Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | YLYM-BILIM | Anyk we tebigy bilimler

Gonamçylykdaky heýkel
Premium
 Hajy [off]
 07.04.2021 / 13:51

Gonamçylykdaky heýkel

 Ýaş gyzlar gorkunç rowaýatlaryň köpüsinde baş rol oýnaýarlar. Angliýada giňden ýaýran bir hekaýa görä, bir topar gyz bir gije biri-birine gorkunç hekaýalar aýdýardy. Söz öwrülip, gije gonamçylyga girip bilmejekdikleri barada çekişmä öwrüldi. Gyzlaryň biri: «Näme gorkýaňyz men mazarda daň atýança oturaryn» diýdi.

 Jedel dowam edýärkä gorkmajakdygyny aýdýan gyz, paltosyny alyp, daşary çykdy. Ýolda: “Irden meni mazardan alyp gitmäge gelýärsiň. Gündiz gorkmazsyňyz şeýlemi dämli? " diýip güldi. Gyzlar munuň öňüni almaga synanyşdylar, ýöne bary biderek 

 Öýde galan gyzlar ertiriň ilkinji yşyklary bilen jorasynyň ýanyna, ýagny gonamçylyga gidenlerinde, ony gapdalynda mermer heýkeli bolan gabyrda tapdylar. Gyz jansyzdy, gözleri pyçaklandy we gabyrdaky heýkeliň boýnunda elleri bardy. Soňra mazaryň eýesiniň soňky minutda söýgülisi öýlenmekden ýüz öwürendigi sebäpli öz janyna kast eden ýetginjekdigini bildiler. Şeýdip heýkel gyzy öldürip ölen aýallardan ar aldy.


92

18

9

9

0

0

4
Teswirler:
 Premium
 Oraz [off]
  Ýüreksiz shazada
 07.04.2021 / 16:14

+1

Heeý...heý.. Heýkel gyzlar

 Özümiziňki
 Mustafa [off]
  Ýeke gezyän erkime atwet bermen xer kime✌️
 07.04.2021 / 16:20

+0

Xudai saklasyn

 Täzeje
 Yazmamedov [2s]
  Söýgi baýlyga bakmaz, suw belende akmaz
 07.04.2021 / 20:07

+1

Chynmyka shol

 Täzeje
 Skripacka [off]
  Skripac❤
 07.04.2021 / 20:23

+0

 Täzeje
 Gunesh [off]
  Солнышка:)
 07.04.2021 / 20:37

+0

Bah...

 Premium
 e_wa05 [off]
  Абонент Временно Кайфует!
 07.04.2021 / 20:47

+0

 Öwreniji
 kayfuyem [off]
  Yok bolsamda,bar yaly edip geziberin!(saytda)
 07.04.2021 / 20:58

+0

Huday saklasyn.

 Täzeje
 GULI_M [off]
  Yuwashlygyma garaman,in uly okeanam Yuwas okeandyr
 08.04.2021 / 09:50

+0

 Täzeje
 Dunyam [off]
 08.04.2021 / 13:42

+0

Hudaý saklasyn

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

AKSIYA


hmmm...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
Arman (Şugün, 21:33)

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)

İn gyzyklanyan soragym


Ai mna talyplarda yazylyan makalalary okayadm br gun shu saydy agzapdrlar ai mnm onnon name goreli hany dp goshulyp gidiberdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
sulik002 (Şugün, 21:03)

İn gyzyklanyan soragym


Internetde yurekdesh filmini gozletdim,onsoñ shu saytyñ ustunden bardym....dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Beauty (Şugün, 21:00)

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)

İn gyzyklanyan soragym


Su sayta asakda aydylysy yaly2017 yylda acylypdyr...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
prenses (Şugün, 20:54)

Tasinlikler dunyasinde


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
moon (Şugün, 20:48)

Ene aladasy


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Arman (Şugün, 20:44)

Ene aladasy


Ay gyzym gyzym...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Seyran (Şugün, 20:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021