Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar

Habar

1.  Nomarh Täzeje [off]
19.12.2017 / 00:19
ALGYMDAN UMYT ÜZDÜM WELIN, ADAMLARA BOLAN YNAMYMY DÖWENLERIÑ WYŽDANY SYZLAÝARMYKA?


Gadym zamanlarda bir baba bolupdyr. Ol her gün agşam ýaşaýan şäheriniñ meýhanalaryndan bir gijeki içiljek şeraplary satyn alyp, ýeñles gylykly we tenini satyp gün görýän zenanlaryñ günde biri bilen wagtyny geçirer eken. Günleriñ bir güni bu baba ýogalypdyr. Ol pahyr ölende ony depin etmäge, jynazasyna hiç kim gelmändir. Sebäbi düşnükli: baba dirikä agşamlaryny gazanjasyna şerap alyp içip, jelepler bilen wagtyny geçirýän biridi. Ýöne garaşylmadyk bir zat bolup geçýär. Ylahy hikmet bilen bu babany Arşdan perişdeler inip depin edýärler, jynazasyny perişdeler okaýar. Halk hiç zada düşünmän galýar. Soñra munuñ anygyna ýetmek islänler onuñ öýüne ýelk ýasaýarlar we yzynda galan garryja aýalyndan baba barada jikme-jik soraýarlar. Görseler, baba pahyr gün odun satyp, ýükçülik edip gazanan pullaryna şäheriñ jalataýlarynyñ bir gijede içjek şeraplaryny meý satylýan dükanlardan satyn alyp, olara içere meý goýmaýan eken, äkidibem zibilhana dökýän ekeni. Tenini satýan zenanlaryñ günde birini bolsa olaryñ bir gijede bozuklyk edip gazanjak pullaryny eline berip, olary daña çenli haram iş etmekden saklaýar eken, özüne bolsa dañ atýança Gurhan okap beripdir, gowy wagyzlary edipdir. Şeýdibem dogry ýola düşüp giden bozuk aýallar gaty kän bolupdyr. Onuñ gizlinlik bilen edýän işinden hiç kimiñ habary ýok eken... Men bir gezek bu babanyñ ýörelgesini tejribe edip görmek isledim. Geçen ýyl şu wagtlarrakdy. Awtobusda işe barýardym. Ýaşy kyrkdan geçen bir gelin awtobusdan düşemde olam düşdi we pyýadalap on minuda golaý geçen ýolumyz birräk düşdi. Gepiñ keltesi, men onuñ bozugrak aýaldygyny şobada-da añdym. Emma ýañky aýdyşym ýaly babanyñ tejribesini özümçe ulanyp görmek isledim. Ol aýalyñ hereketleri mañzyña batmaýanam bolsa, kireýine ýaşaýan jaýynyñ eýesiniñ jaý puluny gymmatladandygyny, özüniñem häzir işsiz galandygyny, alty çagasynyñ bardygyny we ş.m... sosial muşakgatlaryny ýagdyrdy. Asyllysyrap gürlese-de hapa-paýyş sözleri gepleriniñ arasynda utanman aýdyp goyberişindenem onuñ garadan gaýtmazdygyny we bozuklyk etmek üçin bähbit arap etmejek zadynyñ yokdugyny arkaýyn duysa bolyardy. Ol bu bolşuny-da duypli esasa, agyr durmuşa baglayardy. Şeýdibem men oña gyşyk hereket etmezligi maslahat berdim we telefon nomerini alyp öyume geldim. Öydaki keywanym bilen maslahatlaşyp oña komek etmegi makul bildik (ayalymam menden beter ýüregi ýuka). Ynha ol, bir gunem gecirmedi. Agşam elime jañ edaydi: "Ay pylanjan, jaýyñ eyesi, kirey puluny bir ay oñunden alyp gitdi, menem natjegimi bilman bir tanşyma telefonymy girewine goyup pul alyp berdim. Indem bir telefon gotermesem bolmaya. Garyndaş doganam jañ edip dur. Gayrat et telefon satyan tanşyñ bolsa karzyna alyp berayda, edil tegelek bir aydanam puluny berjekdirin" diyip aglamjyrap bašlady. Ayalyma geñeşdim welin olam: "ay komek etseñ et, bozuklyk edip birinden alandan senden alsyn, soñ berer-da yzyna. Sogabymyz bolar" diydi. Huday bersin sogabyny.... Alaryny bilseler buwagt günäsini rowa goryami adamlar.. Bir ay beyle-de dursun. Bir ýyl gecdi yzyndan... "Edil bir aydan bererin, yuzugara etmen, meni sylany Alla sylasyn" diyip bir ay geçyança gün yrman maña we ayalyma jañ edip duran ayal ikilenji aya gecildi welin jañ etmesini goydy, üçulenji aya geçilende jañ edilende almasyny goydy.... Indem 12-lenji aý... Menem gurlyşykda işlap, aýlygma oñup ýöreniñ biri. Onuñ tanşymdan arada durup alyp beren telefonymyñ bahasy bolsa kone puldan 3 million manat (oz girewine goyan telefony 500 dolllarlyk eken). Ayalym ikimiziñ goteryan telefony ikisiniñ bahasy 1, 5 milliona yetenok. El telefon çykaly bärem şu telefony goterip yörüs...
