Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Gutlaglar we arzuwlar

Gutlaglar we arzuwlar
Mowzuk açmak
JellyBean Happy birthday!+2
Doglan gunun bilen gutlayas!Uzak yasha,janyn sag bolsun!!!🎂🎂🎂🎂🎂...dowamy...
Doglan günüñ gutly bolsun! Ýusup Durdyýew+6
Doglan günüñ gutly bolsun! Uzak ýasha! Görjegiñ gowulyk bolsun! Ishde, okuwda diñe üstünlik! ...dowamy...
Gutlag goşgusy @Güliruh+4
Bugün seniň, doglan günüň! ÝekeTäk sen, Güliruh gülüm! Mydam gülsün, ýüzüň seniň! Bolsun gurban, janym meniň! Ýaşyň uly, 3 ýaş menden! Söýdüm seni, hergün herdem! Goňur(Sary) gözüň(saçyň), bardyr gördüm! Kalbyň päk seň, anyk bildim! P.s: aramyzda diňe doganlyk baglanşygy, uly sylanşyk bar. Bu goşgydaky söýgi setirleri bolsa, uly hormatyk nyşanasy! Men gyz doganym ýaly görýän Güliruhy. Doglan günüňiz bilen! Uzak ýaşaň!!...dowamy...
Körpejik doglan günüňiz bilen!+5
Salam Körpejik. Doglan günüňiz bilen, uzak ýaşaň. ýüregiňizde beslän arzuwlarňyza ýetiň.! Işlerňizde üstünlik perişdämmm!...dowamy...
Bir zat aýtjak agzalar!+9
Salam, hormatly agzalar! Men-laý Zümerdaš! Bir-iki agyz söz-sözlemekçi...! Mukaddes Remezan aýynda tutýan orazalaryñyz, berýän agzy-açar sadakalaryñyz Allah dergähinde kabul bolsun ämin!!! Oraza geldi haý bilen Bir meleje taý bilen. Taýym batga batanda Çykardyk haý-haý bilen. Biz-ä sizi baý gördük Tüýnüñizde aý gördük Altyn bilen apardyk Kümüş bilen gopardyk. Köp bereniñ ogly bolsun Az bereniñ gyzy bolsun, Remezaaaaa...dowamy...
Perhat Sabirow, dostum gullukda!+4
Dostum Perhat, belki blogy okaýansyň, belkide ýok ýöne janyň sagbolsun, nesip bolsa gullugyňy 2 ýyldan dynyp gelersiň... Karoçim, dos nirde bolsaňam janyň sag, başyň dik bolsun! Daşoguzyň hem badyny gör! Umuman dostlar, Perhat agam, Daşoguzyň özüne düşüpdir gulluga... ...dowamy...
Nämäme gerek+9
NÄMÄME GEREK? Men-ä bir ýüregmi ikä bölmedim, Sebäp ejiz gelýär bölerden ýürek Onsoňam söýülmek,söýmeklik üçin Ýüregi bölmeklik nämäme gerek? Men-ä köp ynsany geňläp ýörmedim, Ýakynlaň ugrunda boldum janserek. Geňlänimde näme düzedip bilýän, Başarmajak zatlam nämäme gerek? Gepimi etseler üns bermedim, Gaýta öňe gitdim durmaga derek Şonsuzam bu dünýäniň gowgasy ýetik Töhmetli gep-gürrüň nämäme gerek? Nam...dowamy...
@Askitom doglan günüň bilen!+2
Owazyň ýakymly, saza meňzeýär, Görmändim munýaly gözeli ozal. Sen ýeketägiň, ýeke dilberi, 15 ýaşyň gutly bolsun, Leýlişkoo! Dostlar gözläp, bir mydarym tapmadym, Sen ýaly, wepalyny, men hiç görmedim. Arkadan gürlemän, ýüzüme diýdiň, Doglan günüň gutly bolsun, Leýlişkoo! Wasyň etsem, hiç ýerdede bent ýetmez! Saňa tarap geçmäne, ýüregim etmez! Goňur gözüň, Leýli saçyň söz ýetmez! Saňa bolan çäksiz mährim, hiç ýitmez! Aw...dowamy...
Dad Happy birthday😘+4
Diýselerem:"Bagtly bormuş, Meñzän gyzlar kakasyna", Bil baglaman bu ykbalyñ, "Arzuw"-atly wadasyna. Gol uzatman zowky-sapañ, Şerap doly badasyna, Öwretdiñ sen kaýyllygy, Bu durmuşyñ kadasyna. Ine,şeýdip ýollansyñ sen, Bizi durmuş ýodasyna. Ýöne,welin,Iller bize  diýmäwersin: "Wah,çekmändir kakasyna". Çünki, Dury suw deý,kalba tarap, Sen hemişe aka-aka, Şamçyragym pentleriñden, Kalbymyzy ýaka-ýaka. Her ädimde ädimlerme...dowamy...
Hayat jorama+1
Selbim joram doglan gunin gutly bolsun uzak yasa,dunyadaki in bagty ynsanlaryn biri bolmagyny, okuwlarynda ustunlik arzuw edyarin janyn sag yasyn uzyn bolsun!!! HAPPY BRITHDAY!!...dowamy...
Selbicim jorkam uzak yaşa❤+4
Canim arkashim,syrdashym,joram doglan gunun gutly bolsun! Yashyn uzak,janyn sag bolsun!Dunyadaki in bagtly gyzlaryn biri bol! Yureginde beslan arzuwlaryna yet Allajan!🎻🎤🎻...dowamy...
Klasdasym Selbi doglan gunin bolsun+2
Janym arkadasym iyi ki dogdun dogum gunin kutly olsun.guler yuzun solmasyn.hemise bagtly bol, ene-atana wepaly bol, arzuwlaryna yet nesip bolsa,yokary okuw jaylarynda sanada okamak nesip etsin,Daniyar bn bileje hemise bagtly bolun, Allahym sizi bir-birinzden ayyrmasyn!iyenin tort,icenin sok bold,munenin BMW MERCEDES bolsun...dowamy...
