Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi

Habar

1.  Lacyn Täzeje [off]
14.03.2018 / 12:48
Bir yasuly dubaya gezelenje gidipdir. Masyn bazaryna barypdyr. Aylanyp yorka bazaryn bir cetinde hatar goylup adamyn kellesi satylyp durmys. Yaponynky 500 dollar, Amerikanynky 400 dollar, orsunky 300 dollar, hytaylanky bolsa bogdagy 50 dollar. Turkmeninki bolsa 1000 dollardanmys. Muna hayran galan yasuly ayratyn turkmeninki gymmatla diýip gyzyklanypdyr. Satyjy bolsa alybersene yasuly gymmat daldir ynanay entek bir gezegem islemedik kelle.

Ependi obadaşyny jaýlaşmak üçin mazarystanlykdaka oňa klasdaşy sotowyý telefondan jaň edýar.
-Ependi aga keýpler nähili?
-Klasdaşjan, men mazarystanlykda! Soňrak özüm jaň ederin.
-Waý Ependijan! Agam! Kim seni öldürdi, nädäýdiň buny.....

Òñem bir gùn çapaýew bilen petka aklardan gaçyp gelýàka bir bagyñ aşagynda ýatan itiñ dersini tapyp petka şony geýip gizlenýà çapaýewam şo bagyñ ùsdùne mùnip gizlenýàdà. Onsoñ aklar gelip şo bagyñ kòlegesinde dynç almak ùçin dùşleýàler gòrseler bir it ýatyr aklaryñ biri şo ite bir bòlek gant zyñýa welin it bolon bolup ýatan petkada bildirmejek bolup zyñylan gandy katyrdadyp iýip başlapdyrda muny gòren aklar gùlip ýykylyp ýatyrmyşda garaz muña gezekli gezegine gant baryny iýdirip gùlip gùlip keýpden çykyp gidensoñlar petka çapaýewden soraýa diýýà nàmaý ýañky aklar mundan òñ gant iýen it gòrmedilermikanaý gùlişàýişleri ne bela diýip. Çapaýewem ahow petka sen itiñ dersiniñ syrt tarapyny kellàñe geýipsiñà how onsoñ biliber sen gandy niriñ bilen iýeniñi diýýàmiş.

Iki sany polisýa işgäri zooparkda bir narkamany tutupdyrlarda hany aýt neşe çekdiñ gerek diýipdirler welin narkamanam ýok diýipdirdä. Polisýalaram ony biz hàzir barlap gòràýeris diýip kengruny gòrkezip şu haýsy jandar diýipdirlerdà narkamanam 40-50 ýaşan towşan diýàmiş.

Öñdede bir gyz kert gaýanyñ gyrasynda özüni oklajak bolup aglap durmyşda welin geçip barýan bir bomyž muny görüp :: gyw gyz barybir özüñi öldürjek bolsañ ölmänkäñ bir gezejik görüp alaýyn diýipdirdä. Gyzam :: samsykmy sen üsti başyña seret hapisa ýer çeken bar güm bol şu ýerden diýip sögipdirdä. Bomžam :: bolýa bolýa gaharlanmañ ynha gitdim men size aşakda garaşaýaryn diýýàmiş.

Òñem bir gùn Stalin òz kabinetinde shybagyny çekip tùsselàp peneklàp otyrmyshda. Onsoñ gapydan ofiserleriñ biri girip ýoldosh Stalin siziñ ýanyñyza biri geldi òzem men òñden gòrùjidirin diýýà welin Stalinem baryñ shony duran ýerinde atyñ diýýà.soñundanam men shu moshenniklerden ýadadymow beýle òñden góriji bolýan bolsa gelmezdi diýýàmish.

