Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Erkin mowzuklar

Gorky (Rowaýat)
 Täzeje
 ArslanAlayew [off]
 24.12.2020 / 13:10

Mähriban sahabalarymyzdan Sehl bin Sad (radyýallahu anh) gürrüň berýär: Sagadat asyryndaEnsardan bir ýigit bardy. Allaha bolanyşk ataşy bilen tutaşyp ýanýan bu ýigit Allahdan gorkusyna tutuş süňňi bilen saňňyldap, köçä-de çykyp bilenokdy. Bir gün Allah Resulynyň (sallallahu aleýhi we sellem) ýanyna baryp, näçe gün bäri öýünden çykman, hünübirýan aglaýan bu ýigidiň ýagdaýy hakynda habar berdiler. Iki Jahan Serweri (sallallahu aleýhi we sellem) onuň öýüne bardy. Ol ýigit, Serwerimiz (sallallahu aleýhi we sellem) içerik gireninden, ýerinden atylyp turdu-da, onuň mübärek gollarynyň arasyna özüni oklady. Yzyndanam çök düşüp, ýykyldy. Hawa, ol ýigit<br>
amanadyny tabşyrypdy. Rahmet Nebisiniň (sallallahu aleýhi we sellem) gözlerine ýaş dolup, mübärek agzyndan şu dürler döküldi: «Dostuňyzyň jynaza işlerini ýola goýuň, ähli zady taýýarlaň. Dowzah gorkusy onuň ýüregini ýardy. Nebsim elinde bolan Allaha kasam edýärin, Allah ony dowzahdan gorajakdyr.» Jenaby-Hak şeýle buýurýar: «Kim Rabbynyň mertebesinden (Onuň huzuryna çykjak wagtyndan) gorkup, nebsini ýaramaz meýillerden saklasa, (onuň) barjak ýeriJennetdir.» («Naziýat», 40-41) Hawa, ýüreginde Rabbynyň huzuryna çykyp, hasap bermek gorkusy bolan we şol gorky esasynda durmuşyny tertibe salan ynsan, Rabbynyň huzurynda arkaýyn bolar. Bärde gorkan – aňyrda ätiýaçdadyr. Şu kadadan başga haýsy kada häzirki döwrüň ýaşlarynyň edýän bulagaýçylyklarynyň öňüni alyp biler?


93

12

4

5

0

0

0
Teswirler:
 Özümiziňki
 Orazik [off]
  «« O & M »»
 24.12.2020 / 13:35

+1

 Öwreniji
 Selbiska [off]
  ❤️Ýusubum söýýän seni❤️
 24.12.2020 / 21:06

+1

Onem bir yerde okapdym


Täzeje
erkin1997  (25.12.2020 / 13:28) 

Selbiska, menem

 Täzeje
 Nowcha [off]
 25.12.2020 / 13:38

+1

Gowy rowaýat ýenede paýlaşyp dur

 Täzeje
 Gadyrly [off]
 09.01.2021 / 03:07

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

Yenede sorag 9


soygiliminki bolanda ilki sms lerne girerdim birem imo.Basga birininki bolsa galareya giryan...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
moon (Şugün, 22:19)

yyldyz.ru da


...dowamy...
Türkmen saz sungaty | yyldyz.ru da
leyla (Şugün, 22:18)

Mendeen .Soragg. 2.


Sese ashyk bolsan son ondanam owadan sesli biri cyksa onadam ashyk bolarsynda..yok bolmaz mena gownamok...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Seyran (Şugün, 22:15)

Yenede sorag 9


kontaktyny ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
Oraz (Şugün, 21:50)

AKSIYA


Gyzlar kosemalin !kime aytmalysyny blman gezaymesn diyip doretdm shu pikiri kim sallah kim soygilili shuna yazsyn Meselam mena hää gowy sweži s...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
PERKA (Şugün, 21:47)

Gizlin söýgim #5


dowamy Kopmi?...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #5
Oraz (Şugün, 21:45)

İn gyzyklanyan soragym


Mena duysime girdi sondan bildim😊...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Jerenjan (Şugün, 21:44)

AKSIYA


hmmm...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
Arman (Şugün, 21:33)

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021