Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi

Habar

1.  SöSäM Täzeje [off]
13.03.2018 / 03:01
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
Biz bäş sany dost bolyp
Men (sösäm)
Abdullah
Azat
Begli
Myrat
Dagylarymyz Beglileriñ howlysynda otyrdyk. Begliler şäherde kiçiräk howlyda ýaşaýarlar öýleri köçä bakyp duran köçe gyralary bolsa raşotkaly howlydy.
Howa maýyl bolansoñ daşarda inçe uzyn agaç stolyñ daşyna jemlenip otyrys. Stolyñ inçe tarapynda arkamy jaýa ýüzimi ýola bakdyryp men otyryn. Sag gapdalymda stolyñ giñ tarapynda Abdylla oñ añyrsynda Begli çep gapdalymda Azat oñ añyrsynda-da Myrat otyr.
Olar küşt oýnap otyrlar men bolsa käte bir çilim çekip olara seredip otyryn.
Menä küşt oýnamok olaram çilim çekenok.
Sebäbi men küşt oýnap bilemok öwrenjegem bolamok. Olaryñ bolsa üçüsi sportsmen biri Azat bolsa namazly oglan.
Olar küşde başagaý men bolsa kä olary kä köçäni synlap otyryn.
Ine birdenem ýolyñ añyry ýüzine edil otyran gabadymyza bir gyzyl nissan versa gelip durdy. Içinden saçlary egnine düşip duran, ýüzi ap-ak, inçe uzyn, egninde açyk gülgüne reñkli tirsegine çenli eplenen ýeñli köýnekli, aýagynda çalarak aýagynyñ daşynda oýnaýan mawy öwüsýän gara gök jeans bilen oñam aşagyndan teýi ak üsti gara gök mata köwüşli, çep eli sagatly sag eli ak alaja bilen oñ aşagyndanam ulyrak altyn broslet dakylan biri düşdi.
Düşişinede gapdalyndaky jaýa seredip jüwisinden telefonyny çykardyda gulagyna tutdy.

Ony geleni bäri synlap otyrsamam men onyñ zenanmy ýa erkekdigine düşünmän otyramsoñ oña ünüsem bermeýän küşte başagaý dostlaryma e waý erkekmi ýa zenanmy nämaý o zat diýdim.
Olaryñ hemmesi birlikde hany diýip köçä seretdiler. Sereden batlaryna çep gapdalymda otyran Azat şonam bilmediñmaý sösäm o bir gyzlara öýkünip ýören teti oglana meñzeýä diýdi.
Sag tarapymdaky otyran Abdylla bolsa ýogow ol erkeksirejek bolýan görümsiz gyza meñzeýä diýdi.
Abdyllañ añyrsynda otyran Begli şula ikisinede meñzeýäraý indi kä kişini özinden sorap tanaýmasañ oglanmy ýa gyzdygynam bilip bolanok diýip ýylgyrdy.
Hakykatdanam ol Begliñ aýdyşy ýaly egnine düşip duran uklatkadan eýi ýeten şar-gara ýumşak saçlary şemala oýnap duran eginbaşlarynyñ arassalygy üstesine reñkleriniñ göziñ ýagyny iýip gelýänligi oñam üstesine ap-ak hem juda tekiz ýüzüniñ owadanlygy ol owadanlygyñ üstesinede oñ hiç hili oglana meñzemeýän ýüzligi ony gyza meñzetýärdi.
Oglan bolaýmasyn diýmegimize bolsa onda sähelçede galyp duran göwüs ýoklygy sebäp boldy. Eger onda göwüsem bolaýsa ony göni şol durkynda dünýä derejesinde iñ owadan gyzlar bilen gözellik bäsleşigine bu ýeñiji bolar diýen tama bilen çykarybermelidigidi.
Çep tarapymda Azadyñ añyrsynda otyran Myrat şol haýsam bolsa ýaman owadan ekeneý menä baryp lak atjak şoña diýip gülip ýerinden turyp ugrady.
O barmana Azat ýeñinden tutdyda sen çyndanam şolar ýaly niýetli adam bolsañ howlydan çykañsoñ yzyña geljek bolyp otyrmagyn. Öziñe öziñ ýaly dostlary gözläber diýip ýigrenç bilen seredensoñ Myrat hem oña hem bize seretdide nätdiñizaý muny özüñizä kimkäde kimkä bolyşyp öz ýanyñyzdan pal atýañyz men gidip anyk bilip geljek bolsamam akyllysyran bolýañyzlaý diýdide ýüzi alynanyna torsarylyp otyrdy. Azat ýene-de oña nauzubilläh pal-salyñy sen ýalylar atsyn, o diýýäniñ biziñ işimiz däldir diýdi.
E bular bolgusyz zadyñ üstünde biri-biriniñ gözünden aslyşjageý öý eýesiniñ gapdalyndaky otyran bir zat diýdä dostlaryñy aralahow diýip gepi gülkä sowjak bolyp men gepledim. Ol öý eýesiniñ gapdalyndaky otyran Abdylla diýilýän gülen boldyda e taýak iýýäñizeý häzir ikiñizem ýuwaş bolyñda biriñizä maña içer ýaly suw getiriñ beýlekiñizem arassaja palatensa tapyp mañlaýymyñ zadymyñ derini süpürip beriñ diýen bolyp hondansyrady. Öý eýesi Begli dostam suw içjegiñiz bolsa getiräýinhow ýa çaý alaýyn bu boşan bolsa diýip stolda duran termizi başşaklady.
Myrat ýene Abdyllañ sözine gahary gelip bolýa Abdylla ýañky aýdan zatlaññy getireýin welin ýüziñi gowy edip ýuwarsyñ ýaly tüýküribem beräýeýin diýip mölerildi. Abdylla näçe giñem bolsa bu jogaba şol bada nerwisi doñyp eý ejemogly ýüzüni kolanzasiýada ýuwmaly ederin häzir diýip ýerinden atylyp turdyda Myrada tarap ýumrygyny aýlap goýberdi.
Ýöne bu ýumryk oña degip ýetişmedi. Sebäbi sagyndan Begli çepinden men öñinden Azat şo bada ýapyşyp ýerine oturtdyk ony. Eyyäm ol oturmanka elinden gañyrmak üçin doly tutyp bilmesede tutyp ýetişen Myradam elini goýberdide ýerinde oturdy.
Men ýene e bolanyna görä öý eýesi Beglini uraýalyñ how üýşip nähili bolaýdygaý Azat başyny sen başladyñ olar ýaly gödek gürleme uruşjak bolmalyñ oñuşjak bolalyñ 13 ýaşymyzda däl 30 ýaşa ýetip barýas diýdim. Azadam başyna Myrat han başlady menem sakladym senem gižželediñ Abdyllada güýjüni görkezjek boldy Beglem kime näme diýjegini bilmedi öý eýesi bolansoñ. Diýmek hemmämizem deñ günäli gowysy ömür etmedik zadymyzy etmäliñ agzybir bolalyñ diýdi.
Ony hemmämizem akyly hem imany üçin sylaýadyk. Ömür etmedik zadymyz diýsede ömürem ol aralaýady her gezek gyrlyşyp başlanymyzda. Begli ol ikisiniñ çakam däl welin öz öýinde otyramyzsoñ o wagt sesini çykarmady.

