Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Erkin mowzuklar

Erkin mowzuklar
Mowzuk açmak
saytdaslar+0
Saytdaslar hemmamiz awatarlarymyzda hakyky suratymyzy goyaylyn sonda kimin nahilidigini bileylin mena hazir ozumkini goyjak ...dowamy...
Mendeen .Soragg. 2.+4
Sorag jogap beräýiň. Hiç görmediginiz adama aşyk bolup gördiňizmi dine sesini eşidip.Ýa-da bolarmydynyz....dowamy...
Laçyn Öwezowa (Malvina)+0
salam Malvina nikden giryadi Lacyn owezowa diyip biri bamy so? bolsan yazay hayys Akapella nirde?...dowamy...
Gizlin söýgim #6+9
Gizlin söýgim #6-nji bölüm Biz şol gün, günuzyn bile boldyk. Leýli ejesine joralarym bilen aýlanmana diýip rugsat aldy. Men hem ejeme dostlam bilen oturşlyk bugün diýip öýden gaýtdym. Şol gün, günuzyn Leýli bilen dükanma dükan aýlandyk. Bir-birimize sowgat alyp berdik, ol maňa sagat sowgat etdi. Men hem oňa tylla spoçka(sepiçka), tylla ýüzük sowgat etdim. Leýlim gaty şatdy, gözünden guwanyp, begenjinden ýaňa 7-nji asmand...dowamy...
Hudaýsyzlar (bolan waka ) 1- nji bölumi Awtory:Nowça+7
Men bu pajygaly wakany bir ýigdiň durmyşda maşgala durmyşynyň ýogyz kemsitmeleri esasynda, gurruň bermegi boýynça ýazdym. Durmyşda bolan waka we daşdan ýakyndan eşdilýän, gaýtalanýan waka ....Şajan uzyn boýly görmegeý ýigitdi. Gara saçlary maňlaýyna duşup duran ,özine gelşik beren şadyýan alçak ýigitdi Ol Mährini gullukdaşy toý edende görüp,ony ilki gören gununden aşyk bolyp, beýleki ýigitler ýaly gyzyň yzyndan kan ylgap...dowamy...
Gizlin söýgim #5+11
Gizlin söýgim #5-nji bölüm Ýöne gynansakda, aradan şeýlebir galp çykdy. Ol galpdan men geçip bilmedim we söýgimden aýryldym. Aradan geçen kän günlerde biziň söýgi dowam etýärdi. Tomus aýlary, tomysky dynç alyşa çykdyk. Ýagny okuwlarmyzy dyndyk, Leýli oba geldi. Gelen güni agşam, emelläp, jaň edip gürleşip, duşuşyga çykardym. Agşamky duşuşykda ikimiz hem edil ýüpden boşadylan, ýawany ýolbarsa meňzeýärdik. Ilki Leýliniň...dowamy...
Tasinlikler dunyasinde+4
Her adamyn ozune mahsus barmak yzynyn bolsy yaly,olaryn dillerinin yzlary hem biri birinden tapawutlydyr Adaty balary 450 gram baly yygnamak un 2 million gule gonmaly bolyar. Duyegusun gozi beynisinden uludyr. Bir galam bilen 50.000 sany soz yazyp bolyar. Towugyn howada in kop ucan wagty 13 sekuntdyr. Sycanlar duyelere garanda suwsyzlyga has cudamlydyr. Pil bokmegi basarmayan yeke-tak haywandyr....dowamy...
Gizlin söýgim #4+11
Gizlin söýgim #4-nji bölüm Leýli gidenden soň, aradan 3 aý geçdi we maňa nätanyş nomerden, şeýle SMS geldi: Nätanyş: Salam Men: Aleýkum, kimaý by? Nätanyş: tanadyňmy Men: Aý men hudaý ýa-da palçy däl, seniň SMSiňden tanar ýaly. Mümkin bolsa özüňi tanyşdyraý. Nätanyş: men Leýli Men: aaaa, çyndanam? Men: näme boldy? Men: näme üçin maňa hiç zat diýmän gitdiň? Men: aloo? Leýlim? Men: näme üçin öýkelediň menden Leýlim? Diýe...dowamy...
sorag 2+2
Sana ya boydasyn (dostun)- ya soygulin sec diysele haysyn secerdiniz?...dowamy...
Sorag +1
Birinji bakysda soyga ynanyanyz ekeni bolya onno internetdaky soyga ynanyanyzmy...dowamy...
sorag 1+2
Любовь с первого взгляда ynanyanyzmy sona? ...dowamy...
Gizlin söýgim #3+13
Gizlin söýgim #3-nji bölüm Ýöne biziň, didarlaşyp, hergün bir-biregi görmegimiz hem kän uzak wagt bolmady... Indi men ol gyza doly tabynlykda, esiri bolupdym. Ol gyz bilen biziň soňky geçen gaýgyly günlerimizde, penjireden düşýän günüň şöhlesini, söýgimiň gözüni gamaşdyrmana derek, düşýän günüň nuryna seredip hyýal sürüp oturýadyk. A bu dymyşlyk söýgimizden, 6 aý ozalky Leýli, 6 aý ozalky Pälwan, sähelçeden ýokdy. O...dowamy...
ÝOGSA+2
Kalbyma şeýle bir ýara salypsyň, Peýdasy ýok indi näçe aýtsaňam, Ahmyrly, dünýäniň toryndan çykyp Parhy ýokdur, indi yza gaýtsaňam Tyg düşen kalbymda saňa orun ýok, Yşkyň derýasyna gaýyksyz atdyň, Seni söýüp, seni apalap ýörkäm, Duýgymyň gapysyn ümsümje ýapdyň. Çabalandym yşkyň düýpsüz deňzinde, Şol pursat bagtyma basypdyň nogta, Menden artyk söýen ýaryň barmydy?! Özgeden kemem-ä söýmändim ýogsa. Gurbanm...dowamy...
Sorag? Söýgi näme?+4
Söýgi näme Nähili pikir edýärsiňiz söýgi näme?We ol çynmy Hakyky söýgi barmyka? Öz pikirleriňizi teswirlerde ýazmagyňyzy haýyşt edýärin....dowamy...
Belki sen ýene-de gaýdyp gelersiñ+5
Giden ýollaryňa nazarym dikip, Belki, sen ýene-de gaýdyp gelersiň?! Hyýalym-da senli arzuwy ekip. Belki, sen ýene-de gaýdyp gelersiň?! Kerwen gurap gije girýäň, düýşüme, Elim barmaz gol urmaga işime. Bu bolşuma ýöne däldir keýpine. Belki, sen ýene-de gaýdyp gelersiň?! Sensiz günleň ahy bilen göreşýän, Gazap daraýan men hetdimden aşýan, Men saňa garaşýan, saňa garaşýan, Belki, sen ýene-de gaýdyp gelersiň?! Çäresiz halym...dowamy...
Gizlin söýgim #2+12
Gizlin söýgim #2-nji bölüm Aradan 3 aý geçdi... Dostlarmyz, synpdaşlarmyz bilen oturşlyk(üýşmeleň) etdik. Üýşmeleňe ikimiz hem bardyk. Baranymyzda hem hiçkim bilen gürleşmän çet gyra geçip, telefonda SMSleşip oturdyk SMS-de şeýledi: Men: gelää, ýanyma Leýli Leýli: ýok oglanlar bara ýanyňda, sen gel ýanyma Pälwan Men: ýoklaa, gyzlar dolaaa. gel bolmasa addelni ýere geçip oturaly biz Leýli: ýok olam bolmaýa, hemmesi de...dowamy...
Gizlin söýgim #1+12
Gizlin söýgim #1-nji bölüm Salam. Men Pälwan. Bu wakany ýazmagymyň sebäbi meni içki duýgularym öz erkime goýmady we derdimi sizler bilen paýlaşasym geldi. Waka aslynda men 7 ýaşymda başlapdy. Ilkinji gezek mekdep gapysyndan ädemde bir enaýy gyza, mende dörän söýgidi. Ol gyz şeýlebir gowydy, şeýlebir peridi. Gören adamy, gören oglany däliretjegine gep-söz ýokdy. Hergün mekdepe şol gyz diýip gatnaýadym. Aradan ençe wagt ge...dowamy...
Ilkinji bolmak+10
Hemme kishi diyen yaly ilkinji bolmak isleyar "ilkinji soygi","ilkinji posa".... Elbetde ilkinji gechijidir.. Eye bolan ilkinji zadynyzyn haysysy sizinki shuwagt??? Elbetde hichkimin halamayan "sonky"-da yagday gaty uytgeshikdir. Ondan gechyani yokdur. Tolgunyp elinizin ayasy derlap tutan "eller" bilen dal, Ynanyp gaty guychli tutan "sonky" el bilen giryarsiniz mazara... "ilkinji" bolup yok bolmakmy ya-da "sonky" bolup s...dowamy...
SMS+9
Ine saňa ýene-de bir sms, "Altyn asyr" büdretmänjik ýetirer, Bagyşla gijräk ýazanym üçin, Uklan bolsaň bytnamanjyk ýatyber. Ertir oka, ýa birigün parhy ýok, Geçirmeseň bolýar ony duşuňdan, Emma bir bisähet baran hat üçin, Galma süýji uky, süýji düýşüňden. Ahyr bir gün wagt tapyp okasaň, "Ýalta" diýme on iki harp kemledim, "Sen meni söýýäňmi?" diýen soragy, Aýdyp bilmän SMS-e jemlendim. Utanjaňlyk dillerimi baglaýar, Gö...dowamy...
"Geçen geçdi..."+7
Geçeni ýatlap, geçmişiň hyýalynda gezmek, geçmişi yzyna dolajak bolmak, öten günüň hesretine gyýlyp ýörmek akmaklyk we dälilikdir, erk-islegiňe tagna salyp, oňa kast etmekdir, häzirki durmuşyň ýoguna ýanmakdyr. Akyldarlar geçmişiň hasap depderini düýrleýärler hem-de ol hakda söhbet etjek bolmaýarlar. Ony ebedilik unutganlyk zyndanyna, açary ýitirilen gulpuň aňyrsyna oklaýarlar.Perwaýsyzlyk türmesinde goluny, aýagyny berk...dowamy...
Jemi: 414
1 2 3 ... 21 >>

Soňky teswirler

İn gyzyklanyan soragym


salam men yeketäk.ru saytyna girenimde su saytyn bardygyny bildim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Милая (Şugün, 22:28)

Yenede sorag 9


soygiliminki bolanda ilki sms lerne girerdim birem imo.Basga birininki bolsa galareya giryan...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
moon (Şugün, 22:19)

yyldyz.ru da


...dowamy...
Türkmen saz sungaty | yyldyz.ru da
leyla (Şugün, 22:18)

Mendeen .Soragg. 2.


Sese ashyk bolsan son ondanam owadan sesli biri cyksa onadam ashyk bolarsynda..yok bolmaz mena gownamok...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Seyran (Şugün, 22:15)

Yenede sorag 9


kontaktyny ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
Oraz (Şugün, 21:50)

AKSIYA


Gyzlar kosemalin !kime aytmalysyny blman gezaymesn diyip doretdm shu pikiri kim sallah kim soygilili shuna yazsyn Meselam mena hää gowy sweži s...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
PERKA (Şugün, 21:47)

Gizlin söýgim #5


dowamy Kopmi?...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #5
Oraz (Şugün, 21:45)

İn gyzyklanyan soragym


Mena duysime girdi sondan bildim😊...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Jerenjan (Şugün, 21:44)

AKSIYA


hmmm...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
Arman (Şugün, 21:33)

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021