Ahyr çydaman sms yazyp ugradym. Puluny bar-da üzlüş magazin bilen diyip. Huday bersin.. Gaytam ozume sms yazya, hamymy alaymasañ üzlüşmage zadym yok diyip. Ahyr tanşyma aylygymdan ozum akidip sanapjyk berdim. Şol wagt babejigmiziñem yañja bolan wagtydy. Çagajyk ejesiniñ suydini emman bay kösap bilendir-ä... Aýlykdan "Nestogen" almaga gysylyp otyran halymyza o dünyasini satan bir haramhoryñ alyna çolaşyšymyza aýalym ikimiziñ janymyz ýanyp gutaranokdy... Yatlasak gaharymyza biri-birimize igenşip başlayadyk... Ol-a şol 3 mln-lyk telefon bilen millioner bolmaz, menem yer urup yerde galan garyp, ýöne gowy niyet bilen eden komegimiñ yuzune tuykurip giden şol ayaldan welin iki dunyade-de razy däl...
Öñem biri atly çölüñ içinden baryan eken. Yolda agsak biri duş gelyar. Ol oña dozmän atyna mundurjek bolsa, at ikimize uzak yola yaramaz, gezekleşip munayeli diyyär. Atly pahyr oña ynanyar, agsagyñ munmeli gezegi gelen-de, ol namartlyk edäge-de atyñ biline urya gamçyny... Şonda aldanan biçäre: "Wah atymam atymdyr welin, meniñ adamlara bolan ynamymy döwdüñ-dä.. Indi hiç kim ýolda galan bendä komek edesi gelmez" diyipdir. Men hem bu atly bendäniñ bolşy yaly indi hakykatdanam kömek etmäge mätäç we kömek edaymeli adamlara-da ynamsyzlyk bilen garamalymyka? Bular yaly aldawçy kezzaplaryñ müñlerçe kömege mätäçlere ediljek kömegiñ öñüne bowet basyandyklaryndan habarlary bir barmyka? Adamlaryñ arasyna ynamsyzlyk tohumyny ekyan şeyle adamlaryñ şeytandan name tapawudy bar?
+ (4): Körpeje, Gercheknazar, shamuradowa, Yasmin,
Sag bolsun aýtdy (8): Körpeje, Akapella, Gumlygelin, , barca, sinsirella, @c, Yasmin,
2.  Körpeje Täzeje [off]
19.12.2017 / 00:32
Söýgä mynasyplar götär söýgini
wah her kim seň düşünjäň bilen düşünsedi dogan.[img][/img]
+ (2): Nomarh, Azat 33 ashyk,
Sag bolsun aýtdy (2): hydyr, mithun,
Birikdirilen faýl [1]:
screenshot_2015-11-10-20-51-22.png
3.  jennet Täzeje [off]
19.12.2017 / 06:32
Wah aýtma.shu wagt menem algymy alyp bilman kosenýan 2 gune diyip alany.aýlygymyzy alyp bilemizok diyen bolyar.ondan bari nace aýlyk alara wagt boldy.gygyrmagada cekinyan butinley berman goysa naderin diyip.gayrat et manada zerurdy diyen bolup gowy soz bn aljak bolyan odama shu wagt bolyberenok.
