“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 2302
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 13 / 9
Agzalar 1515 / +9
Forum 4098 / 24445
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Gosgy 1
- "Geliñ Gülüseliñ"
- Şu wagt penjirä bakyp daşaryny synlap duransyň. (Oýlanma)
- ÇEKERLER.DUZEN.SOLTAN
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
Agzalara soragly teklip!
+0
460Essalowmaleýkim hormatly agzalar!Meniñ size bir täzeligim bar.Men öñ Linede bilýän bolsañyz Ülker diýip bir ofisalny akkaunt bardy men §ol akkauntda adminlik etdim.Men gepi uzaldyp oturjak däl.Men indi §ol stawkany dostlukda ýöretsem nähili bolar?Siziñ pikiriñizi bilesim gelýär!§u gün sagat 23:00-a
Betoglan (Bu gün, 17:50:25) okaldy (60) teswirler (9)
Size soragym???
+3
2501)Siz bir gyzy söýýärsiñiz ýöne gyzyñ habary ýok emma ol gyz basga oglany söýýär sorag siz özüñizi nähili duýarsyñyz.!? 2)Siz bir gyza a$yk bolduñuz siz gyza öz söýýäniñizi nädip aýdardyñyz? 3)Siz söýýän gyzyñyza ilkinji näme alyp bererdiñiz? 4)Size bir gyz söýýän diýende siziñ gyza berjek ilkinji j
Jalay oglan (Bu gün, 13:23:59) okaldy (62) teswirler (9)
Söýgi temasyndan tema.
+1
304Sowgat edip sana bermeklik ucin in ullakan bagty gozlasim gelya birden bir ozgani soymezin yaly oz soygimi sana sozlasim gelya Dilim barmaz soygim sana aytmana aytsam durmusymdan yitayjek yaly in gymmatly yanja tapan bagtymy basga biri menden alayjak yalyYurekde seylebir soygi bar sana yone ejiz gel
Yolagchy (Bu gün, 11:55:17) okaldy (22) teswirler (2)
Hasan-i Basri güna barada aydanlary (güna we toba barada)
+14
805Hasan-ı Basrî (rahmetullahi teälä aleyh) buyurdylar: "Eger ynsan günäsini kiçi görse, ona ünus bermez we günä ulalar barar. Eger ynsan günasini uly görse we onun uçin bagyşlanmagyny dilese , onu gizlese we toba etse günasi kiçeler barar. "Ebu Türäb-ı Nahşebi hazretleri haramlardan we şupheli za
Aýka ❁✿ (Bu gün, 10:22:06) okaldy (99) teswirler (9)
Geliñ gúl§eliñ!
+3
460Bir gun iki oglan 1 adamdan gacyp barya diyya,onnan bul ikisi cole yetip yadapdyrlar,ahyram bir suwsyz gurap yatan guyyn ustunden baryalar,ikisi giryaler guya,onnan ol adam gelip guyyn icine seredip gygyrya welin 2 oglan bolup yañlandyran bolyamyś  Adam: kim baaa...!? oglanlar ; kim ba...kim baaa, 
Betoglan (Bu gün, 10:21:03) okaldy (30) teswirler (1)
#suratly degishme
+17
1083IMG IMG IMG [img]http://dostluk.ru/files/pikirler/Screenshot_2019-04-
zver1 (Bu gün, 09:48:36) okaldy (191) teswirler (10)
"ANNA GÜNI SOGAP PAÝLANYŞYGY..."
+7
556"ANNA GÜNI. SOGAP PAÝLANYŞYGY..." Yslam alymlaryndan we kalby adatdan daşary (bilinmeýän) yagdaylar üçin açyk bolan bir şahys wezipesi sebäpli bir oba barýarka, garaňky gatlyşany sebäpli we barjak ýakyn garyndaşdyr tanyşy-da bolmanlygy sebäpli, obaň golaýyndaky mazarlykda gijäni geçirmegi niýet edý
