“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 2300
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 14 / 10
Agzalar 1515 / +9
Forum 4098 / 24432
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Gosgy 1
- "Geliñ Gülüseliñ"
- Şu wagt penjirä bakyp daşaryny synlap duransyň. (Oýlanma)
- ÇEKERLER.DUZEN.SOLTAN
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
Iman
+11
1485Iman bu name? Iman bu: 1.Allanyn bardygyna we birdigine. 2.Perishtelerinin bardygyna. 3.Pygamberlerinin bardygyna. 4.Kitaplarynyn bardygyna. 5.Kyyamata. 6.Ölen son o dunyade gaytadan direlmek 7.Yaman zadyn yagshy zadyn alladandygyna. dilden aydyp chyn yurekden ynanmaklyga iman diyilyar.
★Güller★ (06.04.2019 / 18:48:50) okaldy (85) teswirler (3)
Göwnüm G.Ezizow
+15
805Göwnüm, göwnüm, eziz göwnüm, Diýme muňa öwündigim. Otuza ser uran günüm Ahyr bildim göwündigiň. Il derdine ters bakmadym, Ony duşdan geçirmedim. Goňşymyň için ýakmadym, Hem oduny öçürmedim. Aç bolmadym, ýöne weli, Doklugymdan gägirmedim, Ýigit kimin söýdüm ili, Söýýän diýip gygyrmadym
Aýka ❁✿ (06.04.2019 / 06:55:46) okaldy (72) teswirler (2)
Ýùrekdeśim kân gözlãnim💝
+18
170Sabrymyñ yuzi saralyp, Kanagatym terk edende, Duygulam menden ar alyp, Taslap uzaga gidende, Men bir ýùrekdeś gozledim. Sozlamde sozum dinlejek, Syrdaś gozlap her yan bakdym. Bilyan,derdimem yenletjek, Meni dinlejegem tapdym, Wah,yone ona dozmedim. Tebil tapan duygularym Taslap gidende tazygyp,
Durdyeva (06.04.2019 / 06:50:58) okaldy (180) teswirler (16)
"Bir söz bilen işin gördüň dünýäň-ä!.."
+13
271Mahmal sözüň ýalyn bolup ýapyşdy — Ýüregim endiräp, lagşady süňňüm, Asman ýere gaçdy — dünýe gapyşdy. Nebir günüm bardy. Ah, nebir günüm! Gulagmy kamata getirdi guşlar, Huşumy göçürdi ysy gülleriň. Geliň, üýşüp, halym soraň, derwüşler! Ah, nirde siz, rahat ýaşan günlerim?! Ýagyşdyr-da! Ýöne ýagyp
Pegas (06.04.2019 / 02:07:35) okaldy (107) teswirler (4)
Mr.Banandan yene biraz degishmeler...
+21
109Nadip gije 4de yatyp 6da arkayyn turup bolya,nadip ansatlyk bilen ichgini tashlap bolya,nadip ish etman pul gazanyp bolya? Shular we shuna menzesh soraglara jogap hokmunde men chykaran "Bolmajak zatlar" atly kitabymy okamagy maslahat beryan. Azat Donmezow "Mayam" aydymynda "Gich bolmanka gel Mayam
Mr.Banan (31.03.2019 / 21:48:22) okaldy (219) teswirler (12)
Dünýäde bir ynsana minnetdarlyk bildirmeli ynsan bar bolsa ol sensiñ mähribanym👭
+12
170Mahribanym sen menin ucin dunyade juda uytgesik eje. :)Her bir ynsana oz ejesinden mahriban hem mukaddes ynsan yok bolsa gerek.Ŝonun ucin hem sen hakda nahili durdane sozleri aytsam hem az bolar.Cunki sen ummulmez dunyamin diregi.Mahribanym gozumin rovseni barybir senin gudratyn,mahribanlygyn,mylay
Durdyeva (31.03.2019 / 19:36:15) okaldy (128) teswirler (7)
Şu mahal ýene-de ýadyma düşdüň...
+12
271Indi ahmyr çekmek hebesdir, hebes! Perwanaň hijrany boýn aldy, dünýäm. Öýkene ýetenok azajyk nepes, Köňül kölüm eýýäm boýlandy, dünýäm. Ýolumyz sowamy, özümiz tersmi — bilemok. Bilýänim: söwdamyz şertli... Derdimiz dermana dep boljak dertmi?! Ah, dermansyzlygy söýlendi, dünýäm. Ýene-de nijeme ahmy
Pegas (31.03.2019 / 19:34:44) okaldy (97) teswirler (5)
MAZARYSTANDA /Kerim Hally
+15
1541Ol ýatan nähili adamdy, kaka? – Gyzyl deý adamdy, niýeti ýagşy. Bu ýatan nähili adamdy, kaka? Gymmatçyl diýmeseň, bagşydy bagşy. Ol çetdäki aýal neneňdi, kaka? – Mertdi, ary üçin ärden geçipdi. Bu zenana bahaň neneňsi, kaka? – Onda baha ýokdy, göwni açykdy… Ol ata nähili atady, kaka? – Sadady, kös
#google (31.03.2019 / 19:26:15) okaldy (184) teswirler (6)
Durdyýewa Selwiniň doglan gününe
+14
258Seni biz göremzok ýada bilemzok Diňeje bilýäris dostluk saýtda Ýöne biz bilýäris alçaklygyňy Şadyýanja ýaşaýanyň aýatda Ine bu gün seniň dogulan günüň Uzak ýaşa hem mydama gülüp gez Durmuşuň ýolunda mydam bagtly bol Ýanyň bilen erjelligňem alyp gez
66970297 (31.03.2019 / 18:21:22) okaldy (145) teswirler (14)
Gahar,Bagt,Gaýgy,Ulumsylyk
+7
1240Gahar: Gahardyr özüňi unutdyrýan zat, Gahardyr dogrynyň ýalňyşyn görýän, Ol göýä habarsyz gelýän harasat, Iň güýçli adamdyr ýuwudyp bilýän. Bagt: Şatlykdyr, gülkidir, ömri uzaldýan, Gülüp ýaşaň. Bagtyň çeni bolmasyn. Diňe şoldyr gaýgy-gamy azaldýan, Adam diýildimi kemi bolmasyn. Gaýgy: Älemde ýok o
Simple Poet (31.03.2019 / 18:09:35) okaldy (78) teswirler (2)
Selbi dogan üçin goşgy.
+11
304Seniň, Meniň üçin şeýle hoş güni, Düzeý Saňa Selbi ýene goşgyny, Çünki batly joşýar Umman joşguny. Saňa arzuw edýän arzuwlaň gowsyn, Gül ýüzüň solmasyn! Goý güllär solsyn Geýjek geýmiň ýüpek, aşyň bal bolsun. Aramyza düşse bir güni düwün, Şony çözmek üçin bize kömegin - bersin hoş ýatlama doly g
Umman (31.03.2019 / 14:33:19) okaldy (174) teswirler (16)
Hoşluk bilen bakaweriñ!
+20
666Yşga berlen ykbalyma, Hoşlyk bilen bakaweriñ! Atlanan hyýal atymyñ, Toýnagna nal kakaweriñ! Ýollar ganjartmasyn eñsem, Çarkandaklar gelse-gelsin, Bilmen... kynçylykda sönsem, Goldaw odyn ýakaweriñ! Duýgy humary baglasa, Söýülsem bagty salgasam, Şatlygma joşyp aglasam, Göz ýaşlarmy ýapaweriñ! Gezs
Malvina (31.03.2019 / 14:27:43) okaldy (140) teswirler (8)
OKABER MAGTYMGULYNY
+9
1534Gowun gamin laya batsa, Okaber Magtymgulyny. Kalbyn ginar assa-assa Okaber Magtymgulyny. Bas agyrsa,gyssa yurek, Bolup yorsen bir janserek Dari derman icma derek Okaber Magtymgulyny. Oz erkine goyman seri. Esir alsa ysk heseri, Tapmany bir umsum eri Okaber Magtymgulyny. Bolsun duysde,bolsun husda
Mylayym.. (31.03.2019 / 13:14:12) okaldy (55) teswirler (1)
Bir kerwen kitap bilen ümsümligiň dogulýan ýerine gidip ýazsadym
+10
355Adam adamçylyk duýgusyny ýitirmese, poeziýanyň möwriti tamamlanmaz. Dogry, poeziýa hemme kişiň söýer „aşy“ däldir. Sebäbi „Goşgy okaýan kän, ýöne poeziýany ýürekleriň juda az sanlysy duýup bilýär“ diýilýär. Bu öňem şeýle bolupdyr, häzirem şeýle. Kim aýdyp biler Magtymgulynyň döwründe poeziýa çaksyz
Elif (31.03.2019 / 13:04:40) okaldy (128) teswirler (10)
Durmush synagy
+9
858Mähri bilen Gunca cagalykda bile önüp ösdüler.Mährinin özünden uly iki gyz dogany Emir atly jigsi bardy.Guncanyñ hem dört gyz dogany hem bir oglan dogany bardy. Mähri bilen Gunca ikisinin hersinin özüne mahsus ayratyn häsiyetleri bardy.Häsiyeti boyunca olaryn tapawudy yer bilen gök yalydy.Mähri sada
yurejigim (31.03.2019 / 12:12:31) okaldy (139) teswirler (6)
ALTYNMY ýa SUW?! (tymsal)
+11
373Gadym döwürlerde iki sany jana-jan dost bolupdyr. Olaryñ ikisi hem belli söwdagär ekeni. Bir gezek olar argyşa gidip barýarkalar, tüsse ýaly uzap ýatan, Günüñ tylla şöhleleri bilen ýakyp-ýandyryp barýan ymgyr çölde azaşypdyrlar. Az wagtdan bolsa olaryñ azyk-suwluklary hem gutarypdyr. Birdenem olaryñ
SerVi (31.03.2019 / 11:22:20) okaldy (111) teswirler (9)
İň zäherli möÿler
+13