@otur doglan günüñ gutly bolsun..!+4
Doglan günüñ gutly bolsun Yyldyz! Uzak we bagtly ýasha, görjegiñ diñe gowulyk bolsun!...dowamy...
👉 Hurma doglan günüň bilen! Gutlag goşgy 👈+2
Owadan sen Hurma misliň, aý ýaly 👍 Ejeň-kakaň at-abraýy, saňa bagly 👪 Söýgüden utulan, kablyň ýaraly 😉 Nä gülmeýäň, ýylgyraý gözleriň gamly 🎉 Käte boldy aramyzda uruşlar 😃 Käsi gülkünç, aradada ýaraşlar 😂 Ählsini unudup, goşgym beslener ☺ Munda gutlag goşgy bendi keşplener 🎁 Ilki bilen arzuwym ulydan, saňa 🌹 Uzak ýaşa, gutlaýan doglanyň menem 💐 Apreliň biri, sen üçin baýram 😁 Allanaýma, şugün yanma bara! 😊 Adresiň ber,...dowamy...
Yyldyzym dogulan gunun bilen+8
Bugun omrunde yene bir taze yyl baslayar .intak birje nokadam goyulmadyk depder yaly ol depder hem 365 sahypa.Sugunden baslap sol depderin her sahypasyna suyjuden suyji biri birinden gyzykly yatlamalaryn yazylmagny arzuw edyan.Yuzunden hiic wagt gorkune gork goshyan yylgyrys kemlik etmesin.DOGULAN GUNUN GUTLY BOLSUN Iyi ki varsin ,iyi ki bizimlesin,iyi ki doğdun Ykbalym elimden alanda bagty Asmanymdan shonda gidipdi ya...dowamy...
Hurma (Yyldyz) kankam doglan gunun gutly bolsun uzak yasha+14
İhtiyacım var demeden yanımda olan canım kankam doğum günün kutlu olsun.Unutulmayacak kadar güzel ve ender rastlanan bir insansın. Doğum günün kutlu olsun kankammmm.Uzak we bagtly yasha.Soyenin bn gosha garra...dowamy...
@Pegas aga doglan gunin gutly bolsun+3
@Pegas aga doglan gunin gutly bolsun janyn sag bolsyn elmydama gulip gezin gozunizden yas akmasyn aksada dine satlykdan gulkiden aksyn uzaaak yasan!...dowamy...
Kalbynur С днем рождения+6
Дорогая сестренка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе счастья, здоровья, любви, побольше улыбок, чтоб твои глаза всегда искрились счастьем, а все мечты исполнились! Пусть все горести останутся позади, а радость всегда будет открывать перед тобой дверь! Дорогая моя сестричка, поздравляю тебя с днем рождения...dowamy...
Arzuwjan uzak ýa$a+0
Gutlaýan Arzuwjan!!! Haýyrly ömür beren bolsun Allam Kemelmesin bagtdan doly gallaň Elmydama açyk bolsun ýollaň Bagtyňa guwansyn sagy sollaň Sen Allanyň Arzuwly gyzy Bol eneň-ataň bagtynyň delili Arzuwym bolmagyň mysaly Zelili Nurlandyr setirler bilen zemini Gutly bolsun 16njy ýaşyň Bagtdan doly bolsun daşyň Hiçkime çytylmasyn gaşyň Mydama sag-aman dik bolsun başyň. Hormatlamak bilen Gurbangeldi Satybaldyýew GuGaPRO H...dowamy...
Saytashlar Bayramynyz bilen!(kemchilik un bagyshlan!)+5
Yyly howa sowuk howany kowup dur Ulkamde mylaym howa bolup dur Rysgal bereket al asmandan yagyp dur Eremli baglara bahar gelipdir Komeklekler chykyp ugrar yakynda Dasharda elwan guller misli bark urar Eshdiler meydanda gushlaryn sesi Shatlykly eshdiler bugun chagalar sesi....dowamy...
Jemi: 59
1 2 3 >>

Soňky teswirler

TÄSIN FAKTLAR.


Gowy...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
Rahman (Şugün, 01:28)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
GULI_M (Şugün, 01:23)

TÄSIN FAKTLAR.


mlds...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
GULI_M (Şugün, 01:21)

Betinden.Com - Söýgüli Portal!


Gaty gowy sayt👍👍👍 ZET-PRO2003 - Kim boldy?!...dowamy...
Ulanyjylaryň saýty | Betinden.Com - Söýgüli Portal!
Mergenn (Şugün, 00:55)

saytdaslar


Mena hichili suratym yokla bolmasa goyjakla...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Jerenjan (Şugün, 00:42)

saytdaslar


Men goysam gyzlar soz aydyp bizar etyaleraa...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Mergenn (Şugün, 00:40)

Gijeki hyýallar


Mlds...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
sulik002 (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Senyora (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Gorsegacar (Düýn, 23:37)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Seyran (Düýn, 23:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021