Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi

Habar

1.  ONLINE2 Täzeje [off]
12.03.2018 / 10:01
EDENIÑE $ÚKÚR ALLAJAN!
Gülmek Ömürdendir


✔ Işe gijä galyp geleniñ düşündiriş arzasy:

- Men işe sagat 8:00-da däl-de 10:00-da geldim, beýle giç gelenimiñ sebäbi, işdäkiler ahyr soñy 10:00-a çenli diñe çaý içýärler, a men onça wagtlap çaý içmegi halamok.


✔ Aýaly gahar içinde ýoldaşyna jañ edýär:
- Heýt, haýsy jähennemde gezip ýörsüñ sen?!
- Ezizim, seniñ gowy gören brilliant ýüzügiñ satylýan ýeri barda, hany şo wagt pulum ýokdy, men saña "Hökman alyp bererin görersiñ" diýip söz beripdim.
Ýadyña düşdümi? - diýende o aýal ýumşapdyr we titreýän sesi bilen:
- H-h-hawa ýeketägim, elbetde ýadyma düşdi.
- Häh, ine şonuñ gapdaljygyndaky kafeda oglanlar bilen içip otyrys, gijiräk bararyn söýgülim.


✔ Merjen bilen kino görýäris. Telefonym aşhanada galypdyr, sms gelenini eşitdim. Ýaltanyp turup aşhana bardym, sms-i Merjen iberen eken:
- Ezizim, aşhana baran bolsaň, çaý demläp alyp gaýtsana.


✔ Talyp kafeda gyz bilen tans edip ýörmiş. Birden biziñ talybymyz özünden gidip ýykylýar. Ýanyndaky gyz gygyrmaga başlaýar:
- Suw getiriň, suw! Bärde biri özünden gitdi...
Talyp ýigit ýatan ýerinden gözjagazyny açyp, ysgynsyzja ses bilen:
- Bir döwüm çöregem getirsinler-le...


✔— Sen iňlisçe bilýäňmi?
— Hawa.
— Näçeräk bilýäň?
— Ähli meseläni düşündirip bilýärin.
— Hany, düşündir!
— I dont know English!


✔ Iki sany gyzjagaz duralgada dur. Olaryň biri beýlekisine ýüzlenýär:
— Sen näçelik awtobusa garaşýarsyň?!
— 6-lyga. A sen?
— Menem 9-lyga.
Şol wagt duralga 69 belgili awtobus gelýär. Gyzjagazlaryň ikisi-de şatlykly seslenýärler:
— Ura, ikimiz hem bir awtobusda gidýäris...


✔ Ilkinji gezek mekdebe gidip gelen oglanjykdan ejesi soraýar:
— Mekdepde öýdäki ýaly garagolluk, gykylyk etmän, özüňi oňat alyp bardyňmy?
—Ýogsam näme. Günuzyn burçda duruzsalar, ýakymsyzlyk edip bolýarmy? — diýip, oglanjyk jogap berýär.


✔ Kakasy oglundan:
— Oglum, ejeň bilen kakaň iki alma berse, sende näçe alma bolýar? — diýip soraýar.
— Dört.
— Eneň bilen ataň üç guzy berse, sende näçe guzy bolýar?
— Hiç guzym hem bolmaz.
— Wiý, o näme üçin?
— Men olardan sorap gördüm, enemde-de, atamda-da guzy ýok eken...


✔ Oglanjyk ejesine ýüzlenýär:
— Eje, futbol oýnamaga gidäýeýin-dä.
— Ýüzüň şu kiri bilenmi?!
— Ýok, dostlarym bilen...


✔ Bäş ýaşlyja oglanjyk kakasyndan soraýar:
— Kaka, sagat ýatyp galypdyr diýýäň welin, ony nädip turuzsamkam?!


✔— Towuklara iým berdiňmi, oglum?
— Hawa, towuklarymyz sowuklamaz ýaly, olara seniň içýän burçuňdan hem goşup berdim.


✔— Eje, adama onuň etmedik işi üçin temmi berilýärmi? — diýip, oglanjyk ejesinden soraýar.
— Ýok, oglum - diýip ejesi oglunyň başyny sypaýar. Oglanjyk bolsa müzzerip durşuna hüňňürdeýär:
— A mugallymymyz maňa ýerine ýetirmedik öý işim üçin ikilik goýdy.


✔ Garryja enesi agtygyndan soraýar:
— Balam, bu otluçöpler näme üçin ýananokka?!
Agtygy geň galyjylyk bilen jogap berýär:
— Bilmedim-dä, ene, otluçöpi satyn alamda, ýekän-ýekän ýakyp barlap alypdym. Şonda-ha olar ýanýardy...


✔ Lukman çagadan soraýar:
— Bu gün näme iýdiň?
— Palaw iýdim.
Lukman az wagt pikirlenenden soňra ýene-de sorag berýär:
— Işdämenlik bilen iýdiňmi?
— Ýo-ok, salat bilen iýdim.


✔ Mugallym okuwçydan soraýar:
— Näme üçin düýn okuwa gelmediň?
— Uly doganym syrkawlady.
— Ýeri, näsaglan-uly doganyň. Seniň oňa näme dahylyň bar?
— Menem uzynly gün onuň tigrini sürdüm-dä...