4. Akapella Täzeje [105s]
19.12.2017 / 07:37
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Ony, onda akyl ýok Seniň akylyň nirde
Her haçan ýadyňdan çykarma Bozuk gezýan zenan edil guýçli söwdegär ýalydyr, duran ýerinde seni ýupsiz dakyp giderler
Bozuk gezýan zenanda Allaň bendesi, sen olary bes etdirip bilmersiň, olary bes etdirmek üçun erkeklermiz berk durmaly, hany şol bozuk zenan bozuklyk etmage erkek tapman otyraýsada, soňa öz dawan azabyna daýanyp başlar
Algy bergi barada
Şu iki doganyň hem bolsa gaty bir gowy tanamasaň pul berijam bolma, alyjam bolma
Arada durmak, öziňde ýokga nameüçin arada durýaňa,puly ýokmy gotermesin,nahan 80 manatdan telefonlar bar şony alaýsyn hawarlaşmaga prostoý telefondan gowsy ýokdyr
Bu zamanda adama ýagşylyk eder ýaly daldir ,öziňe öziň berk bolmasaň duran ýerinde pulyň alyp gitjekler gaty köpdir
Allany razy etmek
Men bir zada hiç duşunemokda, şu taýyk ýazsam bolarmyka ony
Ine meselem diri wagty iň nejiz adam bolan, emma ölendede jynazasynada adam gelenok, şo jaýlanman galýarmyka soňyndan
Iň beýik sogap itden pis adam bolsada adam ölende şonyň patasyna baryp Allaň buýran zatlary edip Allajan bendaň gunasin geçewer diýip gaýtmak bolaýmasyn
5. Akapella Täzeje [105s]
19.12.2017 / 07:40
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Ýenede ol aýalyň ýanda hiç görünäýme,seni aldawa salyp basdyrmakdan hem gaýtmaz
utyldyň dami utylanyň boýnyňa alda geziber
Umuman
Ýamandan ýanyňy satyn al diýipdirler, gaça dur
+ (3): Mergen, Azat 33 ashyk, Körpeje,
Sag bolsun aýtdy (1): Gumlygelin,
6.  unknown Täzeje [off]
19.12.2017 / 09:23
Bina galdyr akyl bilen ynsapdan
Geçen ýyl oktyabrda 5günden berjek diýip pul alypdy, özem polisya ishgari aur diyilýàmi nàmemi 5 gün gecendir ondan köpüň içinde köp utandyrypdym henizem alyp bilemok erkek diýibem yör prosto..."Adam eti haram lebzi halal" diyilýär şolar ýaly-larda lebiz nirede? Az zadam däl
7.  Nomarh Täzeje [off]
19.12.2017 / 09:25
Akapella, Aydanlañ añryýany bilen dogry Yone meniñ ilki goz yetirmedik zadym - babanyñ dowrundaki bir gijede akyl alyp duzelyan jelepler bilen hazirki jelepleñ arasynda dag bilen deñiz yaly tapawudyñ bardygyny bilmanligim

Özg. Nomarh (19.12.2017 / 09:28) [1]
8.  Nomarh Täzeje [off]
19.12.2017 / 09:32
Hazir biri şol babañky yaly edip gunde bir jelebe agşamky bozuklyk edip gazanjak pulyny berip erbet yoldan saklajak bolsalar, olar ilkä taynja berlen puly alarlar, gijesi bilen berlen akylam bu gulakdan salyp beylekiden çykaryp ertesi gundiz yatmanam yene jelepcilik edip pul gazanjak bolar, bir wagtda doran iki mumkinçiligi-de sypdyrmaz
9.  Nomarh Täzeje [off]
19.12.2017 / 09:33
unknown, Dogrydyr. Her kimiñ zeyrenyan iñ uly derdi boldy bu soñky wagtlar
10.  Körpeje Täzeje [off]
19.12.2017 / 09:49
Söýgä mynasyplar götär söýgini
unknown, alanlaram pradukta bolsa beräýmeli ekenda
11.  unknown Täzeje [off]
19.12.2017 / 09:58
Bina galdyr akyl bilen ynsapdan
Körpeje, 3000 тмт möçberde pul pradukt dàlle
12.  Mergen Täzeje [off]
19.12.2017 / 10:12
Akapella, Erkeklerimiz berk durmaly diýipsiñ. Erkekler berk durmak ün kellekeser bolmaly. Bozuklyk etdimi, erkegem, aýalam ýoklamaly. Şu düzgün barka jelepler bolupdumy? Setanda, seýranda bolaýanda-da ýoklaýalar, wessalam. Tohumy köpelmez ýaly. Aslynda bu tebigatyñ kanuny. Mys un: möjeklerem towşanlaryñ kesellilerini iýmese (ýoklamasa) kesel köpelýämiş. Bir döwür muny türkmenlerem synap görüpdirler Garagumda. Möjekleri goyuna degýär diýip gyrypdyrlar welin, kesel köpelip goýun şeýle gyrylyberipdir. Deñagramlylygy saklaýan zat, gerek dälleri ýoklamak.
13.  Körpeje Täzeje [off]
19.12.2017 / 10:16
Söýgä mynasyplar götär söýgini
# Nomarh (19.12.2017 / 09:25)
Akapella, Aydanlañ añryýany bilen dogry Yone meniñ ilki goz yetirmedik zadym - babanyñ dowrundaki bir gijede akyl alyp duzelyan jelepler bilen hazirki jelepleñ arasynda dag bilen deñiz yaly tapawu
bozuk nirde bolsada bozukdyr dogan. sen şol baba bilen özüňi deňeşdir indi ola köpi gören garry senem bolsaň 26 30yaşyňdasyňda. bar yaşyňam diymäli sende Yusup Ahmediňki yaly gürleşyän perişdäň barmy. ine seniň yalňyşyň
14.  Nomarh Täzeje [off]
19.12.2017 / 11:02
Körpeje, Yalñyşymy boyun alyan. Iñ yamanyda biz yalñyşman adam tanap bilemzok
15.  Nomarh Täzeje [off]
19.12.2017 / 11:04
Mergen, Turkmeniñ obadan çykarma, saçy kesme, eşege ters mundirme yaly ozboluşly temmi çareleri bolupdyr bozuklary yola salyan.
+ (1): Mergen,
16.  Mergen Täzeje [off]
19.12.2017 / 11:30
Nomarh, Dogry aýdýañ, bolandyr. Kellekesmek hem şoñ bir gornüşidä, has berk jeza çäresi. Men düşünýän, häzirki ösen jemgiýetde bular ýaly zatlaryñ bolmajagynada akylym ýetýär. Ýöne diñe ýok etmek arkaly doly düzedip boljakdygyny aýtdym. Seniñ aydýan çäreleriñem täsir eder, ýöne ýok doly etmez.
Aslynda şu jelepçilik nädip döreýär? Hiç kimem jelep bolaýyn diýip bolanokmyka diýýän. Söýgi diýip aldanýalar, ýanan bolýalar, bişen bolýalar, soñam jelep bolýalar. Erkekleriñ namyssyzlygyndan peýdalanýarlar. Şu wagt haýsy erkek gyz uýasynyñ bozuklygyny bilibem ýoklaýar? Ýa-da gelni şeýdýär? Ýöne aýrylyşýar we ßonuñ bn bu gelinde bozuklyga bolan giñ ýol açylýar. Ýadyñyza düşýärmi? Ulyraklar aýdar, 90-njy ýyllaram şeýle ýagdaýlar sebäpli gelinlerini ýoklanlar kän bolupdy. Şeýle ýagdaýda baranlary sylaýardylar añarda. Ony eşiden beýleki gelinlerem gysmaly ýerlerini gysyp oturýardylar.
Sag bolsun aýtdy (1): barca,
17. Akapella Täzeje [106s]
19.12.2017 / 15:16
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Nomarh, Aý, köpelýar öza soňky dowur bir alajy bolarda
Keşitleri nadip çekýarka ondan oňa geçmage ,
haýran öza
18. Akapella Täzeje [106s]
19.12.2017 / 15:18
KK:Öÿümiziñ dälijesi II der.dowamly howply topar :D
Mergen, Seniň aýtdanyň hem jany bar, ýone kiçi ýaşly gyzlar 40-50 ýaşan adamlar bilen gezýalera şolara haýran
Ýeri gyza gyz welin ol 40 ýaşan adamda bir akyl bolaýmala çagam ýaly diýip azajyk
19.  Mergen Täzeje [off]
19.12.2017 / 16:39
Akapella, Adam näçe ýaşasa-da akyl bolmaz gorkmasa. Gaty dana adamlaram bir tarapdan gorky saklandyr köp bolgusyzlykdan. Sebäbi olar Hudaýdan gorkýardylar. Umuman haýsam bolsa bir zatdan gorkmalyda adam pahyr. Ýa biriniñ uýasyna degsem garnymy silkerler diýip gorkmaly, ýa-da o dünýäden.
+ (1): Garagum,
20.  Oguljennet Täzeje [off]
19.12.2017 / 17:43
Su wagt dowur nahili boldy kuykuni gor duzeder diyyara yenil eklenji owrenen adam hic wagt janyny gynasy gelmeyar olar ozlerinin at abrayyny ar namysyny unutyarlar yone esasy bellemeli zat kop gyzlary oglanlar yoldan cykaryar aljak aljak diyip etjegini edyarler sonam gurlesmeyarlerem olary almayarlaram son gyzlaram her soz aydan oglan bn gurlesip yoldan cykyar yone men gyzlaryn tarapynam tutamok allajan her kime hudayyn ozi ynsap bersin

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net