki atrawleniya zadam bolmak bolara.
Onda-da men ynjayana ynjydylmazlygy arzuw etdim
6.  Lacyn Täzeje [off]
09.03.2018 / 19:55
Arasynda ynjap dursañ ynjalykly we rahat durnushyn gadryny gowy bilersin... shonun ucin azda-kande ynjamaklygam gerek.
7.  Enka Täzeje [off]
09.03.2018 / 22:58
kaktus häsiýetli, bägül köñülli
Towo

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net