“Bu gün seniň bagtly günüňdir!!!”

Içeri gir Agza bol
Meniň otagym manat
Halanlarym 2300
Yzarlaýanlam 0
Kimler saýtda 24 / 11
Agzalar 1515 / +10
Forum 4098 / 24424
Kitaphana 30
Saýt dükany10
Saýt Düzgünnamasy (Okamak hökmany)
» VIP Mowzuklar
- Gosgy 1
- "Geliñ Gülüseliñ"
- Şu wagt penjirä bakyp daşaryny synlap duransyň. (Oýlanma)
- ÇEKERLER.DUZEN.SOLTAN
Mowzuklar
Halananlar | Gürrüňdeşlik | Edebiýat | Ylym-Bilim | Umumy bölüm | Jemgyýet we Ynsan | Hemmesi
Sen meň üçin gymmatly(Oýlanma)
+1
232Annagurban Annagurbanow Sen meň üçin gymmatly(Oýlanma) Öz - özümden gabanýan diýilýärä, şol söze men kän wagt bäri düşinemokdym. Nähili öz-özüňden gabanylýaka diýip pikirlenýädim. Sen geldiň maňa öz-özümden gabanmaklygy öwretdiň,. Kä wagt saňa seredip durşyma gapdalymdaky deň-duşlammyň näme diýip
Annagurban (16.04.2019 / 03:15:41) okaldy (19) teswirler (1)
Uzak ýa$magyn syry kadaly uky.
+4
893Yaponiyanyn ya$ayyjysy resimi taýdan dunyanin in garry adamy diylip ykrar edildi.116 -ya$ly Kane Tanaka yer $arynyn in garry ya$ayjysy hokuminde Ginnesin rekordlar kitabyna girizildi.Ol 1903-nji yylyn 2-nji yanwarynda dunya inip ma$galada 7-nji cagadyr.Mundan ozalky dunya in garry ýa$aýjysy ba$ga bi
Hanbeg.2 (06.04.2019 / 17:28:57) okaldy (36) teswirler (4)
bular yaly hem bar eken.
+3
107Marokkanyn Soltany Mulayi ismailu 12ayyn icinde 58cagan kakasy bolup Ginnesin rekortlar kitabyna girdi. Soltan 31yylyn icinde 500 ayal saklady. Olardan 525 oglan we 323 gyz dunya indi.
hojam (31.03.2019 / 09:27:02) okaldy (45) teswirler (5)
Şemler ( oýlanmalar ummany)
+4
579Dört sany şem ýalpyldap ýanýardy. Töwerek şeýle ümsümlikdi woli şemleriñ sesine çenli eşidilýàrdi. Birinji şem::--Men PARAHATÇYLYKDYRYN ! Adamlar meniñ bolan ýerimde parahat, rahat ýaşar.Emma nadeýin, hiç kim menin öçman ýanyp durmagyma kömek etmeýàr.Her ýurtda urush, dawwa jenjel. Göwnūme bolmasa t
Baýradot (31.03.2019 / 07:00:24) okaldy (30) teswirler (1)
Türkmeniň päliwan ýigdi,Ýagşymyrat.
+21
296IMG 16-njy fewral 2019-njy ýylda Polşanyň paýtagty Warşawa şäherinde ASA 92-iň turniri ,ýagny düzgünsiz uruşuň ýaryşy geçirildi. Agşam geçen düzgünsiz urşuň ýaryşynda 15 tutluşyk bolup ,olaryň 7 sinde tutluşyk wagtyndan öň gutarypd
Chary (30.03.2019 / 20:40:22) okaldy (253) teswirler (13)
Aslyn nurdan paklik bilen
+6
893Dunyade in betbagt adam,soyen wagty soyulmedik adamdyr. Biri sizin yzynyzdan gep edyan,bolsa diymek siz $ondan ondesiniz. Yzyn goymak ucin palcykdan yormek gerek dal. Hic wagt sabryny yitirme, cunki ol gapyny a$jak, in sonky acardyr. Bir soz tore elter bir soz gore. Kim bolsanda bol. bir gun b
Hanbeg.2 (30.03.2019 / 19:18:58) okaldy (58) teswirler (4)
Seni kûýsâp göwnûm ýene , gally azara azara
+5
1507Seni kûýsâp göwnûm ýene gally azara azara Duçar bolup ýörmâm nâme Beýle azaba azaba Gursagymy tutdum sowuk Şemallara şuwlaberdi Siller dagdan özûni oklap , şaglaberdi, şaglaberdi Jomp, jomp âlemi ûrkûzip Ýagyş birden paýraberdi Hoş bollum, söýgûniñ ysy ýûregime ýaýraberdi Gursagymyñ közûn açyp Gör
bölejik (30.03.2019 / 00:03:44) okaldy (62) teswirler (4)
Oka,Bil,Owren!Bilmek soygini artdyrar.
+9
893Ahli lezzetlerden lezzetlisi okuwdy,okamakdyr. Kerpic bina bolmaga,damja umman bolmaga,toprak yer bolmaga,oyjuk beden bolmaga ymtylyar. Adamzat akyl arkaly Wagtdan gacyp,bakylyga ymtylyar. Kitap okayan kime menze$? Gije-gundiz mulkuni surup,dokunlap,yene surup,ekin ekip,suwuny berip,ahyry uly hasy
Hanbeg.2 (29.03.2019 / 19:39:15) okaldy (89) teswirler (3)
Oka,Bil,Owren!
+18
893Allatagala adama akyl beripdir. In uly baylyk-akyldyr. In uly gymmatlyk-ylymdyr. Edep yok yerinde ylym bolmaz. Ylym yok yerinde akyl bolmaz. Akyl yok yerinde adam bolmaz. Edep yok yerine adamy-da gozlap oturman! Dunye-tukeniksizlige baryar. Ya$ayy$-kamillige baryar. Adam ogly-gelejege baryar. Esa
Hanbeg.2 (29.03.2019 / 07:01:59) okaldy (125) teswirler (7)
Nesihat
+5
622Nesihatlar ◇ ◇ Perzendim, sen edepli bol, Biribardan medetli bol. ※ ※ ※ $öhrat bolgun, $an bolgun, Ile mähriban bolgun. ※ ※ ※ Gep-gybatdan da$ bolgun, Ýag$y i$e ba$ bolgun. ※ ※ ※ Ýeriñ bilip sözleseñ, Dildir ba$yñ galasy. Biseresap gürleseñ, Dildir ba$yñ belasy. ※ ※ ※ Sabrly a
1998 (27.03.2019 / 00:16:00) okaldy (31) teswirler (0)
“Altyn asyr” Aziýanyň iň güýçli klublarynyň 50-liginde
+3
1434Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň “Altyn asyr” futbol topary AFK-nyň täzelenen klublar reýtinginde ilkinji 50-lige girmegi başardy. Geçen möwsümde bassyr bäşinji gezek ýurdumyzyň çempiony bolup, AFK-nyň kubogynda finala çenli baryp ýeten topar geçen ýylky sanawdan 14 basgançak ý
Lebaply (26.03.2019 / 17:31:12) okaldy (30) teswirler (0)
WISPI
+5
489Salam dostlar size täze ýazyşylýan hödurleyaris bu programa gaty gowy imodan onda teliñ içindäki pul hasaby dollar görnüşne hasabyna geçýar we daşary ýurt bilen arkayyn habarlasyp bolyar
erkin1997 (25.03.2019 / 11:58:05) okaldy (61) teswirler (3)
Durdane setirler
+8
579Syn edip göriñ: Biz ashak- ýere seretsek haýbatly görinýàs Aaaa asmana--ýokary seretsek ýūz shekilimiz màtàç naýynjar shekile gećýàr. ---------- Ýumruk nache berk hem dūwlen bolas gūlip duran ýùze degýàn dàldir. ---------- Eger ýekeje barmak agyrsa ony ýùrek duýar emma ýūrek agyrsa ony kim duýýar. -
Baýradot (25.03.2019 / 07:07:40) okaldy (81) teswirler (3)
♡ Ýürekden daman damjalar ♡
+20
373♡♡♡ Ýatlamalary ýagyş ýaly üstüñden ýagdyryp otyrmagyñ özi damjalara eziljekdigiñi añlatmaýarmy eýsem?! ♡♡♡ Kerebe meñzeş bulutlardan ýaña asmanyñ ýüzi görünenok. Şolary bir gyra sûýşürip bilsem seniñ keşbiñ görünäýjek ýaly. ♡♡♡ Gökdäki Günorta tarap uçup barýan guşlarda gözüm eglendi. Şol pursat
SerVi (25.03.2019 / 03:41:47) okaldy (210) teswirler (21)
örän jaÿdar sözler ! dovamy...
+18
727IMG Dilde süňk ýok,dogry, ýöne ýüregi agyrtmak üçin ondan gaty zat ýok Bütin ömrüni suwda geçirýän balyklar suw barada hiç zat bilenoklar... Durmuş - bu tigr sürmek ýalydyr. Ýoly dowam etmek üçin sürmegiňi dowam etmeli M
