“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 2302
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 12 / 9
Agzalar 1515 / +9
Forum 4098 / 24445
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Gosgy 1
- "Geliñ Gülüseliñ"
- Şu wagt penjirä bakyp daşaryny synlap duransyň. (Oýlanma)
- ÇEKERLER.DUZEN.SOLTAN
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
Selbisha bakge ablacim:)
+25
940Salam, Dostluk.ru saytynyn mahriban agzalary! Gich yagshy ! Hemmamizin bilshimiz yaly, Ynha bu gun saytyn in ey gorulyan agzasy, hormatlanyan @Durdyeva agzanyn doglan guni... Ony hemmamiz bilyan bolsanyz gerek. Gelin uyshupjik gowja dilegler edelin!!! :-) Selbisha doglan gunun gutly bolsun! Uzak ya
TNT (31.03.2019 / 00:08:18) okaldy (593) teswirler (119)
"Hasratly ýyllar" - örän ýakynda!!!
+7
1215Salam hormatly agzalar. Men hem ilkinji albomymyñ üstünde işläp başladym. Nesip bolsa 2-3 günden albomyñ ilkinji aýdymy sizlere gowşurylar. Albomyñ ady "Hasratly ýyllar" we hemme aýdymlar pianino we gitara sazynda aýtmak meýilleşdirilýär. Ýazgylar hem hiç hili speýs effekt we auto ton ulaanmazdan ja
Serix (31.03.2019 / 00:03:06) okaldy (74) teswirler (2)
Kabam
+17
1534Mahir arygy dey guler yuzlerin Aysyz gijelerin Aymydy kabam? Tumlugi yagtyldan ak gundizlerin Alem yureginin aygydy kabam. Eje jan,ellerin sypasa emdir Sozleyan sozlerin derdime derman. Yssy mahrin tapylgysyz melhemdir. Enani soymeklik omrume perman. Senin soygin ykbalymyn ysgymy, Coyyan mahrin bi
Mylayym.. (30.03.2019 / 23:02:39) okaldy (152) teswirler (12)
Ine, dogan geler
+13
828IMG Ine, dogan geler; — Dirimiň? — diýer, ynanmaýan ýaly ýaşap ýörenme. Men: «Şükür» diýerin begenerinde bu gün ýene aman-esen örenme.   Ol papagny bir gapdala taşlar-da, soňsuz nesihatda başlar ýene-de. /Biz ikimiz başga-başga
#Anonimka (30.03.2019 / 22:03:59) okaldy (173) teswirler (12)
Türkmeniň päliwan ýigdi,Ýagşymyrat.
+21
296IMG 16-njy fewral 2019-njy ýylda Polşanyň paýtagty Warşawa şäherinde ASA 92-iň turniri ,ýagny düzgünsiz uruşuň ýaryşy geçirildi. Agşam geçen düzgünsiz urşuň ýaryşynda 15 tutluşyk bolup ,olaryň 7 sinde tutluşyk wagtyndan öň gutarypd
Chary (30.03.2019 / 20:40:22) okaldy (253) teswirler (13)
Kemerleriñizi DAKYÑ!!!
+16
1215Statistika boýunça, awiýa heläkçilikleriniñ köpüsi, ýolagçylaryñ düzgünleri bozmagy sebäpli ýüze çykýar. Hatda düzgünler size hetden aşa bimany we ýerliksiz ýaly görünsede, olary siziñ howpsuzlygyñyzy üpjün etmek üçin döredilendigini unutmañ! Düzgünleri ýerine ýetirmek diñe seniñ däl, eýsem beýleki
Serix (30.03.2019 / 19:02:21) okaldy (117) teswirler (6)
Käbir oglanlaryñ doslaryna berýän maslahaty..
+14
283Gyz maşgala gaty näzik ynsandyr, eliñizden gelenini däl-de ýüregiñiziñ diýeni ediñ. Siz şo gyzy ýa oglany tanaýañyzmy? Iliñ gepi size gerekmi? Bu günki günde çalaja büdreseñ ýykyldy diýjekler gaty köpdir. Gömdik diýenem tapylar. Öziñize bolan ynamy hiç wagt gaçyrmañ. Siz hemişe beýik ynsansyñyz.
reSpect! (30.03.2019 / 18:51:03) okaldy (152) teswirler (8)
6 çagany dünya indirdi
+17
1088ABŞ-nyň Tehas ştatynyň ýaşaýjysy Telma Tiaka 9 minutyň dowamynda 4 oglan hem-de 2 gyz bäbegi dünýä inderdi. Alty çagany dün ýä indermek 4,7 milliardda 1 gezek duş gelýär. Täze dünýä inen bäbekleriň agra mlary 800 gramdan 1,3 kilograma çenli aralykdadygy, saglygynyň kadalydygy mälim edildi. Bagtly ej
Hossar (30.03.2019 / 15:35:22) okaldy (227) teswirler (14)
Indi mende suratyňam bar seniň
+15
283Oguljennet Bäşimowa / INDI MENDE... Indi mende suratyňam bar seniň, Bar dünýämi dolduryşyň güleňde... Ýakyşykly syratyňam bar seniň, Halaýan ýöreýşiň bakyp belende... Gödeksi görünýäň gaşyň içinden, Gussaly gözleriň maňa bakanda... Azajykdan öwrenişen bolsamam, Utanýan yzyndan saňa bakamsoň... Özüň
reSpect! (30.03.2019 / 11:38:27) okaldy (148) teswirler (12)
Döwür Beýle Däldir Kerim Gurbannepesow
+20
805– A-gyz, näme, hanmydyň sen! Geýinýärsiň beýle gymmat? Her ýaglygyň – iki goýun. Her ýüzügiň – bir bedew at. Her köýnegiň bahasyna alp boljak iki sygyr. – Iller geýýär, menem geýjek. Döwür şeýle, döwür. Gelin, näme dänjirýärsiň? Çüýredimi öňki dişiň? Altyn seni ýigdeltmändir:kyrk bolupdyr ot
Aýka ❁✿ (30.03.2019 / 11:38:09) okaldy (196) teswirler (11)
Duýgymy çokjalap, “Sen” diýme, maňa
+7
283Oguljennet Bäşimowa / Saňa... Kepände dodaklar ýapma yşgymy, Barmaklarňy goýup, “dym” diýme maňa. Kä wagt siz diýip, käte-de eräp, Duýgymy çokjalap, “Sen” diýme, maňa. Keşdäläp, goýupdym adyňy tahýa, Sejdeläp oýupdym kalbymdan bir ýer. Sen maňa “siz” diýip ýörseň men ahmal, Öwrenşerin welin, diýýä
reSpect! (30.03.2019 / 11:37:19) okaldy (74) teswirler (4)
Azaşdyrdy ýüregmizi Dilleň jeňňel deý gürlügi.
+9
355Seÿitmyrat Geldiÿew / Aÿralyk ûçin bagyśla! «Ýalňyz goýmagyn!» diýýärdiň, Gaýdanym üçin, bagyşla! Başga birini söýýänsiň Öýdenim üçin, bagyşla! Azaşdyrdy ýüregmizi Dilleň jeňňel deý gürlügi. Jana ýakmajak gürrüňi Aýdanym üçin, bagyşla! Özüm ajaldan öňürdip, Dünýämi terse öwürdim. Ara düşen b
Elif (30.03.2019 / 11:34:43) okaldy (80) teswirler (2)
Tapanym bagtym bolsun, Ÿitgim bolsun gussalam.
+10
355Dôwlet Garkyn (Annamyradow) / Halk àheñleri. Derdini beren dûnÿà, Dermene zar eÿleme! Ellerin serende ná- Her gyza yar eÿleme! Berme artyk śôhratyñ, Śôhraty men neÿláÿin. Bir gujakda aglaÿyn, Bir gujakda sôÿleÿin. Tapanym bagtym bolsun, Ÿitgim bolsun gussalam. Ÿaÿnaÿyn, Wagtyndan ôñ Bu ômrûmi
Elif (30.03.2019 / 11:33:28) okaldy (90) teswirler (4)
-Yslam nàme we musulman kimdir?
+17
355Hasan Basary hakda. (el-Hasan ibn Ebi'l Hasan el-Basɾi) Hasandan: -Yslam nàme we musulman kimdir? - diÿip sorapdyrlar. Ol: - Yslamy kitaplardan, musulmany mazardan gözle- diÿip jogap beripdir. Kàmillik ÿaśyna ÿeten Hasanda eden gûnà iśleri barada eśiginiñ bir ÿerine ÿazyp goÿup, śol ÿazgylara g
Elif (30.03.2019 / 11:30:04) okaldy (149) teswirler (7)
Gülmek ömürden diýýä😂😂😂
+25
1083IMG Bir gün Babajan gije öýüne doňup gelipdir we aýalyna; — Gülnar sen ýaman urrodlaý. — Senem kirli, ýene porsap gelipsiňä. — Meňki näme de bolsa ertire çenli. Merdan öýine gije sagat 2de gelýä. Aýaly sagady görkezip diýýä: -- näme beýle öýe giç
zver1 (30.03.2019 / 10:49:05) okaldy (395) teswirler (15)
Terjimeçilik we ses bermek
+28
53IMG Salam hormatly agzalar. Bu gezek size sungatyň iň ajaÿyp görnüşleriniň biri – terjimeçilik we ses bermek hakynda gysgaça makalany dykgatyňyza ÿetirmekçi. Daşary ÿurt filmlerini öz ene diliňde görmek – elbetde her bir adam üçin gyzy
BAY-HAN (30.03.2019 / 10:38:25) okaldy (235) teswirler (17)
Owadan sozler
+14
14853 sany zat adamy ÿadadÿar : Bagyşlamak, Gaharyñ gelip dyrka dymmak, Bolmajagyny bilibem arzuw etmek.. Owadany owadan edyän edepdir, edep bolsa owadany söymäge sebäpdir... Owadany owadan edyän edepdir, edep bolsa owadany söymäge sebäpdir... Gideniñ yzyndan nokat goÿuñ. Indiki geleniñ ady Baş harp
★Güller★ (30.03.2019 / 08:20:08) okaldy (149) teswirler (8)
Bagyñ peýdasy
+12
373### Bag ekmegiñ örän peýdaly taraplary bardyr. Olar diñe bir gözellik üçin ekilmän, eýsem howanyñ arassa saklanmagyna hem oñaýly täsir edýär. Baglaryñ arasynda adam özüni rahat, ruhy taýdan oñat duýýar. Olar tebigatdaky suw akymlaryny sazlaýar. Haçan-da ýagyş baga düşende onuñ bir bölegi ýaprakla
SerVi (30.03.2019 / 01:10:39) okaldy (128) teswirler (14)
Фильм т-34
+10
1180Salam gadyrdan Turkmen ildesler! Gelin biz bu mowzukda 2019-njy yylyn basynda meshurlyk gazanan rus kinosy T-34 hakynda gurrun edeli. Bu kino 2019-njy yylyn yanwar ayynda Russiyanyn ahli kinoteatrlarynda Фильм Т-34 diylip gysga wagtyn icinde uly abraya eye boldy. Bas rollarda: Aleksandr Petrow, I
Betinden (30.03.2019 / 00:50:02) okaldy (115) teswirler (8)
Degişmeler ýygyndysy
+18
856-Menem möjege topuldym, onsaň pyçagym bilen onuň guýrugyny kesdim – diýip bir awçy öwünýämiş. Doslary bolsa: -Näme üçin kellesini kesmediň? -Bilýäňizmi näme, o möjegiň kellesini menden öň biri kesipdir eken! :::::::::::::::: Myhmanhana dynç almaga gelen adam nobatça jaň edýär: - Men aýalym bilen
anonimus (29.03.2019 / 23:54:22) okaldy (268) teswirler (15)
Umumy: 1535
<< 1 2 3 4 5 ... 77 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Erkin mowzuklar (4)
Erkin mowzuklar (5)
Erkin mowzuklar (6)
Erkin mowzuklar (7)
Erkin mowzuklar (8)
Degişmeler älemi
Tanyşlyk
Kömek gerek
Gosgular dunyasi (1)
Gosgular dunyasi (2)
Gosgular dunyasi (3)
Gosgular dunyasi (4)
Gosgular dunyasi (5)
Gosgular dunyasi (6)
Gosgular dunyasi (7)
Gosgular dunyasi (8)
Gosgular dunyasi (9)
Gosgular dunyasi (10)
Gosgular dunyasi (11)
Gosgular dunyasi (12)
Gosgular dunyasi (13)
Hekayalar (1)
Hekayalar (2)
Şahyrlar biografiyasy
Web programmirleme dilleri
Başga Programmirleme dilleri
Sayt doretmek boyunca komek
Talyplar
Mugallymlar
Daşary ýurt dilleri
Takyk we tebigy bilimler
Umumy sapaklar
Saýt täzelikleri
Saýt hakynda
Gutlaglar
Agzalar bilen sohbetdeslik
Dürdäne setirler
Syýahat
Dunya tazelikleri
Yerli tazelikler
Kitaphana
Sport älemi
Söýgi dunyasi
Türkmen kinosy
Dunya kinosy
Turkmen aydym sungaty
Dunya aydym sungaty
Saglyk
Aşhana syrlary
Biznes we telekeçilik
Gyzykly wakalar
Rowaýatlar
Internetde pul işle
Pully hyzmat we teklipler
Söwda - Satyk
Hostiň we domenler
Skriptler
Magtymguly
Hasiyetler hakynda kitap
Türkmenistanyň Taryhy
Dunya Taryhy
Meşhur şahsyýetler

Library Map

Soňky teswirler

"Oýlanma"


αjαyyp yetirennize minnetdαr:alo:... dowamy
Hekayalar | "Oýlanma"
Charyyewnaayna@ (Bu gün, 20:03:57)

"Oýlanma"


Aýka ❁✿, sizede minetdar... dowamy
Hekayalar | "Oýlanma"
#google (Bu gün, 20:01:36)

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Elif, 89 barmy yok bolsa shony goyayyňda... dowamy

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Okanñyza, gatnaśanñyza sag boluñ! Ômrûñiz bolsun!... dowamy

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


The end ))... dowamy
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter