Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Oýunlar, testler we soraglar

Yene-de sorag 2
 Täzeje
 Geografik [off]
 08.04.2021 / 08:47
 Men ýekeje ozimi söýýän beýlekileri gowy görýän.☺☺

Siz halaýan gyz ýa-da oglon naili bolmaly????

111

26

14

6

0

0

4
Teswirler:
 Premium
 Hajy [off]
 08.04.2021 / 08:52

+0

Elime jaň edäý aýdaaýyn


Täzeje
Geografik  (08.04.2021 / 08:54) 

Hajy, elini agradandan agzyny gymyldanyň gowa ☺☺☺


Premium
Rahman  (08.04.2021 / 08:54) 

Geografik,


Premium
Hajy  (08.04.2021 / 08:54) 

Geografik, şoda, elime jaňet diýýänä aýdaýyn


Täzeje
Geografik  (08.04.2021 / 08:56) 

Hajy, yok su yerde yazai


Premium
Hajy  (08.04.2021 / 08:57) 

Geografik, oýun edip diýdim

 Premium
 Rahman [off]
  Ни одна не тронула моё сердце так, как ты...🔐❤
 08.04.2021 / 08:53

+0

Seryozny, cesny

 Täzeje
 Gunesh [off]
  Солнышка:)
 08.04.2021 / 08:53

+0

Aytsam uzyn bolup gider


Täzeje
Geografik  (08.04.2021 / 08:54) 

Gunesh, aydany


Täzeje
Gunesh  (08.04.2021 / 08:55) 

Geografik, aytmalylar kop))

 Özümiziňki
 Arzuw [off]
  „Gözlerime düşünmedik, ýüregime nädip düşünsin?!“
 08.04.2021 / 08:54

+2

meň halaýan oglanymmy?! men aýdyp bereýin, gara gaşly, gara gözli, gara saçly, daýawrak, gepe-söze düşýän, kän bolgusyz ýerde görünmeýän, hemme gyza lak atyp ýörmeýän, meni diňleýän bolsa boldy, baýlygy gerek däl, garyp bolsada bolar, soň ikimiz bileje işläp günümizi oňarars


Premium
Hajy  (08.04.2021 / 08:55) 

Arzuw, mendä şol


Özümiziňki
Arzuw  (08.04.2021 / 08:58) 

Hajy, senmikäň


Täzeje
Gunesh  (08.04.2021 / 09:01) 

Arzuw,


Premium
Hajy  (08.04.2021 / 09:01) 

Arzuw, ahmal, bärde aýtmaýyn utanýan

 Özümiziňki
 Arzuw [off]
  „Gözlerime düşünmedik, ýüregime nädip düşünsin?!“
 08.04.2021 / 08:56

+0

aýtsam aýdyp oturmaly, gaty uzak bolýa gysgaça şolar, ýöne esasy zat ýüregi arassa bolsun!


Täzeje
Gunesh  (08.04.2021 / 08:57) 

Arzuw,

 Premium
 NoName [off]
  Ilki özüň düzle, soň ili sözle!
 08.04.2021 / 08:58

+0

 Premium
 owadanjam [off]
  Айларам
 08.04.2021 / 08:59

+0

ай кан айдып гоймалы затлар йоне огланларда эсасы аграс болса говы


Özümiziňki
Arzuw  (08.04.2021 / 09:04) 

owadanjam, ana dogry


Premium
owadanjam  (08.04.2021 / 09:05) 

Arzuw,

 Premium
 NoName [off]
  Ilki özüň düzle, soň ili sözle!
 08.04.2021 / 08:59

+0

gara uzyn saçly, gara gözli. akylly, edepli, owadan.


Özümiziňki
Arzuw  (08.04.2021 / 09:04) 

NoName, şol-da men


Premium
ukysyz  (08.04.2021 / 09:05) 

Arzuw, gel onda, söýgülim bolda?


