Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!
» VIP Mowzuklar
- Ene aladasy +4
Yene-de gosgy yazyanmy, Nicik gosgyn haly,gyzym? Sen su gun al-asmanda Ucup yoren yaly, gyzym. Eline galam alanda, Nameden cytylyar gasyn? Cykgynsyz gune galan dek, Peyda bolyar gozde yasyn. Gowun kesdan- setirlerini, Dine ysga sapyan,gyzym. Kalbynda yok bolsa sol zat, Nireden soz tapyan gyzym? Dogry dusunmezler sana, Ejen bilyar-a, hic kime Galdyrmayanny gabagyn. Wasp et julgani, cesmani, Dag...dowamy...
prenses (Şugün, 20:35) okaldy (10) teswirler (2)
Şugün doglanlar
Yusup_Durdyyev (16-ýaş) akja (21-ýaş)
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan

Brawserda paroly saklamazlygyň üçin 3 sebäp

+5
Paroly brauzerde saklamak gowy zat, sahypa girmek üçin parol girizmek hökman däl, ýöne soňundan ýatdan çykaryp bilersiňiz we girip bilmersiňiz, şonuň üçin gymmadymy? 1️. Enjamyň ýitmegi ýa-da ogurlanmagy Smartfon, planşet ýa-da noutbuk bolsun, enjamda ýitirilen ýa-da ogurlanan we hiç kimde saklanylýan parollary ulanmakdan ätiýaçlandyryş ýok. Bu ýagdaýda diňe bir enjamyňyzy ýitirmän, şahsy maglumatlaryňyza erkin girmek ü...dowamy...

Döwlet Aşyrovv ...Sagdyn iymitlenmek barada

+4
Sagdyn iýmitlenmek ― saglygyň esasy şertleriniň biri. Sagdyn iýmitlenmek ― saglygyň esasy şertleriniň biri Sagdyn iýmitlenmek — beden üçin fiziologik zerurlyk bolup, işjeň, doly bahaly ýaşaýşyň girewidir we sagdyn durmuş ýörelgesiniň aýrylmaz bölegidir. Alymlaryň bellemegine görä, sagdyn bolmagyň iki sany ýönekeýje talaby bar. Olar — fiziki taýdan işjeň hereketde bolmak we dogry iýmitlenmek. Şu talaplary berjaý etmek bile...dowamy...

Internet sahypalaryndan toplan: Döwlet Aşyrovv

+2
Pomidoryň adam saglygyna peýdasy. Pomidoryň adam saglygyna peýdasy. Gök önümleriň arasynda iň witaminli we adam saglygy üçin peýdaly bolan gök önümleriň biri hem pomidordyr. Ol özünde dürli tebigy witaminleri ýagny A, C, K, B1, B3, B6, B7 we demir, sink hemde magniý saklamak bilen adam bedenine oňaýly täsir edýär. Bulardan başga-da, pomidor öz düzüminde kaloriýalary, uglewodlary, suwy, proteinleri we duzlary saklaýar. Bir...dowamy...

Balkokame sowgat!

+8
Arzuw edip yetenim Goz guwanjym, jigim jan Oymuzin bezegi sen Ballar, kokam Emirhan! Sen gelsen,oy yaz bolyar Aydym bolyar, saz bolyar Ahlijamiz jem bolsak Dunyam satlyga dolyar. Aynur apan kuyseyar Senin yoluna garap Calt gelmesen, yuregi Ezilyar,haly harap....dowamy...

Günlerim...

+5
"Ynamyny odarin"diyip beripdin wada Beren wadalaryn dusyarmi yada Yanyma gelende suysip calaja Al yanakdan posa alan gunlerin *** Guyz paslynda soygumizin,baslan gunleri Gys paslynda soygumizin,suyjan gunleri Ayrylmaly billy,tomusyn ilkinji ayy Ayrylamda goz yasym doken gunlerim... *** Kop pursady bile basdan gecirdik Hemise yanymda boldun,el ele berdik Ilin gepine gitman,soygumize ynandyk Göriplen sozune yna...dowamy...

Lukman ömri uzaltmagyň ýönekeý usullary hakynda aýtdy

+4
Britaniýaly lukman Tim Lebens iýmitlenmegiň ömrüň dowamlylygyny ýokarlandyrýan esasy ýörelgeleri hakynda aýtdy. Bu barada RIA Nowosti habar berdi.Lukman, ilkinji nobatda, şekerden ýüz öwürmegi maslahat berýär. Şunuň bilen birlikde ol şekeriň adam saglygyna zyýanynyň uludygyny, onuň ömrüň dowamlylygyna hem öz täsirini ýetirýändigini belleýär.Şeýle hem, lukmanyň bellemegine görä, duzuň kabul edilmegini azaltmaly. Lebensiň b...dowamy...

Sagbolun

+1
Mena inni su yerik girmerin sagbolun ustunluk hemmanize men gidyamiminem sebabi bar yone borlay aydyp otyrmayyn wsem poka lyublyu was...dowamy...

Sensizlik

+3
Birden manysyny ýitirdi durmuş, Gaýyp boldy gözden bagtyň melegi, Ganat baglap uçup ýören kalbymyň. Tozap düşdi iň arzyly ýelegi. Bagt hakynda sözlemäge sözüm ýok, Arzuw etmägede galmady umyt, Öz derdime diňe özüm düşünüp, Bir gyrada ýalňyz otyryn dymy:p. Arzuw gapysyny ýapandan soňra Umyt nädip kaksyn meniň gapymy?! Dünýä baýlygyna çalyşmajagym, Elden berdim iň gymmatly hakymy. Gyraw sepeledi gara saçyma, Ýüreg...dowamy...

Soyup galmak peydaly bilyanizmi?☺

+9
Adam dunyadeka soyuledi we soyedi,ol bilen bagt yada gynanclyk alyar. 1.Yer yuzunde tayyna wepaly haywanlar:mojekler,ak gushlar,gibbonlar(maymynyn gornushi),albotrasslar hatda termitler(garynjanyn gornushi). 2Egerde siz birinde gyzyklanma doretjek bolsanyz siz ucn bu wagt 4 minutdan ybarat.bu wagtda siz ses tonynyz,sozlerinizin manysy we gurleyshinizin tizligi esasy orynda duryar. 3.Iki sany ashyk-magshuklar bir-bir...dowamy...

-Aýralyk-

+13
Ýolaýrytda durus, ine, Aýralyga bolup bendi, Garamyk deý gözleriňde Hünjüleriň häzirlendi. Öňümizde ýol uzalyp, Gussa çökdi göwnümize. Ýetmedimi Beýik Söýgiň Mejnun islän göwni bize? Gögerip gam şineleri, Döretdiler gür bag olar. Guşlar kesdi owazyny Köpelensoň gurbagalar. Kimse çekmän derdim bile, Güldi bagtdan kem paýyma. Wah, söýginiň özem gülüp, Şarpyk çaldy kempaýyma. Girme indi düýşlerime Gözüň ýaşly, ýüzüň solg...dowamy...

Söýgi bu düýş

+3
Söýgi bu düýş eken- söýdum yuregimin torunden söýgi tagtyndan orun berdim, yuregime saldym, kalbymda yasatdym. Ol meniň durmusymdaky ýeke-täk adamdy, gozumin nurydy, gijelerimin aýy gundizlerimin günidi ol bolmasa men omrum ýiok ýalydy, ol bar wagty meniň omrume ömür gosulardy bu bir düýş eken. Men indi oyandym xakykatdan göz yetirdim bu bir ýalançy dünýä, xakykat nirede bolsun. Sag bol kör gozumi acdyn arzuvynda yiasatdy...dowamy...

1 söz az, 2 söz köp

+9
salam. öňküje zetpro. Men gaharjaň, tiz gaharym gelýä, tiz öýkeleýän. Ýöne tiz hem öýkeleşikden açylýan. Gynansakda käbirleri, men hakymda doly bilmän men garalap ýörler. Aý garala beriňler. Eliňizden gelýärä siziň. Men şolar ýaly nejis adamdyryn. Nejisdirin, bu hakykat ýaly. Sebäbi men hak sözlämde hiçkimden ses hem çykanok, a galp sözlämde derrew menden kemçilik agtaryp, meni peslige çekjek bolýaňyz. Çyndan hem...dowamy...

Döwlet Aşyrovv-yñ saglyga toplan peydalary

+1
Öz duýgularyňdan has habarly bolmagyň 5 usuly Ösüp kemala gelmek bilen biz nähili duýgymyzyň bardygyny we näme sebäpden özümizi şeýle duýýandygymyzy saýgaryp bilmek ukybymyzy hem barha kämilleşdirýäris. Bu ukyp emosional habarlylyk ýa-da duýgylaryň barasynda habarly bolmak diýlip atlandyrylýar. Emosiýalarymyzy bilmek başga adamlar bilen gatnaşygymyzda, näme isleýändigimizi bilmekde we karar almakda bize ýardam berip biler...dowamy...

Gysynman!

+2
Bu dunyade gutylmajak hassa yok Hassa men dip gysynmasyn adamlar Mun bir derdini,beren bu allam Gysynmañ siz, shypasyny,berer adamlar!...dowamy...

Gyzlar hokman jogap ýazyn

+4
Gyzlar siz bir oglon bln soyship basladynyz.sonra sizi allap gitdi emma sizi allajagyn in yakyn joranyz bilyadi.joranyz aranyzy bozaymain diyp aytmayar.sul joranyz size onem basga gyzlary aldanyn aytmalydymy aytmaly dalmidi??...dowamy...

Oraza mubarek bolsun!

+4
Rysk bereket yagylsyn Edilsin dileg doga Metjitde yanlansyn azan Elmizde dursyn kuran Zyyaratynyz kop bolsun Allam nazaryn salsyn Namazlar kabul bolsyn Oraza mubarek bolsyn...dowamy...

Çig süýt emen adam hekaýa

+2
ÇIG SÜÝT EMЕN ADAM Kerpiç zawodynda ýükçi bolup işleýän Hamadyñ gözleri kimdir biri ony aldamakçy bolanda aşa geñirgenip, soñam şol durşuna hemişelik doñup galan ýaly tes-tegelekdi. Şonuñ üçinem adamlar oña arkasyndan "Hamat guş" diýerdiler. Ýolda-yzda duşanlarynda-da, hamana öýkünýän ýaly, oña gözlerini tegelemän garap bilmezdiler. Gürrüñdeşiniñ özüne gözlerini bolşundan has giñ açyp seredýändigini gören Hamat guş g...dowamy...

SÖÝGI SÖHBEDI

+4
Säheriň tämiz, jana aram berýän howasyndan dem alyp, tebigatyň gözelligine aşyk bolup barşyma gabat garşymda seniň duranyňa allaniçiksi boldum. Sen mähir-muhabbet bolup, ilkinji gören günümden kalbyma ornapdyň, ýüregime giripdiň ahyryn. Muňa yşk oduna duçar bolanlaryň ählisi-de aňryýany bilen düşünýändir. Söýginiň otly alawyna çawlanan ýüreklere bu syr tanyşdyr. Gözleriňdäki uçganaklaýan söýgi ataşy meni bendi edipdi.Her...dowamy...

"Eje" öz göwnümden geçenler...

+5
Eje "Eje" şeýle jana ýakymly söz. Eger-de sen "eje" sözüni aýdyp, ony gujaklap, her gün bileje çaý içip, dertleşip bilýän bolsaň onda sen dünýädäki iň bagtly adamsyň. Ynsana iň ýakyn adam, ejedir! Ilki bilen seni 9 aýlap göwresinde göteren, soňra bolsa dünýä getiren biziň mähriban kyblamyz ejemizdir. Sen dünýä gelen wagtyň ejeň şeýle bir begenýär, buýsanýar. Soňra seniň al ýanagyňdan ogşap gije-gündiz ýatman seni bagryna...dowamy...

Pikir..

+1
Dertler köp yöne dermany az yada biz dermanyny başgarak ýerlerde gözleyas. Her adamyň öz derdi özüne ýetikdir. Durmuşy kösenip kösenip öwrenip taplanýas yöne kösenip ençe dertleri göreňsoň arkaýyn ýaşamak üçin wagt mümkinçilik barmyka. Ýöne hasap edeniň bolmaz nesip edeniň bolar hem diýilýä. Käwagt içiň içiňe syganok yer ýykyp aglaýasyň gelýä sebäbi hiçkim saňa düşünenok. Senden peyda görmeseler ýüzüňede seredenoklar. Ýek...dowamy...
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 49 >>
Mowzuklar: 969

Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021