Içeri gir Agza bol
Täze ýüklemeler merkezi
Mowzuk

Sarkazmlar. Gysga gulkili bashdan gechirmeler


Sarkazmlar. Gysgajyk gulkili bashdan gechirmeler toplumy 1 Men doktor bolan bolsam, özüme her gün leçeniýa ýazardym. * * * Stadiona girmegiň bahasy 2 manat bolsa, kassire 1 manat berip: «Men diňe bir toparyň oýnuna seretjek» diýip bilýän tanşym bar. * * * Reklamalara ynansaň, «Omo» agardar, «Kosla dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
HABARCHY (05.02.2018 / 00:34)

Men seni soyyan (degishme)


Men seni soyyan hemishe-de soyerin sen yok wagtyn men seyle bir gamgyn bolyan. Sen ozin pikir etyan dalsin mana seyle gerekdigine. Yadynda bolsa mundan bir ay on biz biledik shu gun men sol sen bn geciren gunimi yatlayan sensiz mana kyn dusya. Yadyndamy ikimiz bile kafelara, bazarlara aylanypdyk.Sen dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
HABARCHY (05.02.2018 / 00:22)

Ependin gurrunlerinden


Bir gun goshusy: -Ependi aga pylan yerde yashayan garyndashyma kerwenden ugratmak ucin salam haty yazyp berayin-diyip hayys edipdir. -Garynashyn yashayan yeri uzakmy?-diyip Ependi sorapdyr. -Ay yakynam dal-diyp gonshusy jogap beripdir. -Ay onda menden hayysh etme gonshy men uzak yola yaramaryn-diyip dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
Sahyr yigit (04.02.2018 / 23:45)

Oba degishmesi


Bir oglan gyz alyp gacypdyr we onun kakasy molla zat alyp towella gidyar.Onson ol gyzyn ejesi gyz doganlary yerli yerden ol adama topulyarlar: -Utononzokmy sheydip yormane utonmanam gelipdir. Yashuly bolsa aljyrap diyyar: -Bor bor jigim gayrat edin bagyshlan indi gaytalanmaz indi beyle etmeris. Bil dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
Sahyr yigit (04.02.2018 / 23:42)

Kürtlerden sorañ...


Kürtlerden sorañ ★ Sowal: Şöhratly türkmen serkerdesi Selahaddin Eýýubynyñ aslynyñ kürtdügini subut etjek bolýanlar bar. Emma onuñ Turanşa, Böri, Tugtekin atly doganlary bar. O nädip kürt bolýarka? Kürtlerde bular ýaly arassa türkmen adyny dakanlar barmy? ★ Jogap: Kakasy ogullarynyñ metrikasyny dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
Haweran (02.02.2018 / 11:13)

Ertir.Com barada ýatlama degişme


Ertiriň nikleri on müňden aşdy, Kimileri geldi, kimisi gaçdy, Käbir betler özüne otuz nik açdy, Şonda-da gülmedi ertiriň ýüzü. Agajahn ertirde iň uly pirdi, Nazar gold'am onuň yzynda durdy, Soňra...fatality,...engineer girdi, Şonda-da gülmedi ertiriň ýüzü. Pikirlerde men ve seniň döwrüdi, Tasin pa dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
Nowcha (28.12.2017 / 09:50)

"Zenan" atly himiki element hakda (degişmedir ýöne..@Gowjam başlyklaýyn saç ütmeşek ýokdur;))


Eger-de zenanlar barada Mendeleýewiň tablisasyndaky himiki elementleriň häsiýetlendirilişi ýaly häsiýetnama ýazmaly bolsady, onda ol häsiýetnama şu aşakdaky ýaly görnüşde bolup bilerdi: Element ZENAN Obýektiň esasy häsiýetli alamatlary: Element: 99,999 Ady: Zenan Gysgaça aňlatmasy: Zn Ilkinji açan dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
OrazM (28.12.2017 / 09:45)

In bolmanda yylgyrarsynyz


Bolan waka :( 21.08.2017 ýylda gije takmynan sagat 12-ler töweregi ýolda bir garryja aýal taksi saklaýar. Taksi durýar. Garryja aýal gapyny açýar-da , taksiste ýüzlenýär: -Oglum , meni öwlüýä taşlasana... -Eyway dayzajan, gijelap öwlüýä gidip näme janyňdan irdiňmi? Gaty görme öwlüýä gidip biljek dä dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
Shepherd (27.12.2017 / 23:39)

Ertir.Com barada aýdylan agzalar sözi degişme ýatlamasy


Ýürejik plusdan uly Ýakma bişerdiň gazma düşerdiň öz goýan minusyňa öziň düşersiň Galan mowzuga gar ýagar Agzany dostyndan tana Her bir plusyň sogaby badyr, her bir Minusyň jogaby badyr Moderden uly admin bar Ýaşulyň diýenini etmedik uwlar Täzeje bolyp ýaşula topylma gulagyňdan çekiler, soň n dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
Nowcha (27.12.2017 / 23:36)

Atajan Annaberdiýew hakda degişmeler


1. ATSAŇ Atajan Annaberdi bir meýlisde otyrka, kelte ýarag göterýän diýip, öwünýän göterimiň biri: “Haýsyňyz aýdanymy etmeseňiz, ataryn” diýip, oturanlara haýbat atyp başlapdyr. Şonda şahyr göwni bir ýaly ýylgyrypdyr-da: - Aý, inim, atsaň, at, ýöne haýbat bir atma – diýipdir. 2. ABRAÝ Atajan Annabe dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
Mawy (27.12.2017 / 21:07)

Winni Puh beyleki milletlerde hem bolsady:)


Öñünden okanlarynyza yene yazanma ötünç sorayan... Okamadyklara we gaytadan okamak islanler üçin:) Ermenistanda - Wannik Puhoýan Gruziýada - Winiko Puhişwili Azerbaýjanda - Winizade Puhoglu Italiýada - Winsente del Puhini Russiýada - Winni Wladimirowiç Puhin Hytaýda - Win Ni Puh B. A. E. - Wini Abde dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
-tmcute- (27.12.2017 / 18:50)

Hat görnüşinde eser


Arkadiý ARKANOW “Sagdyn durmuş üçin” žurnalynyň redaksiýasyna graždanka T.—den hat: “Hormatly ýoldaşlar! Belki şu haty alanyňyzda, men eýýäm ýagty jahan bilen hoşlaşandyryn, ýöne ilki bilen durmuşymyň bosagasynda depämden inen pajygany size gürrüň berip, içimi dökmekçi. Men Ýewdokimow Pýotr bilen d dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
Nazarov (27.12.2017 / 18:47)

Aýdyp biljek däl... :)


3 sany gullukdaş 5 ýyl soñ täzeden ýygnanyşýarlar. 1-njisi: - Men gullukdan soñ Himinstituta okuwa girdim we şu wagt HIMIK atly gazetin redaktory. 2-njisi: - Men gullukdan soñ Medakademiýa okuwa girdim we şu wagt MEDIK atly gazetin redaktory. 3-njisi: - Men gullukdan soñ Pedinstituta okuwa girdim w dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
Emoboy (27.12.2017 / 18:44)

Degishmejikler


Bir adam kafeda iyp ichip otyrka,biri gelip: - Ey Chary sen ayalyn bashga biri bn gachyp barya,diyya. Yanky adam hasur husur ylgaya oyune garshy. Kafedan chykyshyna ylgap yoldan gechmekchi bolanda mashyn kakya,hassahanada gozuni achyp: " Blat sonky dowur gaty nerwinni bolupdyrnay,men adym Chary dala dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
Anewli (27.12.2017 / 18:43)

Biraz güleliñ


Aman b/n Jeren student. Bir kwartirada bolýarlar. Bir gün Amanyñ ejesi ogluny görmäge gelýär. Çay nahardan soñ ogly bilen ikiçäk galanda Aman b/n Jereniñ arasyndaky gatna$yk derejesini bilmek ü/n oglundan sorasa ogly: Eje biz dine kwartiradas basga zat yok diyyär. Ejesi gidenson bir gün Jeren: Aman dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
Garagum (27.12.2017 / 18:39)

Öñ bir gezek öýlenen gyzym-laý :)


Bir adam öñem birnäçe gezek öýlenipdir diýýär. Ol indi näçinji gezek öýlenýänini hem bilenok diýýär. Ýenede bir gün ol dostlaryny çagyryp ýene-de bir gezek toý edýär diýýär. Toý gününiñ ertesi ýañky toý edeniñ ýanyna dostlary gelse gulumjurap otyr diýýär. Bularyñ arasynda şeýle gürrüň bolýar: - Nä dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
Emoboy (27.12.2017 / 18:36)

Degişmeler


Pul adamy üytgedyär diydiler. Menem kakamyñ jübisinden pul ogurladym. Çyndanam adamy üytgetyän eken, gözümiñ çişine buz yapyp otyn şuwagt... Dişiňizi sagdyn saklamak üçin 3 kanuny berk belläp goýuň: 1. Günde iki gezek dişiňizi arassalamaly. 2. Ýylda iki gezek stamatologiýa gitmeli. 3. Burnuňyzy baş dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
ONLINE2 (27.12.2017 / 18:34)

Degishmejik okap gorelin


Iki jora oz babekleri hakda gurleshyaler - ýok, meň janama gije bimaza edenok, bir ýatansoň aglasa hüwdijik aýdyp beraýýan - öň menem şeydip ýatyrýadym weli goňşylar  haýyş etdiler – Maşa, gowusy degme gijelerine ogluň gygyrsyn... Hytaýly Moskwadan oýune dolanyp baryar. - Moskwa nahili eken? - oňa dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
Anewli (24.12.2017 / 21:08)

Adamyňyzy söýüň!!!


Hormatly zenanlar adamyňyzy söýüň!!! Haçanda çaý ýa-da kofe taýynla diýende adamyňyzy söýüň! Ol güýç toplap siziň tükeniksiz iňirdiňizi diňlemäge taýyn bolýar. Haçan-da, her ädimde gabat gelýän zenanlara seredende adamyňyzy söýüň! Ol nobatdaky gezek siziň owadandygyňyza göz ýetirýär. Haçan-da, s dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
Ata kaka (01.12.2017 / 23:00)

Okuwçynyñ durmuşyndan:)


taryh dersini hemme zatdan gowy görýän. Hiç zat goşmaly dal, ýazmaly däl diňe gürrüň beribermeli. Mollum ünsli diňlemeýän pursadynda taryha özüňçe düzediş girizseňem bolýar. Barybir taryhyň içinden Spartak ýa-da Kannibal çykyp "Biz-ä beýle zatlary etmändik" diýjek gumany ýok. Geldi mugallymam "Taryh dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
-tmcute- (06.11.2017 / 13:22)
Umumy: 61
<< 1 2 3 4 >>

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
Statok.net