Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!
Şugün doglanlar
Yusup_Durdyyev (16-ýaş) akja (21-ýaş)
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan

Kor gyz 2- nji bolum

+1
Gapyny Akgozel dayza asdy name diyjegim bilman sey diyip allamaly boldym.Meni bagysla Gozeljan allanym ucin men sana yamanlygym yok men seni cyn yuregimden soyyan Gozel men bar arzuwym seni gozlerin acylmagy sen bn bagtly durmus gurmak diyya.Gozel yarym yas bolup aglap duran yerinden Mergen Kop kop sag bol seni mana Huday iberdi.Nesip bolsa gozum acylsyn men senki mergen diyya.Mergenem eli bn Gozelin goz yaslaryny supurup...dowamy...

KOR GYZ (Bolan waka) 1 NJI BOLUMI

+1
DUNYANIN BIR YERINDE eneli gyz yasayady.Olar seyle garypdylar.iymane coreklerini zordan tapardylar.Enan gyzna Gozel diyerdiler.Enan adyna Akgozel dayza diyerdiler.Akgozel dayza oban in halanyan Yasullylarynyn biri bolup oba adamlary Akgozel dayzany gowy gorerdiler.Nahar bisirseler Akgozel dayza akelip giderdiler.Akgozel dayzan gyzy Gozel bolsa gozel diysen gozeldi.Yone kepsiz gozel bolmayşy yaly Gozelin hem bir kemi bady....dowamy...

Ýatlama

+0
Ynha, bu gün ýene ýatladym seni... Gamgyn sazyň owazyna duwlanyp, Bir gez yza sarap, geçen ýyllary, Serme siňen dumanlykda oýlanyp. Nädip ýatlamaýyn bagtly döwrümiň, Seniň barlygyňda geçen günlerni? Mähir-muhabbede ýugrulan söýgüň, Kalbyma garyşyp, siňen güllerni? Ne göwne degişdik, ne-de tersleşdik, Gumry kimin mynasypdyk, taýlydyk, Bu durmuşyň mazasyndan, maňzyndan, Ikimizem, hem haklydyk, paýlydyk. Ýöne welin, aýra...dowamy...

Gök Asmanda mekan tutan akja Guş

+1
Gök Asmanda mekan tutan akja Guş! Öz dünýäňden maňa habar bermezmiň? Çarkandakly, geçmesi kyn bu durmuş, Juwan ýüregimi tyg bilen urmuş, Ykbalym ters öwrüp, bagtymyň tagtyn, Başyndan aýlaýyp, çepbe-çöwürmiş, Meniň halym saňa aýan dälmidir? Bäri nazar salyp,  ýüzüň öwürmüş! Diňlemezmiň meniň arzy-halymy? Bu ataşyň ýalny aldy janymy, Gel, egseýin ýüregimiň nalasyn, Dömen ýürek sensizligi neýlesin? Ýa, senem çekýärmiň hasrat...dowamy...

Men seni söýýan

+2
Dagdan ynam bilen düşdüm yzyňa, Daş dek ykraryma ömürlik uýýan Iller näme diýse diýibersinler Meniňki şol bir söz: __Men seni söýýan Söýmek hem söyulmek ýüregiň derdi, Hersi bolup biler bu juwanlykda Kimmişin ol meni söýenok diyip Seni aýyplajak biwepalykda, Ýöne rastyň diýman gizlenseň eger, Gutulup bilersin. Öňünden duýýan Diýerin Men Saňa bir ýerden jyklap Meniňki şol bir söz: __Men seni söýýan Garanky gijeler aza...dowamy...

Bergiñi ýeñletmegiñ usuly

+2
Günleriñ bir güni: - Sen bergileriñi berip dyndyñmy? - diýip, Anastratyndan sorapdyrlar. - Beren zadym-a ýok welin, ýöne bergileri ýeñletdim - diýip, ol jogap beripdir. - Hiç zat bermän, nädip ony ýeñledip bilýäñ? - Tölemeli wagty gutaryp güýçden gaçýança garashaýdym - diýip, Anastratyn jogap beripdir. (grek)...dowamy...

Dikdüshdi öküz

+2
Nasr ad-din Hoja özüniñ dikdüshdi öküzine münüp, ony barmaly ýerine tarap öwürjek bolup näçe jan etse-de, enwalla öwrüp bilmändir. Oña bir dosty dush gelip: - Hoja, ugur hanjak? -diýip, ondan sorapdyr. - Öküzimiñ alyp barýan ýerine - diýip, Hoja jogap beripdir. (arap)...dowamy...

Alla akyl edipdir

+2
Teýmirleñiñ ýörishinden soñ Mawerannahryñ goñshy ýurtlarynda gyrgy keseli möwç alypdyr. Günlerde bir gün ol barada gürrüñ bolanynda, Teýmirleñ: - Allaha shükür ediñ, men Samarkandyñ tagtyna münelim bäri döwletde ýokanç kesel ýokdur - diýip, öwünmäge bashlapdyr. Tagtyñ öñ ýanynda oturan Ependi: - Allatagala Samarkanda birbada iki sany betbagtçylygy ibermän akyl edipdir - diýipdir. (özbek)...dowamy...

Dört aýakly patysha

+2
Ependiniñ iki gözem çalarak dönük eken. Patysha bu gepe çeper adamynyñ üstünden gülmek maksady bilen: - Ependi, men seniñ gözüñe nähili görünýän? - diýip sorapdyr. - Dört aýakly bolup görünýäñ - diýip, Hoja jogap beripdir. (uýgur)...dowamy...

Kömek gerek

+0
Salam hormatly agzalar. Giç ýagşy. Talyplar.com saytyna nadip agza bolmaly?Bilýäniñiz aýdaýyñ!!!...dowamy...

Internet (Hokman Okan)

+8
Internet adama kop zady berdi Kime bagt berdi , kimlere derdi O yerde gormek kyn hakyky yuzi Estmega hasam kyn, hakyky sozi. Kimler özini bay dek gorkezjek bolar Kimler özini ay dek gorkezjek bolar Kimler begensede senin agyna Yalandan aglayan smaylik goyar Kimler surat goyar ,hürmelek bilen Öyunden is dertden garran gelni Çagalarny güymar heygenek bilen Kimler steyik iyip surata duser Öyunde un...dowamy...

Agzybir bolalyň!

+6
Essalowmaleykim tanysh we natanysh agzalar. Men bu mowzugy yazmagymyň sebabi,nirani gorseň agzalalyk. Biz musulman cagalary ahyryn. Turkmeniň cagalary biz. Kimsi birniň ejesine paýyş söz aýdýa,eysem bilmeyarmika öz ejesine söwýändigini? Her kimiňem iki egninde 2 perişde oturandyr. Sag egnimizde oturan biziň sogaplarymyzy,ýagşy işlerimizi yazyandyr. Cep egnimizde oturan bizin erbetliklerimizi yazyp oturandyr,agzyňdan her b...dowamy...

Yatlarsyn belki...

+6
Gizle,gursagynda gamdyr-gussany, Gizle goy yuregin sessiz aglasyn. Dunya mahrum bolsa,gun deyin zatdan, Shonda da men seni chykarman yatdan! *** Ay aylanyp ahmyr gelse du6undan, Yaslyk ýyllaryny yada sal ilki. Shonda bir gezejik basyny yaykap, Sen meni yatlarsyn..yatlarsyn belki.....dowamy...

Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi

+2
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”-i mälim etdi. Dünýäde 140 žurnalistiň ses bermegi esasynda düzülen toparda derwezeçi hökmünde Lew Ýaşin (Russiýa) saýlandy. Toparyň goragçylaryny Paolo Maldini (Italiýa), Frans Bekkenbauer (Germaniýa), Markos Kafu (Braziliýa), ýarymgoragçylaryny Hawi Hernandes (Ispaniýa), Lotar Matteus (Germaniýa), Diego Mara...dowamy...

