Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi

Habar

1.  Nowcha Täzeje [1682s]
22.11.2017 / 04:58
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Bir adam balyk tutjak bolup ünsli çeňňege seredip dur(poplawok), onuň deňinden krokodil ýüzüp geçýär.Balykçyny görüp, oňa seredýär.Krokodil bir minut geçenden soň soraýar: - Näme balyk düşenokmy? - Ýok. - Belkem oňa çenli suwa düşersiň.
+ (2): sadaja_oglanjyk, arslan86,
Sag bolsun aýtdy (8): sadaja_oglanjyk, Gumlygelin, Cherry girl, , Aykabe, , Kepderi, wepaşka,
2.  Nowcha Täzeje [1682s]
22.11.2017 / 04:58
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Dellekçi ýüzi çuň ýygyrtly bir adamyň sakgalyny aljak bolýar.Ýeňil we zyýansyz bolar ýaly, onuň agzyna plastmas şarjagaz berdi. - Näme üçin muny maňa öňki gezek bermediňiz?- diýip ýaňky adam sorady. - Ony ýakynda bir adam ýuwydandy, şu gün hem yzyna getirip berdi.
+ (2): Cherry girl, Alina,
Sag bolsun aýtdy (2): , Aykabe,
3.  Nowcha Täzeje [1683s]
22.11.2017 / 05:01
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Bir adam ertir gidip barýarka üýtgeshik jynaza gözi düshýär; öñde itli bir adam gidip baryar, yzynda…iki tabyt we bir hatara düzülen 200 töweregi adam... jynazanyñ başyndaky adam shübhesiz jynazanyñ eýesidir, ýanyna ýakynlashýar we soraýar:
- “jenap, bu kyn günüñizde ýatlatmak islämok welin bu ölen adamlar nämäñiz bolýar? Adam jogap berýär: 
- “öñdäki aýalym, arkadaky gaýynenem.” 
- “wah wah; yzy ýarasyn. Nädip boldy?” 
- “Itim aýalyma hüjüm edip öldüripdir.. gaýynenem hem aýalyma komege gelipdir, onam öldüripdir..” ol adam biraz pikirlenip durup, soraýar: 
- “Jenap, itinizi mañada az wagtlyk beräýiñdä?..” 
- “hatara geç…”
+ (1): Cherry girl,
Sag bolsun aýtdy (3): , Aykabe, Kepderi,
4.  Nowcha Täzeje [1683s]
22.11.2017 / 05:03
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
-Name un mydama erkekler sary sachly gyza tarap chalt gidyaler?
-Ay sebabi fizikan kanuny barda, bosh yada yenil zady magnit bn chekmek hem yenil dushya..
+ (1): Cherry girl,
Sag bolsun aýtdy (2): , Aykabe,
5.  Nowcha Täzeje [1683s]
22.11.2017 / 05:05
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Bir dali deryan gyrasynda otyrka bir adam masynly gelip:
-Ey dost sundan masyn gecermay diyip sorayar.
-Hawa arkayyn geciber diyyar:
Yankam anyrdan batlyrak gelip gecjek bolya welin diyya yanky masyn batya diyya: yankam gahary gelip daliden soraya diyya hany yaNY masyn gecer diydina diyya welin:
-Ay natdinay dost yanam ordeklen dyzyndandy diyya
+ (1): Cherry girl,
Sag bolsun aýtdy (2): , Aykabe,
6.  Nowcha Täzeje [1683s]
22.11.2017 / 05:07
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Men ejemiñ meni 1 klasa ilkinji jaña eltishini..kakamyñ bolsa 10 klasda Gutardysh jañdan süýräp mashyna ýûkläp alyp gaydyshyny hiç ýadymdan çykarman...
Sag bolsun aýtdy (3): Cherry girl, , Aykabe,
7.  Nowcha Täzeje [1683s]
22.11.2017 / 05:08
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Toýlarda böwrüme dürtekläp: «Indiki gezek seniňki, han ogul» diýýän ýaşululara biriniň jynazasynda durka, öz aýdanlaryny gaýtalasym gelýä
Sag bolsun aýtdy (2): , Aykabe,
8.  Nowcha Täzeje [1683s]
22.11.2017 / 05:09
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Ýolda duran gyzyñ ýanyna jip maşyn gelip aýnasyny açyp:
- 100 ( $ ) dollara nämeler edip bilýän?
- mmm..hemme zadam ederin
- bolýa, onno maşyna mün fundament guýmana kömek edersin daçada..
+ (1): Selbinyaz,
Sag bolsun aýtdy (2): , Aykabe,
9.  Nowcha Täzeje [1683s]
22.11.2017 / 05:10
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Hindi kino durşuna ýalan eken, ynanmañ, şügün Zelyonny bazaryñ içine girip tans edip başladym welin hiçkim tansa goşulmady
Sag bolsun aýtdy (2): , Aykabe,
10.  Nowcha Täzeje [1683s]
22.11.2017 / 05:11
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Bir gün ýola çykdym elim torbaly
Kempir "imo"-da otyr, elem çorbaly
Haýran galyp, gözlem gaçdy dyzyma
uly ýaşok "imo" öwredýä gyzyna

Ýene ýöräberdim kellämi çaýkap
Alkaş "imo"-da otyr, üsti hem añkap
Bir körpede baryp çüñke dykyldy,
Bir açkarik büdräp çukra ýykyldy.

Keselletdi adamlaryñ baryny
Narkoş etdi Türkmenistanyñ ýaryny
Kim imoda aljak bolýa aryny
Kim liçkada gözläp ýören ärini.

Çopanlaram otyr indi "imo"-da,
Bar bu artyp guda bilen gaýynda,
Moda boldy ýylyñ on iki aýynda
Bukulyp hat ýazýa gelin jaýynda

Garaz "imo" dadyr şäher, obaly,
Hanha imo da otyr dili tobaly
Öñler "line" bardy ýüzüñ tuwagy,
Indi "imo" boldy hemmä geregi.
+ (1): Cherry girl,
Sag bolsun aýtdy (4): Selbinyaz, , Aykabe, Kepderi,
11.  arslan86 Täzeje [off]
27.12.2017 / 23:32
Eneň-ataň saglygy ün içmeli däl- de,doga etmeli
Sag bol sestra
+ (2): , ,
Sag bolsun aýtdy (2): , ,
12.  Mihrali Täzeje [off]
04.01.2018 / 10:44
Gulup gulup bowregim gopayypdyra hah hah wi hi
13.  Waheyyy Täzeje [off]
05.01.2018 / 01:14
Sho bir zatlarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
14. atamyrat Täzeje [off]
06.01.2018 / 11:43
Nowcha, sena möjek çykayan ekenin her tesvirini ayratyn acyp, dogry etyan moledes şular yaly şusturja bolmaly

Özg. atamyrat (06.01.2018 / 11:44) [1]
15.  Kepderi Täzeje [off]
25.01.2018 / 15:18
Dost edinmeye bak. Dusmanini Annen bile dogurur
Hahaha
16.  Baycik Täzeje [off]
05.02.2018 / 00:09
Gülüp gülüp ýykylyp galdym
17.  Melek91 Täzeje [off]
10.02.2018 / 12:12
Hemmesem oran gulkuli degishmeler
18.  Muhach Täzeje [off]
22.02.2018 / 21:29
Nowca bet. ertir.com da-da sen yazyardyñmi
19.  Hallyyew Täzeje [off]
04.03.2018 / 13:17
Azada gowy goshyady gosguny hazir basylypdyr diyyaler toylarda kop gelyadi diktor bolup.
20.  wepaşka Täzeje [off]
10.03.2018 / 20:36
Gyzykly degišme Sagbol awtor.

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net