Içeri gir Agza bol
Betinden.Com - Söýgüli portal!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | JEMGYÝET WE YNSAN | Saglyk

Saglyk
Mowzuk açmak
Alymlar owadan ynsanlaryň az kesellenýändiklerini subut etdiler.+2
Owadan adamlar astma,gantly diabet we giportaniýa kesseliklerine az kesellenýärler.Owadan erkekler we aýallar özlerini durmyşlarynda sagdyn duýýarlar,az işleýärler,beden we ruhy keselliklerinden kän azap çekmeýärler. Munyň ýaly ajaýyp netijeleri ABŞ-nyň Sinsita uniwersitetiniň alymlary subut etdi.Bu tejribede 24 ýašdan 35 ýaş aralygyndaky 15 000 erkekler we aýallar gatnaşdy. Olaryň suratlaryny beýleki gatnaşanlar tar...dowamy...
Döwlet Aşyrovv ...Sagdyn iymitlenmek barada+4
Sagdyn iýmitlenmek ― saglygyň esasy şertleriniň biri. Sagdyn iýmitlenmek ― saglygyň esasy şertleriniň biri Sagdyn iýmitlenmek — beden üçin fiziologik zerurlyk bolup, işjeň, doly bahaly ýaşaýşyň girewidir we sagdyn durmuş ýörelgesiniň aýrylmaz bölegidir. Alymlaryň bellemegine görä, sagdyn bolmagyň iki sany ýönekeýje talaby bar. Olar — fiziki taýdan işjeň hereketde bolmak we dogry iýmitlenmek. Şu talaplary berjaý etmek bile...dowamy...
Internet sahypalaryndan toplan: Döwlet Aşyrovv+2
Pomidoryň adam saglygyna peýdasy. Pomidoryň adam saglygyna peýdasy. Gök önümleriň arasynda iň witaminli we adam saglygy üçin peýdaly bolan gök önümleriň biri hem pomidordyr. Ol özünde dürli tebigy witaminleri ýagny A, C, K, B1, B3, B6, B7 we demir, sink hemde magniý saklamak bilen adam bedenine oňaýly täsir edýär. Bulardan başga-da, pomidor öz düzüminde kaloriýalary, uglewodlary, suwy, proteinleri we duzlary saklaýar. Bir...dowamy...
Döwlet Aşyrovv-yñ saglyga toplan peydalary+1
Öz duýgularyňdan has habarly bolmagyň 5 usuly Ösüp kemala gelmek bilen biz nähili duýgymyzyň bardygyny we näme sebäpden özümizi şeýle duýýandygymyzy saýgaryp bilmek ukybymyzy hem barha kämilleşdirýäris. Bu ukyp emosional habarlylyk ýa-da duýgylaryň barasynda habarly bolmak diýlip atlandyrylýar. Emosiýalarymyzy bilmek başga adamlar bilen gatnaşygymyzda, näme isleýändigimizi bilmekde we karar almakda bize ýardam berip biler...dowamy...
Uky barada gyzykly maglumatlar.+1
Alymlar adamlaryn name üçin kän uklayandygymyzy, name üçin sagatlar boyy ukynyn bize zerurdygyny hazirki güne çenli anyklap bilenoklar.  Durmuşymyzyn 1/3 uklap geçiryaris yagny 30 yaşynda bir adam önrünin 10yylyny uklap giçiryar. Sowuk otagda yatyan bolsanyz gorkuly düyşleri köpürak görmeginize sebap bolup biler. adam ogly ukysyny öz islegina göra gijikdirip bilyan yeketak janlydyr. başga jandarlar ukysy gelen vagty uk...dowamy...
Jemi: 5

Soňky teswirler

TÄSIN FAKTLAR.


Gowy...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
Rahman (Şugün, 01:28)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
GULI_M (Şugün, 01:23)

TÄSIN FAKTLAR.


mlds...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
GULI_M (Şugün, 01:21)

Betinden.Com - Söýgüli Portal!


Gaty gowy sayt👍👍👍 ZET-PRO2003 - Kim boldy?!...dowamy...
Ulanyjylaryň saýty | Betinden.Com - Söýgüli Portal!
Mergenn (Şugün, 00:55)

saytdaslar


Mena hichili suratym yokla bolmasa goyjakla...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Jerenjan (Şugün, 00:42)

saytdaslar


Men goysam gyzlar soz aydyp bizar etyaleraa...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Mergenn (Şugün, 00:40)

Gijeki hyýallar


Mlds...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
sulik002 (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Senyora (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Gorsegacar (Düýn, 23:37)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Seyran (Düýn, 23:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021