Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

Habar

1.  Yklym Täzeje [off]
11.03.2018 / 19:12
IMG
Sona gelneje

Sona gelneje(ady üýtgedildi) Angliýada ýaşaýar. Ol 41 ýaşynda. Onuň şu dünýäde ejesi Şeker daýzadan(ady üýtgedildi) we iki sany äpet güjüginden başga hiç kimi ýok.
IMG

Sona gelneje aýryşan zenan. Ol 28 ýaşynda durmuşa çykýar. Iki ýyllap çagasy bolmaýar. Adamsy muňa çydaman, günde öýe içgili gelip başlaýar we Sona gelnejäni gysyr bolandygy üçin urup-sögýär. Sona gelneje adamsynyň edýän zulmuna çydaman, ejesi Şeker daýzanyň ýanyna göçüp barýar.

Şeker daýza gyzynyň içi gysmaz ýaly oňa iki sany 2 metr boýundaky äpet güjük satyn alyp berýär. Sona gelneje itler bilen bahym öwrenişýär. Olar bilen ysnyşyp gidýär...
IMG
Şeker daýza

Sona gelneje günde itler bilen gezim edýär, olary naharlaýar, olary suwa düşürýär. Garaz, Sona gelneje üçin günde güýmenmäge zat bardy...

Emma, şol iki äpet it öýe gelenden soňra, olaryň öýüne myhman gelmeýär. Sebäbi, topular öýdüp gorkýarlar. Hat-da, Sona gelneje itleri bilen köçede gezim edip ýörkä, goňşular ondan aýlanyp geçýärler.


Iki äpet it sebäpli, Sona gelnejäň durmuşa çykmak meselesi hem barha kynlaşýar. Hiç kim onuň ullakan iti bilen bile ýaşamak islemeýär. Emma, Sona gelneje hem itlerini juda gowy görýärdi. Onuň iň ýakyn dostlarydy. Şonuň üçinem, Sona gelneje: “Kim maňa öýlenmek islese, ilki bilen meniň itlerimi kabul etmeli” bolar diýip, habarçylara gürrüň berdi.
IMG
Habarçylar Sona gelnejeden başga nähili şertleriniň bardygyny soradylar. Sona gelneje bu soraga şeýle jogap berdi:

Meniň şertim aňsat. Men 40-60 ýaş aralygy bir erkek gözleýän. Öýlenmedik ýa-da aýrylyşan hem bolup biler. Onuň haýsy ýurtdandygy meni gyzyklandyrmaýar. Emma, hökmany suratda Angliýa gelip meniň bilen bile ýaşamaga razy bolmaly we meniň itlerimi ýigrenmeli däl. Meniň geljekki ýoldaşym işlemän biler. Meniň özüm eklärin. Meniň kiçiräk karýeram bar. Öýüm, awtoulagym hem bar. Maňa diňe öýde “öýbikesi” bolup berse we itlerimi naharlap, gezim etdirip berse şol bolany. Maňa başga zat gerek däl diýip, Sona gelneje habarçylara gürrüň berdi.

Emma, habarçylar Sona gelnejä, şol iki itden dynmasa, hiç kim öýlenmäýmese diýip duýdurdylar.

Habarçylar, Sona gelnejäni ýakyndan yzarlaýarlar. Haçanda täzelik bolsa aýdarlar.
+ (4): , Парекмахер, SöSäM, Gowjam,
Sag bolsun aýtdy (2): Парекмахер, Zeynep,
2.  Парекмахер Täzeje [off]
11.03.2018 / 20:01
Нәмә герегай бейдип 2 саны әпет гүжүги ойнап йөрүп, ондана дурмуша гызыкланса говы болжак !
3.  SöSäM Täzeje [off]
11.03.2018 / 21:00
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
Men barjak goni

Itleri dishlemese ozem gelip dishlemese

Hic zat etmeli dal arkayyn o jaya gecip yatybermeli bolsa bolya itinede ozi seretsin
4.  Lacyn Täzeje [off]
11.03.2018 / 21:08
Awtor gaty degishgene menzeyar
5. Akapella Täzeje [57s]
11.03.2018 / 21:48
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Atlary gelişmandir, turkmen at, eger nirde bolaýsyn turkmen turkmendir iki sany uly it saklandan iki sany Göle saklanny gowy gorer turkmen,
Şolara berjek iýmitini bir topar aç çagalar kop angilýada şolara berse bolanokmyka
Umuman şu turkmenden başga milletler sadaka edýarmika öýlerinde ýorutelap aydylan janly
Birhili soraga boldy öza mowzukda
6.  Yklym Täzeje [off]
11.03.2018 / 22:08
# SöSäM (11.03.2018 / 21:00)
Men barjak goni


