Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Degişmeler älemi

Degişmeler älemi
Mowzuk açmak
AKSIYA+3
Üns beriň uly AKSIÝA Mazmuny şeýleräk: Salam hormatly gyzlar, ine bu gün saýtdaky söýgülisi ýok oglanlar ýokardaky aýdyşym ýaly aksiýa yglan etdiler. Aksiýanyň dowam edýän wagty 3 gün. 3 güniň içinde haýsy hem bolsa bir gyz saýtdaky söýgülisi ýok oglana söz aýtsa oýlanyşman bolýa diýjekmiş. Howlugyň!!! Üns beriň uly AKSIÝA Mazmuny şeýleräk: Salam hormatly gyzlar, ine bu gün saýtdaky söýgülisi ýok oglanlar ýokardaky aýdyş...dowamy...
Diňe pul, bu dunýani saklaýan+5
Doglaňdan gowek ene, gowegin kesdim diýip pulyň alsa Sadiga gatnanyň üçin terbiýeçi puluň alsa, Mekdebe gatnanyň üçin mugallymlar puluň alsa, Işe girjek bolsaň başlyk puluň alsa, Bir ýerik gitjek bolsaň,maşynyna mundireni üçin şofer pulyň alsa, Söýýan,köýýän diýip her baýramçylygykda sowgat alyp ber diýip söýýan gyzyň pulyň alsa Toýda myhmanlara gel geç,diýip toýy açdyrjak bolsaň tamadaçy pulyň alsa, Toý çadyrny dikeni üç...dowamy...
Ai yione yiazaydym+9
Bir mugallymyn öňünden dov cykyarda -men seni iyjek diýýär Meni iyme men saňa talyp getirip berjek -yiok gerek däl geçen sapar 2 talyby bisirjek bolup gazana salsam,gazandaky bar kartoskalary coplap iýipdirler.... ...dowamy...
Täze mowzuklaryma çenli bu mowzugymy okada güýmen #2 @Perhat Sabirovvyn mowzugynyn dowamy+10
*Mugallym Myrada üçburçlyk çyzyp ber diýär. Myrat çyzyar. mugallym: - indi şunyň üçburýlykdygny subut et! Myrat: - Walla, Hudaýjan seredip dur, üçburçlyk şol... *Yssyda garynja bilen pil gidip barýa diýýä, garynja: - Pil, dost seret, gel men seniň saýaňda gideýin, soň az wagtdan ýerimizi çalyşarys... *Bolan wakamy ony anyk bilmedim. Ýöne, menem eşitmiş. Bir gün bir toýa artist bary ýygnanypdyr. Gapydan Juma Ýazmyradow b...dowamy...
Näme at goyjagymam bilmedim +2
Täze öýlenen oglandan ertesi dostlary soraýar Gije bet gecdimi? Sen sorama menem aytmayn Ha näme boldov dost? Ai irden yiarym ukyly turup salahhlykdan galan endikda ayalymyn eline pul berip gysdyrp git indi Gurlesen vagtymyz doldy diyipdirin - Eý dos zyyany yiokla bagysla diyensina ayalyna? -Wah olam xic ayalym beren pulumyn gaytargysyny sanap dura...dowamy...
Degishmeler+5
Agşamlyk nahardan soň, adamsy aýalyna aýdýar: --Seň saçyňy sary reňke boýamaly öýdýän. --O näme üçin ? --<<Sary reňkli gelinler nahary gaty tagamly bişirýärmişinler>> diýip, kitapdan okadym. ******** Adamsy stoluň üstüne aýakgaby bilen çykyp, lampa towlamaga durýar. Aýaly: --Aýagyň aşagyna kagyzdyr bir zatlar goýaýmaly ekeniň-dä! --Kagyz nämä gerek? Onsuzam boýum ýetmän dura...dowamy...
Dalihanada bir dali öýüne xat yiazyar+6
- eje kaka size dalihanadan yialkymly salam Govymy öz yiagdalaryniz. Indi özüm hakda yiazsam menem sag aman yiashap yiorin bäri gaty xezil, kem zadymyz yiok, indi vraclar bize täze basseyin gurnap berdiler. Shol baseyinin gyrasyndaky agaja münüp shol baseyine böküp oynyarys. Akyllyja oynasak bize Basseyine suvam guýup berjek diýdiler!!! ...dowamy...
Günä kimde?+3
Kovalady Arzygul Gaçyp gitdi pishjek Jamda duran gatygy Dokup gitdi pishjek Muny pishik etsede Arzyguli kayedi Xany aýdyň yureksdesler Günä indi kimdedi Like basmany unutmaň...dowamy...
Xany kim meniň bilen yylgyrya?+6
Bir adam otele barýar Ve otagyna girýär görse Otagynda komp duran eken derrew ayalynyn email addressine xat yiazmaga başlaýar Ve ol yialnysyp başga birine xat yiaziar olam başga bir aýala gitýär. Olam adamsyny jaýlap ovlyaden gelip durşy. Komp xat gelýär ony gapdan girip 2 sany gyz ony okap ozunden gitýär. Ejesi gelip görse gyzy komp öňünde casyp yiatan eken. Kompýuterde şeýle yiazgy duran eken. Vagty:6.03.2021 salam söýg...dowamy...
Ejesiniň gyzyna yiazan xaty+4
Salam mähriban gyzym! Eger sen bu xaty alsaň diýmek xatyn saňa baryp yietendigi.Eger hat govusmasa maňa xokman duydur,men täzeden yiazyiaryn. Men xayal yiazyian sebäbi,seniň çalt okap bilmeýändigiňi bilýän. Bärde xova govy. Geçen xepde 2 gezek yiagysh yiagdy. Hepdäniň başynda 3 gezek axyrynda 4 gün .Yiogsada seniň ugrat diýen paltony barada men agramy yienil bolar yialy onuň iliklerini ayyrdym. Baransoň tikersin ilikler...dowamy...
Mekdep yatlamalary!+8
Birinji synp wagty alsak ikilik, Boynumyza dorburch ikilik asardy. Sapakda galmagal edip otursak birden, Mugallymymyz chybyk bilen yelmap urardy. Sachyny osdirip baraysak birden, Gyzlaryn bantigin alyp dakardy bize. Lybasyn formada bolmasa birden, Geydirer fartugy,menzedip gyza. 8nji synp wagty,gachmak modady, 6njy sagady zordan okardyk. 5nji sagat gutaran wagty, Sapaklar hosh yakman oye dyzardyk. 9da ba...dowamy...
Degismeler 2+4
Türmeden gaçany tutup yzyna getirýärler, türmäň başlygy ondan: - näme üçin gaçdyň? - öýlenesim geldi... - bäh... seň azatlyk barada geň düşünjäň baraýt... ------------------------------------ Sorag wagty: - siz bu ýokary hilli ýasalan, ýokary bilim baradaky diplomy nirden satyn aldyňyz? - ýoldan tapdym. - siz öz adyňyz familiýaňyz ýazylgy diplomy ýoldan tapdyňyzmy? - hawa... - siz bu gabat gelmekligi nähili düşündirip b...dowamy...
Degismeler+3
GÖWÜNLIK Iki hatyn gürleşip otyr. Biri: — Örän gynanýan. Ärimiň maňa diňe baýlygym üçin öýlenenine indi anyk gözüm ýetdi— diýýär. Ikinjisi göwünlik berýär: — Gowu-da, diýmek daşyndan görnüşi ýaly samsygam däl eken!. NÄME ÜÇIN GOŞULÝARSYŇ Bir adam itiniň ýüpünden tutup köçeden ýöräp barýan mahaly halamaýan goňşusy bilen gabatlaşýar. Goňşusy: — Bu eşek bilen nirä barýaň?— diýip soraýar. — e-e bu it ahyryn. It bilen eşegiň...dowamy...
Ol diýen erbet bolasy ýok-la+5
[b] Aýtmaklaryna görä, Mollanyñ ýüz-keshbi diýseñ bedroý bolany sebäpli, ol aýnada özüni görmegi halamaýar eken. Günlerde bir gün onuñ göwreli aýaly Mollanyñ ýüzüne dykgat bilen seredipdir-de: - Bir tarapdan-a biziñ çagamyzyñ boljagyna begeýärin. Ikinji tarapdan bolsa, eger ol çaga saña meñzesh bolaýsa, ol gam-gussany nähili çekip-çydap biljegim barada oýlanýaryn - diýipdir. Molla aýalynyñ ýüzüne seredip: - Eger çaga mañ...dowamy...
Degişmeler ýygyndysy...+3
Bir urus weterany urusdan gurruñ berip otyr diyya: -Mundan Bres galasyndan çykdyk nemeslere topuldyk. Nemesler guycli geldi gaçyp-gaçyp Minski şaherine geldik. Ýenede guyc toplap nemeslere topuldyk nemesler guycli geldi gaçyp-gaçyp Kiyew şäherine geldik. Şol gürrüñi yza gaçyp gelyas diyada. Ahyrynda: - Moskwa şaherinine yetemizde elimden ok degdi oglanlar. Diyip ok degen elini gorkezipdir. Diñlap oturanlañ biri aytya diýa...dowamy...
Degişmeler ýygyndysy 2. (1njini Gyzlara okamagy maslahat beremok)+2
Moskwa. Aeroport: Bir türkmen adam aýalyny ýitiripdirde şony gozlap tutuş zala gygyrya diyyä: - Eneş ej*ñ s**eyin nirde sen? Eneş ej*ñ s**eyin nirde sen?? Onuň yanyna aeroportyñ işgär aýaly gelip ondan soraya: - Что случилось?, Почему вы кричите, люди пугаются. - Я потерял жену. - Нечего страшного пойдёмте в деспетческую, обьявим и найдём. Şeý diyip işgär aýal mikrofony açyarda: - Уважаемая Енеш Еджен сикейин, подойдите п...dowamy...
JUMA ÝAZMYRADOWYŇ DEGIŞMELERINDEN+4
Bir gezek Juma Ýazmyradow dümewläpdir-de, işe gitmän, öýde bolmaly bolupdyr. Ony eşiden obadaşy Amannazar görmäge gelipdir. Onuň gelýänini gören Juma Ýazmyradow oýun etmegi ýüregine düwüp, düşege geçip ýatypdyr-da, üstüne ýorgan çekip, aýalyna-da: — Eger meniň ýagdaýymy sorasa, hamsygan bol-da dur, yzyny özüm oňararyn — diýipdir. Amannazar hassanyň ýagdaýyny soranda, öý bikesi hamsygan bolup, içki jaýda gymyldaman ýatan...dowamy...
Yaltanyn 7 kanuny (degishme)+4
Oz yatyan dushegini ozuni soyushun yaly soy. Eger-de bir adamyn dynch alyp oturanyny gorsen ona komek et. Ish-bu mukaddesdir,ona el urma. Bir ishi ertir edip bilyan bolsan,onda shu gun edip oturma. Eger-de birden ishlasin gelen bolsa,onda azajyk otur,uklajak bol.Az wagtdan gecher. Ishlemek-bu saglyk bolyan bolsa goy onda keseller ishlesin. Dogulanymyzda yadaw dogulyarys,dynch almak uchinem yashayarys...dowamy...
Ejem toýa gitdi+6
[b] Ependi eshegini münüp daga gidipdir. Ýolda saklanmaly bolupdyr. Sheýdibem ol garañka galypdyr. Birden garshysyndan gelýän galtamanlara Ependiniñ gözi düshüpdir. Hoja gorkusyna eshegiñ satanynyñ arasyna girip oturyberipdir. Galtamanlar Ependiniñ deñine gelenlerinde: - Sen kim bolarsyñ? - diýip ondan sorapdyrlar. - Men shu eshegiñ kürresi. - Ha-ha-ha! Oña ynansagam ynanardyk welin, ýöne ýanyñdaky maçy eshek däl-de erke...dowamy...
Buýsanjañ Farzalybek+6
[b] Günlerde bir gün özüne öte göwni ýetýän Farzalybek diýen bir adam Mollanyñ ýanyna gelip: - Men özüm üçin möhür buýurmakçy bolýaryn. Sen maña iki setir goshgy ýazyp ber. Sen shol iki setirde meniñ adymy agza, nämeden shöhrat gazanandygymy ýatla hem-de meniñ keshbimiñ haýsam bolsa bir alamatyny görkez - diýipdir. Molla bu adamyñ gözüniñ gökdügini, sakgalynyñ mordugyny synlap biraz pikir edipdir-de, shu setirleri ýazyp...dowamy...
Jemi: 43
1 2 3 >>

Soňky teswirler

İn gyzyklanyan soragym


Su sayta asakda aydylysy yaly2017 yylda acylypdyr...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | İn gyzyklanyan soragym:)
prenses (Şugün, 20:54)

Tasinlikler dunyasinde


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
moon (Şugün, 20:48)

Ene aladasy


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Arman (Şugün, 20:44)

Ene aladasy


Ay gyzym gyzym...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ene aladasy
Seyran (Şugün, 20:36)

Mendeen .Soragg. 2.


Adamy tanaman duryp ashyk bolyp bilenok adam.yone gowy gorip biler belki...dowamy...
Erkin mowzuklar | Mendeen .Soragg. 2.
Geografik (Şugün, 20:22)

Gizlin söýgim #6


7nji bolim hany...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gizlin söýgim #6
Mergenn (Şugün, 20:10)

Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!


👍👌✌✌...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!
Mergenn (Şugün, 20:02)

Tasinlikler dunyasinde


yetirip durun........dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
forever (Şugün, 19:59)

Tasinlikler dunyasinde


Täsin eken sps...dowamy...
Erkin mowzuklar | Tasinlikler dunyasinde
Oraz (Şugün, 19:42)

Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!


...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Ynanamok - ZET-PRO2003 - Ýakynda!
Charyyevna (Şugün, 19:41)
Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021