Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

Habar

1.  SöSäM Täzeje [off]
11.03.2018 / 17:21
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
Aýna ýaşlygyndan dul galypdy. Atasy öýine geleninde bolsa olaryñ jaýlary iki otaglyja kicijek jaýdy. Onyñam birinde ejesi bilen kakasy birinde-de agasy bilen ýeññesi ýaşaýardy.
Onyñ mañlaýyna şäher ýerinde 1 otagly jaýlary bardy. Aýna şol ýere gitmegi ýüregine düwip ejesi kakasyna geñeşip görende olar göwnediler. Üstesine özlerinden artdyranja üç ýüz manat pullarynam berdiler. Ýene-de gyzym birden kösenäýseñ hökman aýtgyn bizem barar durarys ýagdaýyny tapdygymyzdan hor etmejek bolarys Allah saglygam rysgam berewersin balam diýip ak pata berip Aýnany şäher jaýlaryna göçürdiler.
Heniz ýigrimi dokuz ýaşynda elinde iki çagasy bilen şaher jaýda ýaşap başlady. Şäher ýerinde ekin-dikiniñ mal-garañ ýok hemme zady satyn alyp iýmeli işiñ-güýjiñ bolmasa ýaşamak kyn. Aýna bolsa suw ýalyjak ýaş çagalaryny taşlap işläp biljek däldi. Ýöne her zadam bolsa elindäki üç ýüz manat puly bilen tikin-çatyn hünärine hem-de Allaha ynanyp şäher jaýlaryna göçip bardy.
Bu jaýlaryna öñem ejesi kakasy agasy bilen köp gelip gidensoñlar hemme goñşylaryny tanaýardy.
Aýna elindäki üç ýüz manadynyñ iki ýüzine dükandan birnäçe günlik huruş edinip boljak azyk-owkat alyp geldi.

Öýlerini arassalaşdyryp çagalaryna seredip otyrka gapysy kakyldy. Seretse gapy goñşysy Tylla. Aýna Tyllany öýine saldyda çaý hödür edip ondan-mundan gürrüñ etdiler. Tylla işine ir gidensoñ çagasyny bakja äkitmek kyn düşýärdi. Şonyñ üçinem Aýna gowy gelin çagamy Aýna tabşyrsam gowy sereder üstesinede bu wagt kyn ýagdaýda otyrka teklibime ýok diýmez. Aýna iki çaga seredip ýörkä üçem kyn görmez hem çagama seretse hem meniñ öýimiñ işlerine kömek etse her aý iki ýüz manat beräýjek razy bolsa diýip pikir etdide teklibini Aýna aýtdy.
Aýna bu teklibi begenip kabul etdi üstesine biraz ýüregem giñedi. Aýna teklip edilen iş Tylla goñşysynyñ çagasyna seretmeli we olar ýoldaşy bilen bazardan söwdadan gelenlerinde çaý-nahar taýynlap goýmalydy.
Ertesi ir säherden Aýna bu işe girişdi. Tyllañ ogly Ýusuby öz çagalarynyñ ýanyna getirip öz çagasy ýaly edip seredip başlady. Ikindi golaýlanynda öz hurşyndan özlerine Tylla goñşyñ hurşyndan Tylla we onyñ ogly Ýusuba nahar taýynlady.
Tylla goñşy bilen ýoldaşy oguljygyklarynyñ arassaja hem ýylgyrypjyk Aýnañ çagalary bilen oýnap ýörenini görip begendiler.
Agşamara Tyllannyñ ýoldaşy Arslan Tylla şu Aýna goñşy günorta naharynda Ýusupjana näme berdikä şony alada etdimdä diýdi.
Tylla beh dogrydanam nahar ederliginä berdim welin Ýusupjana ýeterlijek berdimdä günorta üçin agşam üçinem aýratyn huruş berdim diýdi.
Arslan oña bar Aýna ertirki hurşyny berde günorta naharynda-da öz çagalarynada ýeter ýaly edip elt diýdi. Muña begenen Tylla edil ýoldaşynyñ aýdyşy ýaly etdi.
Günler şeýdip geçip durdy. Aýnanyñ gapy goñşylarynyñ biri Tylla beýlekisi bolsa öz atdaşy Aýna daýzady. Ýöne Aýna daýza başga etrapda howlyda ýaşaýardy şäher jaýynda bolsa 23 ýaşly talyp ogly Esen ýaşap okuwa gatnaýardy. Esen agrasdann gelen mylakatly oglandy goñşylary bilen salamdan başga işi ýokdy.
Ine bir günem Eseniñ ejesi oglynyñ öýine oglyny görmäge hem goñşylary bilen salama geldi.
Aýna daýza atdaş goñşysy Aýnañ ýeke galanyna ýüregi awady. Bir tarapdanam Esenjanyñ geýim-gejimini ýuwyp ütükläp berse öýüni syryp-süpürip berse menemä her aý ýüz manat ugradardym. Ýok diýmäýbilseýdir razy bolsa oglymada kömek özinede kömek boljakda diýip pikir etdide Aýna daýzada atdaş goñşysyna teklibini aýtdy.
Aýna muña arkaýyn ýetişjegini bilip razy boldy. Aýna Eseniñ diñe egin-başyna hem öýine seretmän çaý-suwynada seretdi. Üç goñşy şeýle bir jebisdiler welin hatda bbir eneden bolan doganlar hem beýle däldiler.
Günler-aýlar ýene aýlandy. Esen Aýna goñşysyna hemme syryny paýlaşýardy Aýnada Esene şeýle bir öwrenişipdi welin ony ýat adamdyram öýdenokdy.