53Salam hormatly agzalar. Yaz pasly hem gelip ÿetdi. Mör-möjekleriň oÿanÿan wagty. Şonuň üçinem häzir boluň. Esasanam çöle gezelenje gidÿänler – çölde herhili zäherli, howply jandarlar bar. Şol sebäpli hem adam üçin iň howply bolan jandarlaryň biri – möÿler hakynda täsin maglumatlary bilmek siz üçin g
BAY-HAN (31.03.2019 / 10:34:28) okaldy (178) teswirler (15)
Kerim Gurbannepesow___Ömrüñ manysy
+20
805Ýalaňaç dogduň adamzat Indi saňa don gerek Magtymguly Aglap dünýä inýäň adam diýen zat: Onsoň agyň gülkä garyşan gerek. Ýöne weli gülkä garyşmak üçin Ýurt abadan, durmuş çaglaşan gerek. Kem-kem kämil bolýaň adam diýen zat: Onsoň sen hanlara jan goşan gerek. Ýöne welin jana jan goşmak üç
Aýka ❁✿ (31.03.2019 / 02:56:28) okaldy (108) teswirler (6)
Suw hakynda gysgaça maglumatlar
+8
373Suw ähli barlygyñ, ýer togalagyndaky ýaşaýşyñ gözbaşydyr. Ähli janly-jandarlaryñ we tebigatyñ ösümlik dünýäsiniñ köp bölegi suwdan ybaratdyr. Adamynyñ 80,haýwanlaryñ we balyklaryñ 75,kartoşkanyñ 76, almanyñ 85, pamidoryñ 90 göterimi suwdur. Ýer ýüzündäki ähli suwlaryñ 46 göterimi Ýuwaş ummanyndadyr.
SerVi (31.03.2019 / 01:34:18) okaldy (91) teswirler (5)
Selbisha bakge ablacim:)
+25
940Salam, Dostluk.ru saytynyn mahriban agzalary! Gich yagshy ! Hemmamizin bilshimiz yaly, Ynha bu gun saytyn in ey gorulyan agzasy, hormatlanyan @Durdyeva agzanyn doglan guni... Ony hemmamiz bilyan bolsanyz gerek. Gelin uyshupjik gowja dilegler edelin!!! :-) Selbisha doglan gunun gutly bolsun! Uzak ya
TNT (31.03.2019 / 00:08:18) okaldy (593) teswirler (119)
Umumy: 1534
<< 1 2 3 4 ... 77 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Erkin mowzuklar (4)
Erkin mowzuklar (5)
Erkin mowzuklar (6)
Erkin mowzuklar (7)
Erkin mowzuklar (8)
Degişmeler älemi
Tanyşlyk
Kömek gerek
Gosgular dunyasi (1)
Gosgular dunyasi (2)
Gosgular dunyasi (3)
Gosgular dunyasi (4)
Gosgular dunyasi (5)
Gosgular dunyasi (6)
Gosgular dunyasi (7)
Gosgular dunyasi (8)
Gosgular dunyasi (9)
Gosgular dunyasi (10)
Gosgular dunyasi (11)
Gosgular dunyasi (12)
Gosgular dunyasi (13)
Hekayalar (1)
Hekayalar (2)
Şahyrlar biografiyasy
Web programmirleme dilleri
Başga Programmirleme dilleri
Sayt doretmek boyunca komek
Talyplar
Mugallymlar
Daşary ýurt dilleri
Takyk we tebigy bilimler
Umumy sapaklar
Saýt täzelikleri
Saýt hakynda
Gutlaglar
Agzalar bilen sohbetdeslik
Dürdäne setirler
Syýahat
Dunya tazelikleri
Yerli tazelikler
Kitaphana
Sport älemi
Söýgi dunyasi
Türkmen kinosy
Dunya kinosy
Turkmen aydym sungaty
Dunya aydym sungaty
Saglyk
Aşhana syrlary
Biznes we telekeçilik
Gyzykly wakalar
Rowaýatlar
Internetde pul işle
Pully hyzmat we teklipler
Söwda - Satyk
Hostiň we domenler
Skriptler
Magtymguly
Hasiyetler hakynda kitap
Türkmenistanyň Taryhy
Dunya Taryhy
Meşhur şahsyýetler

Library Map

Soňky teswirler

"Oýlanma"


:apl: :alo: yetirenine minnetdar... dowamy
Hekayalar | "Oýlanma"
Aýka ❁✿ (Bu gün, 19:41:39)

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


reSSs..!, 11. ... Men ýene-de sanap galdym kirpigiň, Owadan göz bilen, nazaryň bilen, Gyrkyp gitdiň kisämdäki hatymy, Ýyrtyp gitdiň bir ömüriň ýazgydyn. Saňa sataşamda dilim tutulýar, Beden... dowamy

Agzalara soragly teklip!


Yolagchy, Goldayan 👍... dowamy

Aý atlary barada


sagbolun yetirenize yone yene dunyanin yagny yer sarynyn doreysi barada mowzuk acsanyzzz......?????... dowamy
Dunya Taryhy | Aý atlary barada
Firuza (Bu gün, 19:29:27)

"Oýlanma"


SerVi, sizede sag bol... dowamy
Hekayalar | "Oýlanma"
#google (Bu gün, 19:27:12)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter