Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | UMUMY BÖLÜM | Şygyryýet dünýäsi

Täze ýylyň bosagasynda
 Özümiziňki
 Maya [off]
 31.12.2020 / 11:45

Hany, geçiň giň saçagyň başyna!
Bäş minut galypdyr onki bolmana.
Döz geldik biz ýyllaň tomus, gyşyna,
Sarpa goýdyk bereketli ummana.

Döz geldik tupandyr tüweleýlere,
Guran binamyza söýenýär asman.
Görenler diýerler: «Baý tüweleme!»
Haýran galar rowaýaty gahryman.

Meň, Täze ýyl, saňa kän haýyşym ýok,
Şatlyk hem bagtymyň öňküsem ýeter.
Gussa-gaýgym bolmasyn-a diýemok,
Ýöne köp bolmasyn öňküden beter.

Dostlarym ýyl-ýyldan azalyp gelýär,
Hemmäniň ýagdaýam bolmaly şeýle.
Doganymça bolsa, diýmek dostum däl,
Dogandanam eziz ýeke dost saýla.

Öz ýerinde bolsun ýagmyrdyr duman,
Öz ýerinde tomus bolsun, ýaz bolsun.
Toý gününde oturşykda oturan
Daş çykanda
Oň gybaty az bolsun.

Agşamara işden gaýdyp geliner,
Şonda öýde çäýnek-käse döwülsin.
Sögünmesin onuň üçin gelinler,
Onuň üçin çagalarmyz söýülsin.

Soňky sözüm: onki jaňyn kakanda,
Täze ýyl, ýoluňa sepilsin güller.
Men näm bolsam şo bolaýyn jahanda,
Saňa nesip etsin ajaýyp günler!

GURBANNAZAR EZIZOW


57

7

1

3

0

0

1
Teswirler:
 Täzeje
 TONTIS [off]
  Gözi aldamak ansat-ýüregi aldamak kyn!!!
 31.12.2020 / 12:28

+1

sps sizinem täze ýyl baýramynyz bilen

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)

İn gyzyklanyan soragym


Ai mna talyplarda yazylyan makalalary okayadm br gun shu saydy agzapdrlar ai mnm onnon name goreli hany dp goshulyp gidiberdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
sulik002 (Şugün, 21:03)

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)

İn gyzyklanyan soragym


Su sayta asakda aydylysy yaly2017 yylda acylypdyr...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
prenses (Şugün, 20:54)

Tasinlikler dunyasinde


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
moon (Şugün, 20:48)

Ene aladasy


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Arman (Şugün, 20:44)

Ene aladasy


Ay gyzym gyzym...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Seyran (Şugün, 20:36)

Mendeen .Soragg. 2.


Adamy tanaman duryp ashyk bolyp bilenok adam.yone gowy gorip biler belki...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Geografik (Şugün, 20:22)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021