Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Erkin mowzuklar

TOÝ BILEN ÖLÜM. Göz ýaşa öwrülen toý....!? “HAKYKY BOLAN WAKA ”
Premium
 NoName [off]
 07.04.2021 / 20:55
 Ilki özüň düzle, soň ili sözle!

Nazar ýokary okuw jaýyny okuwyny dynyp, hödürlenen işden ýüz öwrüp, oba mekdebine işe geldi.
Ol ýokary synp okuwçylaryny himiýadan okadyp başlady.Öz obasy bolansoň işinede, kollektiwada
derrew öwrenişdi.
Nazaryň “okuwym dynýançam garaşmaly borsyň” diýip, halan klasdaş gyzy Şeker bolsa, obada ady belli
kastyum-jalbar tikýän tikinçidi. Bularyň söýgüleri mekdep döwründen başlanansoň, ony tutuş oba
bilýärdi. Bularyň arassa söýgüsine daşyndan höwes etýän hem bardy.
Enebaý eje ogly Nazaryň öz tanaýanja ýeriniň gyzyny halaýanyna daşyndan guwanýardy. Şeker ýaly
gyzy gelin edip, öz oglunyň ýanjagazynda görmegi arzuw edýärdi.
Şekeriň ene atasy hem gyzlarynyň Nazar bilen halaşýanyny bilýardi. Şekeriň kakasy bilen Nazaryň ejesi
hem klasdaşdy.
Nazar işe başlanyndan soň Enebaý eje düwünjegin alyp göni Şekerlere gitdi. Öňem tanyş ýerler
bolansoň bularyň gudaçylygy çekeleşip hem durmady, derrew iki gapdal hem razy bolyp toýyň ugryna
çykdylar.
Toý sähedi bellenildi.
Toý dep dessurlarynyň bary edildi. Gyz ýeriň toýy sagaman sowulyp, bu gün toý oglan ýerdedi.
Enebaý eje oglynyň toýunda gelniniň toýdan ugradan sowgadyn bir laý geýip, gelinalyjy gitmänkä
owadan toý köýnegin geýip, gelen düwünjekler bilen başagaýdy.
Toýa gelen her bir myhman ýaşlaryň toýyn gutlap, gelinalyjy maşynyň ugrundady. Her kim öz münjek
maşynyny bezeýardi
Ýaşulylaryň “wagt boldy indi ugraň hany” diýip ak patasy bilen, gelin almaga gitjek maşynlaryň uzynlygy
uzak ara ýetýardi.
Gelinalyjy maşynlaryň tertipli sagaman gidip gelmeklerine ýörite iki sany ýolbaşçy hem goýuldy.
Enebaý eje begenjine her bir gelinalyjy maşyna owadan ýaglyklary özi daňyp çykdy.
Gelinalyjy maşynlar ýola düşdi. Gelin almaly ýer ýakyn hem bolsa, toýuň ýörite bezegi üçin şäher
merkezine gidip, ýadygärliklere çemen goýmak üçin maşynlar obadan saýlandy.
Gelinalyjy maşynlar, goý, gelni aýlap gelmäge gidibersinler ýöne, ýöne gelinalyjy maşynlar öýden
saýlanan pursatdan başlap Enebaý eje zordan özini öýe atdy.
Gapjygynda duran dermanyn alyp derrew içdi.
Gök çaý demledip, çaý bilen çörek iýjek boldy we ýerinden turan dessine ýere güpürdäp ýykyldy.
Munuň birden beýle ýagdaýa düşenin görüp derrew oba lukmanyna maşyn ugradyldy.
Enebaý ejäniň haşlap, uludan alýan demi, märekäniň howpyny basdy.
Aýal dogany agzyna suw dandyryp, el aýagyn oykalap otyrka, birden batly batly sesli dem aldyda hyrk
etdi, we bedeni gowşap gitdi.
Aýal dogany “waý, bir zada boldy, çaşdy” diýip, suw sepip başlady. Tutuş toýa gelen märeke daşyna
üýşdi...
Lukman geldi, apparaty bilen gan basyşyny ölçedi, san nol görkezdi.
Ýürek urşy, damar urşyny barlady, o-da nol görkezdi.
Gözleri ýagta tisginmedi, döş kapasasy galan, beden sowuk, endamy agymtyl, gögümtil öwüsýärdi.
Lukman başyny ýaýkap:
-Jemleniberiň, boljak iş bolupdyr, yzy ýarasyn!?-diýdide, ýerinden turdy....
Öýde bolan agy sesi, tutuş oba ýaňlandy, ýaňjada aýdym sazyň sesi tutuş obany bezäp duran bolsa ,
indi kyyamat gopan ýaly toý ýasa öwrüldi.
Enebaý eje yogalypdyr diýen habar derrew oba ýaýrady...
Gelin almaga giden maşynlara baş bolyp giden adamlara telefon edip, derrewjik gelni öýe getirmeklerni
we signal bermän gelmeklerni tabşyrdylar
Nazara bolsa hiç zat aýtmadylar, özi gelende biler diýip, tabşyrdylar.
Nazaryň bolsa hiç zatdan habary yokdy. Ol bu gün naçe ýyllap söýüp aýan gülüniň elinden tutyp,
bagtdan doly gözjagazy balkyldapjyk durdy. Habary yokdy bu şadyýan gülüp duran gözlerden hazir ajy
gözýaşyň döküljeginden......!?

WAKAŇ BOLAN WAGTY:
07.11.2015

Awtor: Nowça

Hiç kimiň hiç haçan göwnüne degmäň, bir-biregiň didaryndan hiç wagt doýmaň, mydama teşne bolup
geziň!
Kim bilip dur bir sagatdan näme bolar.. !?


86

21

3

7

0

0

1
Teswirler:
 Premium
 Oraz [1m]
  Ýüreksiz shazada
 07.04.2021 / 21:19

+1

Allajanyñ özi gowusyny edewersin

 Premium
 e_wa05 [off]
  Абонент Временно Кайфует!
 07.04.2021 / 21:34

+0

 Täzeje
 Skripacka [off]
  Skripac❤
 07.04.2021 / 21:58

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Soňky teswirler

İn gyzyklanyan soragym


haçan açylanyny blmok ilki yeketak ru a girdim sonra bu sayty bilemokdym Diamond aytdy mana bu sayty yogsa bilmezdimem...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
moon (Şugün, 20:56)

İn gyzyklanyan soragym


Su sayta asakda aydylysy yaly2017 yylda acylypdyr...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
prenses (Şugün, 20:54)

Tasinlikler dunyasinde


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
moon (Şugün, 20:48)

Ene aladasy


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Arman (Şugün, 20:44)

Ene aladasy


Ay gyzym gyzym...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Seyran (Şugün, 20:36)

Mendeen .Soragg. 2.


Adamy tanaman duryp ashyk bolyp bilenok adam.yone gowy gorip biler belki...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Geografik (Şugün, 20:22)

Gizlin söýgim #6


7nji bolim hany...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #6
Mergenn (Şugün, 20:10)

Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!


👍👌✌✌...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!
Mergenn (Şugün, 20:02)

Tasinlikler dunyasinde


yetirip durun........dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
forever (Şugün, 19:59)

Tasinlikler dunyasinde


Täsin eken sps...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
Oraz (Şugün, 19:42)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021