Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Degişmeler älemi

Taze yyly degishme bln shatlyk gulki bln gecireli!
 Täzeje
 Alyhan [off]
 30.12.2020 / 16:34

¹Bir gün Ependi biriniň bagyna girip, üzüm ýolmaga başlapdyr. Bagyň sakçysy ony
görüp, daşdan gygyrypdyr:
– Eý, Ependi, ol ýerde näme işleýäň? Bagyň içinden çyk-da, ýok bol!
– Men meýdan edýän? – diýip, Ependi jogap beripdir.
Bagyň sakçysy:
– Seniň näme edýändigiňi häzir biläýeris – diýip, onuň ýanyna gelipdir.
Ependi golaýynda ýatan sygryň täzeje maçjasyny oňa görkezipdir.
– Ol sygryňky ahyryn – diýip, bagyň sakçysy garşylyk görkezipdir.
Onda Ependi:
– Sen gykylyklap, maňa adamyňky ýaly meýdan etmäge maý berdiňmi näme? –
diýipdir.

Günlerde bir gün bäsdeşi Ependä garap:
– Seniň ogluň eşekden ýykylyp, huşy başyndan gitdi – diýipdir.
Onda Ependi:
– Be, meniň oglumyň owal-başda huşy ýokdy. Giden zat nämekä? – diýipdir.

Günlerde bir gün Ependiniň gölesi ýüpüni üzüp gaçyp gidipdir. Ependi hernäçe
jan etse-de, ony tutup bilmändir. Ol ýataga gelip, garry sygryny güpüledip urmaga
başlapdyr.
Adamlar:
– Ependi, munuň günäsi näme? – diýip soranlarynda:
– Asyl, belaň körügi şu haram ölen sygyr bolmaly. Şu öwretmese, ýumruk ýaly
göle gaçmany nireden bilsin? – diýip jogap beripdir.

Günlerde bir gün bir ogry gije Ependiniň öýüne girip, erjellik bilen bir zatlar
gözläpdir. Ependi muny duýup:
– Men gündiziň güni bu öýden hiç zat tapamok, sen garaňkynyň içinde näme
tapjak bolýarsyň? – diýip seslenipdir.

Günlerde bir gün adamlar Ependä:
– Ependi, seniň aýalyň öýme-öý ygyp ýör-le – diýipdirler.
Onda Ependi:
– Allatagala şaýatdyr, eger ol ygyp ýören bolsa, biziň öýmüze-de gelerdi ahyryn –
diýip jogap beripdir.

Günlerde bir gün Ependi hammama baranda bir nätanyş adam sen-men ýok, onuň
ýeňsesine bir şapbat urup goýberipdir. Ependi ýalta yzyna gaňrylyp görse, asla gören
adamy däl.
Ol adam:
– Agam, günämi öteweri, men sizi öz ýakyn dostlarymyň biridir öýdüpdirin –
diýip, ötünç sorapdyr. Emma Ependi ony şapba tutup, kazynyň ýanyna alyp baryp:
– Meniň bu adamda hakym bar, şony alyp ber! – diýipdir.
Onda kazy:
– Ol nähili hak? – diýip sorapdyr.
Ependi:
– Bu adam meniň ýeňsäme urdy – diýipdir.
Ol adam kazynyň dosty eken. Näme etjegini bilmän, kyn ýagdaýa düşen kazy:
– Bir şapbadyň haky bir teňňedir, men seniň haýryňa bir teňňe jerime salýaryn –
diýipdir.
Soňra kazy günäkäre garap:
– Bar, derrew bir teňňe getir. Urlany üçin ony Ependä berjek – diýipdir. Şeýdip
kazy günäkär dostuna gaçyp gitmäge mümkinçilik beripdir.
Ependi özüni uran adam «häli geler, şindi geler» diýip, köp garaşypdyr. Ahyry ol
kazynyň günäkäri bahana bilen sypdyryp goýberenligine düşünipdir.
Ependi kazynyň aljyraňňylygyndan peýdalanyp:
– Asyl onuň günäsini bagyşlan özüň ekeniň-ow! – diýip, uly ili bilen gygyrypdyrda,
bar güýji bilen kazynyň ýeňsesine suňşurypdyr.
Kazy öwrülip Ependä:
– Bu näme etdigiň boldy? – diýipdir.
Onda Ependi:
– Garaşyp durmaga meniň wagtym ýok. Günäkär gelse, meniň haýryma salan bir
teňňe jerimäni özüň alaý – diýip, çykyp gidipdir.

Günlerde bir gün Ependi metjide baryp, münbere çykyp:
– A-how, musulmanlar! Meniň näme diýjegimi bilýäňizmi? – diýip, adamlara
ýüzlenipdir.
Adamlar:
– Ýok bilemzok – diýipdirler.
Onda Ependi:
– Aý, onda bilmeýänlere wagyz etmegiň geregi-de ýok – diýip, münberden düşüp
gidipdir.
Soňra bir gün ýene metjide baryp, münbere çykyp:
– Eý, doganlar! Meniň size näme diýjegimi bilýäňizmi? – diýip sorapdyr.
Adamlar:
– Hawa, Ependi, bilýäris – diýip jogap beripdirler.
Onda Ependi:
– Aý, bilýän bolsaňyz, onda meniň wagyz etmegimiň hajaty ýok – diýip,
münberden düşüp gidipdir.
Adamlar onuň bolşuna geň galyp:
– Eger Ependi ýene gelip soraýsa, «Käbirimiz bilýäris, käbirimizem bilemzok»diýip jogap bereliň – diýipdirler maslahat gutaranson ependi
Ey Momin musulmanlar! Menin name diyjegimi bilyanizmi diyipdir "Käbirimiz bilýäris, käbirlerimiz bilmeyaris diyipdirler"onda Ependi bilyanleriniz bilmeyanlerizi aydyp berin dip minberden dusup gidipdir


78

10

5

3

0

0

0
Teswirler:
 Täzeje
 Alyhan [off]
 30.12.2020 / 16:36

+0

Gowninize yarasa teswirde yazyn

 Özümiziňki
 Orazik [off]
  «« O & M »»
 30.12.2020 / 18:22

+0

 Öwreniji
 Selbiska [off]
  ❤️Ýusubum söýýän seni❤️
 30.12.2020 / 20:08

+0

 Özümiziňki
 Dalije [off]
  Sen eyle,sen beyle"ИДИ НАХХУЙ"bolsum seyle ♠ ♠
 03.01.2021 / 00:50

+0

 Täzeje
 Ейжежик [off]
  Senden kan zat islamok yekeje dilegim"GADRYMY BIL"
 04.01.2021 / 12:33

+0

😂😁😂😂😂

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

Yenede sorag 9


kontaktyny ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
Oraz (Şugün, 21:50)

AKSIYA


Gyzlar kosemalin !kime aytmalysyny blman gezaymesn diyip doretdm shu pikiri kim sallah kim soygilili shuna yazsyn Meselam mena hää gowy sweži s...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
PERKA (Şugün, 21:47)

Gizlin söýgim #5


dowamy Kopmi?...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #5
Oraz (Şugün, 21:45)

İn gyzyklanyan soragym


Mena duysime girdi sondan bildim😊...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Jerenjan (Şugün, 21:44)

AKSIYA


hmmm...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
Arman (Şugün, 21:33)

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)

İn gyzyklanyan soragym


Ai mna talyplarda yazylyan makalalary okayadm br gun shu saydy agzapdrlar ai mnm onnon name goreli hany dp goshulyp gidiberdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
sulik002 (Şugün, 21:03)

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021