Biz kiçiräjik boş uruşymyzy goýdyk. O barmanada ýolyñ añyry ýüzindäki haýsy jynsdygy belli däl oglanyñ ýanyna Begliñ goñşy gyzy çykdyda agyyyz jüýjejigim geläýdiñmi gel öýe girsene bir käse çaý bir iç diýip gara-gadyr bolyp ýylgyrjaklap. Yz ýanyndanam ol gyzyñ ejesi çykdyda waý geläýdiñmi akylym näme beýdip köçede dik aýak üstünde dursyñ geç öýe girsene diýip olam gara-gadyr. Begliñ eneli-gyz goñşysynyñ her gürlän sözine çenli gowy gelip dursada o gelen köçe myhmanyñ hiç hili sesem gelenokdy bize.

Biziñ pikirimiz: beee Begli señ bu goñşyñama owadanlyk kemi ýok welin o gelen ony hiç zat edip goýdy.
onsañam jüýjejigim bolanda oglan bolýamyka ýa gyz bolýamyka sen bileñokmy goñşyñ oglanlara jüýjejigim diýýämi ýa gyzlara diýýänini diýişdik.

Begli hamala bizden bir zat gizleýän ýaly müýnirgäp nätdiñizaý muny, men nireden bileýin oñ towuk jüýjäni gowy görýämi ýa horaz jüýjäni gowy görýänini diýip hem olara hem bize añka-tañka bolyp seretdi.
Biz öz soragly pikirlerimiziñ jogabyna uzak garaşmaly bolmadyk. Ol jüýjejik ulagynyñ yzky gapysyny açdyda kiçijek gutyjyk çykaryp eneli gyza uzatdy.
Begliñ goñşy gyzy gutyjygy garbap diýen ýaly aldyda hasyr-husur açmaga durdy.
Gyz gutyjygy açyp içinden boýuna dakylýan altyn zynjyr, ele dakylýan broslet çykardyda waýýý eje bulañ gowyjadygynaaa tüýs meñ diýýänimdä sag bol jüýçjim saýlap bilipsiñ diýip näzirgedide ýör öýe girsene diýip ýene iki üç gezek mürehet etdi. Ejesi ondan beter gara-gdyr mürehet etsede oñ näme diýeni belli däl. Eneli gyz oña hä bolýa bolýa onda wagtyñy almaly otyrmagada gelgin diýişip ony ugratdylar.

Şol bada häzir bileris oñ nämedigini diýip Begli jüwüsinden telefonyny çykaryp goñşy gyzyna jüýjejigiñ towyjakmy ýa horazjykmy diýip SMS ýazdy.

Şol bada ol goñşy gyzy "Degaýme meýt mata satýan daýzamyñ ogly ol"-diýip jogap ýazdy.

Biziñ hemmämiz ýapyrylyp ol SMS-i okadykda wahahaa

Soñy

awtory: SöSäM
Sag bolsun aýtdy (2): Körpeje, gozmonjuk,

Özg. SöSäM (13.03.2018 / 03:02) [1]
2.  SöSäM Täzeje [off]
13.03.2018 / 03:20
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
Yekeje yerinde yekeje soz yalnyshym bolupdyrda

Ol name jynsdygy belli dal oglanyn dalde adamyn diymelidim yazamda...

Ay duzedip tazeden goyarynda ertir
3.  Kepderi Täzeje [off]
13.03.2018 / 08:16
Dost edinmeye bak. Dusmanini Annen bile dogurur
Wiii toba. Bezeşdirip oglan gylygyna soksaň owadan oglan bolmalyda onna hmm)))
4.  Bandit dayy Täzeje [off]
13.03.2018 / 08:30
Pizdes gyzykly eken
Sag bolsun aýtdy (1): selhoz,
5.  Körpeje Täzeje [off]
13.03.2018 / 12:31
Söýgä mynasyplar götär söýgini
maña da śoñ ÿaly betje çüçji tapdyrmazmykaneyy
+ (1): selhoz,
6.  gozmonjuk Täzeje [off]
13.03.2018 / 13:25
Bilyañmi,belki senem kimdir birine arzuwsyñ......)
))))))))))

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net