Nurana (Düýn, 23:40:40) okaldy (58) teswirler (4)
Paýany bolmaz.
+1
304Geç köňül, dünýäden, eýleme höwes, Panydyr, hiç kime paýany bolmaz! Jan guşy bilbildir, teniň bir kapas, Bir gün uçar, daýym durany bolmaz. Bir niçäni şalyk bile şat edip, «Şähriýar» diýp, älem içre at edip, Ajalyň elinden bir gün dat edip, Gitdiler barysy, ýöreni bolmaz. Ynsa-jynsa şa
Yolagchy (Düýn, 22:23:01) okaldy (28) teswirler (1)
Gülmek Ömürdendir.
+4
1088siziñ itiñiz meniñ aÿagymdan dişledi. Men size jerime töletdirerin. - dur beÿtme, muny adalatly ÿol bilen çözeli. Häzir men itimi saklaryn, senem ony dişlärsiñ ****** Kiçikäm arzuw edýädim: men 30 ýaşymda, meň maşynym bolar, uly jaýym bolar, Iň köp tölenýän aýlyk..... ........şolar
Hossar (Düýn, 21:02:15) okaldy (80) teswirler (5)
Pähim paýhaslar
+7
1584Adama yag§ylyk etjek bolsan sol yagsylyk ozunde bolmaly. Aristotel Bagtyn yzyndan ylgama, Ol mydama senin bilendir. Pifagor Adamkarcilikli, asylly adam ozunin borjy hakynda pikir edyar, pes adam bahbidi hakda oylanyar. Konfusiy Kop bilyan adam bilmediksiran bolsa, sol mydama beyikdir, bilmeyan adam
Ýyldyz (Düýn, 19:24:22) okaldy (78) teswirler (9)
Ýeke Çynar
+4
1437Ahmet GURBANNEPESOW Ýeke çynar Kyn boldy saňa ulalmak, Ýeke çynar. Çolalykdan iren çaglaň, Köňlüňe teselli berjek Ýokdy. Özüň teselli tapyndyň Şuwladyň-güwlediň, dymdyň, Özüň aglap, özüň diňdiň, Ýeke çynar. Tupan tursa, güýçli ýele, Ýere Başyň degjek-degjek boldy, Gaý sowulanda agyrdy, Zor düşen
Dursun (Düýn, 17:14:43) okaldy (19) teswirler (3)
Muce taleynamasy
+6
1437Müçe täleýnamasy Ýyl-müçe hasaby boýunça adamyñ ýazgydynyñ kesgitlenişi. Gündogar ýazgylarynyñ habar bermegine görä, Täze ýylyñ önüsyrasyndaky günleriñ birinde Budda dünýädäki barça haywanlary çagyrypdyr. Ol özüne hormat bildirip ýanyna gelen haýwana üýtgeşik gowy sowgat etjekdigini hem-de bir ýyly
Dursun (Düýn, 09:20:15) okaldy (95) teswirler (7)
rus kanallary yapyldy name ucin?
+1
328Salam ildesler rus kanallary yapyldy name sebapden yapylanyny nadip acyp bolyanyny bilyan bar bolsa kyn gorman teswirde yazyn sagbolun.
sohbetabdyllaye (Düýn, 09:07:24) okaldy (82) teswirler (5)
Gyzykly maglumatlar!
+5
460Bir duysh ortaca 2-3 sekunt dowam edyar.IQ testi yokary adamlar has kop duysh goryarler.Las Vegas shaherindaki kumarhanalarda hic hili sagat yok.Bir adim atmek un 200 myshsa hereketlenyar.Ortaca ayallaryn boyy erkeklerden 12,5sm gysga bolyar.Ayak bashbarmagynda 2sunk bolup,galan barmaklarda 3sunk bo
Betoglan (Düýn, 01:25:32) okaldy (54) teswirler (4)
Gülmek ömürden diýýä😃😀😄😅
+20
1083IMG Ogry bu gün ogurlykdan hiç zat düşmedigi üçin gije birahat bolup ýatmaýyn diýip, çep jübüsindäki 1manady sag eli bilen alyp, sag jübüsine goýup, onsoň rahat uklady. Otagymy arassalaýşym hakda: - Otagy arassalap başlaýaryn - 6 ýyl mundan öň ýiti
