“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 2300
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 14 / 7
Agzalar 1515 / +9
Forum 4098 / 24432
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Gosgy 1
- "Geliñ Gülüseliñ"
- Şu wagt penjirä bakyp daşaryny synlap duransyň. (Oýlanma)
- ÇEKERLER.DUZEN.SOLTAN
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
Bagyñ peýdasy
+12
373### Bag ekmegiñ örän peýdaly taraplary bardyr. Olar diñe bir gözellik üçin ekilmän, eýsem howanyñ arassa saklanmagyna hem oñaýly täsir edýär. Baglaryñ arasynda adam özüni rahat, ruhy taýdan oñat duýýar. Olar tebigatdaky suw akymlaryny sazlaýar. Haçan-da ýagyş baga düşende onuñ bir bölegi ýaprakla
SerVi (30.03.2019 / 01:10:39) okaldy (128) teswirler (14)
Giç galmaýyn
+6
1452Umyt uçgunlary Ýaňy 18 ýaşyny doldurypdy,emma.. emma durmuş onuň üçin paýawlap barýardy. Bejergisi mümkin bolmadyk erbet rak keseline uçrapdy .Ol muňa gahar edip özüni dört diwar arasyna atypdy... Köçäde çykmaýardy. Öýde enesi we özüdi. Onuň häzirki ýagdaýy şeýledi... Bir gün erbet içi gysdy,sa
Sapabeg (27.03.2019 / 16:04:54) okaldy (82) teswirler (2)
Saglyga peýdaly miweler
+6
373BEÝI. Köplenç akar suwuñ boýunda ösýän beýiniñ miweleri adam bedenine gerekli iñ ýokumly maddalary özünde jemleýär. Ol witaminlere, minerally birleşmelere, uglewodlara örän baý bolup, bejeriji häsiýete eýedir. Beýi ganazlykda, bagyr we böwrek agyrmalarynda örän peýdalydyr. Beýiden taýýarlanan işdäa
SerVi (22.03.2019 / 00:57:46) okaldy (60) teswirler (3)
Hindistanyň milli süýjüligi Laduň taýýarlanyşy
+10
367IMG Salam hormatly admin, joralar we gelin-gyzlar! Men Altynaý. Hindistanyň süýjiligi bolan "Ladu" süýjiliginin taýýarlanyşyny paýlaşmakçy. Hindi kinolarynda görýän togalajyk şarik ýaljak zatlar nämeka diýip gyzyk
Gurban93 (20.03.2019 / 10:16:40) okaldy (138) teswirler (10)
Seçelenip dur egniňde, seniň gara zülpüň...
+26
574Adama esasy gelşik berýän zatlaryň biri hem saç bolsa gerek. Elbetde, sagdyn, owadan, ýalpyldaýan saçlar... Emma, beýle serpaýy tebigat hemme adama berenok. Ýöne, özümiz ugruna seretsek, üns bersek saçlarymyzy asylky ýagdaýyndan birnäçe esse üýtgedip, gowlandyryp bileris. Bazarlarda, marketlarda sat
Miss_Happy (16.03.2019 / 22:31:23) okaldy (432) teswirler (51)
Sagdyn bolmagyñ ýönekeýje talaplary
+5
373Alymlaryñ bellemegine görä, sagdyn bolmagyñ iki sany ýönekeýje talaby bar. Olar fiziki taýdan işjeñ hereketde bolmak we dogry iýmitlenmek. Şu talaplary berjaý etmek bilen adamlar dürli keselleriñ, hatda howuply täze döremeleriñ öñüni alyp bilýär. Näsag adamlar bu düzgünleri berjaý etseler, saglygyny
SerVi (16.03.2019 / 15:52:49) okaldy (66) teswirler (2)
Appendisit
+13
727(ýa-da köriçege) Köriçegäniň gurçuk şekilli ösüntgisi bolan appendiksiň çişmesi ýa-da iriňlemesi. Appendisit agyr ýa-da hroniki görnüşde bolýar. Agyr appendisitiň tutgaýy duýdansyz başlanýar. Munuň ilkinji alamaty agyry bolup, ol ilki göbegiň töwereginde ýa-da tutuş garynda başlap, soňra sag böwre
another (14.03.2019 / 22:10:51) okaldy (190) teswirler (11)
Nervler
+15
727(latynça – “nervus”, grekçe – “neuron”—damar, nerw) – beýnini we nerw düwünlerini bedeniň beýleki organlary hem-de dokumalary bilen baglanyşdyrýan, ýagny olary innerwirleýän nerw dokumasynyň sapajyk görnüşli ösüntgileri. Nerwler esasan, nerw süýümlerinden emele gelýär. Oňurgalylaryň nerwinde süýümle
another (14.03.2019 / 18:22:15) okaldy (171) teswirler (7)
SÜÑK-BOGUN INÇEKESELI BARADA
+5
170Eger oyken incekeseli adama hova-damja yollary arkaly gecyan bolsa,sunk ve bogun incekeseli mikroblaryn limfa ve gan damarlary arkaly aralasmagy netijesinde doreyar.Yone ol sagdyn adama incekesel bilen kesellan mallardan,koplenic sygyrlardan hem gecip bilyar.Bu gornus koplenc onurganyn ve ayaklaryn
Durdyeva (06.03.2019 / 09:36:22) okaldy (67) teswirler (2)
KEKIRDEGIN HOWPLY TÂZE DÖREMELERI BARADA
+3
170Kekirdek ragy hovply cislerin kekirdegin dokumalarynda emele gelmegi bilen hasiyetlendirilyan keseldir.Bu kesel koplenc 40-70 yas aralykdaky erkek adamlarda dus gelyar.Hovply taze doremelerin emele gelmegine asaky keseller itergi beryar: Dovamly papiloma Nemli bardanyn leykoplakiyasy ve diskeratozy
Durdyeva (06.03.2019 / 09:23:28) okaldy (52) teswirler (1)
Bowrek keselleri
+8
727Dürli sebäplere görä, böwregiň kadaly işleýşiniň bozulmagyndan döreýän keseller. Olaryn köp duş gelýänleri nefrit, piýelonefrit, gidronefroz ýaly kesellerdir. Olar böwrekde her dürli üýtgeşmeleri emele getirip, organizmde howply ýagdaýlary döredýär. Nefrit – böwregiň kapilýar ýumajyklarynyň çişmesi
another (05.03.2019 / 14:08:02) okaldy (92) teswirler (2)
Sùñk -bogun incekeseli barada
+0
Eger oyken incekeseli adama hova-damja yollary arkaly gecyan bolsa,sunk ve bogun incekeseli mikroblaryn limfa ve gan damarlary arkaly aralasmagy netijesinde doreyar.Yone ol sagdyn adama incekesel bilen kesellan mallardan,koplenic sygyrlardan hem gecip bilyar.Bu gornus koplenc onurganyn ve ayaklaryn
myrad (27.02.2019 / 23:31:52) okaldy (75) teswirler (5)
Ýetginjeklik döwrüniň hasiýetnamasy....
+14
828Bu döwüre (oglanlar 13-17 ýaş, gyzlar 11-15 ýaş) geçiş döwri, pupertant döwürleri hem diýilýär.Bu döwürde ýaşlaryň şertli reflektor işjeňliginiň görnükli üýtgemegi, özüni alyp baryş reaksiýalarynyň bozulmagy we kelle beýnide oýanyjylyk hadysasynyň artykmaçlyk etmegi bolýar. Berilýän jogap reaksiýala
Anonimka (23.02.2019 / 19:49:59) okaldy (189) teswirler (5)
El iślerinin bizin saglygymyzda oynayan roly
+8
170Tikin tikmek : yurek ritminin bozulmagy bilen baglansyklykda doreyan kabir kesellerde peydaly,arterial gan basysynyn yokarlanmagynyn,nerw ulgamynyn isinde bokdencliklerin yuze cykmagynyn onuni alyar,kelleagyryny ayyryar,ukyny,iceganin hyzmatyny kadalasdyryar. Cis bilen ormek: yurek damar,nerw ve iy
S.Durdyeva (22.02.2019 / 09:14:55) okaldy (73) teswirler (3)
Allergiki riniti sovuklama rinitden den nadip tapavutlandyrmaly?(test)
+6
170Eysem allergiki riniti sovuklam zerarly doreyan rinitden nadip tapavutlandyrmaly?Muny anyklamak ucin gelin biraz test soraglaryna jogap berelin. 1 On bedeninizde tozana,osumlik tozgalaryna,yiti yslara,azyk onumlerine ya-da himiki serisdelerine yokary duygurlyk doreyardimi? (Yok-0 hava-4)utuk. 2 Ya
S.Durdyeva (21.02.2019 / 16:07:04) okaldy (77) teswirler (3)
ÝADYÑY türgenleşdirmegiñ usullary.
+12
373Durmuşda beýniniñ işjeñ, netijeli işlemegine birnäçe zatlar päsgel berip biler.Meselem, derman serişdeleriniñ aşa köp mukdarda ulanylmagy, gan aýlanşygynyñ bozulmagy, kellä şikes ýetmegi, az hereketlilik beýniniñ işiniñ netijeliligine öz zyýanyny ýetrip bilýär.Ol beýni dokumalarynyñ zeperlenmegine g
SerVi (19.02.2019 / 16:53:21) okaldy (201) teswirler (6)
ŐZŮÑI häsiýetlendir.
+17
373Bu gyzykly synagyñ iñ esasy kadasy şeýledir: siz kagyza çekilen bäş sany şekile serediñ (dörtburçluk, üçburçluk, göniburçluk,tegelek,zigzag) we "ŞU MEN" diýip hasaplaýan şekilińizi saýlañ.Eger siz öz şekiliñizi saýlamakda kynçylyk çekseñiz, onda göwnüñize has ýaran şekili saýlañ.Siziñ haýsy şekili s
SerVi (12.02.2019 / 13:55:49) okaldy (338) teswirler (23)
Pyrtykalyň saglygymyza 10 peýdasy
+2
596Pyrtykal we peýdalary Ýiti we janly ysy bilen tagamly miwelerden biri bolan pyrtykal witaminlere baýdyr. Esasy düzüminde C witamine baý bolsada B, A witaminleri we kaliý, fosfor, magniý ýaly maddalar hem bardyr. 1 stakan pyrtykal suwynyň düzümindäki C witamini saglygymyza örän gowy täsir edýär. Ýön
Gürgençli (11.02.2019 / 10:06:39) okaldy (71) teswirler (3)
Oÿlan hem baÿa
+5
547Baÿlyga tarap ädimler OŸLAN HEM BAŸA Ÿörite bilimler (Šahsy tejribe hem synçylyk) Bilimler iki hili bolÿar. Birinji — umumy bilimler, ikinji — ÿörite bilimler. Umumy bilimler, näçe uly hem dürli görnüšli bolsalar-da, baÿlyga eÿe bolmak üçin peÿdasyz diÿen ÿalydyr. Iñ bir iri uniwersitetler bileli
Ayhan (05.02.2019 / 15:00:08) okaldy (81) teswirler (0)
Napoleon torty
+5
206Içindäkiler — Napoleon tort taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary 250 gram mesge 2 skatan un 1 ýumurtga 2 çemçe limon sogy 1/2 stakan sowuk suw Krem üçin: 400 gram sguşýonka (1 banka) 200 gram mesge 200 gram hoz Taýynlanyşy / bişirilişi Öýde bişirilen napoleon tort, hoz we sguşýonkaly krem bilen
Mahri (30.01.2019 / 15:13:05) okaldy (100) teswirler (6)
Umumy: 138
1 2 3 ... 7 >>

Soňky teswirler

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Charyyewnaayna@, Ayna 126 yokarda bar.... dowamy

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


reSSs..!, 47 Saña ÿetmek. Köp pikir edýärin, agramym sowal, Nämüçin, nämüçin, nämüçin şeýle? Belki, saňa ýetmek ýerleşen däldir Pikir etmek köp ýazylan täleýme. Men goşgy ýazamda lowlaýan... dowamy

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


reSSs..!, 12 Göresim gelende gözümi ýumup, Baky geçip gitdim gaharlanmakdan. Sensiz dogýan Günleň ýüzüni ýuwup, Irdim üç wagtyna naharlanmakdan. Çykdyň durmuşymdan bir sähetli gün, Eliň ters... dowamy

Agzalara soragly teklip!


stawka sayda zyyany yetirmegi mumkin , adminden sorap gormeli ekenin. Sayt Aly Ilamanowynky... dowamy

"Oýlanma"


:apl: :alo: yetirenine minnetdar... dowamy
Hekayalar | "Oýlanma"
Aýka ❁✿ (Bu gün, 19:41:39)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter