Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | YLYM-BILIM | Anyk we tebigy bilimler

1994-nji ýylda Mugla uniwersitetinde bolan waka
Premium
 Hajy [off]
 07.04.2021 / 20:20

1994-nji ýylda Muğla uniwersitetinde bolan waka

 Maňa bolup geçen bir waka hakda aýdaýyn. 1994-nji ýylda Muğla uniwersitetinde okaýardym we uniwersitetiň bagyndaky umumy ýaşaýyş jaýynda galýardym. Uniwersitet şäherden 10 mil uzaklykda, beýik ýerde döredildi. Oglanlar we gyzlar üçin umumy ýaşaýyş jaýy bardy. Gyzlaryň umumy ýaşaýyş jaýyndan bir dostum bardy, hakyky adyny bu ýere ýazjak däl. Men oňa Sibel diýip ýüzlenerdim. Yurta, geň zatlar hemişe bolup geçýär. Gije çuňňur tüýdük sesleri eşidilýär; ýöne nireden gelendigine düşünip bilmedim. Elmydama aklyndan azaşýanlar bardy. Otaglar 6 adamdan ybaratdy. Sibeliň otagdaşy her gije ukusyndan: «Geldiler, geldiler!»diýip gygyryp oýanýardy. Düýşünde adam ýaly görünýän, ýöne aýaklary geçiniň aýaklaryna meňzeýän adamlaryň ony oýarýardy. Gyz indi uklap bilmedi. Alty-ýedi günüň içinde ýatmady. Haçan-da ol gabaklaryny aşak düşürende, şol adamlar ony elinden tutup, garaňky gazona çekerdiler. Aýdym-sazyň sesleri esasan Sibeliň otagyndan eşidilýärdi. Ertir namaz okamagyň wagtydy. Gün ilkinji yşyklar bilen ýagtylyp başlanda, garaňkyda-da ýitip barýardy. Çarşenbe güni agşam 23: 00-da Sibeliň dosty: «Geldiler!» diýip gygyrdy we, umumy ýaşaýyş jaýynyň üçünji gatyndan böküp öldi. Bu waka Hürriyet gazetinde öz janyna kast etmek hökmünde çap edildi. Uniwersitetiň köpüsi we men muny gördüm; sebäbi agşamky synpdaşlar sapakdan çykyp, umumy ýaşaýyş jaýlarynyň öňünde duralga barýardylar. Bu waka dostumy gaty sarsdyrdy. Uzak wagtlap onuň ýanyna gelip bilmedim. Bu anna güni umumy ýaşaýyş jaýynda suwa düşülýän gün. Sagat 22-de başlaýar we suw sowadylandan soň 23-de tamamlanýar. Sibel sagat 23-de hajathana gitdi. Uzyn koridora meňzeýär we sag we çep duş bölümi bar,gapy ýok, girelgeler ýapyk. Sibel meniň ýaly orta bilimli. Suwuň gutarmazlygy üçin derrew umumy ýaşaýyş jaýyna gelýär. Otaga barýan adam ýok. Derrew goş-golamlaryny alyp, hajathana gidýär. Vanna otagynda 3 sany kabin doly. Jemi 16 kabin, sagda 8 we çepde 8. Sibel hem birine girýär we suwa düşýär. Suw hasam ýylydyr. Çalt ýuwunýar. Kem-kemden beýleki kabinalardan gelýän suw sesleri saklanýar. Suw sowap başlaýar. Sibel polotensany gujaklaýar we daşary çykýar. Soňky kabinadan henizem suw sesi eşidilýär; Sibel kabinanyň ýanyna baryp, perdäni açýar, belki-de açyk ýatdan çykarylanlygy sebäpli. Bu geň galdyryjy; sebäbi bilinden aşagy geçi aýakly bir gyz suwa düşýär. Sibel: «Kömek et!» diýip gygyryp otagyna ylgaýar. Otagdaky başga bir dostum hammamdan çykyp, guradýar. Oňa näme bolandygyny aýdýar we gyz dosty manysyz gülüp başlaýar: "Şeýlemi?" birden polotensasyny açýar. Sibel doňýar; sebäbi aýaklary hem geçiniň aýaklaryna meňzeýär!… Gygyrýar we telewizor otagyny ýapýar. Beýleki gyzlar ony köşeşdirjek bolup, otagyna we hammamyna seredýärler; emma hiç kim ýok. Soň Sibeliň otagdaşy beýleki dostlary bilen kinodan gelýär. Soňra dostum mekdebi taşlap, dogduk şäheri Manisa gitdi.


74

20

7

7

0

0

2
Teswirler:
 Özümiziňki
 Dalije [off]
  Sen eyle,sen beyle"ИДИ НАХХУЙ"bolsum seyle ♠ ♠
 07.04.2021 / 20:27

+0

Душунмедимле о надип гечин айагы ялы боля


Premium
Hajy  (07.04.2021 / 20:36) 

Dalije, bolan waka şol Türkiýede, gowja oka

 Premium
 Oraz [1m]
  Ýüreksiz shazada
 07.04.2021 / 20:33

+1

Tüýlerim diken-diken boldaý, gorkunç waka eken.

 Täzeje
 Gunesh [off]
  Солнышка:)
 07.04.2021 / 20:42

+0

Huday saklasyn

 Öwreniji
 kayfuyem [off]
  Yok bolsamda,bar yaly edip geziberin!(saytda)
 07.04.2021 / 21:00

+0

Gadyr gijesi tapsanyzlan shoar yy wakany ok!

 Täzeje
 Musulmanka [off]
 08.04.2021 / 07:33

+0

Hiyyy

 Özümiziňki
 Prensess [off]
  Sylany sylayan sylamadyga *ikdir diyyan...
 08.04.2021 / 07:46

+0

towa

 Täzeje
 GULI_M [off]
  Yuwashlygyma garaman,in uly okeanam Yuwas okeandyr
 08.04.2021 / 07:56

+0

huday saklasyn

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)

İn gyzyklanyan soragym


Ai mna talyplarda yazylyan makalalary okayadm br gun shu saydy agzapdrlar ai mnm onnon name goreli hany dp goshulyp gidiberdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
sulik002 (Şugün, 21:03)

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)

İn gyzyklanyan soragym


Su sayta asakda aydylysy yaly2017 yylda acylypdyr...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
prenses (Şugün, 20:54)

Tasinlikler dunyasinde


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
moon (Şugün, 20:48)

Ene aladasy


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Arman (Şugün, 20:44)

Ene aladasy


Ay gyzym gyzym...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Seyran (Şugün, 20:36)

Mendeen .Soragg. 2.


Adamy tanaman duryp ashyk bolyp bilenok adam.yone gowy gorip biler belki...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Geografik (Şugün, 20:22)

Gizlin söýgim #6


7nji bolim hany...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #6
Mergenn (Şugün, 20:10)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021