Ine bir günem Tylla goñşysy gelip Aýnajan ýakyn günlerde Arslanyñ uýasyny bärdäki mekdebe salýarlar welin Ýusupjanam bakja ugratsak diýýän hat ýazuw öwrener ýaly aýyplaşmaweri Aýnajan eger haçan el kömegim dil kömegim gerek bolsa hökman aýtgyn ak göwnimden begenip etjekdirin diýdi. Aýna bolýar bolýar razy bolan bolsañyz bolýarla tikin-çatynam etýänä Esen goñşymam kömekleşip dur diýip gülüşip çaýlaşdylarda turdylar.

Bir günem Aýnañ ejesiniñ dogylan güni ýetip gelýärdi. Ejesine bir laý çalşyrgyç eşik sowgat edesi geldi emma puly biraz ýetmedi. Aýna ömürinde hiç wagt etmedik zady bolsada ejesini şeýle gutlasy gelip içinden Esenden karyz sorap göreýin berse alaryn bermese pulymyñ ýetenine sowgat alaryn diýip karara geldi.
Aýdyşy ýaly hem Esen okuwdan geleninde Aýna ondan altmyş manat pul karyz sorap gördi. Aýna soran badyna Esen bolýa berjek ýöne bir haýyşymy bitirjekmi ony bitirseñemm bitirmeseñem pul berjek diýdi. Näme haýyşka ol Esen hany aýt diýip Aýna sorady.
Aýna men saña indi köpden bäri edesim gelýän teklibim bar şony aýdasym gelýär diýip Esen dillendi.

