Içeri gir Agza bol
Betinden.Com - Söýgüli portal!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | YLYM-BILIM | Anyk we tebigy bilimler

Anyk we tebigy bilimler
Mowzuk açmak
Üç hat(bolan waka)+5
Üç hat  Jynlaryň bardygyna ynanmaýan käbir adamlar bar. Ynanmaýandyklary üçin, üstünden gülýärler. Menem şolaryň biridim. Remezanda aýydy we men bir ýygnak jaýynda oturdym… Nauşnikli aýdym diňleýärdim, sebäbi bu öýde aýdym-saz gaty ses bilen diňlemek gadagan edilipdi. Soňky döwürde öýümizde jynlar hakda köp gürrüň edilýärdi. Uýamyz olar hakda gürleşmäň diýse-de, «Gurhanyň okalýan ýerine baryp bilmezler» diýerdik. Bir gij...dowamy...
Öýde ýeke özi(bolan waka)+5
Bu wakany maňa doganoglanyn gürrüň berdi. Waka geçen tomus geçip gitdi we ol menden başga hiç kime aýdyp bilmedi, sebäbi muňa ynanmazdylar ...  Daýzalarym, doganoglanymyň maşgalasy Ankarada, 6 gatly ýaşaýyş jaýynyň ýokarky gatynda kwartirada ýaşaýarlar. Maşgalasy tomus kanikuly üçin Bodruma gitdi we doganoglanym soňky synaglardan soň olara goşulmalydylar. Öýde ýeke bolmakdan gorkup, iň gowy görýän gyzyny ýanynda bolmaga...dowamy...
11-sany biri-birinden gyzykly maglumatlar+7
1. Häzirki wagtda alymlaryň aýtmagyna görä, Ýer ýüzünde garynjalaryň 22000 görnüşi bar diýip çaklanylýar we olaryň 12500 görnüşi anyklanyldy. Iň uly garynja Merkezi Afrikada ýaşaýan “Dorylus” garynjalary bolup, olaryň bedeniniň uzynlygy 3 santimetre ýetýär. Iň kiçi garynja Braziliýada ýaşaýan “Mycetophylax” garynjasy bolup onuň uzynlygy 1 mm-den geçmeýär. 2. 1983-nji ýylda meşhur iňlis ýazyjysy Barbara Kartlend bir ýylyň...dowamy...
Dünýäniň iň baý adamlary(top 10)+6
Karýerasyna gaty az maýa bilen başlan adamlar, internetde döredilen we yzygiderli ösýän saýtlar, hatda köp bolmasa-da, bu sanawdaky dünýäniň iň baý adamlary üçin arzuwdyr. Şeýle-de bolsa, maksatlaryndan ýüz öwürmediler we üstünlik gazandylar. «Dünýädäki iň baý adamlaryň baýlygy näçeräk?» Ine, 2020-nji ýyldaky Wikipediýa maglumatlaryna görä dünýäniň iň baý adamlary.  1. Jeff Bezos — Baýlyk: 188,7 milliard dollar  Jeff...dowamy...
1994-nji ýylda Mugla uniwersitetinde bolan waka+7
1994-nji ýylda Muğla uniwersitetinde bolan waka  Maňa bolup geçen bir waka hakda aýdaýyn. 1994-nji ýylda Muğla uniwersitetinde okaýardym we uniwersitetiň bagyndaky umumy ýaşaýyş jaýynda galýardym. Uniwersitet şäherden 10 mil uzaklykda, beýik ýerde döredildi. Oglanlar we gyzlar üçin umumy ýaşaýyş jaýy bardy. Gyzlaryň umumy ýaşaýyş jaýyndan bir dostum bardy, hakyky adyny bu ýere ýazjak däl. Men oňa Sibel diýip ýüzlenerdim....dowamy...
Gonamçylykdaky heýkel+9
Gonamçylykdaky heýkel  Ýaş gyzlar gorkunç rowaýatlaryň köpüsinde baş rol oýnaýarlar. Angliýada giňden ýaýran bir hekaýa görä, bir topar gyz bir gije biri-birine gorkunç hekaýalar aýdýardy. Söz öwrülip, gije gonamçylyga girip bilmejekdikleri barada çekişmä öwrüldi. Gyzlaryň biri: «Näme gorkýaňyz men mazarda daň atýança oturaryn» diýdi.  Jedel dowam edýärkä gorkmajakdygyny aýdýan gyz, paltosyny alyp, daşary çykdy. Ýolda:...dowamy...
Dünýäniň iň garry adamy 112 ýaşynda aradan çykdy+7
Dünýäniň  iň garry adam öldi! Ine, onuň ýaşy ...  Dünýäniň iň garry adamy 112 ýaşynda aradan çykdy  Ginnesiň rekordlar kitabynda «dünýäniň iň garry adamy» hasaplanýan Çitetsu Watanabe 112 ýaşynda aradan çykdy. Ginnesiň rekordlar kitabyna görä, dünýäde iň uzyn diri galan 1997-nji ýylda 122 ýaşynda aradan çykan fransuz zenany Luiza Kalmentdir.  1907-nji ýylyň 5-nji martynda doglan we 12-nji fewralda Ginnesiň işgäri tarap...dowamy...
Mustafa Kemal Atatürk barada+6
Mustafa Kemal Atatürk (Mustafa Kemal paşşa) (1881-1938) - Türkiýäniň meşhur syýasy we döwlet işgäri, Türkiýe Respublikasyny esaslandyryjy. 1881-njy ýylda Stambulda dogulýar. 1899-njy ýylda Stambulyň harby mekdebini tamamlaýar. Ýaşlygynda "Ýaş türkleriň" syýasy hereketine goşulýar. Harby gullukda abraý gazanyp, general derejesini alýar. 1911-nji ýylda Liwiýada, 1912-nji ýylda Balkanlardaky söweş hereketlerine gatnaşýar. 19...dowamy...
Dünýäniň iň beýik 10 binasy+5
1- Burj Halifa — 829,8 m / Dubaý, Birleşen Arap Emirlikleri  2010-njy ýylda gurlan Burj Halifa dünýädäki iň  beýik binasydyr, uzynlygy 829,8 m. Durnuklyk we dizaýn, Burj Halifanyň haýran galdyrjak arhitekturasynyň diňe bir bölegi. Zodiak halyfy iň ýakyn bäsdeşinden 200 metr beýikdir.  2- Şanhaý diňi — 632 m / Şanhaý, Hytaý  2015-nji ýylda tamamlanan Şanhaý diňi dünýädäki beýikligi 632 metr bolan ikinji beýik binasydy...dowamy...
Adolf Gitler barada+8
Hemmä salam! Yurekdesh.Ru agzlary!!! Men bu mowzukda size taryhda yz galan Adolf Gitler hakynda aýdasym gelýär. Adolf Gitler (1889-1945). Gitler 1889-njy ýylda Awstriýanyň Braunau şäherinde dogulýar. Germaniýanyň Birinji jahan urşunda ýeňilmegi oňa gaty agyr degýär. 1919-njy ýylda 30 ýaşly Gitler Mýunhende sagçy partiýanyň agzalygyna girýär. Basym Gitler bu partiýanyň ýolbaşçysy (fýurer) bolýar. 1923-nji ýylda döwlet agd...dowamy...
ABŞ-nyň 32-nji prezidenti Franklin Delano Ruzwelt+8
Franklin Delano Ruzwelt 1882-nji ýylda Nýu-Ýork ştatynda eneden dogulýar. Ol prezident T.Ruzweltiň daşgynrak garyndaşydyr. Ýaşlykdan nemes we fransuz dillerini öwrenýär. Ilki Garward, soňra Kolumbiýa uniwersitetini tamamlaýar. Ol iki-üç ýyl ýuridik firmada işläp, galan ömrüni syýasata bagyş edýär. Ol demokratik partiýanyň düzüminde bolup, 1910-njy ýylda Nýu-Ýork ştatynyň senatyna saýlanýar. 1913-nji ýyldan başlap, Deňiz m...dowamy...
Russiýa Federasiýasy (Hemme maglumatlar)+8
Russiýa Federasiýasy Gündogar Ýewropanyň we Demirgazyk Aziýanyň uly bölegini eýeleýär. Onuň umumy meýdany 17075,4müňkm2( Ýer togalagynyň meýdanynyň 13%-i) Dünýäde 1-nji ýer. Ýurduň meýdany gündogardan günbatara giňişlik ugry boýunça 9müň km, meridional ugurda 4 müň km uzalyp gidýär. Günbatarda Russiýanyň goňşy döwletler bilen gurşalan bölegi-Kaliningrad oblasty ýerleşýär. Ýurduň çägine Demirgazyk buzly we Ýuwaş okeanlarda...dowamy...
Jemi: 12

Soňky teswirler

TÄSIN FAKTLAR.


Gowy...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
Rahman (Şugün, 01:28)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
GULI_M (Şugün, 01:23)

TÄSIN FAKTLAR.


mlds...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
GULI_M (Şugün, 01:21)

Betinden.Com - Söýgüli Portal!


Gaty gowy sayt👍👍👍 ZET-PRO2003 - Kim boldy?!...dowamy...
Ulanyjylaryň saýty | Betinden.Com - Söýgüli Portal!
Mergenn (Şugün, 00:55)

saytdaslar


Mena hichili suratym yokla bolmasa goyjakla...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Jerenjan (Şugün, 00:42)

saytdaslar


Men goysam gyzlar soz aydyp bizar etyaleraa...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Mergenn (Şugün, 00:40)

Gijeki hyýallar


Mlds...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
sulik002 (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Senyora (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Gorsegacar (Düýn, 23:37)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Seyran (Düýn, 23:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021