Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Oýunlar, testler we soraglar

Oýunlar, testler we soraglar
Mowzuk açmak
İn gyzyklanyan soragym+3
Sayt hacan acyldy we siz shular yaly saytyn bardygyny nirden nadip bildiniz?...dowamy...
Sorag 10+1
Nm uchn soragly mowzuklara girip duryp teswir yazman chykyanyz?...dowamy...
sorag +2
Dunyada en cok istediginiz sey nedir? ...dowamy...
Yenede sorag 9+0
Birinin telefony elinize dushse ilki nm girerdiniz.??...dowamy...
Sorag.#4+1
Ilkinji soyguliniz bln hacan tanyshdynyz we nc yyl soyusuniz?...dowamy...
Sorag.#3+2
Soymek gowmy ya soyulmek?...dowamy...
Sorag.#2+2
Gyz bilen oglanyn arasynda dostluk bolup bilyami?...dowamy...
Sorag.#1+3
Gyz bilen oglanyn arasyndaky SOYGI name?...dowamy...
Yenede sorag 8+1
Mekdepdi mugallymdan in gyzykly yatdan chykmajak kayinjini aydyp beriany.we mugallymynyz bln in yatdan chykmajak wagty aydyp berin...dowamy...
Yene-de sorag 7-1
In sonky gzk hachan gaty begendiniz(guwandynyz) we nm ucn?...dowamy...
Gyzlar hokman jogap ýazyn+4
Gyzlar siz bir oglon bln soyship basladynyz.sonra sizi allap gitdi emma sizi allajagyn in yakyn joranyz bilyadi.joranyz aranyzy bozaymain diyp aytmayar.sul joranyz size onem basga gyzlary aldanyn aytmalydymy aytmaly dalmidi??...dowamy...
Yene-de sorag 6+2
Çagalyk gowymy ýaşlyk??? We näme üçin ýaşlyk(çagalyk)gowy?????...dowamy...
Geliň, size sorag!+3
1. Eger siz bir oglany/gyzy halaýan bolsaňyz, onam joraňyz/dostuňyz halaýan bolsa halaýanyňyzdan geçerdiňizmi?! 2. Eger siziň halaýan oglanyňyz/gyzyňyz, joraňyzy/dostuňyzy halaýan bolsa näme ederdiňiz?!...dowamy...
Yene-de sorag 5+1
Ol zady görsek guwanýas,ýöne barybir gözimizi alyp gaçýas.Ol zat näme?...dowamy...
Yene-de sorag 4+4
Siz şol işleri etmäni hijem halamaýaňyz emma mejbury edýäňiz.Şol işlerden sanap beriňlaranay!!!!☺👧👧...dowamy...
Yene-de sorag 3+1
Merining kakasynyň 5 sany gyzy bar.Olaryň ady:Chacha,Chocha,Chichi,Chehe.5-nji gyzyň adyn näme bolşy mümkin???...dowamy...
Yene-de sorag 2+6
Siz halaýan gyz ýa-da oglon naili bolmaly????...dowamy...
Yene-de sorag+2
Ol zat özümize degişli ýöne ol zady biz kän ulanmaýas daş-töweregimizdakiler kan ulanya.Ol name zat??...dowamy...
Gyzykly sorag+5
Ol zat sorag däl ýöne jogap bermeli ol näme zat???...dowamy...
Kim bilerka!!!!+3
Bir adam 9 ýyl türmä düşüpdir soň komandir türmä düşen adamy yianyna çagyryp bir sorag berýän jogabyny bilseň seni azatlyga çykarýan diýipdir sorag beripdir Gapydan girenden bir zada gözüň düşýär? Shol zat xemman öýünde bar 9 xarp soňky 3 harpy zor yione televizor däl Ol jogabyny bilmändir 9 yyldan soň öýüne gelip görse shol zada gözi düşýär! Ve ölýär Sorag: shol zat name? Joganyny ozumem Bilemok gaty bilmek isleýän bi...dowamy...
Jemi: 28
1 2 >>

Soňky teswirler

İn gyzyklanyan soragym


salam men yeketäk.ru saytyna girenimde su saytyn bardygyny bildim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Милая (Şugün, 22:28)

Yenede sorag 9


soygiliminki bolanda ilki sms lerne girerdim birem imo.Basga birininki bolsa galareya giryan...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
moon (Şugün, 22:19)

yyldyz.ru da


...dowamy...
Türkmen saz sungaty | yyldyz.ru da
leyla (Şugün, 22:18)

Mendeen .Soragg. 2.


Sese ashyk bolsan son ondanam owadan sesli biri cyksa onadam ashyk bolarsynda..yok bolmaz mena gownamok...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Seyran (Şugün, 22:15)

Yenede sorag 9


kontaktyny ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
Oraz (Şugün, 21:50)

AKSIYA


Gyzlar kosemalin !kime aytmalysyny blman gezaymesn diyip doretdm shu pikiri kim sallah kim soygilili shuna yazsyn Meselam mena hää gowy sweži s...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
PERKA (Şugün, 21:47)

Gizlin söýgim #5


dowamy Kopmi?...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #5
Oraz (Şugün, 21:45)

İn gyzyklanyan soragym


Mena duysime girdi sondan bildim😊...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Jerenjan (Şugün, 21:44)

AKSIYA


hmmm...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
Arman (Şugün, 21:33)

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021