Premium
Hajy  (08.04.2021 / 09:06) 

Arzuw,


Premium
ukysyz  (08.04.2021 / 09:06) 

Arzuw, ýöne meň hyýalymdaky gözel, bütin dünýäde ýokmyka diýýän? Gara uzyn saçly, owadan akylly, edepli. Türkmen ketenisini geýýäni


Öwreniji
Selbiska  (08.04.2021 / 09:07) 

NoName, turkmen keteni geyyan galdymyka


Premium
ukysyz  (08.04.2021 / 09:08) 

Selbiska, şoda


Premium
Hajy  (08.04.2021 / 09:09) 

Arzuw,


Özümiziňki
Arzuw  (08.04.2021 / 09:10) 

NoName, keteni geýýän gyz galdymy?!


Özümiziňki
Arzuw  (08.04.2021 / 09:10) 

Hajy, näme boldy?!


Premium
ukysyz  (08.04.2021 / 09:11) 

Arzuw, ýokla, ketenini ýöne ýazdym


Premium
Hajy  (08.04.2021 / 09:11) 

Arzuw, hiç, gaharym geldi. Özüň aňansyňa çalaja?! Menä aňdym


Özümiziňki
Arzuw  (08.04.2021 / 09:12) 

NoName, şoda, men keteni geýip bilemoga diýjek boldum


Özümiziňki
Arzuw  (08.04.2021 / 09:12) 

Hajy, aý aňmadyksyraýyn, şonda gowy bolýa


Premium
ukysyz  (08.04.2021 / 09:13) 

Arzuw,haý borda


Premium
Hajy  (08.04.2021 / 09:14) 

Arzuw, aňypsyňa dogry aýtýaň

 Täzeje
 Geografik [off]
  Men ýekeje ozimi söýýän beýlekileri gowy görýän.☺☺
 08.04.2021 / 09:03

+0

Edepli gyzlara lak atsyn yone ceni caky bln sonam degisip lak atsyn.gyzlan yanynda oz awrayyny dusurjek sozler aytmasyn.karoci aytmaly zat kan☺☺☺


Premium
Rahman  (08.04.2021 / 09:04) 

Geografik, soyguliñ gyzlara lak atyp otursa govy goryañmi


Premium
owadanjam  (08.04.2021 / 09:06) 

Geografik, сойгулин гызлара лак атса онда сени соймеянлиги


Täzeje
Geografik  (08.04.2021 / 09:06) 

Rahman, yok degisip atsyn sonam sutka bln seretyan gyza atsyn


Täzeje
Geografik  (08.04.2021 / 09:07) 

owadanjam, hmm inni beyle oglon istemeyan


Premium
Rahman  (08.04.2021 / 09:07) 

Geografik, aslynda lak atmasa govy damai


Täzeje
Geografik  (08.04.2021 / 09:07) 

Rahman, hawwa inni ol pikri cykarjak


Premium
owadanjam  (08.04.2021 / 09:08) 

Geografik,

 Täzeje
 OLiNKA [off]
  *SöYGiDeN PeYDa YoK...GiDiP YaTyŇ;)*
 08.04.2021 / 09:08

+0

Men diyyan oglanym..Taryp edip bolmajak yagdayda YIGIT bolmaly

 Özümiziňki
 Arzuw [off]
  „Gözlerime düşünmedik, ýüregime nädip düşünsin?!“
 08.04.2021 / 09:13

+0

meň diýýän oglanym bar aslynda, soň bir gün suratyny görkezerin belki,


Premium
ukysyz  (08.04.2021 / 09:15) 

Arzuw, göreli, görkez, liçka oklaý


Premium
owadanjam  (08.04.2021 / 09:15) 

Arzuw, охо горкез онда


Premium
Hajy  (08.04.2021 / 09:16) 

Arzuw, saýtdamy?!