S.A.W

+4
Мухвммет милады хасабы бойунча 570-нжи йылда Мекгеде догуляр.Араплар озлерини ики пыгамберин Нухун хем Ысмайылын неслинден хасаплаярлар. Ысмайыл овлатлары озлерини курейишлер дийип атландырярлар.Олар улы абрай-хормата эе болуп,дабе гора Мекганин хакими хем Кабанин гозегчиси шолардан сайланярды.Мухаммедин гарры атасы Абдул Муталлын курейиш тиресинин баштутаны болансон,Кабанин незири хем боляр.Курейишлер бирначе тирелере...dowamy...

Sögüniň dowamy

+1
Uruş juwan gelne ýowuz darady, Äkitdi elinden söwer ýaryny. Emma, gelniñ wepa dañlan söýgisi Gyşyn maýyl, salkyn etdi ýazyny. Ýassykdaşyñ uzap gidýän ömüri- Ogly sallançakdan atylyp çykdy. Düşdi bir towsanda döwrüñ öñüne, Enäniñ guwanjy gözünden akdy. Ýyllar gećdi gamçysyny bulaýlap, Hesret kerweniniñ çekip başyny. Bagt enä nazar etdi, seretdi- Agtyk söýdi yralap çal başyny. Öpýär ene agtygynyñ ýüzünden, Ýylysyny berip...dowamy...

Üç eplenýän akylly telefonyny hödürledi

+0
Oppo» kompaniýasy üç epläp bolýan geljekki döwrebap «Oppo Find X3 Pro» atly akylly telefonyny hödürledi. Bu akylly telefon «Slaýdfon» diýip atlandyryldy. Telefonyň şekili Hytaýyň markasy we Ýaponiýanyň «Nendo» studiosy bilen bilelikde işlenip düzüldi. Bu telefony üç bölege epläp, dürli göwrüme laýyk getirip bolar, hatda eliňiziň aýasyna sygjak derejesine çenli kiçeldip hem bolar. Birinji bölegi 1,5 dýum ekranly bolup – on...dowamy...

Dünýäde sensizem ýaşaljak eken

+1
Dünýäde sensizem ýaşaljak eken Söýgiňden daşlaşyp, galsaň sen ýalňyz, Ýalňyzlyk derdinden ýadaljak eken. Ýatlap pursatlary bolsaň-da gamgyn, Dünýäde sensizem ýaşaljak eken. Bu günler başymdan geçmejek ýaly, Gör, meni neýledi söýginiň aly... Ne günlere salsaň-da, ah, sen ykbaly Dünýäde sensizem ýaşaljak eken. Köňlümiň köşgünde ezizlän ýarym, Men saňa bagş etdim ýüregmiň törin, Sen bolsa terk etdiň duýgulaň baryn, Dünýäd...dowamy...

Gamgyn aýdym

+3
Garandym sagy-soly, Kalbymdan saldyň ýoly. Saňa teşne ýüregim, Arzuw umytdan doly. Ýel öwüsdi, ýatmady, Arzuw daňym atmady, Giň törümi bezemek, Saňa nesip etmedi. Söýgimizi diňleýän, Aglaýaryn, diňmeýän, Saňa ýazan sazymy, Özge ýürek diňleýär. Öwezdurdy Tejenow...dowamy...

Ýerden başga saýýarada ýaşaýyş barmyka?

+1
Köp ýyllyk barlaglardan soň alymlar munuň bolmagy ähtimal diýen netijä geldiler.Waşington döwlet uniwersitetiniň alymy Dirk Şulse-Makuhyň ýolbaşçylygynda ýazylan täze ylmy işde ýerden uly, göwrümliräk, ýylyrak we belki, suwy hem köp ýaşaýyşy bar bolan saýýaralaryň häsiýetleri beýan edilýär. Iş «Astrobiology» žurnalynda çap edildi. Bu barada «rwspace.ru» ýazýar.Alymlar ýaşaýyş bar diýip aýdylmaga «dalaşgär» saýýaralaryň 24...dowamy...
<< 1 ... 38 39 40 41 42 ... 49 >>
Mowzuklar: 969

Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021