bir wagytlar barypha soýuzyñ höküm süren döwürleri mekdeplerde MUMU atly bir hekaýany zor bilen okodardar. Garaz bir Lal adam mumu atly güjijegi öz ýanyna alýa buda oña gowy öwreni§ýä soñra ýañky Lal bir zalym aýala öýlenýä bu aýalam küjigiñ meni üýrip ýatyranok diýip ony suwa gark etmegini talap edýä. Lalam ony aglap aglap akar suwa atyp goýberýä. Onsoñ §u döwürde bir balykçy balyk tutyp otyrka mumu akyp gelýämi§ welin tutyp suwdan çykarsa mumu:beh ýene azajyk eglenen bolsa tas gark bolupdym:diýipdir welin balykçy :ýopty gürleýän itmaý bu:diýse mumuda :ýopty gürleýän adammaý bu diýýämi§.

Bir gün iki sany dos awtobusa münmeli bolupdyr welin biriniñ elinde belkajygy bar eken diýýä. Onsoñ awtobusa haýwan alyp münmek bolonok welin dos seniñ kisäñ meñkiden giñ §u belkamy ulagdan dü§ýänçäk gizläp saklap bersene diýip salýa dosdunyñ jübisine. Awtobus 3 duralga geçen soñ ýañky jübisi belkalydan eýmenç bir ses çykypdyr diýýä . Belkañ eýesem a how dos saña näme bolýa diýse ýañky : belkañ ba§yñ iýsin ilki ol meniñ syrtymyñ de§igini öz hinidir öýdende sesimi çykarmadym ýumurtgalarymy öz hozydyr öýdendede sesimi çykarmadym haçanda hozlaryny öz hinine da§ap ugranda welin ynanaý dos hiç çydamadym.
+ (7): Gowjam, Mergen, Manager, Sahyr yigit, Kepderi, Sabryna., #Killer,
Sag bolsun aýtdy (4): berdi, Kepderi, arslan86, #Killer,
2.  Gowjam Täzeje [off]
14.03.2018 / 14:25
♥99 Göterim Zähmet, 1 Göterim Zehin♥
Sag bolsun aýtdy (1): #Killer,
3.  Mergen Täzeje [off]
14.03.2018 / 14:35
"beýle òñden góriji bolýan bolsa gelmezdi diýýàmish."
+ (1): Sabryna.,
4.  Eclipse Täzeje [1794s]
14.03.2018 / 14:36
mumu has gülkünç hahahaha
5.  Manager Täzeje [off]
14.03.2018 / 15:27
Göwūn bir aýna ýalydyr, başarsañyz döwmejek boluñ.
Näcinji ýyl sen?
94
o na beyle
1994-mi?
yok 2094 blyat saña gelejekden hat yazyan.
+ (1): Sabryna.,
6.  Sahyr yigit Täzeje [off]
14.03.2018 / 15:39
Her nace seretsen dunyăn işine,yamanlyk bir gyşdyr yagşylyk yazdyr!!!
gamgyn yuzleri shatlandyrdy
Sag bolsun aýtdy (1): #Killer,
7.  dayko Täzeje [off]
14.03.2018 / 17:07
Tm-Chat.Lark.ru | WebMaster | Boger!
hahahaha söz tapýalaraý
8.  Kepderi Täzeje [off]
14.03.2018 / 18:32
Dost edinmeye bak. Dusmanini Annen bile dogurur
Hihi
Sag bolsun aýtdy (1): #Killer,
9.  arslan86 Täzeje [off]
14.03.2018 / 18:41
Eneň-ataň saglygy ün içmeli däl- de,doga etmeli
Gowy degişmeler
10.  SöSäM Täzeje [off]
14.03.2018 / 19:44
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
11.  SöSäM Täzeje [off]
14.03.2018 / 21:24
Öleris dogularlar Ekeris sowularlar Üstüne gägirişe Astynda bogularlar
Gulkinjiragi shular bolsa gunkunji nahilika
12.  Sabryna. Täzeje [off]
14.03.2018 / 21:24
Howwala.ishledilman ayap saklanýan kelleda
+ (1): Manager,
Sag bolsun aýtdy (1): #Killer,

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net