zver1 (16.04.2019 / 23:28:28) okaldy (277) teswirler (14)
Wah, men manyly-manysyz kop zatlar aÿtjakdym.
+5
355Owadan sáhra! Seniñ eśiretli, sapaly, hośboÿ ysly durkuñdan heÿ-de bir doÿma barmyka?! Gûlśenli, gûlzarly, sabyrly sáhra! Saña edil śu mahal iñ máhriban adamlarym bolan kakam, doganym bilen geldim. Geldim, gelerler, geljekler. Ÿône gitmeli pursat hallan atyp gelende seniñ bu nuranalygyñy terk edip
Elif (16.04.2019 / 15:40:50) okaldy (26) teswirler (0)
,,Handy hoh gitler kaput"
+3
355Myratgeldi Berdiÿew / Seniñ adyñ náme?! Biz häli çagakak agam Aşgabatdaky Palit diýilýän uly okuwa girdi. Ol tomusda okuwdan rugsada geleninde sary jinsi balak geýip geldi. Obamyzyň adamlary öň agamyňky ýaly sary jinsi görmän ekenler. Gowşuduň oglama uly okuwa girdim diýip, „görümsiziň ogly bold
Elif (16.04.2019 / 15:33:56) okaldy (29) teswirler (0)
Biwepa soygi
+0
1485Söýgi dünýasine aralaşamda  Sen bolduñ ilkinji öñümden çykan Ýöne seni söýenime gynanýan Sebabi sen maña wepa bermediñ Garaşmakdan ýaña ýürek üzüldi Seniñ biwepadygyñ bilmedim arman Ýürek elmydama sessiz aglaýar Wah ilkinji söýgim wepasyz çykdyñ Men garaşýan ýalñyz çynar astynda  Öten geçen hemme
★Güller★ (16.04.2019 / 14:38:54) okaldy (7) teswirler (0)
Firmadan is gozelan
+2
1564Salowmalikim Doslar mana firmadan is gerek kim meni ise salsa 1-nji aylygymyn den yarsyny berjek mana firman aylygy taze puldan 1000-2000 manat bolso bolya havarlasmak ucin +99361759717 belga ozuniz tanysdyryp sms ugrodagan ozum yzyna jan etyan
ZOR YIGIT (16.04.2019 / 13:57:49) okaldy (116) teswirler (8)
Alyhroz Muradyn doglan gununi gutlaya!Doglan gunun gutly bolsun Murat🎂
+13
170Bu gun Muradyn doglan guni Alyhroz movzuk acyp bilmandir sonun ucin men komek etmeli boldum.Doglan gunun gutly bolsun Murat uzak yasa! Guncam gezek senki indi:)
Durdyeva (16.04.2019 / 09:20:15) okaldy (376) teswirler (34)
Umumy: 1272
1 2 3 ... 64 >>

Soňky teswirler

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Şol owadan gyzam ,,Mert bolgun!" diýdi Golum ganat, aýaklarym ýaýjyk deý, Uçasym gelerdi ýaňy-ýaňlaram. Ol günleriň geçip gaýtdym deňinden, Yzda galdy ýetilmedik daňlaram. Ýöräp gaýtdym şol çagalyk... dowamy

"Oýlanma"


αjαyyp yetirennize minnetdαr:alo:... dowamy
Hekayalar | "Oýlanma"
Charyyewnaayna@ (Bu gün, 20:03:57)

"Oýlanma"


Aýka ❁✿, sizede minetdar... dowamy
Hekayalar | "Oýlanma"
#google (Bu gün, 20:01:36)

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Elif, 89 barmy yok bolsa shony goyayyňda... dowamy

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Okanñyza, gatnaśanñyza sag boluñ! Ômrûñiz bolsun!... dowamy
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter