Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Erkin mowzuklar

Durmuş Pelsepeleri...
 Täzeje
 Shatlyk [off]
 01.01.2021 / 22:17

Islendik edýän işiňde, goýberýän säwlikleriňde
öz-özüňi aklamagy endik edinme.
* * *
Ýaşlykdan durmuşyň synagyny görmedik, onuň
çarkandakly, güzaply ýollaryny geçmedik adam tekiz
ýollarda hem köp büdregen bolýar.
* * *
Durmuşda öňde goýan maksadymyza, isleýän
zadymyza eýe bolanymyzdan soň, biziň isleglerimiz
has-da artmak bilen bolýar.
* * *
Islendik zada goşulan sähelçe ýasamalyk käte tebigy gözelligiňem görküni gaçyrýar.
* * *
Adam haçan-da kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolanda, öz durmuşyny şatlykly günlere özgertmek üçin
jan edýär. Megerem, durmuşyň manysy hem öz ykbalyňdan basylmazlyk üçin göreşmeklik bolsa gerek.
* * *
Biziň durmuşda goýberýän ýalňyşlyklarymyzyň
düýp özeni, köplenç halatda, diňe ýüzleý pikirlerimiz
boýunça edýän işlerimiz dogrudyr diýip hasaplaýan
pursatymyzdan başlanýar.
* * *
Ýyllar adamyň durkuny, ýaşyny özgertse-de, onuň
gylyk-häsiýetine täsir edip bilmeýär.
* * *
Biz parahat, asuda akýan ummanlardan kän gypynç etmeýäris diýen ýaly. Emma şaglap akýan ki-
çeňräk suwly ýaplaryň ýanyna baranymyzda bolsa,
ondan ätiýaçly hereket edýäris.
* * *
Her bir tutumly işe başlamak üçin hyjuwyň, töwekgelligiň kemligi dürli bahanalaryň köpelmegine
getirýär.
* * *
Özüni tanaýan adamdan erbetlik çykmaz.
* * *
Durmuşda ähli zadyň öz ölçegi, agramy bolýar.
Biz adamlary hem hut şol agramlary, aýratynlyklary
boýunça hormatlap bilýäris


55

8

2

2

0

0

0
Teswirler:
 Özümiziňki
 Orazik [off]
  «« O & M »»
 01.01.2021 / 22:26

+0

 Täzeje
 Gadyrly [off]
 09.01.2021 / 03:21

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

Yenede sorag 9


kontaktyny ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
Oraz (Şugün, 21:50)

AKSIYA


Gyzlar kosemalin !kime aytmalysyny blman gezaymesn diyip doretdm shu pikiri kim sallah kim soygilili shuna yazsyn Meselam mena hää gowy sweži s...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
PERKA (Şugün, 21:47)

Gizlin söýgim #5


dowamy Kopmi?...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #5
Oraz (Şugün, 21:45)

İn gyzyklanyan soragym


Mena duysime girdi sondan bildim😊...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Jerenjan (Şugün, 21:44)

AKSIYA


hmmm...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
Arman (Şugün, 21:33)

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)

İn gyzyklanyan soragym


Ai mna talyplarda yazylyan makalalary okayadm br gun shu saydy agzapdrlar ai mnm onnon name goreli hany dp goshulyp gidiberdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
sulik002 (Şugün, 21:03)

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021