another (24.03.2019 / 09:14:58) okaldy (190) teswirler (9)
Türkmen türgenleri Ýöriteleşdirilen Tomusky Olimpiadada 7 medal gazandylar
+4
1434Türkmenistanyň ýygyndy topary Abu-Dabi şäherinde tamamlanan Bütindünýä Tomusky Ýöriteleşdirilen Olimpiýa oýunlarynda ýedi medal gazandy. Bu barada Ýöriteleşdirilen Olimpiada - 2019-yň resmi saýtynda habar berilýär. Halkara Oýunlar BAE-niň paýtagtynda 14 - 21-nji mart aralygynda geçirildi. Special O
Lebaply (24.03.2019 / 01:09:35) okaldy (31) teswirler (1)
Ýumurtga we gabygy
+4
367“Ýumurtga gabygy bilen satylýar” diýen söz eşitdim düýn. Şeýle seredeniňde manysyz bir sözlem ýaly görünýär, menem şeýle pikir etdim. Soň kelle döwdüm azajyk welin gowja many çykdy içinden. Ýumurtga gabyksyz satylmaýar elbetde, gabyk bolmasa hiç kim almaz. Ýöne gabygyny iýýänem ýok zyňylýar. Durmu
Gurban93 (23.03.2019 / 11:23:18) okaldy (48) teswirler (0)
Göwne gelenlerden...
+24
164Iki minut gürleşip günboýy bagtly bolmakdyr yşk. *** Bar bilen ýok şu ikisiniň arasyndadyr söýgi ''gel'' diýmäne şertler ýol bermez,''git'' diýmäne kalbyň... *** Yşk namaz okamak ýalydyr niýet edensoň töwerege seredilmez... *** Bir körüň bir kere ''sen gaty owadansyň'' diýmegidi yşk... *** Ony hiç g
Tutku (22.03.2019 / 15:16:47) okaldy (275) teswirler (9)
Paýhas parçalary
+22
373\\\ Zenanlaryñ kiçijik kemçiliklerini bagşlap bilmeýän erkekler, hiç haçan olaryñ uly hormatyna hem mynasyp bolup bilmezler. \\\ Isleg ömrüñ, biperwaýlyk bolsa ölümiñ ýarydyr. \\\ Diñe ýüreginde derdi bolanlar başga ýürekleriñ hem derdine düşünip biler. \\\ Jomartlyk özüñde bar bolanyndan köprä
SerVi (20.03.2019 / 01:52:15) okaldy (207) teswirler (17)
Dünýäniň iň gowy 10 kitaphanasy
+6
611DÜNÝÄNIŇ IŇ GOWY 10 KITAPHANASY KESGITLENILDI Ýakyn günlerde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dünýä belli medeniýet we tehnologiýa žurnaly bolan «Wired»-de dünýäniň iň gowy 10 kitaphanasynyň sanawy çap edildi. Bu sanaw kitaphon okyjylarymyz üçin hem gyzykly bolar diýip umyt edýäris. 1. Daniýa, Dokk
garabatyr (19.03.2019 / 22:34:35) okaldy (76) teswirler (3)
Umumy: 264
1 2 3 ... 14 >>

Soňky teswirler

Yylgyrsana ejemjan


zver1, dogry +++... dowamy
Gosgular dunyasi | Yylgyrsana ejemjan
Charyyewnaayna@ (Bu gün, 19:09:04)

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


6 57 126 mumkin bolsα... dowamy
Gosgular dunyasi | Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!
Charyyewnaayna@ (Bu gün, 19:07:59)

Haysy gośgusyny okasyñyz gelÿár?!


Salam, 11; 12; 47. eger mumkin bolsa. Hemme ikisini sorayaka, uçusini soranym ucin bagyshlan... dowamy

Agzalara soragly teklip!


PANDA, sowarysda... dowamy

Yylgyrsana ejemjan


:clapping::apl: ejanin yylgyrysy bu basgaca duygy... dowamy
Gosgular dunyasi | Yylgyrsana ejemjan
zver1 (Bu gün, 18:39:36)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Flag Counter