Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

Habar

1.  Rakitich Täzeje [off]
13.03.2018 / 00:33
Ol gitmage karar bereninde, men onuñ eshiklerini yygnashdym we ishe haysy reñkdaki köynegi geymelidigim barada pikirlendim. Uytgeshik, yöne ertirligiñ bashynda men hich zat duymadym, bu belki gowy iyip ichenimdendir. Belkem, onuñ günüñ ahyryna chenli, gaydyp geljekdigine ynamlydygymdandyr. Günortanlygyñ edinemde, üstüme kofe dökdüm we gowy göryan köynegimde ullakan tegmil galdyrdym. Men gynanmadym, sebabi öye baranymda, onuñ köynegi yuwup berjegini bilyardim. Gapyny achamda, jayyñ ichi garañkydy, sowadyjynyñ ustunde onuñ achary yokdy. Agshamlyk naharynyñ ysy yokdy, doly ichilmedik chayly stakan bolsa irdenkisi yaly durdy. Henize chenli, jayyñ ichi beyle bosh görünmandi. Men ilkinji gezek, gapyda biraz saklandym. Üchunji gije men gowy yatybilmedim. Krowat maña gereklisinden uly we yatmaga oñaysyz göründi. Dañ atmanka, men tisginip oyandym, ony öpüjikler bilen oyarasym gelyardi, yene öñküler yaly oñ deminden dem alyp, ukusyz galasym gelyardi. Bosh yatakdan onuñ eginlerini tapmak umydy bilen elimi sermeleyardim. Ellerini we yyljajyk barmajyklaryny ogshamak üchin. Boshluk. Onuñ yassygy bolsa, hich hachan beyle sowuk bolmandy. Bir hepdeden soñ, öñler bu zatlar bilen ishimin yoklugyna garamazdan, Hudayyñ barlygyny yada saldym, hayran galaymaly. Yzyñda galan dem alyshy duymak we her gün ishden öye howlugmak. Bu zatlar öñ garypja görunyardi, hazir bolsa ol bibaha gymmatdy. Chydap bolmajak derejede. Yalñyzlyk. Gorky. Köynekdaki tegmil... Jayymyñ giñligi yaly ullakan buysanch duygusy, indi köynegimdaki tegmiliñ ölcheglerine hem sygyardy. Gapy kakyldy. Añyrsynda ol. Yönekeyje sözleri we kofe renkli gözleri bilen ol.
Ol gaydyp geleninden soñ, men oña gitmage yol bermedim
Hich hachan...
+ (4): Jamelia, Gowjam, sevan, ,
Sag bolsun aýtdy (1): sevan,
2.  Rakitich Täzeje [off]
13.03.2018 / 00:34
W.Prah "Kofeynya"
3.  selhoz Täzeje [off]
13.03.2018 / 02:29
# Rakitich (13.03.2018 / 00:34)
W.Prah "Kofeynya"
Awtor ýazýan zadyñy düşnikli ýazsana.ýa terjime edeñde ýalñyşýañ,ýa ylmy dilde ýazýañ.bu ýerde ylmy adamlar dälde,sada adamlar okaýa.kofýe diýdiñ ýyljak gujak diýdiñ,tegmil diýdiñ.ýazmakañ ilki özüñe sorag ber:meñ şu ýazýan zadym kime gerek.aslynda zerurlygy barmy?
4.  selhoz Täzeje [off]
13.03.2018 / 02:44
"Sowadyjyñ açary ýokdy...ony ÖPÜJIKLER bilen oýarasym gelýärdi..boş ýatakdan onuñ eginlerini tapmak üçin...kofe reñkli gözli ol...heý bir ne türkmen nede türk it ýandakdan böken ýaly ýa suw siýdik diýilýäne meñzeýä
5.  selhoz Täzeje [off]
13.03.2018 / 03:11
Sen bir pikir et"heý tm dilde kofe gözli öpüjekler bn oýarjakdym,ýa boş ýatakdan seni gözledim .jan dogan bizde ýatak diýip "eşek ýatak,doñuz ýatak,goýun ýatak ...diýip sözler ba.gelnini ýatakdan gözlänoklar.
6.  sevan Täzeje [off]
13.03.2018 / 04:19
"не когда не говори не когда"
Hawa içinde türk sözleri bar biraz

Ýöne şu hekaýany okadymda hiç haçan aýalsyz ýaşasym gelmeýän pikirimi ýene ýüz gezek makulladym

Çyndanam
aýalsyz ýaşamakda näme many bar. Bir sebäpli many bolaýanda-da aýalsyz ömürde näme süýji bar lezzet bar.

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net