Özümiziňki
Arzuw  (08.04.2021 / 09:17) 

NoName, soň birgün, bu wagt özümde-de ýok, žiwoýyny arasynda mekdepde görýän


Özümiziňki
Arzuw  (08.04.2021 / 09:17) 

Hajy, ýokla, realda


Täzeje
Geografik  (08.04.2021 / 09:17) 

Arzuw, mnm garasyan


Özümiziňki
Arzuw  (08.04.2021 / 09:18) 

owadanjam, suratyny tapaýyn, bu wagt žiwoýyny zordan gözläp tapyp görýän


Premium
ukysyz  (08.04.2021 / 09:18) 

Arzuw, +


Özümiziňki
Arzuw  (08.04.2021 / 09:18) 

Geografik, aha


Premium
owadanjam  (08.04.2021 / 09:20) 

Arzuw, хэхэ ок


Premium
Hajy  (08.04.2021 / 09:20) 

Arzuw,


Premium
Hajy  (08.04.2021 / 09:21) 

Arzuw, diýmek şony söýýäňdä?!


Özümiziňki
Arzuw  (08.04.2021 / 09:23) 

Hajy, muňa jogap ýok????? diňe sorag bar


Premium
Hajy  (08.04.2021 / 09:24) 

Arzuw, hany soragy aýt


Özümiziňki
Arzuw  (08.04.2021 / 09:25) 

Hajy, şol seň maňa beren soragyň


Premium
Hajy  (08.04.2021 / 09:27) 

Arzuw, Bagtly bol!


Özümiziňki
Arzuw  (08.04.2021 / 09:27) 

Hajy,
bagt nire men nire?!
bagt menden uzak..!


Premium
Hajy  (08.04.2021 / 09:29) 

Arzuw, menä sözsüz galdym

 Premium
 Oraz [4m]
  Ýüreksiz shazada
 08.04.2021 / 15:27

+1

Musulman bolsun

 Täzeje
 Mawy [2m]
  Gözlerimde gözleriň bar, ýüregimde...
 09.04.2021 / 15:49

+0

hemme zatdan beter mert bolsun daşy syksa suwuny çykarsyn meni soysun dine menem ony galan zat mesele dal şonyaly oglan bilen bir yolda yöremage tayyn

 Täzeje
 Beauty [off]
  Meniñ ishim hakykady aytmak,ynandyrmak dãl.
 09.04.2021 / 16:04

+1

Hemmañiziñ arzuwlaryñyz hasyl bolsun! Yagshy dilegde bolsañyz,perishdeler(âmin)diyermishler.Özûmem gownum yaly oglana dushdum.Durmushdan namani isleseñ,shonam alyan ekeniñ.Shuña ozüm doly gõz yetirdim.Siziñem bagtyñyz achyk bolsun!!!


Özümiziňki
Arzuw  (09.04.2021 / 16:43) 

Beauty, Ämin Alla, nesip bolsa


Özümiziňki
Maya  (09.04.2021 / 16:52) 

Molodes Beauty! Esasy durmuşa yhlasly bolmaly, dogry aýdýaň.


Täzeje
Gunesh  (09.04.2021 / 20:01) 

Beauty, Amin, aydanyn gelsin

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

Yenede sorag 9


soygiliminki bolanda ilki sms lerne girerdim birem imo.Basga birininki bolsa galareya giryan...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
moon (Şugün, 22:19)

yyldyz.ru da


...dowamy...
Türkmen saz sungaty | yyldyz.ru da
leyla (Şugün, 22:18)

Mendeen .Soragg. 2.


Sese ashyk bolsan son ondanam owadan sesli biri cyksa onadam ashyk bolarsynda..yok bolmaz mena gownamok...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Seyran (Şugün, 22:15)

Yenede sorag 9


kontaktyny ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
Oraz (Şugün, 21:50)

AKSIYA


Gyzlar kosemalin !kime aytmalysyny blman gezaymesn diyip doretdm shu pikiri kim sallah kim soygilili shuna yazsyn Meselam mena hää gowy sweži s...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
PERKA (Şugün, 21:47)

Gizlin söýgim #5


dowamy Kopmi?...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #5
Oraz (Şugün, 21:45)

İn gyzyklanyan soragym


Mena duysime girdi sondan bildim😊...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Jerenjan (Şugün, 21:44)

AKSIYA


hmmm...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
Arman (Şugün, 21:33)

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021