Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | UMUMY BÖLÜM | Dünýä täzelikleri

Dünýä täzelikleri
Mowzuk açmak
SENSIZ GÜNLER+5
Gussadan don geýen agras pikirleň Yzy ýok diýmeseň, hiç zat üýtgänok. Kerwen günleň çep gursakda göterlen Közi ýok diýmeseň, hiç zat üýtgänok. Çykyp senli günleň ýatlamasyndan, Nädeýin, yşk ykbalymdan asylsa. Öňküsi deý aýlanyp dur pasyllar, Ýazy ýok diýmeseň, hiç zat üýtgänok. Aýralygyň tygy ursa-da şine, Ne-hä garaşmak bar, ne-de bar kine. Günleriň ysgynsyz heňi bar, ýöne Sazy ýok diýmeseň, hiç zat üýtgänok. Gör, hen...dowamy...
ÝULIÝ SEZARYÑ SOÑKY SÖZI...+2
B.e. öñ 49-njy ýylda Rim häkimiýetini basyp alyp, imperatorlyk wezipesine geçen Ýuliý Sezar b.e. öñ 30-njy ýylda senatorlaryñ gurnan duzagyna düşüp pyçaklanyp (33 ýerinden pyçaklanan diýip çak edilýär) öldürilýär. Ölmänkä özüni pyçaklanlary görmek üçin, yzyna öwrülende pyçaklanlaryñ arasynda öz ogly Brýutus hem bar eken. Ölmänkä Sezaryñ aýdan iñ soñky sözi: "BRÝUTUS SENEMMI?!"...dowamy...
💘Söýgi .oýlanmasy💘+4
Sen nämeüçin meniň durmyşyma ornaşdyň? Men naçe sorasaňam sen indi jogap bermersiň. Nämeüçin beýtdiň,ilkä söýýänligiň aýdyp ähli zady wada berdiň,indam meni unut diýýäň Sen meni söýmeseň söýme, ýöne senden ýekeje haýyştym bar, söýme ýöne unut diýme Mende indi şundan başga umut ýok, Men nämeüçin ýaşaýanym bilýärmiň, sebabi  seni söýýan ,sen söýguňi alyp giden hem bolsaň,onyň bir bölegi meniň kalbymda ýaşaýar, Aýrylmak üçin...dowamy...
Durmuş göreş ekeni+7
"Durmuş–göreş" diýen wagtyň çagakam, Gülmekdenem gaýdamokdym, eje jan! Sypalap ukladan gara gözleriň, Ýaşa dolar öýdemokdym, eje jan! Paltam daşa degen çagy, içimi, hümletmekden özge çäre tapmaýan. Begendirjek bolup özüm özümi, Wah, nämedir bir zatlary toslaýan. "Duş gelse ýürekdeş biri, arzymy, şoňa aýtjak" diýip, garaşyp ýörün. Saçyma ak...dowamy...
Jemi: 4

Soňky teswirler

TÄSIN FAKTLAR.


Gowy...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
Rahman (Şugün, 01:28)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
GULI_M (Şugün, 01:23)

TÄSIN FAKTLAR.


mlds...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
GULI_M (Şugün, 01:21)

Betinden.Com - Söýgüli Portal!


Gaty gowy sayt👍👍👍 ZET-PRO2003 - Kim boldy?!...dowamy...
Ulanyjylaryň saýty | Betinden.Com - Söýgüli Portal!
Mergenn (Şugün, 00:55)

saytdaslar


Mena hichili suratym yokla bolmasa goyjakla...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Jerenjan (Şugün, 00:42)

saytdaslar


Men goysam gyzlar soz aydyp bizar etyaleraa...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Mergenn (Şugün, 00:40)

Gijeki hyýallar


Mlds...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
sulik002 (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Senyora (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Gorsegacar (Düýn, 23:37)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Seyran (Düýn, 23:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021