✔— Eje, men şu gün awtobusda bir gelnejä ýer berdim. Ýöne ol oturmady.
— Onsoň sen näme etdiň, oglum?
— Ýene öňkim ýaly enemiň gujagynda oturyberdim.


✔ Oglanjyk oba enelerine myhmançylyga gelýär. 3-4 gün bolandan soň, ol enesine ýüzlenýär:
— Ene, jaňly sagadyňyz ýatypdyr-a?!
— Hawa, köşek, sagadyň batareýi çöküpdir.
— Onda sizi irden kim turuzýar?
— Wiý, bileňokmy, horazymyz her gün irden gygyryp turuzyp dur-a!
— Ene, horazyň batareýini alyp, sagadyňyz-a daksaň işlemezmi?
Bellik:ýazgylar göçurlen)
+ (1): Azat 33 ashyk,
Sag bolsun aýtdy (4): Anyk, Gowjam, Gumlygelin, XXXXX,
2. Gowjam Täzeje [9s]
12.03.2018 / 10:29
♥99 Göterim Zähmet, 1 Göterim Zehin♥
Uuff, Yromantiik......mena bulary on okap okap okaaap yat tutdum uže.
3.  matematik Täzeje [off]
12.03.2018 / 10:56
Meni aldanyna gynanammok,gaydyp sana ynanmajagyma gynanyan.
4.  Парекмахер Täzeje [off]
12.03.2018 / 11:00

вухахаха көпүсә бетже экен !
5.  tarnaddo Täzeje [off]
12.03.2018 / 11:22
Iki sany skelet urus etjek bolyamys.
Biri beylekisine:
Sűñke degmek yok yone diyyamis)))
Sag bolsun aýtdy (1): Azat 33 ashyk,
6.  Mergen Täzeje [off]
12.03.2018 / 11:26
Biri bazara öküzini äkidipdir satmaga. Ondañ bazaryñ gyzan wagty 1-2 sany oglan gelip, "agam näme berýäñ muña?" diýse, ýaşajyk ýorunja bn bakylandyr, eti süýjidir dýse, ýañky oglanlar, "yna ýorunja ogrusy belli boldy, ýazalyñ jerimäni" diýip ýazypdyrlar. Polis ekenler.

Onsañ, ýene birazdan biri gelip, "agam name bn bakdyñ muny" diýse, obañ gaýrasyndaky külde bakdym diýipdir. Ýañkam keselleriñ ýaýramagyna garşy göreş gullygyndan eken, keseli ýaýradýan sen ekeniñ, me saña diýip, jerimejik belläpdir diýýa.

Birazdan ýene biri gelip, "ýaşuly name bn bakdyñ, tüweleme bakyba bilipsiñ" diýse, gözi gorkan ýaşuly, aý menä şuña özüm iýmitem beremok, pul berýän, özi gidip bazardan iýjek-işjegini alynyp gelayya diýipdir görgüli...
+ (1): Azat 33 ashyk,
Sag bolsun aýtdy (1): Gowjam,
7. Akapella Täzeje [31s]
12.03.2018 / 19:57
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Gowjam, @Gowjam
bilen @Mahri
Lebaba gidipdir ,ol poýeze bilet alypdyrlar
Şol barmana Gowjam ajygyp

@Mahri
bir zat alyp poýeze munelile diýýar

@Mahri
- kema dal: - diýip,olar bile wakzaldan, ony muny almaga gyrada duran somsa satýanyň.ýanyna barýalar,ony muny alýanja duran poýez hem çala ýorap ugraýar

@Gowjam
- waaaý poýez gitdi ylgadyk @Mahri
diýýar
Bular ylgap başlaýalar welin
@Gowjam
—Saklan,@Mahri

@Mahri

- name boldy

@Gowjam
- köwşümiň ökdesi döwüldi
- alaýyt senemaý,Poýes gidip barýar, köwşuňi eliňe alyp ylgabersene
+ (1): Gowjam,

Özg. Akapella (12.03.2018 / 19:58) [2]
8. Akapella Täzeje [31s]
12.03.2018 / 20:17
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Mahri, Men gowy bilýan seniň name iýýäniň ýone ony ýazyp durmadym
9. Gowjam Täzeje [9s]
12.03.2018 / 21:22
♥99 Göterim Zähmet, 1 Göterim Zehin♥
Akapella, Hââkk...so wagt nebir tazeje alan kablugymyn isi gorulday. Yatyr so dursyna bir tayy gopuk okjesi bn. Ayakyalanac ylgadym elimdede gyzgynjak somsaly paket. ....somsa iyemok dp sonca ylgandan son mana yetirman baryny iyda Makgi.
10. Gowjam Täzeje [9s]
12.03.2018 / 21:24
♥99 Göterim Zähmet, 1 Göterim Zehin♥
# Mahri (12.03.2018 / 20:09)
Agy men somsa iÿmeÿän, iÿjegi ÿazmaly ekeniñ
Baryny iydina gy mana yetirman.

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net