Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

Habar

1.  @c Täzeje [452s]
11.03.2018 / 17:44
Degiśme salynyp kôpelen hakykatlar...

Durmuś guranlara iki gòzûñ dòrt bolupdyr diymeleri bar..
Kerim aga-da: ,,Dileg etse gòzlerñi-de gysganma" diyipdir welin, biri sorasa, maña iki gôzem bolyar diyip durmyśa çykyp baranyñy berip gôyberip bolarmyka?!
***
Šeyle bir ussatsyñyz. Diyjek sòzlerñizi, many- mazmuna gark edip aydyp biilyársiñiz. Gaybana-da bolsa, sizi tanamayanam bolsam, ol sôzler maña degiśli dál hem bolsa, gôni maña gelÿar. Gysgasy śol sôzleriñiz bilen janymy alyp, ÿen-de yerine goyup bilyársiñiz. Ine śeÿdip menem ôlûp direlenleriñ biri bolup oturberyàrin...
***
Adamyñ gôwni! Size śeyle bir gyylyaryn welin hey goyay...
Gòwûn diyilyán zadyñ gowni açyk, ak...Šonuñ ûçin sáhel zada aldanyar. Onuñ ká halatlarda ,,Šu meniñ bagtym bolsady" diyyáni, kimdir biriniñ bir náçe yyllyk bagtydyr, belki...
***
Bir giden, dûnyádàki iñ sûyji zatlary yanyma uyśûrip goyup, iñ sûyji zady sayla diyseler, eger ejem bolan bolsa ejeme ylgardym.
***
Degśirje goñśymyzyñ gyzy durmuśa çykanda, kûrte geydirmeleriniñ òñ yany ejesini çagyryp gupbañ ûstûnden mañlayyna ak yaglyk dañdyrdylar. Bu yagday, ejeden ,,ak bagtyñ bolsun gyzym" diyip ak pata almak hasaplanylyar eken.
Šol pursat hiç kime bildirmáni ôzûmi yere gòÿberdim. Šondan bári galanymy hiç gòrmedim...
***
Gyzynyñ bagty barada iñ kôpûrák oylanÿan ejeler bolsa gerek. Kiçirák wagtlarymam ôzi bilen bir yere alyp gitmekçi bolsa birnáçe gûn ôñûnden meni bezárdi. Barjak yerimize baryançak, tutylan toy sowulyança meni synlap yylgyryp durardy. Dogan garyndaślarynyñ, tanyś biliśleriniñ arasyna baranynda ,,yanynda gurjak yaly gyzjagazy bar" diydiresi gelen bolmaly. Ya-da gôzjagazlary menden doymadyk bolmaly.
Ulalanymyzda aladalarmyzyñ kôpelip, çagajykkak oynan gurjaklarmyzyñ nirede galanynam bilmeyśimiz ÿaly, kopûsiniñ yitibem gidiśi yaly, Ejem pahyr hem Allahyñ buyrugyny tutyp gitdi.Men bolsa onuñ yzynda yadyndan cykaryp giden gurjagy yaly bolup galdym.
Indi meniñ bagtym hakda oylanmak kakama galdy. 
Allah mañlayyma gowysyny yazan bolsa kakamyñ synçylygy bilenem men bagtly bolaryn. 
Birden oylandym: Kakam menin gòwnûmdáki yaly oglany ná bilsin?. Hemme zady aydyśyp oturar ÿaly kakalar ejeler ÿaly dál ahyry. Gowysy doganyma duydurayyn-la diyâgedin gapysyny kakdym.
Bu meselàni doganyñada aytmak kyn bora çemeli. Ôz ôyûmizem bolsa doganymyñ otagynyñ iki açylyan gapysynyñ açylmayan tarapyny itip bir sellem durdym. Birden wiii bu tarapy açylyardy diyip açyp girdim. 
Barmysyñyz? Otyrmysyñyz?
Ine-de nirelerdendir bir yerlerden Derweze etrabynyñ Diñlu obasyndan dôrán bir ágirt bolupdyr. Merhum Çary Yegenmyrat aga. Onuñ:
Barmysyñ diyip dogan girer gapydan,
Goyá ynanmayan yaly barlygña. 
Diyen setirleri biygtyÿar yadyma dûśdi-de, meniñ ôz howsalamy aytmagy ÿadymdan çykaryp ôtá gidiberdi
-Hááá bor-da oturber... diydimde egnimi gysyp ôz otadyma gaytdym.
Goni aytmak kyn dûśer, gowysy kakama bir hat yazyp, jûbûsune salyp, goÿaÿyn-la. Ahyr bir gûn-á alyp okar.
Hany baślap gòreyin...
Kakajanym! -Yo-ooo... beyle baślasam gorkmagy mûmkin. Bu meniñ pul sorajak bolamda baślayśym ahyry. Šonuñ ûçin salyhatly baślayyn...
Kaka! Otyrmysyñyz? 
Hakykatdanam men kakamdan, kakam menden tiz-tisden habar alyp duryarys. -,,Otyrmysyñyz?" bar soragymam śol. Kakamyña bar aladasy, kôp kitap okap, int girip telefona kôp seredip nerwimi, gòzûmi zaÿalamazlygym. Habaryndan ÿok int girjek, bir zat okajak adam, kakam uklandyr Alla diyip, gije bir çak bolyanca kitap okap oturanymdan. Habary yok geçen agśam ukladyma bu gije uklamanymda námemiś diyip, baślan pomanymy okap gutarjak bolyanymdan. Ertesi okan zatlarymy aydyp, topardaślarmyzyñ arasynda kôp bilyànsiramek meniñ hàsiyetim ahyry. Ay borda bar aybymam aytdym. Hany Haty dowam edeliñ.
-Kaka men ôz bagtym hakda oylanyp baśladym. Men muny seçmekde yalñyśmagym gaty ahmaldyr. Ol saylawy geçirmegi size goyyaryn. Boluñ hany, doganym bilen maslahat edip, geñeśip meni sorap gelÿánleri synlamaga, seljermàge giriśiñ!
Yok yok tiz dál. Sabyrlyja, Jaylyja, rahatja, akylly -baślyja. 
Onsoñam meniñ okuwymam tolegli ahyry. Baran yerime okuw tôlegimem azar bolar ahyry. Yok yok howlukmaly dál! 
Yone howayy gûrrûñ-le kaka!
Eger saylamaly bolsañyz śeyle bolsun!
Lukman Hekim yaly bolmagy hokmán dál. Sôzleri dertlere melhem bolyandan bolsun. 
Otagynyñ dôrt diwary kitap tekjeli bolup, onuñ hemmesi Mark Tveniñ kitap tekçesi yaly bay bolsun.
Magtymguly ÿaly dana, parasatly, Omar Hayyam yaly alym, filosof bolsa bolsun, yône śeraphon bolmasyn.
Hatam Tay yaly, Karun yaly bay bolsa has gowy. Ôylenjege, jay gurjaga, garaz zerurlara malyny paylap, śeyle bir ôzûmi gowy duyaryn. Bar Hayyrlar, sogaplar tôweregimde yylgyrśyp ÿûzûme seredip durarlar.
Gôrogly ÿaly batyr bolsa bolsun, --gyzma bolmasyn. Bezirgen yaly mert bolsun -ynanjañ bolmasyn. Kemine yaly kemgin, Mátáji yaly mátáç, Garyp yaly garyp-gasar bolsa bolsun. Agzybirje bolup bagtly yaśap yòrsek, barÿakak bayarys.
Adamçylygy, wepasy Meźnun yaly bolsun. Men diyip çôle çykmasa çykmasyn, men yok yerimde gośgy oka diyseler:
Bismillah okaryn hakyñ kelamyn,
Ne boldy bilmedim gelmedi Leyli 
diyip yatlap, yaś dokûp, garaśyp durandan bolsun.
Watanyny serkerde śahyr Seydi kimin soyenden bolsun.
Perhat kimin daglary yaran bolmasa-da il gûniñ bir iśi cykanda yetip barmakda gayratly bolsun.
Tahyr kimin deryada akmasy hokmán dál, sport bilen meśgul, gunáśa yûzmáge gatnayandan bolsa besdir.
Muhammet Aly yaly yumrugyna tuÿkûrip duran bolmasa bolmasyn, bilyàrsiñ-à kaka tens oynamany halayan-a, śol tens oynap baśarÿan bolsa-da bolyar.
Aman Šyhnepes aga yaly Magtymgulyśynas bolsun! Çôzgûdini bilmeyàn gośgularymy dûśûndirsin.
Nepes yaly soygûñ śasy bolsun, molladygy hem oña meñzese kem dál. Kuran okap, Alla diyip bagyryny gerenden bolsun. Goy ôz nikamyzm ozi gyysyn.
Kakajan meni bagtly edesiñ gelse bu zatlary gôz ôñûñde tutmagyñyz gerek.
Haty yazanyñ kimdig-à belli. Onuñ ûçinem syya zayalamayyn diyip bir at, bir famylya yazyp gutulaymaly yerde munça gepiñ baśyna yeten ôz ÿekeje gyzyñ...
+ (6): Rovshenova, Açelya, Mertebe, Aşyk Gurban, SöSäM, Mergen,
Sag bolsun aýtdy (6): Rovshenova, Gumlygelin, XXXXX, Mertebe, Aşyk Gurban, SöSäM,

Özg. @c (11.03.2018 / 17:45) [1]
2.  Lacyn Täzeje [off]
11.03.2018 / 17:59
Degśirje goñśymyzyñ gyzy durmuśa çykanda, kûrte geydirmeleriniñ òñ yany ejesini çagyryp gupbañ ûstûnden mañlayyna ak yaglyk dañdyrdylar. Bu yagday, ejeden ,,ak bagtyñ bolsun gyzym" diyip ak pata almak hasaplanylyar eken.
Šol pursat hiç kime bildirmáni ôzûmi yere gòÿberdim. Šondan bári galanymy hiç gòrmedim...


ine in uly agram...
+ (1): @c,
3.  Gumlygelin Täzeje [off]
11.03.2018 / 18:33
Çagalarym-barlygym,şolaň bagty-baýlygym.
Juda manyly, gynançly hem buýsançly.
+ (1): @c,
4.  Garayolly Täzeje [928s]
11.03.2018 / 19:32
Ajayyp yazgy
+ (1): @c,
5.  Aşyk Gurban Täzeje [off]
11.03.2018 / 21:31
@c, Sada pikirlerden dörän jümleler uly arzuwyňyz bar eken onýaly oglany tapmak kyn bolaýmasa gowsy haýyry söýýän haýyrly oglan diýseňiz bolar.
+ (1): @c,
6.  @c Täzeje [453s]
11.03.2018 / 21:37
Aşyk Gurban, ,,Yagśy niyey, yarym dôwletlilik"

Siziñ pikirñizede hormat...
+ (1): Aşyk Gurban,
7.  @c Täzeje [453s]
11.03.2018 / 22:27
niyet*
8.  GaRaTmyN Täzeje [off]
12.03.2018 / 00:34
Biz ýurtlary däl, köñülleri eýelemäge barýarys.
Beyle oglanlar barmyka hazir?!...

Howa yone yagsy niyet yarym dal, bitin dowlet dpem okapdym bir yerlerde...


Umuman yazgyny haladym. Berekella...
+ (1): @c,
9.  AKPAMYK Täzeje [off]
12.03.2018 / 01:12
gowy yazlypdyr.hasam 4-nji jumläni haladym sagboluñ
+ (1): @c,
10. Mertebe Täzeje [11s]
12.03.2018 / 22:49
Soňky günler tebil tapyp joşamok, Günler bolsa dert üstüne dert goşýa
+++++++++++
11. Mertebe Täzeje [11s]
12.03.2018 / 22:54
Soňky günler tebil tapyp joşamok, Günler bolsa dert üstüne dert goşýa
Gyz naçar maşgala, duýgulary näzik, kalby inçeden owadan arassa,bigünä arzuwlardan doly bolýar,ähli gyz maşgalanyñ päkize arzuwy ganat beklesin.
Durmuş, ykbal__bular päkize arzuwlara ganymlyk edip zabun daramasyn...

Iñ süýji gõzel arzuwlaryñyz hasyl bolsun!
+ (1): @c,

Özg. Mertebe (12.03.2018 / 22:55) [1]
12.  Mergen Täzeje [off]
13.03.2018 / 01:02
Tüweleme, arzuwlaryñ hasyl bolsun! Dünýägaraýşyñ gowy. Belki şu ýazanlaryñdaky ýaly ýoldaş duşsynda...

Akylly gyzlarmyz baroow, bar entek olar. Hudaýa şükür!
+ (1): @c,

Özg. Mergen (13.03.2018 / 01:04) [1]

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net