Içeri gir Agza bol
Betinden.Com - Söýgüli portal!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | SUNGAT ÄLEMI | Türkmen saz sungaty

Türkmen saz sungaty
Mowzuk açmak
yyldyz.ru da+4
Salam doslar soz beren aydymlam tayyar boldy Yyldyz.ru da skacat edip dinlap oz pikirinizi galdyryn ❤ basmany unutman Kakamjan mp3 Habar alsana mp3...dowamy...
Sensizem gecer gunim(aydym: Dowlet Amanlykow)+6
Bu gara gozlerim tumlukde goysan Yuregim aglamaz bashga yary soysen Jogaba garashma sen gel diyen diy sen Dunyede kim bolarn indi seni soysem Soz diyme denindenem gecmishinden habar sora Men sana seretmern cekselerde meni dara Aytmaga sozum yok diymage sen yala Begenyan dashlashanma indi uzak ara Sensizem gecer gunum... Okunme sen gecdi gecen ant icen sozun bar Yalnyshan men bolayyn yurekde yzyn bar Sen yeke dinle indi...dowamy...
ZET-PRO2003 - Aýlana+5
Aýlana aýlana, şähere aýlana, Saýlana saýlana, illerden saýlana. Aýnama aýnama, a gyz sen aýnama, Aýlama aýlama, başymy aýlama. Keýpimiz pyşdyl ýaly, aýakda uçýan haly, Gutarmasyn bu gije, wagtymyz haýallaly. Bize nä seretsin bary, gülüm meň gelsene bäri, Görenler diýýäler däli, göripler derdime däri. Halaýan seniň edeniň, halaýan seniň bedeniň, Sen ýanymdakaň ýitirýän, düýbinden men öz edebim. Aýlana aýlana, şähere aý...dowamy...
ZET-PRO2003 - Kim boldy (lyrics)+9
Jogaby ýokmy soragym Gökden ýerden soradym Kalba urduň Ýaragyň Otdan ýelden goradym Ýardam ber sen Tapmaga Wah rahat ukyda ýatmaga Ýol gözleýän Yza gaýtmaga Göwnüňe degse aýt maňa Kim boldy aýralyga sebäp kim boldy Sem bol diý joralaň ählisine sem bol diý Kem boldy saňa beren söýgim meň kem boldy Geň boldy belkide unutmaga çen boldy Gitdiň gepe gitdiň gepe almaz indi ýürek nepes çykdym çete galdym ýe...dowamy...
Five Star - Allahyn 99 ady+5
Ya Azim Oldur Azamatly Ya Gafur sen gunaleri geciryan Ya Şekur sen Minetdarlyk edyan Ya Aliýý sen uly ve has uly Ya Kabir sen bar zatdan beyik Ya Hafiz Oldyr Gorayan Ya Mukid Hemme zady upjun edyan Ya Hasid bar zady hasaplayan Ya Jelil kimi isleseñ sohratlandyryan Ya Kerim Iñ eli acyk ve beriji Ya Rakyp sen hemmani synlayjy Ya Mujyb ol dogalary kabul edyan Ya Väsii sen bar yerden goryan Ya Hakim Ol a...dowamy...
La Blaze - Pette Pul+1
Biljek bol kim geldi Verse 1 Ye gujagymda läççe but Balañ hääx edil avtobus Pette pull pette pette pull Bichlar dul suykeni dur Seret egnimde gymmat magazin Göribiñ agzy yapyk sebap karantin Agzyña birzat girer barde pallasañ Gatnaşma meñ bilen aylygñy almasañ Yeaa pachka pachka Täze tachka tachka Gerek täze moda Bilenoklar näçe at güýji pod kopotom Gelyä büzmeyinli marka polo Kola gardym alkagola, U...dowamy...
Näzleri+5
Aýdymyň sazlary Soygin owazlary Bezeyar omrimi gulsun Duygulandyryp jadyly Yakymly gelyar dem alsyn Omrume yazdym adyny Aýdymyň sazlary Soygin owazlary Yatladyp dur ýene Ol gyzyn näzleri Semalyn mylayym sesi Oynayar sacyn taryny Bir gundaki bütün bir ömri Sana bererin baryny Aýdymyň sazlary Soygin owazlary Yatladyp dur ýene Ol gyzyn näzleri...dowamy...
ZET-PRO2003 - Tans etýäs (lyrics)+5
Tans etýäs kellämiz ýelli Tans etýän ýerimiz belli Tans etmek wagtymyz gelli Tans etýäs dynç alýas daňdana çenli Bedeniň ýerinde dur Hany sen ýeriňden tur Sahnada guýulan buz Hereket et sen meň sazyma bu Gutarmasyn şagalaň, getirsene çagalaň Halaýan balalaňňam, tansa çagyr agalaňňam Çepiňe sagyňa dön, tans edişimi sen gör Bu çyralar eder kör, garaňkyda çyralar sön Çepiňe sagyňa dön, tans edişimi sen gör 1,2,3,4 garaňky...dowamy...