Özg. Yklym (11.03.2018 / 22:09) [1]
7.  Yklym Täzeje [off]
11.03.2018 / 22:14
# SöSäM (11.03.2018 / 21:00)
Men barjak goni

Itleri dishlemese ozem gelip dishlemese

Hic zat etmeli dal arkayyn o jaya gecip yatybermeli bolsa bolya itinede ozi seretsin
Hany ilki bilen suratyňy ugrat göreli nähili adamkaň...
8.  Yklym Täzeje [off]
11.03.2018 / 22:16
# Akapella (11.03.2018 / 21:48)
turkmen turkmendir iki sany uly it saklandan iki sany Göle saklanny gowy gorer turkmen,
Diyorsun? Beýle däl bolaýmasyn...
9.  selhoz Täzeje [off]
11.03.2018 / 22:27
Itinä zäherläp bolsa özünem çagañ bolonok diýip tm ginekologo ugratsañ angliýada jaýly, maşynly, işli bolup galybermeli.ýa it dişledi edip nolsa
10.  selhoz Täzeje [off]
11.03.2018 / 22:34
Ýol çykdajynam berse,men barýan.
11.  Yklym Täzeje [off]
11.03.2018 / 22:37
# selhoz (11.03.2018 / 22:34)
Ýol çykdajynam berse,men barýan.
Ýöne niýetiň öýlenmek bolmaly, hemişe bile ýaşamaly
12.  selhoz Täzeje [off]
11.03.2018 / 23:42
# Yklym (11.03.2018 / 22:37)
Ýöne niýetiň öýlenmek bolmaly, hemişe bile ýaşamaly
Adresini ber.bahana bn iñlis dilini öwrenerin.ýurt görerin.....
13. berdi Täzeje [22s]
11.03.2018 / 23:45
soze bakarn sozmi diyp sozlane bakarn adammy diyip
her hili ynsan bar dunyade
14. Gowjam Täzeje [257s]
12.03.2018 / 00:21
♥99 Göterim Zähmet, 1 Göterim Zehin♥
Onnarya Sona gelneje. Bazi erkeklerden kopek bile hayırlıdır.
15.  Gulbahara Täzeje [off]
12.03.2018 / 01:58
# Gowjam (12.03.2018 / 00:21)
Onnarya Sona gelneje. Bazi erkeklerden kopek bile hayırlıdır.
Ine bu başga gürrüň
Sag bolsun aýtdy (1): Gowjam,
16.  Jùneýit Täzeje [off]
14.03.2018 / 21:30
# Akapella (11.03.2018 / 21:48)
Atlary gelişmandir, turkmen at, eger nirde bolaýsyn turkmen turkmendir iki sany uly it saklandan iki sany Göle saklanny gowy gorer turkmen,
Şolara berjek iýmitini bir topar aç çagalar kop angilýada ş
Oyde gole yok yone 3 sany ita bar. Bizema turkmen diyas ozumize
17. Akapella Täzeje [58s]
14.03.2018 / 21:44
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Jùneýit, Şo üç ite derek göle saklan bolsaň bu çaga göleli atgyr bordy, hemma süýt bordy heňde gatyk
Göziniň turkmenligibe buýsanmanlar hem Kompda nadeýin
18.  Enka Täzeje [off]
15.03.2018 / 00:41
kaktus häsiýetli, bägül köñülli
Bolup biler.

Özg. Enka (15.03.2018 / 00:41) [1]
19.  Jùneýit Täzeje [off]
15.03.2018 / 18:42
# Akapella (14.03.2018 / 21:44)
Jùneýit, Şo üç ite derek göle saklan bolsaň bu çaga göleli atgyr bordy, hemma süýt bordy heňde gatyk
Göziniň turkmenligibe buýsanmanlar hem Kompda nadeýin
Shu yazanyny okap senin turkmendigine shubhelendim. Ozun dushunen bolaymasan mena dushunmedim bu yazanyna
20. Akapella Täzeje [58s]
15.03.2018 / 19:31
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Jùneýit, Onyň üçi mekdebi doly okamasaň duşunmeýaň

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net