Esen näme aýtjak bolýañ ýaman gorkuzýañla diýip Aýna birhili müýnli ýaly gepledi.
Aýna meñ saña aýtjak zadym häzir men saña altmyş manat pul berjek sen ony alda dükana baryp kyrk manadyna lýaşka galan ýigrimi manadynada un bilen sogan burç al. Garaz şol alan zatlaryñ hemmesini öýüñde somsa etde gyzgyny bilen hassahanañ ýanyna bar diýdi. Aýna Esene onsañ diýip soragly nazaryny dikdi.
Esen bolsa onsañ men talyp ýoldaşlarymdan dostlarymy alyp bararynda herimiz iki somsa satyn alarys somsa içi daşy gowy bolsyn bahasam iki manatdan bolsyn diýdi. Aýna ýene-de onsañ diýip gaýtalady.
Esen onsañ men ol somsany dostlarym bilen alyp iýip durkam towuk etinden ekenä gowy eken diýip öwerin sen çyndanam nahary süýji bişirýäñ. Onsañ hassahana girip çykýanlaram alar eger şol aýdanym bolmasa ol somsalary öýde üýşip özümiz iýeris sañada haýyşymy bitireniñ üçin altmyş manady sowgat bererin diýdi.
Aýna muny öñ edip görmänsoñ ilki biraz utandamda ýöne şol işi etse gowy bolyp özine hemişelik halalja rysk tapaýjak ýaly duýuldy. Şol duýgysy bilenem Esen eger ol edil aýdyşyñ ýaly gowy bolsa näme edeýin günde edibereýinmi diýdi.
Esen hawa Aýna eger aýdyşym ýaly bolyp somsa gyzgyny bilen gutarsa saña üstünden azap hakyñ galar altmyş manadymam berersiñ diýdi.
Bu haýyş dälde teklip ekenä Hydyr ata boldyñ Esenjan diýip Aýna guş bolyp uçyp öz gapysyna girip gitdi.
Ertesi ir bilen Esenden altmyş manat pul alyp dükana gitdi. Ýogsa özinde-de pul bardy. Emma ony Esenden alyp başlasy geldi.
Aýna Esenden pul alyp dükana gitdi Esen bolsa Aýna garaşýandyryn süjije somsa edip eltgin diýip çalarak ýylgyryp gitdi.

Aýna günortana golaý somsa taýynlap kiçi gyzyny ulyja oglyna tabşyrdyda somsalary bir gaba salyp daşyny dolap hassahana tarap ugrady. Hassahana ýeten dessine Esene jañ etdi. Esen aýdyşy ýaly 10 12 sany talyp ýoldaşyny alyp geldide hersi iki sany somsa aldy olary gören her kim bu tämizligi halallygy mese-mälim bildirip duran zenanyñ satýan somsalaryny sähel salymda gutardylar hatda isleg bildirenleriñ köpisine ýetmedem köpisi bolsa ýene sargyt etdi.

Somsalaryny satan üstesine ýüzden gowyrak somsa sargyt alan Aýna eýýäm öz talyp ýoldaşlary bilen gözinden ýitip barýan Esene guwanç we buýsanç bilen gözinden ýitýänçä seredip durdy.

Aýna öýine gelip pulyny sanasa laýyk ýüz ýigrimi manat bolypdyr üstesine çagalarynyñam her haýsyna iki somsa beripdi.

Aýna şeýle bir begenýärdi hatda özinden bi-ygtyýar begenç göz ýaşlary damýardy. Eseniñ gelerine garaşýardy. Hamala garaşdygyça Esen bu gün giç gelýän ýaly sabyrsyzdy.
Inede Esenem geldi. Eseniñ gelerine mähetdel Aýna ony bagtlylykdan begençden uçganaklaýan gözleri yzly-yzyna çykýan Esene bolan guwanç sözleri bilen garşylap näçe somsa edenini näçesini çagasyna berip näçesini satanyny näçesini Esene we Eseniñ dostlaryna satyp näçesini hassahana girip çykýanlara satanyny hatda nähili gidip gelenine çenli aýdyp Esene gezek bermän gürleýärdi.
Aýna Esenjan ynha mañada altmyş manat peýda galdy ynhada saña bergim diýip iki eli bilen begenip pul uzatdy.

Esen bolsa ýok Aýna ol size sowgadym bolsyn öziñe we çagalaryña diýip ýylgyrdy.
Aýna şeýle bir Esene buýsandy ondan hiç aýrylasy gelmedi ony halasgäri diýip kabul etdi.

Şeýdip Aýna somsa satmasyny her gün dowam etdi ondan daşary tikin-çatyn edipbem gowyja pul jemledi.
Bir günem Aýna ulyja oglynyñ dogylan günini belledi ejesi kakasydyr agasy bilen ýeññesinem çagyrdy Esenem uly hormat bilen çagyrdy. Goñşysy Tylla bilen onyñ maşgalasynam gadyr edip çagyrdy.
Aýnañ özlerinden uzakda-da arassalygyny halallygyny saklap gezişine üstesinede halalja zähmetinden çagalaryny gowy ekläp öýinede täzeje goş alanyna ejesi kakasy şeýle bir buýsanýardy. Bu zatlara kömek eden Esenede çäksiz alkyş aýtýardylar.

Dogylan gün bellendi sowuldy Aýnañ atasy öýi tarap öz öýlerine gitdiler Esenem olardan öñiräk öz gapysyna giripdi.

Aýna nämüçündir eýýäm Eseni göresi geldi ondan aýry hiç wagt bolasy gelmeýänini duýdy. Muny baryp Esene aýdasy näçe aýdasy gelsede ejap etdi. Ýöne aýtmasa Esen ony haçanam bolsa terk edip gidäýjek ýaly bolyp duýuldy. Şeýdibem Aýna ýüregini bire baglap daşky gapa tarap ýöredi.

Aýna daşky gapyny açanda Eseniñ gapyñ agzynda duranyny görip geñ galdy. Uzak wagt durmanam Esen men saña bir zat aýtjakdymda diýip Aýna Esene tarap çalarak bakyp ýuwaşja pyşyrdady.
Esen bolsa menem señ bilen gürleşesim gelip çykypdym gel gir ýa men baraýyn çaý içeli gürleşeli diýip Esen teklip etdi.

Aýna çagalarymy goýyp gaýtmaýyn gel meñ öýimde gürleşäýeli diýip Eseni öýine saldy.
Biraz çaý içenlerinden soñ Esen sorag bilen söze başlady. Aýna esene aýdasy gelýän hemme zatlaryny rahatlyk bilen aýtdy Esene meni hiç wagt ýeke goýmaý Esenjan isleseñ meni hyzmatçyñ edip alaý señ ýaly salyhatly adamyñ elini öpip gezerin meni ýeke goýma öýleniber maşgala bol ýöne kä ýarym menden habar tut nurana ýüzüñi synlap mähriñden ganaýyn diýip özeleniji äheñde ýüregini dökdi.
Esen bolsa bir agyz Aýna men seni gowy görýän aýdan zatlaryñam hemmesine begendim diýip ýylgyrdyda turyp ugrady.

Az wagtdan Esen öýine gaýtjak bolanda Aýna ertir saña aýtjak zadym bardyr diýip turyp ugrady. Aýna bolýar garaşaryn diýip Eseni ugratdy.

Ertesi gün Esen okuwdan gijiräk gelip Aýna men saña bir kiçijek naharhana gördim sen şol ýerde hemä nahar bişir hemem daşyndanam suw çaý köke-süýjem sat diýip teklip etdi.
Ýene bir aýtjak zadym sen meni hemişe iñ bolmanda öz rugsat berişiñ ýaly öýlenýänçäm söýermiñ diýip Aýnañ gözlerine bakanynda Aýna hiç zat gürlemedide Eseni gujaklady. Şeýle bir berk gujaklady hiç doýyp bilmejek ýaly gujaklady...

dowamy bar
Sag bolsun aýtdy (2): Gumlygelin, selhoz,

Özg. SöSäM (11.03.2018 / 17:23) [1]
2.  Lacyn Täzeje [off]
11.03.2018 / 17:37
Yzy hacan bolarka
3. Akapella Täzeje [92s]
11.03.2018 / 21:10
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Durmyşy waka okasam men şeýle bir dynç alýan
Sagbol ölup agşama beripdim meniň ýadowlygyň aýyrýar şeýle hekaýalar, sagbol goňyrly Dowamyna garaşýan
4.  SöSäM Täzeje [off]
11.03.2018 / 21:36
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
# Akapella (11.03.2018 / 21:10)
Durmyşy waka okasam men şeýle bir dynç alýan
Sagbol ölup agşama beripdim meniň ýadowlygyň aýyrýar şeýle hekaýalar, sagbol goňyrly Dowamyna garaşýan
Nowcha kop kop sag bol teswirine menem sheyle durmushy hekaya okasam

Jemleyiji boluminem yazyp otyrdym welin 2-nji bolumi pozupdyrlar munam pozaysynlar yazjagam dal
5. Arzuw Täzeje [32s]
11.03.2018 / 21:38
Fly with Me ...:)
# SöSäM (11.03.2018 / 21:36)
Nowcha kop kop sag bol teswirine menem sheyle durmushy hekaya okasam

Jemleyiji boluminem yazyp otyrdym welin 2-nji bolumi pozupdyrlar munam pozaysynlar yazjagam dal
Pozanlarynyng sebabi,duzgune gabat gelenok,shu yerde dowam etdir diydikleri shol.
6.  SöSäM Täzeje [off]
11.03.2018 / 21:46
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
# Arzuw (11.03.2018 / 21:38)
Pozanlarynyng sebabi,duzgune gabat gelenok,shu yerde dowam etdir diydikleri shol.
Ol mowzygy Mähri agza pozypdyr "gramatikasyz edip yaz"-diyip

Hazir bu forum Alyñky dälde Mähri diyilyan anketan eyesininkidine gozim yetse wopshe anketamam pozjak

Men keseden geltan geplere unus bermerin keseden gepleyanleri dunyade bardyram oytmerin.

Yone olaryn hic wagt hic zadyndan peydalanmaryn.

Bagyshlamak bashga bir zat binamyslyk yaranjanlyk bashfa bir zat
7.  SöSäM Täzeje [off]
11.03.2018 / 21:50
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
Men mun ikinjisini uytgedip yazdym aslynda. Goshgynam ozim goshdym olaryn yazanynda bary yogy 2 setir bardy asla goshgy hakda gurrunem yokdy.

Yone wakany edil bolyshy yaly yazsam pizarlar diyip kop wakany ayyryp yazypdym
8. Akapella Täzeje [92s]
11.03.2018 / 21:54
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
SöSäM, Dowamyny şu ýerde goý bolmasa kop bolunden ybarat bolsa ýorute blok bar şo taýda goýmaly
Iliňkiden hem arkaýyn ýaz barde pozyldy dp el çekme, men eýýam ony linede,vk da,odnoklasnikde goýdym, Google Hažir ýarym sagada galman çykar
9.  SöSäM Täzeje [off]
11.03.2018 / 22:02
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
# Akapella (11.03.2018 / 21:54)
SöSäM, Dowamyny şu ýerde goý bolmasa kop bolunden ybarat bolsa ýorute blok bar şo taýda goýmaly
Iliňkiden hem arkaýyn ýaz barde pozyldy dp el çekme, men eýýam ony linede,vk da,odnoklasnikd
Mahri agza meni kowypdy

okuwcyka kakasy kowanda 3 yyl oyine barmadyk caga 30 yashda birinin kowan forumyna gelmez forum kiminkidigini bilsen ayday kyn gorman
10.  SöSäM Täzeje [off]
11.03.2018 / 22:17
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
# Mahri (11.03.2018 / 22:10)
Sherraÿlamazdan ozal dûzgünnamany oka!))
Ony men ÿazmadym
Shahsyda

(Ikinji acan temany pozjak)

Diyip yazdyn dalmi
11. Akapella Täzeje [92s]
11.03.2018 / 22:30
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Söguşmaň şu ýere goý okajak okaýar şondada
12.  SöSäM Täzeje [off]
13.03.2018 / 00:17
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
Ayna aglap-aglap icini bosadanson uka gitdi. Daña golay tisginip turdy duys gordimi gormedimi ansyryp bilman esli salym oylandy. Yeri bolyar hany ozime geleyinde cagalar ucin ertirlik tayynlayyn diyip oz ishi bilen boldy. Cagalary ucinem Esen ucinem ertirlik tayynlap kofee tayynlap Esene ertirligini eltdi. Cagalary hem oyandy olary hem naharlady.
Esen okuwyna gitmanka Aynan yuzunin salyklygyna unus bersede hic zat gurlemedi. Sebabi Aynan namucin beyledigine dushunyardi duyn ol gaytmadyk bolsa Aynanyn yanynda galan bolsa bu gun irdenki Ayna yuzi salyk dalde yylgyrjaklap duran Ayna bolardy.
Esen gityanca kelam agyz geplemedi. Gidip baryarka juda assa ses bilen Aynam nesip bolsa okuwdan gelemizde nikalasarys bir musulman nika bolar diydi.
Aynada hic zat gurleman bash atdyda oz gapysyna girip gitdi.
Esen okuwdan gelip Aynany bir yere alyp gitdi ol yerde nikalashdylar. Ayna mundan son yol boyy ya men beytmeli daldimmikam Esena bir erkek kishi men ozumi saklamadym, uzak yekelige cydap bilman edaydimda diyip oz icinden ozuni koteklap ugrady.
Her zadam bolsa olar nikalashdylar. Nika wagtynda bu nika hakynda olar hic kime hic zat aytmazlygy karar edipdiler. Bu olaryn ikisi ucinem gowydy.
Namucundir yol boyy hic zat gurlesman biygtyyar oya batyp gelen Ayna bilen Esen oyleri golayladygyca yuzleri acyldy basymyrak gije duserine howlygyp ugradylar. Ikisem oz icinden biri-birine suwsap ugradylar.

Olar oyine gelyanca geplesman gelip gapylaryna yetenlerinde Esen dillendi.
Aynam ikimizem dymyp bildik. Bu gun sen gelip otyrma cagalaryn yatanson gapyny uc minut acyp goyda yap ozim bararyn diydi.
Gije yaryma golaylapdy Ayna cagalaryny yatyranyndan son suwa duship cykdyda sacyny hem gurankyrladypdy.
Ayna Esenjanam garashyp yadandyr gapyny acayyn diyip gapyny acyp cay oturtmaga gitdi. Uc minutdan kopiragem eglenip geldide gapysyny yapdy shol wagta cenli Aynan gapysynyn asudalykda acylyp yapylanda jygyldysy cala esidilyan gapysynyn sesine garashyp otyran Esen Aynalara tarap yorap ugrady.

Esen Aynany goreninde gunde gorip yoren Aynasy bolsada bu gun ol bashga yaly bolyp gorundi.
Hawa ol bashgady, yukajyk ici cala gorunyan agymtyl koynekde duran seretdigince gozuni ayyrasyn gelmeyan Aynady.
Bu gornushi synladygyca ona tarap has howesli suysip Esen Aynany ses sedasyz gujakladyda kop garasdym Aynam bu gune diyip Aynany opip ugrady.
Mundan sony elbetde belli zat ikisi hem gowun solpydan cykyp yene we yene gaytalap suyji uka gitdiler.

Ertesi ir saherden oyanan sunni yenil gush yaly galkyjaklayan Ayna Eseni yanaklaryndan opip oyardy.

Omrunde birinji gezek zenan bilen beyle yakynlykda bolyp goren Esen turyshyna Aynany bagryna basdyda Aynam seni hic wagtam goyberesim gelenok diydi Ayna bolsa belki men beterdirin diyip gulka salansyrap yuregini aytdyda turaly Esejan cagalaram turmanka ertirligini tayynlayyn senem okuwyna tayynlan ertirligini iyde git janym diyip Ayna yerinden turmak bilen boldy.

Eseni okuwyna ugradyp az salym yzyndan seredip durdyda gozunden yitenson oz ishine gumra bolyberdi.
Esen okuwyndan gelip Ayna bir hos habary bardygyny aytdy. Ayna bolsa sen didaryny gormekden gowy hosh habar yokdyr Esenjan gel bir ilki cayyny ic coregini iy habarynam alar otyrarys diyip gara-gadyr bolyp Eseni garshylady.

Esenin hosh habary Ayna uchin kicijek naharhana gurleshipdi. Hut ertirden bashlap Ayna ol yerde ishe bashlabermelidi.
Bu habary uzaga cekdirman Esen Ayna aytdy. Ayna ony oñladyda nesip etse ertir baryp bashlarys diyip aytdy. Olaryn bu wagt hemme zatdan beter pikir etyan zatlary basymyrak gijan dushmegidi biri-birlerinin mahrinden mazalyja ganmakdy.

Yene gije dushdi yene onki gyzgyn soygi eshret mahir bularyn arasynda pajarlayardy.
Ertesi Esen okuwyna Ayna bolsa oglyny yanyna kici gyzjagazyny bolsa eline alyp Esenin ugrada kicijek naharhanajygyna yola dusdiler.
Ayna ol yere baryp gorse bir garryrak dayza eyesi eken. Ol Aynany gulip garsy aldyda gurlesdiler ylalasdylar Aynada oz isine baslady.
Birazdan Aynanyn ataran somsalary heniz biship yetismanka Esen dostlary bilen gabanmaga geldiler. Biraz garashyp tayyn bolanson alyp iyip ötägitdiler.
Gije soygi bagty gundizem gun-gunden ugryna bolyan is Aynada aladadyr dertden hic hili pikirem goymady in söyyan adamysy Eseni yanyndady chagalary hem hemishe yanyndady ishi bolsa gun-gunden kop sargyt alyardy hatda soña-baka ilki bir son yene iki ishgarem alypdy yanyna.

Ine birdenem Ayna ozinde hem unja batyryan hem begendiryan alamatlary duyyp bashlady. Bashy aylanyp ugrady yuregi bulanyardy.
Ayna gowresinde caga galanyna anyk gozi yetdide muny dessine Esene aytmak bilen boldy.
Esen gowramde caga galypdyr indi name ederis diyip bir hili muynli yaly bolyp Ayna Esenin yuzine bakdy. Esen bolsa biraz dymdyda gaytam gowyda Aynam diyip gowni bir yaly jogap berdi. Sebabi ol Ayna sheyle bir owrenishpdi welin Aynadan son durmush gurmalydyr diyip pikirem edenokdy.
Emma Ayna men muny nadip ejem kakama agama yenneme aydaryn olar razy bolayanynda-da sen ertirin nahili bolar Esenjan diyip Eseni ukydan oyaran yaly edip goyberdi.
Beh dogrydanam biz bularyn hemmesini nace wagtlyk etyarkak diyip Esen hem ozine hem Ayna degishli sorag edip Ayna yuzlendi.

Aynadan bolsa yekeje jogap, bilemok.
Ara dymyshlyk dusdi, bu dymyslygy Ayna bozdy. Esenjan men hut shu gunin ozinde gidip ejdm kakama hemme zady bolyshy yaly aydaryn olar menem gowy goryaler senem gowy goryaler caganam dogyraryn.
Yone bu diydigim sen omruni men bilen gecirersin diydigim daldir bir gowyja gyz tapda oylen sen meñ yanymada ka wagt gelip cagandan hem menden habar tutsan bolyar diydi.
Esenem bor Aynam hemme zat gowy bolar diydide olar birneme kosesdiler.

Shundan son Ayna aydyshy yaly oylerine gidip ejesine hemme zady bolyshy yaly aytdy. Shaher yerinde hossarsyz komeksiz yashamagyn kyndygyny nirede bolsanam yekeligin kyndygyny ozelenip ozelenip aydyp ejesine dushundirdi.
Ejesi bolsa goy gyzym aglama men sana dusunyan. Yone Esenjan boy oglan sen bolsa ona barmaly dal su oz mertebanem depeledigin bolar yalan sozlap diydi. Ayna yok ejejan men Eseni beydip ile ryswa etmek niyetim yok bu esretli bolcylyk gunlere yetmegime ol sebap boldy men ona arkayy oyleniber oylenyancan hyzmatyny ederin oyleneninede asla garshylygym yok diydim diyip ejesinin gaharlanyp dunyani bashyna yumurmadygyna yuregi kanagat tapan Ayna ejesini gujaklap otyrdy.
Ara biraz dymyshlyk dushenson bi gyzym diyyana hali su kakanama geler kakana name diyerkak herne Allah abyray berewersinda diyip ene gorguli haysy oda yanjagyny bilman goz yashyny gyzyna gorkezse gyzy solayjak yaly gorkezmesede ozi olayjek yaly gozuni palasyn nagyshlaryna dikip esli salym oya batdy.
ynha kakalary hem geldi...

Dowamy bar...
Sag bolsun aýtdy (1): selhoz,
13.  SöSäM Täzeje [off]
13.03.2018 / 00:36
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
# Akapella (11.03.2018 / 22:30)
Söguşmaň şu ýere goý okajak okaýar şondada
Bu wakany yyazmak meselede daldi. Sebabi bilyan hakykatyny aytmak ansat
yone biraz howesim gacanson yazmandym dowamyny

Dowamyny dine sen ucin yazdym gadyrdan
14.  SöSäM Täzeje [off]
13.03.2018 / 00:38
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
@Akapella

Indiki bolumi jemleyiji bolum onam dine sen ucin yazaryn

Bira sen birem yene bir agza ucin yazdym yogsa howesim yokdy
15. Akapella Täzeje [92s]
13.03.2018 / 02:51
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
SöSäM, Garaşaryn dowamyna,
16.  Gumlygelin Täzeje [off]
13.03.2018 / 06:54
Çagalarym-barlygym,şolaň bagty-baýlygym.
SöSäM, Sesimi çykarmanjyk menem okap otyryn jigim.Başlan işiñi soñlaman goýma...
17.  SöSäM Täzeje [off]
13.03.2018 / 07:03
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
# Gumlygelin (13.03.2018 / 06:54)
SöSäM, Sesimi çykarmanjyk menem okap otyryn jigim.Başlan işiñi soñlaman goýma...
Wi bagyshla gelneje mena Nowcadan bashga dowamyna garashyann bardyram oytmandim
+ (1): selhoz,
Sag bolsun aýtdy (2): Gumlygelin, selhoz,
18.  Kepderi Täzeje [off]
13.03.2018 / 08:24
Dost edinmeye bak. Dusmanini Annen bile dogurur
# SöSäM (13.03.2018 / 07:03)
Wi bagyshla gelneje mena Nowcadan bashga dowamyna garashyann bardyram oytmandim
Teswirsiz,sag bolsyz,pulyussyzda okayanlar kop goyay yzyny ýarty ýolda goýma
19.  selhoz Täzeje [off]
14.03.2018 / 01:00
Dowamyny goýsañyz garaşyp otyrys.
20. Akapella Täzeje [93s]
15.03.2018 / 01:29
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Hany dowamy, garaşyp garaşyp kop garaşmalymy
Garaşmagyň hem öziçe badyr lezýeti diýip garaşdyrýaňmy

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net