Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

Habar

1.  SöSäM Täzeje [off]
12.03.2018 / 03:24
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
PYLANY HAKYNDA PIKIRLERIM ÝOK

Pylany hakynda pikirlerim ýok
Çünki maña gyzykly däl pylany
Maña görä ýaşamak oñ borjy däl
Oña men beremok bedeni jany

Pylanylar üýşse gyzyklanaryn
Boş ýere bol bolýar olaryñ ýany
Hemem hakyky güýç şol ýerde bolýar
Nirede köp bolsa pylanyñ sany

Isleýşiçe iýsin islän ýerinden
Maña näme onyñ çöregi-nany
Isleýşiçe geýsin islän eşigin
Öz dünýä garaýşy, onyñ öz dony

Agramly sözlere teşne bolsamam
Añkaryp durmaryn beýgeltse tony
Muhabbet döretýär hoşahlaklylyk
Mylakatly sözde köp bolýar many

Görüpler hakda-da pikirlerim ýok
Eýeläp barsada ýarpy dünýäni
Basgylap barýarkam mejbur aýyryp
Gidäýerin aýagyma çümýäni

Bahyllar hakda-da pikirlerim ýok
Gyzyksyz, kümsügiñ azmy ýa käni
Sypaýy açgöze wagtym ýok meniñ
Gyzyksyz oñ bilmeýäni bilýäni

Maña näme mençe ýoklañ durmuşy
Nämüçin ýakaýyn zehini a:ñy
Men ýok zady düzetmekçi bolamok
Çünki düzelmeýär samsygyñ gany.

ABDULSÖÝÜN_ILHARY {A.S.K}

12.03.2018.ý. 3:23
+ (3): Gowjam, Mergen, Kepderi,
Sag bolsun aýtdy (4): XXXXX, AKPAMYK, Annagurban, arslan86,

Özg. SöSäM (12.03.2018 / 03:27) [1]
2.  XXXXX Täzeje [off]
12.03.2018 / 03:44
Allahyma - söýündüm we söýendim
Gurbannazar halypanyň çyn şägirtlerinden ekeniňiz. Mynasyp ýöretýänleriň biri siz onuň yzyny
3.  SöSäM Täzeje [off]
12.03.2018 / 11:35
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
# XXXXX (12.03.2018 / 03:44)
Gurbannazar halypanyň çyn şägirtlerinden ekeniňiz. Mynasyp ýöretýänleriň biri siz onuň yzyny
Käşgä... diyaymesem name diyjegimi bilemoga

Achan mmowzuklaryma seret gardash owuljek derejede halanan ya sag bol aydylan yeri yokdyr kan

Bir iki sany halanan ya sag bol aydylan
4.  Annagurban Täzeje [off]
12.03.2018 / 13:00
SöSäM, Berekella diýäýmek galýa Maňa

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net