Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi

Forum | Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi

Habar

1.  Anewli Täzeje [off]
28.12.2017 / 20:59
Запомни "I love you"
Äri tuwaletda otyr. Çygylýar, çygylýar... aýaly tuwalediñ gapdalyndan geçip barýarka bilmän swedi öçürýär, tuwaletden äri:
- Aaa
+ Ezizim sen barmy içinde???
- Samsyk çygylyp çygylyp gözlerim ýarylandyr öýtdim


Günüň güni bir garry daýza köça çykypdyr maşynlar alman gabadyndan geçip gitýän eken bir bende nebsi agyryp durupdyr
daýza nirä barýan akideýiň diýipdir... Daýza:
yrdyň ýerçeken sür tokaýa


Gulagy halkaly sacam osgun trubka balakly bir oglan awtobusa munupdir, sol wagtam bir garryja dayza dusjek bolup:-gyzym bir gyra suysay dusjek bolyan,diyipdir.yanky oglanam:-dayza men gyz dal, diyipdir.onda yanky dayza:-wah balam bu yasda dul galaydynmy, diyyarmish


Maşgala maşyna münýär. Çaga soraýar:
— Biz näme üçin ugramzok?
— Sebäbi daşary sowuk, maşyny gyzdyrýas.
Çaga:
— G*tlerimiz bilenmi...?!


Men cagakam sadikda surat cekmane gaty okdedim bir gun terbiyecimizin suratyny cekdim terbiyeci usumde durup
-hay berekella gaty gowy cekipsin inni esigimem cekip goy diyerdi


Merjen maňa pandajygym diýýär. Garyn erkek kişä gowy gelişýär diýýär. Ýöne sögüşemizde "Bokgaryn haramzada" diýýär.Bir aýal ish görüshmesine barýar. Ondan mashgala ýagdaýyny soraýarlar. Ol aýal aýdýar:
- Men dul. Ärimiñ ölenine 5 ýyl boldy. 2 sany çagam bar, biri 10 ýashynda, beýlekisi 2 ýashynda...
- O nähili beýle bolýar? Äriñiziñ ölenine 5 ýyl bolan bolsa...
- Hawa, ýöne men ölemog-a!.. 


Toýa gitmäne taýýarlanýan maşgala
Uly gyzy - eje men nâme geýeýin ?
Ejesi - gyzym señ saçyñ sary, sen reñkli köýnek geýâý !
Ortanjy gyzy - eje men name geýeýin?
Ejesi - gyzym señ saçyñ gara sen gara köýnek geýaý!
Atasy- diýmek men toýa ýalañaç gitmelidäää
gorguli kel ekendaa
+ (3): Hako, , #Killer,
Sag bolsun aýtdy (3): sadaja_oglanjyk, Ahal, ГДЕ ТЫ ГДЕ Я ?,
2.  Manager Täzeje [off]
29.12.2017 / 11:14
Göwūn bir aýna ýalydyr, başarsañyz döwmejek boluñ.
Kiçikäm arzuw edýädim: men 30 ýaşymda, meň maşynym bolar, uly jaýym bolar, Iň köp tölenýän aýlyk..... ........şolardan diňe biri hasyl boldy.... men 30 ýaşadym
3.  Manager Täzeje [off]
29.12.2017 / 11:15
Göwūn bir aýna ýalydyr, başarsañyz döwmejek boluñ.
siziñ itiñiz meniñ aÿagymdan dişledi. Men size jerime töletdirerin.
- dur beÿtme, muny adalatly ÿol bilen çözeli. Häzir men itimi saklaryn, senem ony dişlärsiñ
4.  Bandit dayy Täzeje [off]
29.12.2017 / 15:36
3 gezek ha ha ha
5.  Baycik Täzeje [off]
05.02.2018 / 01:00
Gülüp hezil etdimaý
6.  Nuretdin Täzeje [off]
05.02.2018 / 11:37
Biz ýurtlary däl, köñülleri eýelemäge barýarys.
Kan bir degismeleri halamok, yone menem paylasan bolayayyn
7.  Nuretdin Täzeje [off]
05.02.2018 / 11:39
Biz ýurtlary däl, köñülleri eýelemäge barýarys.
iki sany okuwçy polisyanyn ýanyna ylgap gelip:
- ýoldaş polisiýa, ýoldaş polisiýa! ho ýerde, ýoluň gyrasynda.....
- näme boldy?
- biziň mugallymymyz...
- näme heläkçilik boldumy?
- ýok, goýmasyz ýerde maşyn goýdy...
8.  Nuretdin Täzeje [off]
05.02.2018 / 11:40
Biz ýurtlary däl, köñülleri eýelemäge barýarys.
-meň kakam bir adam bilen uruşýa, komek ediň - diýip oglanjyk polisiýa ylgap gelipdir. ment baryp gorse çyndanam urşup duran ekenler.
- olaň haýsysy seň kakaň?
- bilmmok, olar şoň üçinem uruşýalarda...
9.  wepaşka Täzeje [off]
10.03.2018 / 22:34
Sagbol awtor degišmeler diýseñ gyzykly eken.

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net