Jalayja gyz+2
Cekdirme nazini, Dinle sen menin sözümi Yylgyryanja gözüni, Gormane zarny men Ulumsyja yoreyan, Gizlin garayan Dasdan meni halayan, Yone yüz bermeyan Ah jalayja gyz Sen ulumsy gyz Ynanayda dine seni soyyan, Dine sana zar bolyan Gor gozlen gasyny kakyan, Seydip icimi yakyan Naz edipjik basymy aylayan Sonda-da seni soyyan Ulumsyja yoreyan, Gizlin garayan Dasdan meni halayan, Yone yüz bermeyan Ah jalayja gyz Sen...dowamy...
Ýaraly+1
Halym galmady düşünäý ýar, Süýji günlerimiz dolonmaýar. Çydanak ýüregim men indi sensiz ýaraly. Ýapyldy sensiz söýgiň ýoly Ýöräp barýaryn yeke dine dogry Arzuwlarym koydi bary ýaraly. Ýaraly ýüregim ýaraly, Gecdim ayralyk yoluny, Teninde duyyan ysyny ýaraly Arzuwlarmyz puc boldy Sensiz ýüregim hiç indi Yza donmegin gic indi ýaraly Sen bilen bile geçen gunlem Yatlamana indi gijem Donmersinmi yarym hijem ýaraly Ý...dowamy...
Ş.J.R - Her-ýerden (lyrics)+4
Salam hemme muşdagyma, ýene bu Ş.J.R Seret gowja aýdyma, onda ba betje ýer Ösemok men şonda-da aýdymlarym ter Ýaşaýan obamam meniň betje gytja ýer Her ýerlerde bar, diňe bu S.J.R Çyraçylykda men diňe birnji ýer Gyzlar hem yzymda segezdan-ser Salyp seretsem, göriplerim meň ker Gara aýdyma gara, aýdymam gap gara Yzyňa seretme dost, diňe öňe gara Gara saçyma, saçym meniň gap gara Elimde dur alaja reňkli ak gara Ýanymda ba...dowamy...
Harasat-Ýalan Söýgi-Ýalan Älem+4
Ýene birje gezek gel, Söýdüren, söýmedik sen, Belkide meň soňky demim, Soňky gezek gel bir göreýin. Saňa duşup artdy derdim, Aglaýan eken merdem, Seni ýatlaýadym her dem, Gazananym meni gidirdiň elden. Söýgiň hiç utanjy bolmaz, Çyn söýgi hiç gutarmaz, Indi meň gözüme ýaş dolmaz, Saňa döneýin, ýöne dolanma! Saňa gurbandy bu janym, Indi sende bardyr arym. Ýalan söýgi-Ýalan älem, Bizi taşlanlar söýýädi hälem, Söýgimiz ol...dowamy...
Harasat ft Nowgül-Kakamsyz kemsinýän+1
Nowgul Gelmezmin Kakamjan Gelmezmin Gelmezmin Agamjan Gelmezmin Allyrdym doganymy 2010-njy yylda Allyrdym kakamy 2016-njy yylda Kemsindim kakam kemsindim Kemsindim agam kemsindim Harasat Kakamjan geldile seni gaty goresim Kakamjan sag aman isden geldinmi diyesim 17 yasymda meni ejemi goyup gitdin Bu gunleri gorer yaly allam biz name etdik Diyebilmedim kakam arkamda dag yaly Diyebilmedim agam bar arkamda jan yaly Aglap...dowamy...
Taze çykan aydym Dogan gerek gitara aydym.+1
Dogan gerek Taze cykan aydymlar!!! Taze cykan aydym ady ,,Dogan gerek" doly okan zor aydym. (1.Toyuny toylasmana, Derdini paylasmana Bileje çaylasmana, Dunyade dogan gerek.) Gaytalamak 2.(Gerek,gerek dogan gerek Bu dunyade dogan gerek Derdini paylasmana Dunyade dogan gerek) 3.(Yolda yoldas bolmana Kate syrdas bolmana Gamgyn gowniñalmana Dunyade dogan gerek) (4.Gerek,gerek dogan gerek Bu dunyade dogan gerek Derdini...dowamy...
Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3+2
Boldunmy soyyenim indi ozgan gelini Semizi gorup hordan gecip gidaydinmi Nadip bildin yaralap bu ejiz yuregi Sensiz durmushumun manysy yok indi Hany nirde bileje eden arzuwlamyz Ayryldymy deryadaky soygu gamimiz Yatlama bolup galdymy bizin soygumiz Ayyrmaly bolduk birege dakan alajalamyz Senem yatlap dur gecilen pursady Oturup bileje edilen arzuwlary Allajan bul mana ya synagmy Gul diyip tutanym tiken boldy...dowamy...
SOHBET JUMAYEW ft FARHAT ORAYEW YOK INDI 2021+1
Elleň elimde ýok indi, ýok indi, Aramyz öňki däl indi, däl indi, Sen menden kän uzak indi sen indi, Seni indi görmek ýok indi, ýok indi. Elleň elimde ýok indi, ýok indi, Aramyz öňki däl indi, däl indi, Menden kän uzak indi, sen indi, Seni indi görmek ýok indi, ýok indi. Zorum ýok, zarym bar, Sende başga ý...dowamy...
Ozgan gelini- Meylisin durmushy yakyn wagytda sayda bolar pikirinizii galdyryn doslar+8
Boldunmy soyyenim indi ozgan gelini Semizi gorup hordan gecip gidaydinmi Nadip bildin yaralap bu ejiz yuregi Sensiz durmushumun manysy yok indi Hany nirde bileje eden arzuwlamyz Ayryldymy deryadaky soygu gamimiz Yatlama bolup galdymy bizin soygumiz Ayyrmaly bolduk birege dakan alajalamyz Senem yatlap dur gecilen pursady Oturup bileje edilen arzuwlary Allajan bul mana ya synagmy Gul diyip tutanym tiken boldy...dowamy...
Durmushum hakda oz pikiriniz galdyryn doslar aydym gornusi yakynda sayda goyular+5
Otyryn galam depder garanky otagda Gamgyn halda setirlemi bite baglap yazamda Birlikde iki zadym dossum soygum yitirdim Yanymda dosdum yok yekelikde dany atyrdym Durmush uytgeyar dosluk yok hakyky soygem Indi pula satylya yurekdaki duygam Nebsimden azmayyn allahym meni gorasyn Nirde bolsamam masgalamyn jany sag bolsun Ejizlan mahalym didim dosdum bolsady Urshan mahaly didim dosum komege gelsedi Yone hic kimden komek bo...dowamy...
Harasat-Soygumi pula satdyn.+5
Menden kan pullyny gorup gidaydinmi hhh Soymeyan ekenin soyyan diyyaydinmi Meni agladyp pullyn bn gullaydinmi Sensizem bagtlydygymy bilay indi Yone!Gayrat et meni idemay indi Gayrat et!Bu yene harasat Meni yakdyn kime gulup bakdyn Ynanamok soygumi sen pula satdyn Su gunden seylak sen mana men sana yatdyrn Yatlama galmasyn hic suratynam pozdum Aydayda hayst nadip,mana dozdun Yalandymy beren mana hemmeje sozin Ynanay yokdu...dowamy...
M_blaze-soymeyan seni indi+3
Men bu aydymy dine sen ucin yazdym Sen hakda yazdym sul aydymy gowja dinle biwepa Sen name ucin meni soymedigni blmk Men soygum.sana azlyk etdimi onu blmk Yone bilyan yeke zady sen bayyn ogluny soydun. Ejizleme indi bagysla diyme Ejizleme indi soyyan diyme Yeke aglanok seret menem aglayan Men aglayan yone seni soyenim ucin Biwepa bolma gyz biwepa bolma Yalwarardym sana soyemde soy senem Diyerdin soygune bolmaryn biwepa...dowamy...
Jemi: 20

Soňky teswirler

TÄSIN FAKTLAR.


Gowy...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
Rahman (Şugün, 01:28)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
GULI_M (Şugün, 01:23)

TÄSIN FAKTLAR.


mlds...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
GULI_M (Şugün, 01:21)

Betinden.Com - Söýgüli Portal!


Gaty gowy sayt👍👍👍 ZET-PRO2003 - Kim boldy?!...dowamy...
Ulanyjylaryň saýty | Betinden.Com - Söýgüli Portal!
Mergenn (Şugün, 00:55)

saytdaslar


Mena hichili suratym yokla bolmasa goyjakla...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Jerenjan (Şugün, 00:42)

saytdaslar


Men goysam gyzlar soz aydyp bizar etyaleraa...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Mergenn (Şugün, 00:40)

Gijeki hyýallar


Mlds...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
sulik002 (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Senyora (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Gorsegacar (Düýn, 23:37)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Seyran (Düýn, 23:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021