“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 2302
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 23 / 9
Agzalar 1515 / +9
Forum 4098 / 24447
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Gosgy 1
- "Geliñ Gülüseliñ"
- Şu wagt penjirä bakyp daşaryny synlap duransyň. (Oýlanma)
- ÇEKERLER.DUZEN.SOLTAN
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
"Oýlanma"
+8
1541IMG [color=#b53dd2]Söýgisini bile okaýan gyzyna öz öňinde uly bir böwet barlygy sebäpli aýdyp bilmeýän ýigidiň ýazan haty. Aslynda ynsanyň ýüz keşbini esasy bezeýän zat gözleridir. Ýöne, sende welin başgaça näme diýip, gelşirip aýtjagymy bilemok. B
#google (Bu gün, 19:05:25) okaldy (56) teswirler (5)
Agzalara soragly teklip!
+0
460Essalowmaleýkim hormatly agzalar!Meniñ size bir täzeligim bar.Men öñ Linede bilýän bolsañyz Ülker diýip bir ofisalny akkaunt bardy men §ol akkauntda adminlik etdim.Men gepi uzaldyp oturjak däl.Men indi §ol stawkany dostlukda ýöretsem nähili bolar?Siziñ pikiriñizi bilesim gelýär!§u gün sagat 23:00-a
Betoglan (Bu gün, 17:50:25) okaldy (61) teswirler (9)
Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!
+10
355Seÿitmyrat Geldiÿewiñ gośgulary. 1. Dogulan gûnûm 2. Ÿuwaś-ÿuwaś taÿyp barÿañ elimden 3. Aÿralyk dûÿś 4. Kakam diñe aÿlygyna ÿaśaÿar... 5. Yśk heseri 6. Gamgyn saz diñlesem... 7. Bagt hakda. 8. Gûÿz pelsepesi 9. Bu gije ÿene-de giç ÿataÿmasam 10. Men nàtsemkàm 11. ...Men ÿene-de sanap gaÿtdym kirp
Elif (Bu gün, 16:22:26) okaldy (208) teswirler (36)
Yylgyrsana ejemjan
+4
145Ýylgyrsana ejemjan Sen ýylgyran mahalyñ Gaýgy-gussam azalyp Ýom-ýok bolýar gaharym Ýylgyrsana ejemjan Ýylgyr$yñ derde derman Nädip oñaýyn indi Iki ýyl seni görmän Mähribanym ejemjan Señ mähriñden doýma ýok Eneleriñ wasbyny Asla dilden goýma ýok Uzak ýa$a jan käbäm Ýüzñe dü$mesin gasyn Gullyk bor
Gerceknazar (Bu gün, 15:12:09) okaldy (38) teswirler (4)
ÇEKERLER.DUZEN.SOLTAN
+6
1196Aglama gözlerim ýaşlaryñy sil Geçer kyn günlerem başymdan tiz Öz-öziñe göwünlik bergin hergiz Unutma duşmanlar bir gün çekerler Ynsap diyilyân zat bir gram yok Baran ýerlerine olar bererler ot Dogry durmuşlary hemme zada dok Meni agladanlar bir gün çekerler Edip-edip gitmek ýokdyr dünyeden Bir-bir
Hatyja (Bu gün, 14:59:05) okaldy (79) teswirler (15)
Ýaňramasana!
+4
304Ol 1915-nji ýylda dünýä indi. Ony öýde aglatmadylar. Çaga aglaberjek boldugy ejesi barmagyny çommaldyp: - Haýt, bedasyl, gap sesiňi! - diýip, haýbat atýardy. Gülmek hem gadagandy, aglamagam gadagandy, kakasy: - Ýuwaş boluň!- diýip buýurýardy. Öýlerine myhman gelende-de: —Ýuwaşja otur, galmagal etme
Yolagchy (Bu gün, 14:58:57) okaldy (46) teswirler (3)
SEN MENIÑ DÙNÝÁMDE BIR DÙNÝÁ DÒRET!
+8
170Sen aslynda meñ ýoluma belet däl, Meniñ dùnýãm özgelerden baŝgaça. Yŝka dolan hyýallarym telek ďâl, Sen meñ ýoluma duś,ýoldan basla-da. Men aslynda tebigata has ýakyn, Bu zemine aśykdyryn dogulamda. Kimdigimi bilmersiñ maña syn eýlàp, Sen sâhra nazar sal duman sovulanda. Meñ ýùregim ýyldyz söýen
Durdyeva (Bu gün, 14:26:39) okaldy (49) teswirler (8)
Size soragym???
+3
2501)Siz bir gyzy söýýärsiñiz ýöne gyzyñ habary ýok emma ol gyz basga oglany söýýär sorag siz özüñizi nähili duýarsyñyz.!? 2)Siz bir gyza a$yk bolduñuz siz gyza öz söýýäniñizi nädip aýdardyñyz? 3)Siz söýýän gyzyñyza ilkinji näme alyp bererdiñiz? 4)Size bir gyz söýýän diýende siziñ gyza berjek ilkinji j
Jalay oglan (Bu gün, 13:23:59) okaldy (62) teswirler (9)
Söýgi temasyndan tema.
+1
304Sowgat edip sana bermeklik ucin in ullakan bagty gozlasim gelya birden bir ozgani soymezin yaly oz soygimi sana sozlasim gelya Dilim barmaz soygim sana aytmana aytsam durmusymdan yitayjek yaly in gymmatly yanja tapan bagtymy basga biri menden alayjak yalyYurekde seylebir soygi bar sana yone ejiz gel
Yolagchy (Bu gün, 11:55:17) okaldy (22) teswirler (2)
Irer sen
+4
145Akmak sen gafyl ynsan Niçik dinden irer sen Dünýäñ ýer bilen ýegsan Öziñ ýere girersiñ "Guldyr" iñ gowy adyñ Pul bir dünýede dadym Munda iñ gowy zadam Gaýtalansa irersiñ Günde göwniñ gûllede Gezip bolmaz dünýede Iman et , gir Jennete Miweleri tirersiñ Go$gym gysgadan-gysga $ol gysga galsyn nusga
Gerceknazar (Bu gün, 11:19:29) okaldy (37) teswirler (5)
Kalbymdaky ysk ( aýdym)
+1
145Ag$am ara uwlaý$y deý $agallañ Uwlasam sönermi kalbymdaky y$k Dag etekde $uwlaý$y deý $emalyñ $uwlasam sönermi kalbymdaky y$k Sendiñ birje sözde göwnimi alan Sensiñ birje sözde kalbymy dilen Sessiz aglasadym göz ýa$ym bilen Suwlasam sönermi kalbymdaky y$k Derdim agyr däri -derman etmeseñ Ýetmez sa
Gerceknazar (Bu gün, 10:43:42) okaldy (26) teswirler (6)
Ruhuñ bergisi.Hökman okañ!(mistiki waka.)
+1
460Birden ýene şol joram jaň etdi - agyz, sen nirde, meniň ýene işim çykdyda,agşam maňa derek gijeki nobatçylygyma duryp beraýda — nameeeeee: - diýenim duýman galdym,ýöne ýene ýüzinden geçip bilman, onyň gijeki nobatçylygyny kabul etmage işe gaýtdym Gijeki iş,gije işleýänler bilýandir, gije 11-12 - ä ç
Betoglan (Bu gün, 10:41:44) okaldy (16) teswirler (2)
Hasan-i Basri güna barada aydanlary (güna we toba barada)
+14
805Hasan-ı Basrî (rahmetullahi teälä aleyh) buyurdylar: "Eger ynsan günäsini kiçi görse, ona ünus bermez we günä ulalar barar. Eger ynsan günasini uly görse we onun uçin bagyşlanmagyny dilese , onu gizlese we toba etse günasi kiçeler barar. "Ebu Türäb-ı Nahşebi hazretleri haramlardan we şupheli za
Aýka ❁✿ (Bu gün, 10:22:06) okaldy (102) teswirler (9)
Geliñ gúl§eliñ!
+3
460Bir gun iki oglan 1 adamdan gacyp barya diyya,onnan bul ikisi cole yetip yadapdyrlar,ahyram bir suwsyz gurap yatan guyyn ustunden baryalar,ikisi giryaler guya,onnan ol adam gelip guyyn icine seredip gygyrya welin 2 oglan bolup yañlandyran bolyamyś  Adam: kim baaa...!? oglanlar ; kim ba...kim baaa, 
Betoglan (Bu gün, 10:21:03) okaldy (31) teswirler (1)
#suratly degishme
+17
1083IMG IMG IMG [img]http://dostluk.ru/files/pikirler/Screenshot_2019-04-
zver1 (Bu gün, 09:48:36) okaldy (192) teswirler (10)
Ene ýüregi
+2
680Läle güliñ ýapragy deý näzikdir Derdime melhemdir ene ýüregi Alkyşly sözleri gorar ýazykdan Kalbyma ylhamdyr ene ýüregi Birden çytylaýsa gyýma gaşlaryñ Ilki bolup sylar gözde ýaşlaryñ Dine bagt diläp sypar başyñy Şeýle bir mähremdir ene ýüregi "Jan" goşýandyr mydam adyñ yzyna Görüm-göreldedir geli
Mekirje (Bu gün, 06:39:08) okaldy (22) teswirler (3)
Uzak garaşdyran jogap (kyssa)
+5
373Obamyzda Myrat aga atly gepe çeper ýaşuly bar. Ol soñky wagtlar göle bakyp, semredip, bazarda satyp, peýdasyny görerdi. Myrat aganyñ mal semredip satýan özi bilen basdaş gońşusy hem bardy. Ýöne ol goñşusy hernäçe jan etse-de, bakýan malynyñ agramy Myrat aganyñ bakýanyndan eslije kem gelerdi. Muña he
SerVi (Bu gün, 01:19:38) okaldy (47) teswirler (4)
Esger Haty .
+5
1534Eje,sen alada etme ogluny, Sag-salamat gezip yorun bu yerde. Bilyan,kate isden sypynan wagtyn Oglun yada salyp galyansyn derde. Yone ejee,beyle pikir etme sen, Gaygy-unja gidip gynama ozun . Bilyan senin ahli aydan z atlaryn Derde derman boldy,melhemdi sozun. Yadyma dusup dur diyen sozlerin: 《Sag
Mylayym.. (Bu gün, 00:06:36) okaldy (39) teswirler (2)
"ANNA GÜNI SOGAP PAÝLANYŞYGY..."
+7
556"ANNA GÜNI. SOGAP PAÝLANYŞYGY..." Yslam alymlaryndan we kalby adatdan daşary (bilinmeýän) yagdaylar üçin açyk bolan bir şahys wezipesi sebäpli bir oba barýarka, garaňky gatlyşany sebäpli we barjak ýakyn garyndaşdyr tanyşy-da bolmanlygy sebäpli, obaň golaýyndaky mazarlykda gijäni geçirmegi niýet edý
Nurana (Düýn, 23:40:40) okaldy (58) teswirler (4)
Uzakdaky dosta!
+14
373Janyñ bir sagmy señ? Gowumy ýagdaýyñ? Näçe wagt habar ýok, Senden gör maña. Meniñ päk göwnümde, Soñsuz dünýeden, Näçe wagt habar ýok, Senden gör maña. Şadyýanmyñ? Gamgynmyñ? Ýa bagtlymyñ? Hany, gelip ýüregiñi açsana! Şatlansañ men şatlanaýyn señ bilen, Gamgyn bolsañ dertleriñi çekeýin. Ýöne, gelip
SerVi (Düýn, 23:25:56) okaldy (142) teswirler (14)
Umumy: 4087
1 2 3 ... 205 >>

Soňky teswirler

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Ýalňyşmansyňyz, ýazyp goýupsyňyza " ýazyp goýaryn-y":)... dowamy

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Şol owadan gyzam ,,Mert bolgun!" diýdi Golum ganat, aýaklarym ýaýjyk deý, Uçasym gelerdi ýaňy-ýaňlaram. Ol günleriň geçip gaýtdym deňinden, Yzda galdy ýetilmedik daňlaram. Ýöräp gaýtdym şol çagalyk... dowamy

"Oýlanma"


αjαyyp yetirennize minnetdαr:alo:... dowamy
Hekayalar | "Oýlanma"
Charyyewnaayna@ (Bu gün, 20:03:57)

"Oýlanma"


Aýka ❁✿, sizede minetdar... dowamy
Hekayalar | "Oýlanma"
#google (Bu gün, 20:01:36)

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Elif, 89 barmy yok bolsa shony goyayyňda... dowamy
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter