“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 2300
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 18 / 7
Agzalar 1515 / +10
Forum 4098 / 24424
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Gosgy 1
- "Geliñ Gülüseliñ"
- Şu wagt penjirä bakyp daşaryny synlap duransyň. (Oýlanma)
- ÇEKERLER.DUZEN.SOLTAN
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
"SARY GÜÝZ"
+9
"SARY GÜÝZ" Sary güýzüm ,saňa kän garaşdym men, Eger-de aňlasaň ýetikdir derdim. Şoň üçünem ,ýapraklaryň sypalap, Bu gün saňa içim dökmäge geldim. Çünki senden özgä derdim aýtmaga, Meniň ýüregimde hiç bir isleg ýok. Geňleme sen meniň bu ahwalymy, Saňa aýdaýmasam karar tapamok. Diňleseň syrdan do
Dilbernaz (13.10.2018 / 10:13:07) okaldy (136) teswirler (4)
Calaja tanyş ve nâtanyş dostlaryma bagyşlayaryn
+8
170Akylly,asylly,mylaýym sada, Ine meniñ şeyle govy dostlarym. Sözlerinde görersiñ dùrlerden dãne Ine meniñ şeyle govy dostlarym. Birisi sahyrdyr,biri nebitci Yene biri mugallymdyr,lukmandyr, Arasynda in akylly alcagy Olam intirnedin anyrsyna yetyandir. Gyz dostlarym gulun nazik yapyragy, Sâheriñ hov
Selbi (12.10.2018 / 09:49:16) okaldy (217) teswirler (25)
Hakyky söýginiñ kyssasy
+10
170Unudulmayan söýgi Adaty aladaly sarin bir guni.Sagat 8de,80 yas toveregi garry goja uly barmagyndaky tikini sokdurmage lukmanyn yanyna baryar.Onun gaty gyssanyandygy gorunip duranmys.Ol sagat 9da oran mohum isinin bardygyny sandyrayan sesi bilen dusundiripdir. Lukman yanyndaky sepagat uyasy ahli lu
Selbi (12.10.2018 / 08:32:55) okaldy (216) teswirler (8)
Alyslarda galan yar
+8
170Yanlyz bolsan yetiserin yanyna Seni yeke goyman diyen sozyn bar Yatlamalan dumanyndan cykda gel Alyslardan alyslarda galan yar. Soygin bilen derya bolup josda gel, Onkin yaly gyz juvamlyk yasda gel. Gayalardan gayalara asda gel Goja daglan anyrsynda galan yar Tapysyan yerinde yer bilen gogun Her g
Selbi (11.10.2018 / 14:52:28) okaldy (151) teswirler (6)
Dostluk agşamy .Dostlaryň barada söhbet aç
+18
Salam agzalar!!! Saýt açylandan bari ikinji gezek saýtda myhmançylykda, dogrymy aýtsam soňky dowur real iş köpmi elem degenok Girip foryma, pikire aýlandym, ýurek gysdy, menem bir mowzuk barde galdyraýyn diýdim Maksatym: Dostluk saýt, biz internet ulgamynda özumize wirtual dost ondada ýakyn dost ta
Akapella (11.10.2018 / 04:49:47) okaldy (1165) teswirler (23)
"MAÝYP ÝIGIDE AŞYK BOLAN GYZ"
+12
"Maÿyp ÿigide ašyk bolan gyz" Hekaÿa 1-nji bölüm Tutuş aýnadan ýasalan eýwanly uly jaýyñ daş-töweregi güllere beslenen bag-bakjalyk,onuñ düýplerinden akyp gelýân suw ýaplarynyñ, şildirâp, göz gamaşdyryjy Günüñ şöhlesi suwa düşip, agaçlaryñ arasyndan ýol ý
Dilbernaz (08.10.2018 / 13:28:58) okaldy (315) teswirler (10)
"KÖR HASASYNY BIR GEZEK ALDYRAR"
+7
" KÖR HASASYNY BIR GEZEK ALDYRAR..." ( Bolan waka) Saý-sebâp bilen otluda ýola düşmeli boldum. Gidip barýas, gidip barýas, dymyşlyk. Soñabaka bu dymyşlyk meniñ ýüregimi gysdyryp başlady. Yolboýy garşymda gamlanyp oturan ýaşajyk gelini synlap gelişime, saklanyp bilmân oňa habar gat d
Dilbernaz (05.10.2018 / 19:03:17) okaldy (211) teswirler (7)
Ýörâñ meniñ ýùregimiñ ùstùnden!
+7
170Osun yeller yuregimin ustunden! Yag sen yagys,yuregimin ustune! Derya kibi ysky bolan adamyn Meger hic kim cykabilmez kastyna. Yoran menin yuregimin ustunden, Soz bilen,goz bilen parhy yok mana. Şovsuzlygyn yakyp biler icini, Gije şovur cekip garasyan dana. Gecip gidin yuregimin ustunden, Galsyn y
Selbi (05.10.2018 / 15:28:01) okaldy (107) teswirler (6)
Söŷgüniñ gadyryny näme biler?
+10
206Söýginiñ gadyryny näme biler??...(okaň, gyzykly hekaýa) Gadymy zamanda bir ada bar eken. Ol ýerde adamyň ähli duýgylary we ruhy baýlyklary ýaşaýardy: Şatlyk, Gaýgy, düşünje we ş.m. Olar bilen bile Söýgi hem ýaşaýardy. Günleriň birinde olar, gün-günden adany suw alýanyna we tiz wagtdan ada gar bolj
ℳ....♡ (05.10.2018 / 08:24:38) okaldy (169) teswirler (6)
DURMUŞA ÇYKÝAN GYZA ENESINIŇ ÖWÜTLERI
+12
DURMUŞA ÇYKÝAN GYZA ENÄNIÑ ÖWÜTLERI. Balam tãze durmuş ýola barýarsyñ, Gujagymda ezizlenip ýaýnansyñ, Ýollaryñ ak bolsun bagtyñ daş ýarsyn, Atañ óyne gúlúp geljek bol gyzym. Arzylanan gelin boljak bol gyzym. Arzuwlaryñ myradyna gowuşsun, Gaýynlaryñ senden göwni suw içsin, Baran ojagyña aýagyñ düşs
Dilbernaz (03.10.2018 / 15:56:42) okaldy (249) teswirler (12)
Yatla
+8
220Yatla Ýatla, sen seň bn geçen günlerim Ýalandymy ýa da aýdan sözlerim Sen söýgiňe mätäçligimi bilmediň Ýatla, sensizlikde galan gözlerim Ýatla,durmuşymyz nähili hezil Ajaýyp pursatlar geçirerdik biz Her gün saňa aýdyp bererdim nama Bilmen indi nirde galdy söýgümiz Ýatla biz bileje çykardyk seýle
Путешественник (02.10.2018 / 20:18:28) okaldy (150) teswirler (8)
"SÖÝEN ÝIGDIŇ BAGTLY ETMEK ISLESEŇ"
+7
"Bir zenany bagtly etmek isleseň, Adam deý ýürek ber, adam ýaly söý!" Kerim Hallyýew. "Söýen ýigdiň bagtly etmek isleseň..." Söýen ýigdiň bagtly etmek isleseň, Sylanşyga jogap edip, hormat goý! Kemçiligni ýapyp, üstünligine, "Guwanaryn" diýseň, söýget bolup, söý! Bol mylaýym, ýöne, sözl
Dilbernaz (02.10.2018 / 13:01:34) okaldy (211) teswirler (8)
"DIÝDIŇ"
+13
"DIÝDIŇ" "Ençe gyzlañ içinden, saÿlap-seçenim"diÿdiñ, "Ençe dagy-düzleri söküp geçenim" diÿdiñ, "Sen bolmasañ bu durmuş, ölüp-öçenim"diÿdiñ, Ant içip, awy ÿalap,"Duzdan geçenim"diÿdiñ. "Seniñ her bir sözleriñ, janyma derman"diÿdiñ, "Meniñ bu gara başym özüñe gurban"diÿdiñ, Seniñ aÿdan sözleriñ men
Dilbernaz (02.10.2018 / 12:04:07) okaldy (286) teswirler (11)
UNUTMA!
+7
107Bt gun nicik meni tashladyn yeke, Derde salyp gitdin, goydunla gepe, Biwepan oduna bagrymy yaka, Ayralykda goyanyny unytma. Gunakar senmidin yada Ykbalym, Ne ucin beytdin aytda sebabin, Kim bilen oynajak soygin dowamyn, Owal menki bolanyny UNUTMA!!
arzuw (01.10.2018 / 06:56:42) okaldy (139) teswirler (9)
Toýlar hakynda täsinlikler
+7
213Hindileriñ ynançlaryna görä, toý tutulýan güni ýagşyñ ýagmagy bagt getirýär. Iñlisler toý lybaslarynyñ içinden möý çyksa, şowlulyk diýip hasap edýärler. Gündogar halklarynda durmuşa çykjak gyz ýaman gözlerden goranmak üçin elini we aýagyny hyna boýaýar. Finlandiýada däbe görä, durmuşa çykjak gyz
XalmuradoFF (01.10.2018 / 03:46:13) okaldy (181) teswirler (13)
In govsy aralasma kalbyma!
+7
170In govsy aralasma kalbyma, Degme bolsa bolsun yurek soygusiz. Ahyr bir gun berjek bolsa ezyeti, Soymayin men goy gezeyin gaygysyz. In govsy aralasma kalbyma, Horlamayyn,harlamayyn serimi, Men anymda din yagysy bolup gal, Bir gun okunmayin gorup şerini. In govusy aralasma kalbyma Pikirlerim bolsun
Selbi (30.09.2018 / 18:56:59) okaldy (112) teswirler (3)
Azajyk gulin
+13
170Ependi ovrenje dellege basyny syrdyrypdyr.Dellek her gezek paki yoredende kellanin hamyny kesipdir ve gan cykan yerine pagta yelmeyarmis.Ahyrynda Ependi cydap bilman turup gitmekci bolupdyr. Onda dellek kellanizin yarsy syrylman galdy diyipdir Ependi sen yarsyna pagta ekdin galan yarsyna basga zat e
lalejan (30.09.2018 / 14:41:57) okaldy (302) teswirler (21)
Bagtymy görýárin gözlân gözleñde
+8
170Bagtyn bijesi Duryn ine,senin yoluna garap, Diyenim edenok gozum-gorejim. Sen nireden gelip bu ejiz kalpda, Jogaby kyn matal bolup doredin. Ya yskmy sen yskyn odunda gaynan, Ya bagtmy sen ykballardan idelen?! Hany sozle sagindiren sovalyn, Dine sende saginip dur didelem. Gamly gijan gujagynda gun
lalejan (30.09.2018 / 11:25:53) okaldy (135) teswirler (10)
Men saňa näme diýsemkäm…
+13
“Jan”diýsem, janam amanat. Men saňa näme diýsemkäm… Telek zat diýmek — gabahat, Men saňa näme diýsemkäm… “Dag”diýsem, her şäherde ýok. “Gar”diýsemem — baharda ýok. …Seniň ýaly jahanda ýok, Men saňa näme diýsemkäm… Mätäç dälsiň ahyr öwgä?! Goýma meni beýle görgä – diýsem, gaýta, gaty görýäň, Men sa
Aygul (29.09.2018 / 22:48:12) okaldy (165) teswirler (13)
Giýewiñ ýa-da körekeniñ aýdymy.
+8
61Gyzlar gitdim görmek üçin sonamy. Ýalñysh bolsa ýar bagshlar günämi. Garañkyda ishim showuna düshmedi. Gelnim diýip dürtdim gaýyn enäni. Bozuldyda gaýyn enäñ ukusy. Gije bir bela bar aýu kakasy. Kakasyda gopgun edip. Tutuñ diýdi ilden çykan näkesi. Pökgi ýaly bolup oknodan gaçdym. Bedrä büdüräp ma
Oraz_turkmen (29.09.2018 / 20:16:26) okaldy (155) teswirler (15)
Umumy: 1534
<< 1 ... 74 75 76 77 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Erkin mowzuklar (4)
Erkin mowzuklar (5)
Erkin mowzuklar (6)
Erkin mowzuklar (7)
Erkin mowzuklar (8)
Degişmeler älemi
Tanyşlyk
Kömek gerek
Gosgular dunyasi (1)
Gosgular dunyasi (2)
Gosgular dunyasi (3)
Gosgular dunyasi (4)
Gosgular dunyasi (5)
Gosgular dunyasi (6)
Gosgular dunyasi (7)
Gosgular dunyasi (8)
Gosgular dunyasi (9)
Gosgular dunyasi (10)
Gosgular dunyasi (11)
Gosgular dunyasi (12)
Gosgular dunyasi (13)
Hekayalar (1)
Hekayalar (2)
Şahyrlar biografiyasy
Web programmirleme dilleri
Başga Programmirleme dilleri
Sayt doretmek boyunca komek
Talyplar
Mugallymlar
Daşary ýurt dilleri
Takyk we tebigy bilimler
Umumy sapaklar
Saýt täzelikleri
Saýt hakynda
Gutlaglar
Agzalar bilen sohbetdeslik
Dürdäne setirler
Syýahat
Dunya tazelikleri
Yerli tazelikler
Kitaphana
Sport älemi
Söýgi dunyasi
Türkmen kinosy
Dunya kinosy
Turkmen aydym sungaty
Dunya aydym sungaty
Saglyk
Aşhana syrlary
Biznes we telekeçilik
Gyzykly wakalar
Rowaýatlar
Internetde pul işle
Pully hyzmat we teklipler
Söwda - Satyk
Hostiň we domenler
Skriptler
Magtymguly
Hasiyetler hakynda kitap
Türkmenistanyň Taryhy
Dunya Taryhy
Meşhur şahsyýetler

Library Map

Soňky teswirler

"Oýlanma"


SerVi, sizede sag bol... dowamy
Hekayalar | "Oýlanma"
#google (Bu gün, 19:27:12)

Yylgyrsana ejemjan


diysen gowy gosgy sagbolun :apl:... dowamy
Gosgular dunyasi | Yylgyrsana ejemjan
SerVi (Bu gün, 19:26:52)

"Oýlanma"


gaty gowy #oylanma sps paylasanynza :dovolen:... dowamy
Hekayalar | "Oýlanma"
SerVi (Bu gün, 19:24:40)

Agzalara soragly teklip!


Gurnaver oseni golersin. Gaty gorme. Gurnajak gurnal goyar pul duse boldy bize :)... dowamy

Yylgyrsana ejemjan


zver1, dogry +++... dowamy
Gosgular dunyasi | Yylgyrsana ejemjan
Charyyewnaayna@ (Bu gün, 19:09:04)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter