Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi

Habar

1.  -tmcute- Täzeje [off]
02.09.2017 / 17:19
Agyr degdi maña bu söygiñ soñy
Günlerde bir gün Ependi metjide baryp, münbere çykyp:
– A-how, musulmanlar! Meniň näme diýjegimi bilýäňizmi? – diýip, adamlara ýüzlenipdir.
Adamlar:
– Ýok bilemzok – diýipdirler.
Onda Ependi:
– Aý, onda bilmeýänlere wagyz etmegiň geregi-de ýok – diýip, münberden düşüp
gidipdir.
Soňra bir gün ýene metjide baryp, münbere çykyp:
– Eý, doganlar! Meniň size näme diýjegimi bilýäňizmi? – diýip sorapdyr.
Adamlar:
– Hawa, Ependi, bilýäris – diýip jogap beripdirler.
Onda Ependi:
– Aý, bilýän bolsaňyz, onda meniň wagyz etmegimiň hajaty ýok – diýip, münberden düşüp gidipdir.
Adamlar onuň bolşuna geň galyp:
– Eger Ependi ýene gelip soraýsa, «Käbirimiz bilýäris, käbirimizem bilemzok» diýip jogap bereliň – diýen maslahata gelipdirler.
Ependi ýene-de bir gün münbere çykyp:
– Eý, möminler! Meniň size näme wagyz-nesihat etjegimi bilýäňizmi? – diýip ýüzlenipdir. Onda adamlar!
– Hawa, Ependi, käbirimiz bilýäris, käbirimiz bilmeýäris – diýip, jogap
berenlerinde Ependi:
– Be-ýe, neneňsi ýagşy adamlar ekeniňiz. Onda bilýänleriňiz bilmeýänlere düşündiriň – diýip, münberden düşüp gaýdypdyr.
+ (3): , Mergen, Hako,
Sag bolsun aýtdy (3): arslan86, , Gumlygelin,
2.  -tmcute- Täzeje [off]
02.09.2017 / 20:02
Agyr degdi maña bu söygiñ soñy
Ependi diylip yöne yere aydylmandyrda
3.  Секунт Täzeje [off]
03.09.2017 / 00:32
Bah sazlapdyray Ependi akga

Özg. Секунт (03.09.2017 / 00:37) [1]
4.  -tmcute- Täzeje [off]
03.09.2017 / 02:18
Agyr degdi maña bu söygiñ soñy
Ependi bolmanam tapyara tüweleme
Sag bolsun aýtdy (1): ,
5.  arslan86 Täzeje [off]
28.12.2017 / 09:52
Eneň-ataň saglygy ün içmeli däl- de,doga etmeli
Ependä telpek
+ (2): , ,
Sag bolsun aýtdy (2): , ,
6.  Baycik Täzeje [off]
05.02.2018 / 01:02
Haý Ependem bara,oñarýaraý
7.  Mergen Täzeje [off]
05.02.2018 / 01:08
-tmcute-,
8.  Kepderi Täzeje [off]
05.02.2018 / 09:01
Dost edinmeye bak. Dusmanini Annen bile dogurur
Ependä,gulaklaryny lakatr yaly edip galypdyrlarda
9.  yakupjumashov Täzeje [off]
08.02.2018 / 10:02
Hay ependi...
10.  Melek91 Täzeje [off]
10.02.2018 / 11:29
Gep tapayar
11.  Makhdoom Täzeje [off]
07.03.2018 / 00:12
-tmcute-, Ependem bolýa welin , kim aýtsada ependi aýdypdyr diýip goýberýä ! Hä , dogry gerek ?

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net