Içeri gir Agza bol
Arzan we Ynamly Hosting!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | SUNGAT ÄLEMI | Umumy bölüm

Umumy bölüm
Mowzuk açmak
TÄSIN FAKTLAR.+5
1. Zenanlar erkeklere garanda maşyny yerine goymaga has ökdedirler 2. Siz öz doglan günüňizi 20million adam bilen paylaşyarsyňyz 3. 6-7 aylyk cagalar bir wagtda hem yudup hem-de dem alyp bilyarler. Uly yashly adamlar muny edip bilmeyarler 4. Adam gozuni yylda 10 million gezek gyrpyar. 5. Carlz Osbornyn 68 yyllap uznuksiz hynçgylawygy tutupdyr. 6. Russiýa bilen ABŞ-nyň aralygy bary yogy 4km. 7. Desibeli (desibel...dowamy...
Kerim Hallydan+4
Gyz dogan Ýyllar alyp gitdi “Maşgala” oýnun, Sogurdyda çagalygyñ teýinden. Oýunlary çyna öwrüp, ädimläp, Çykyp barýañ ynha garyp öýüñden. Indiki barjagyñ, garypmy ýa baý, Dogrumy, egrimi... (Hudaý saklasyn). Saýlapsyñ, seçipsiñ, söýüpsiñ ony, Tüf-lenen tüýkülik yza gaýtmasyn. Garyp bolsa baýatjak bol tünegñi, Gurply bolsa nebis sütünin ornat. Ejemiñ öwreden edep-ahlagy, Ejesine bolsun ullakan hormat. Gala...dowamy...
Gaňňalynyň oýunda+6
Gaňňalyň oýunda - Tejende galdy, Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Okgeçmez ýylgynlaň içinde galdy, Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Bir yandan uruşdy, bir yandan hasrat, Hasrat bolçulykdy, hezillik gahat, Șol yowuz ýyllara gelipdi gabat, Meniň ýigit wagtym, Seniň gyz wagtyň. Geçen asyryň ýetmişinji-segseninji ýyllarynda türkmeniň uly şahyry Kerim Gurbannepesowyň şu setirleri doga ýaly bir zatdy. ÜRE GATANÇSYZ...dowamy...
La Blaze - sowgadym (lyrics+0
La Blaze - sowgadym Gözleriñ yatladar maña gijäñ yaryny Men iyjek señ dodagyñ balyny Hemişe küýseýän jemalyñy Gal indi, men bilen gal indi Verse 2 Sen bilen bet, sensizem erbet Seret döwük yenjik yaly gel meni bejer Tăze şäher örtük perde hem iki fyuzher Sen bilen bu filimde islendik syuzhet. Yör gitdik diyemde ol goşun düwüp biler Soramaz nirak? men bilen gidip biler Bilyän ol men bilen bolsa mydam begenjegin Oña duşup...dowamy...
Dost (Gitara Aýdym Sözleri)+4
Owaldan-a hiç kimiň, Başyna iş düşmesin, Iş düşäýse başyna, Çyn dostlary gaçmasyn! Goý, ýaşasyn, çyn dostluk, Onsuz ömür geçmesin! Dost nähili dostlugyn, Işiň düşse, bilersiň!... Çyn dostlar kyn günde dost, Ýykylan çagyňda dost. Hassa wagtyň halyňdan, Habar alsa, şonda dost. "Dostum köp" diýip, öwünme Synag kändir öňüňde, Hak dost galar ýanyňda, Bir kösenen ýeriňde... Barly wagtyň elmydam, Gezer,...dowamy...
Jemi: 5

Soňky teswirler

TÄSIN FAKTLAR.


Gowy...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
Rahman (Şugün, 01:28)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
GULI_M (Şugün, 01:23)

TÄSIN FAKTLAR.


mlds...dowamy...
Umumy bölüm | TÄSIN FAKTLAR.
GULI_M (Şugün, 01:21)

Betinden.Com - Söýgüli Portal!


Gaty gowy sayt👍👍👍 ZET-PRO2003 - Kim boldy?!...dowamy...
Ulanyjylaryň saýty | Betinden.Com - Söýgüli Portal!
Mergenn (Şugün, 00:55)

saytdaslar


Mena hichili suratym yokla bolmasa goyjakla...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Jerenjan (Şugün, 00:42)

saytdaslar


Men goysam gyzlar soz aydyp bizar etyaleraa...dowamy...
Erkin mowzuklar | saytdaslar
Mergenn (Şugün, 00:40)

Gijeki hyýallar


Mlds...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
sulik002 (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Senyora (Düýn, 23:40)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Gorsegacar (Düýn, 23:37)

Gijeki hyýallar


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Gijeki hyýallar
Seyran (Düýn, 23:36)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021