Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | UMUMY BÖLÜM | Dünýä täzelikleri

Dünýä täzelikleri
Mowzuk açmak
SENSIZ GÜNLER+5
Gussadan don geýen agras pikirleň Yzy ýok diýmeseň, hiç zat üýtgänok. Kerwen günleň çep gursakda göterlen Közi ýok diýmeseň, hiç zat üýtgänok. Çykyp senli günleň ýatlamasyndan, Nädeýin, yşk ykbalymdan asylsa. Öňküsi deý aýlanyp dur pasyllar, Ýazy ýok diýmeseň, hiç zat üýtgänok. Aýralygyň tygy ursa-da şine, Ne-hä garaşmak bar, ne-de bar kine. Günleriň ysgynsyz heňi bar, ýöne Sazy ýok diýmeseň, hiç zat üýtgänok. Gör, hen...dowamy...
ÝULIÝ SEZARYÑ SOÑKY SÖZI...+2
B.e. öñ 49-njy ýylda Rim häkimiýetini basyp alyp, imperatorlyk wezipesine geçen Ýuliý Sezar b.e. öñ 30-njy ýylda senatorlaryñ gurnan duzagyna düşüp pyçaklanyp (33 ýerinden pyçaklanan diýip çak edilýär) öldürilýär. Ölmänkä özüni pyçaklanlary görmek üçin, yzyna öwrülende pyçaklanlaryñ arasynda öz ogly Brýutus hem bar eken. Ölmänkä Sezaryñ aýdan iñ soñky sözi: "BRÝUTUS SENEMMI?!"...dowamy...
💘Söýgi .oýlanmasy💘+4
Sen nämeüçin meniň durmyşyma ornaşdyň? Men naçe sorasaňam sen indi jogap bermersiň. Nämeüçin beýtdiň,ilkä söýýänligiň aýdyp ähli zady wada berdiň,indam meni unut diýýäň Sen meni söýmeseň söýme, ýöne senden ýekeje haýyştym bar, söýme ýöne unut diýme Mende indi şundan başga umut ýok, Men nämeüçin ýaşaýanym bilýärmiň, sebabi  seni söýýan ,sen söýguňi alyp giden hem bolsaň,onyň bir bölegi meniň kalbymda ýaşaýar, Aýrylmak üçin...dowamy...
Durmuş göreş ekeni+7
"Durmuş–göreş" diýen wagtyň çagakam, Gülmekdenem gaýdamokdym, eje jan! Sypalap ukladan gara gözleriň, Ýaşa dolar öýdemokdym, eje jan! Paltam daşa degen çagy, içimi, hümletmekden özge çäre tapmaýan. Begendirjek bolup özüm özümi, Wah, nämedir bir zatlary toslaýan. "Duş gelse ýürekdeş biri, arzymy, şoňa aýtjak" diýip, garaşyp ýörün. Saçyma ak...dowamy...
Jemi: 4

Soňky teswirler

Yenede sorag 9


soygiliminki bolanda ilki sms lerne girerdim birem imo.Basga birininki bolsa galareya giryan...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
moon (Şugün, 22:19)

yyldyz.ru da


...dowamy...
Türkmen saz sungaty | yyldyz.ru da
leyla (Şugün, 22:18)

Mendeen .Soragg. 2.


Sese ashyk bolsan son ondanam owadan sesli biri cyksa onadam ashyk bolarsynda..yok bolmaz mena gownamok...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Seyran (Şugün, 22:15)

Yenede sorag 9


kontaktyny ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Yenede sorag 9
Oraz (Şugün, 21:50)

AKSIYA


Gyzlar kosemalin !kime aytmalysyny blman gezaymesn diyip doretdm shu pikiri kim sallah kim soygilili shuna yazsyn Meselam mena hää gowy sweži s...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
PERKA (Şugün, 21:47)

Gizlin söýgim #5


dowamy Kopmi?...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #5
Oraz (Şugün, 21:45)

İn gyzyklanyan soragym


Mena duysime girdi sondan bildim😊...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Jerenjan (Şugün, 21:44)

AKSIYA


hmmm...dowamy...
Degişmeler älemi | AKSIYA
Arman (Şugün, 21:33)

İn gyzyklanyan soragym


mena blmk...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Arman (Şugün, 21:17)

İn gyzyklanyan soragym


Men oye wifi chekilende ilki turk saytlarda yazyshyadym onson birden kartinka gozlamde talyplar.com y tapdym sheydip bularam tapyp gitdim...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
Yusup_Durdyyev (Şugün, 21:04)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021