Içeri gir Agza bol
YekeTak.Ru - Tanyşlyk, Dostlaşyk, Söýgi!
Öwreniji - YouTube Kanalyna agza boluň!
Saylanan.Ru - Saýlanan Portal!
» VIP Mowzuklar
- Ene aladasy +4
Yene-de gosgy yazyanmy, Nicik gosgyn haly,gyzym? Sen su gun al-asmanda Ucup yoren yaly, gyzym. Eline galam alanda, Nameden cytylyar gasyn? Cykgynsyz gune galan dek, Peyda bolyar gozde yasyn. Gowun kesdan- setirlerini, Dine ysga sapyan,gyzym. Kalbynda yok bolsa sol zat, Nireden soz tapyan gyzym? Dogry dusunmezler sana, Ejen bilyar-a, hic kime Galdyrmayanny gabagyn. Wasp et julgani, cesmani, Dag...dowamy...
prenses (Şugün, 20:35) okaldy (7) teswirler (2)
Şugün doglanlar
Yusup_Durdyyev (16-ýaş) akja (21-ýaş)
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan

Doglan günüñ gutly bolsun! Ýusup Durdyýew

+6
Doglan günüñ gutly bolsun! Uzak ýasha! Görjegiñ gowulyk bolsun! Ishde, okuwda diñe üstünlik! ...dowamy...

Men-menlik barada

+5
Entek sadalykdan zyýan çeken ýok... Gurbanmazar Ezizow Gözlämok durmuşdan süýji pursady, Goý, pursatlar gözläp tapsynlar meni. Ynsan kükreginde ursa gursagy, Men nämüçin gözläp tapaýyn seni?! Seni gözleýänleñ ömri gurydyr, Teşnelikde galar olañ ýüregi. Onuñ ýoly şowsuzlygyñ ýoludyr, Onuñ ýoly men-menligiñ küregi. Men-menlik belasy ynsan başynda Şalygyny sürip, derde ýolukdyr. Tomusdyr güýzünde, ýazdyr gyşyn...dowamy...

Ykbalym

+4
Ýaşlygymy ýada salsam, gara gözler çyglanýar, Gara gözli dost-ýarlarym, käbäm enem aglaýar. Ölen ýagşy, emma, welin şolar ýolum baglaýar, Indi meniň soňky bir ýolumdan goýma, ykbalym. Çagalykda päk ýürekli çagalar deý çagadym, Çagalykda şat geçerdi, gamsyzdy her sagadym, Emma welin, ulalamsoň bagtsyzlykdan agladym, Men günäsiz günäliň odunda goýduň, ykbalym. Bagtsyzlykdan, şowsuzlykdan, gaçyp bilmen gutulyp, Ilki...dowamy...

Eje

+3
Ukusyz geçiren gijeleriňi, Bir gezegem dile alaňok, eje! Ýyllar küteltse-de dideleriňi, Irginsiz zähmetden doýaňok, eje! Men seniň bolşuňa galýaryn haýran, Sende merdemligiň nusgasyn görýän. Mähir ummany sen, ýanyňa barýan, Mylaýym sesiňden ganamok, eje! Özi ýaly giň sen bu uly dünýäň, Gözüme perişde bolup görünýäň! Ulam bolsam, maňa "körpejäm" diýmäň Janyma ýaraman duranok, eje! Myratgeldi Hallyýew....dowamy...

Yurekden chykan sozler

+8
Kabir yazyjylar bardyr , erteki aydyp chagalary begendirya,kabirleri oz hekayasyny yazar, we kabirleri bolsa hyyaly gahrymanlar yaradyp ullakan bir roman yazar.Men bularyn hichisinem yazyp bilemok.Menin galamymdan, agyrydan bashga hichzat yazylanok.Bu durmushda dineje agyry chekdim,bashga hich begenchli duygy beren zat bolmady.Men yazgylarymda dineje kalbymy shekillendiryarin hemmesi shu....dowamy...

Diwanalan aydymy

+5
(«Keremli söz» filmine ýazylan aýdym) Sen diwana, sen dana, Men diwana, men dana. Aýýardan akyl alyp, Sapak berdim şeýtana. Ýöne aýdyň ahyry Dünýäň manysy näme? Huw hak, huw hak!... Heý diwana, heý dana, Diý diwana, diý dana. Iýeniň bil dünýäde, Geýeniň bil dünýäde, Söýeniň bil dünýäde Dünýäň manysy – näme! Huw hak, huw hak!... Puldur dünýäň manysy, Gudrat tylla – teňňede. Akylla-da pul gerek, Pul gerekdir tentege! Emm...dowamy...

Bitti

+4
İnsan birini bulunca degil bir birini bulunca tamamlanirmiş. Bense seni bulduğumda tamamlandim zannetmiştim. Güvendim tüm kalbimle inandim bu o dedim işte buldum dedim ama hepsini yok etdin. Bitirdin. Sadece beni degil ikimizi bitirdin. Sana olan güvenlerim nerede şimdi. Arasanda bulamazsın. Çünkü ben bile bulamiyorken sen aramadan nasil bulacaksin ki. Dedigim gibi yok artık. Ne güven nede inanç....bitti......dowamy...

Gynanma shuny oka belki komek eder

+6
Gynanma! Aglamagyňa sebäp bolan zatlar bar bolsa bu dünýäde, Begenmegiňede sebäp boljak zatlaram elbetde bardyr, Gözýaşlaryny äsgermezlik edýänler bar bolsa, Bir damja göz ýaşlaryňa dözmeýände bardyr... Sen sabyr et, dileg et we Allaha ynan. Elbet bir gün hökman nobat saňada geler. SEBÄBI ALLAH BEÝIKDIR, Nähili aglan bolsaň şonuň ýaly güldürmesinem biler......dowamy...

AKSIYA

+3
Üns beriň uly AKSIÝA Mazmuny şeýleräk: Salam hormatly gyzlar, ine bu gün saýtdaky söýgülisi ýok oglanlar ýokardaky aýdyşym ýaly aksiýa yglan etdiler. Aksiýanyň dowam edýän wagty 3 gün. 3 güniň içinde haýsy hem bolsa bir gyz saýtdaky söýgülisi ýok oglana söz aýtsa oýlanyşman bolýa diýjekmiş. Howlugyň!!! Üns beriň uly AKSIÝA Mazmuny şeýleräk: Salam hormatly gyzlar, ine bu gün saýtdaky söýgülisi ýok oglanlar ýokardaky aýdyş...dowamy...

Germaniya barada tasinje maglumatlar

+3
Paýtagt Berlinde takmynan 1700 köpri bar. Bu san kanallary we köprüleri bilen meşhur bolan Wenesiýadan has köp. Dünýädäki iň uly haýwanat bagy paýtagt Berlinde. Ýurduň çäginde 400-den gowrak haýwanat bagy bar. Akwariumlary, ýabany tebigaty we guşly seýilgählerini sanasak, bu san 700-e ýetýär. Germaniýa Ýewropanyň iň uly ykdysadyýeti we dünýäde dördünji orunda durýar. Ýurduň ýyllyk girdejisi, takmynan 4 trillion dollar....dowamy...

Yaponiya barada tasinje maglumatlar

+3
Ýaponiýa däp-dessurlary, aşhanasy, durmuş ýörelgeleri we baý medeniýeti bilen köpleri haýran galdyrýan ýurt. Ýaponiýada 100 ýaşdan uly bolan 50 müňden gowrak adam ýaşaýar. Her ýyl ýurduň ýaşulularyny hormatlamak üçin milli baýramçylyk “ýaşululara hormat güni” yglan edilýär. Ýapon medeniýetinde ötünç soramak ahlagyň möhüm görnüşi hasaplanýar. Söz bilen ötünç soramagyň azyndan 20 dürli usulynyň bardygyny aýtmak bolmaz. Hä...dowamy...

Gyz we oglan doganlaryn guni

+6
Her ýylyň 10-njy aprelinde dünýäniň dürli ýurtlarynda maşgala baýramçylygy – gyz we oglan doganlaryň güni bellenip geçilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda bu gün gyz we oglan doganlaryň milli güni hökmünde bellenýär. Bu baýramçylygy bellemegiň asyl maksady maşgala we garyndaşlyk gatnaşyklaryna hormat goýmak, doganlaryň arasynda birek-birek bilen gatnaşygy berkitmek ýaly şöhratly däbi dowam etdirmekden ybaratdyr. Bu yyl...dowamy...

Gorky nadip doreyar?

+5
Käbir adam hiç hili zyýanyň ýetmejekdigini bilýän hem bolsa gorkýar. Mysal üçin, öýde çyra öçeninde garaňkydan ýa-da kiçijik jandardan gorkmak. Sizde-de zyýansyzdygyna aňryýany bilen göz ýetirýän bolsaňyz hem gorky ýüze çykýarmy? Eýsem bu gorky nähili peýda bolýarka? Gorky belli bir sebäpden ýüze çykýan käbir ýagdaýdan ýa-da islendik jisimden döräp bilýär. Zyýansyz zatlardan gorkýan adamlar gorkusynyň esassyzdygyna, köple...dowamy...

Bu gije sen hakda yazman bilmedim.

+3
Bu gije sen hakda yazman bilmedim Ruhun meni goymady oz gunume Alysda bolsanam umytly gozlem Geljek yollaryñda eglendi yene Yuregim anyma boyun bolanok Pikirlermin sarchlygyna garaman Duygylarym yoretse-de hokmuni Durmush aylanyp dur bizden soraman Eger saplanaysam yatlamalardan Hyýallam hossarsyz galar shobada Shamda meni gurshan gussan yerine Namalimlik geler her gun sabada Sen bolsa galarsyn menden al...dowamy...

Hökman jogaplayyn

+1
Durmusynyzda geçiren in ajy guniniz haysy we name sebapden. Soramak hakym dal yone mumkin bolsa bilmek isleyan....dowamy...

Yurekdeshe

+6
Bu garaýysh,bu atashlar, Ynanmarsyñ,juda tanysh, Ichiñ dõkdûñ,gyssamadym Araçãgmiz birje garysh. Señ bu gije yatmajagñy, Aglajagñam bilyan hazir, Hiç zada erkim yetenok, Kõmege ylgajak,náler. Unudasyñ geler bir gûn, Yone chykmarsyñ yatdan, Sôygûniñ adaty sheyle, Diñe ot doreyar otdan Seni bagta meñzederler, Ot bolyandyr ichi merdiñ Syryñy syrlygna saklap, Soñam sessiz ichigersiñ. Dûshùn.Diñle hemem ynan, Baglar ÿazda...dowamy...

Diňe pul, bu dunýani saklaýan

+5
Doglaňdan gowek ene, gowegin kesdim diýip pulyň alsa Sadiga gatnanyň üçin terbiýeçi puluň alsa, Mekdebe gatnanyň üçin mugallymlar puluň alsa, Işe girjek bolsaň başlyk puluň alsa, Bir ýerik gitjek bolsaň,maşynyna mundireni üçin şofer pulyň alsa, Söýýan,köýýän diýip her baýramçylygykda sowgat alyp ber diýip söýýan gyzyň pulyň alsa Toýda myhmanlara gel geç,diýip toýy açdyrjak bolsaň tamadaçy pulyň alsa, Toý çadyrny dikeni üç...dowamy...

Hos galyn

+2
Salam Yurekdesh.Ru saydynyn agzalary! Sizden yekeje hayyshym bada kimin gownune degen bolsam bagyshlanmeni degeyin diyip hijinem govnune degmeyan men. Sag bolun sag oturyn allajan barynam janynyz sag bolsun. Su gune cenli tanyshan dostlama joralama kop sag bolsun ayytyan sizler yaly adamlar bilen tanyshanyma begenyan....dowamy...

iki ýyldan soň

+1
Salawmaleýkim dostlar! men ýene 2 ýyl harby gullukdan soñ ýene sizin arañyzda. Menin sada yonekey gosgylam bilen kate cykyadym yadynyzda bolsa....dowamy...

Öwüt beriji goşgy

+5
Pederleriň aýdanlaryn ýatlagyn, Öýe girseň sag aýakdan ätlegin. Taňry salamyny bergil her haçan, Salamsyz barmydyr heý töre geçen?! Myhman ýerde edep bilen oturgyn, Aýdan kişiň salamyny ýetirgin. Hassa bolsa baryp halyny sorgun, Goldan gelse barça kömekler bergin. Ugratmagyň öz edebi bolmaly, Musulman halkymyz munam bilmeli....dowamy...
<< 1 2 3 4 5 ... 49 >>
Mowzuklar: 968

Ähli hukuklar goralan!
© Yurekdesh.Ru 2017-2021